Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 236 POZ 10

Tytuł:

Sprawa C-317/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Ischia (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Rosalba Alassini przeciwko Telecom Italia SpA

Data ogłoszenia:2008-09-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 236 POZ 10

C 236/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: Rosalba Alassini Strona pozwana: Telecom Italia SpA

13.9.2008

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: Irène Bogiatzi, po mężu Ventouras Strona pozwana: Deutscher Luftpool, spółka Luxair (luksemburska spółka żeglugi powietrznej) SA., Wspólnoty Europejskie, Skarb państwa Wielkiego Księstwa Luksemburga, Le Foyer Assurances SA.

Pytanie prejudycjalne Pytania prejudycjalne 1) Czy Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisana w Warszawie w dniu 12 października 1929 r., w brzmieniu zmienionym w Hadze w dniu 28 września 1955 r., do której odwołuje się rozporządzenie (WE) nr 2027/97 (1), stanowi część reguł wspólnotowego porządku prawnego, których interpretacja wchodzi w zakres właściwości Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 234 WE 2) Czy rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnik[ów] lotnicz[ych] z tytułu wypadków lotniczych, w brzmieniu mającym zastosowanie w momencie, gdy miał miejsce wypadek, czyli w dniu 21 grudnia 1998 r., należy interpretować w ten sposób, że w odniesieniu do kwestii bezpośrednio w nim nieuregulowanych, do lotu między państwami członkowskimi Wspólnoty nadal zastosowanie mają przepisy Konwencji Warszawskiej, w niniejszej sprawie jej art. 29 3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze i drugie, czy art. 29 Konwencji Warszawskiej, w związku z rozporządzeniem (WE) nr 2027/97, należy interpretować w ten sposób, że bieg ustanowionego w tym artykule dwuletniego terminu może ulec przerwaniu lub zawieszeniu oraz że przewoźnik lub jego ubezpieczyciel mogą odstąpić od tego terminu, czynnością traktowaną przez sąd krajowy jako stanowiącą uznanie odpowiedzialności Czy przepisy wspólnotowe zawarte w art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dyrektywie 2002/22/WE (1), dyrektywie 1999/44/WE (2), zaleceniu Komisji 2001/310/WE (3) oraz dyrektywie 1998/257/WE (4) są bezpośrednio wiążące i podlegają wykładni w świetle której spory „w zakresie komunikacji elektronicznej pomiędzy użytkownikami końcowymi i przedsiębiorcami, wynikające z nieprzestrzegania przepisów w zakresie usługi uniwersalnej i praw użytkowników końcowych, przewidzianych w przepisach ustawowych, uchwałach władz, warunkach umownych i karcie usług” (spory, o których mowa w art. 2 uchwały nr 173/07/CONS gwaranta), nie muszą stanowić przedmiotu obligatoryjnej próby zawarcia ugody, z braku której skarga do sądu jest niedopuszczalna, gdyż przepisy te przeważają nad normą wynikającą z art. 3 ust. 1 przywołanej uchwały władz gwarancyjnych w zakresie komunikacji

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 108, s. L 171, s. L 109, s. L 115, s.

51. 12. 56. 31 (Zalecenie Komisji).

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (Dz.U. L 285, s. 1).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Ischia (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Filomena Califano przeciwko Wind SpA (Sprawa C-318/08) (2008/C 236/16) Język postępowania: włoski

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Ischia (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Rosalba Alassini przeciwko Telecom Italia SpA (Sprawa C-317/08) (2008/C 236/15) Język postępowania: włoski

Sąd krajowy Giudice di Pace di Ischia

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Sąd krajowy Giudice di Pace di Ischia Strona skarżąca: Filomena Califano Strona pozwana: Wind SpA

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 236 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C236 - 16 z 200813.9.2008

  Sprawa T-284/08: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2008 r. — People's Mojahedin of Iran przeciwko Radzie

 • Dz. U. C236 - 16 z 200813.9.2008

  Sprawa T-292/08: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2008 r. — Inditex przeciwko OHIM

 • Dz. U. C236 - 15 z 200813.9.2008

  Sprawa T-276/08: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Al-Aqsa przeciwko Radzie

 • Dz. U. C236 - 15 z 200813.9.2008

  Sprawa T-277/08: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Bayer Healthcare przeciwko OHIM — Laboratorios ERN (CITRACAL)

 • Dz. U. C236 - 14 z 200813.9.2008

  Sprawa T-251/06: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Meyer-Falk przeciwko Komisji

 • Dz. U. C236 - 14 z 200813.9.2008

  Sprawa T-273/08: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2008 r. — X Technology Swiss GmbH przeciwko OHIM

 • Dz. U. C236 - 13 z 200813.9.2008

  Sprawa C-365/06: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 3 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C236 - 13 z 200813.9.2008

  Sprawa C-31/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C236 - 12 z 200813.9.2008

  Sprawa C-323/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu 16 lipca 2008 r. — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávili i Fondo de Garantía Salarial

 • Dz. U. C236 - 12 z 200813.9.2008

  Sprawa C-328/08: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C236 - 11 z 200813.9.2008

  Sprawa C-319/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Ischia (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Lucia Anna Giorgia Iacono przeciwko Telecom Italia SpA

 • Dz. U. C236 - 11 z 200813.9.2008

  Sprawa C-320/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Ischia (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Multiservice Srl przeciwko Telecom Italia SpA

 • Dz. U. C236 - 10 z 200813.9.2008

  Sprawa C-318/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Ischia (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Filomena Califano przeciwko Wind SpA

 • Dz. U. C236 - 9 z 200813.9.2008

  Sprawa C-287/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Milano (Włochy) w dniu 30 czerwca 2008 r. — Crocefissa Savia i in. przeciwko Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca i in.

 • Dz. U. C236 - 9 z 200813.9.2008

  Sprawa C-301/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Luksemburg) w dniu 7 lipca 2008 r. — Irène Bogiatzi, po mężu Ventouras przeciwko Deutscher Luftpool, spółce Luxair SA, Wspólnotom Europejskim, Skarbowi państwa Wielkiego Księstwa Luksemburga, Le Foyer Assurances SA

 • Dz. U. C236 - 8 z 200813.9.2008

  Sprawa C-276/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez le Tribunal administratif (Luksemburg) w dniu 26 czerwca 2008 r. — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick przeciwko Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration

 • Dz. U. C236 - 8 z 200813.9.2008

  Sprawa C-285/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 30 czerwca 2008 r. — Société Moteurs Leroy Somer przeciwko Société Dalkia France, Société Ace Europe

 • Dz. U. C236 - 7 z 200813.9.2008

  Sprawa C-274/08: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C236 - 6 z 200813.9.2008

  Sprawa C-265/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 19 czerwca 2008 r. — Federutility i in. przeciwko Autorità per l'energia elettrica e il gas

 • Dz. U. C236 - 5 z 200813.9.2008

  Sprawa C-364/07: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Kerkyras — Gracja) — Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos przeciwko Dimos Kerkyras (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu Trybunału — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/70/WE — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony — Kolejno następujące po sobie umowy o pracę na czas określony w sektorze publicznym — Pojęcie „kolejnych umów” i „obiektywnych powodów” uzasadniających odnawianie takich umów — Sposoby przeciwdziałania nadużyciom — Sankcje — Uregulowania krajowe dotyczące sporów i skarg — Zakres obowiązku interpretacji zgodnej z prawem wspólnotowym)

 • Dz. U. C236 - 4 z 200813.9.2008

  Sprawa C-493/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Słowackiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/22/WE — Artykuł 26 ust. 3 — Łączność elektroniczna — Sieci i usługi — Jeden europejski numer alarmowy — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C236 - 4 z 200813.9.2008

  Sprawa C-127/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland — Irlandia) — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform (Dyrektywa 2004/38/WE — Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich — Członkowie rodziny będący obywatelami państw trzecich — Obywatele państw trzecich, którzy wjechali do przyjmującego państwa członkowskiego przed zawarciem małżeństwa z obywatelem Unii)

 • Dz. U. C236 - 3 z 200813.9.2008

  Sprawa C-204/07 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 lipca 2008 r. — C.A.S. SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Układ stowarzyszeniowy EWG — Turcja — Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 — Artykuł 239 — Wspólnotowy kodeks celny — Zwrot i umorzenie należności celnych przywozowych — Przywożone z Turcji koncentraty soku owocowego — Świadectwa przewozowe — Podrobienie — Szczególna sytuacja)

 • Dz. U. C236 - 3 z 200813.9.2008

  Sprawa C-237/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Dieter Janecek przeciwko Freistaat Bayern (Dyrektywa 96/62/WE — Ocena i zarządzanie jakością otaczającego powietrza — Ustalenie dopuszczalnej wartości — Prawo osoby trzeciej doznającej uszczerbku na zdrowiu do wystąpienia o sporządzenie planu działania)

 • Dz. U. C236 - 2 z 200813.9.2008

  Sprawa C-504/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/57/EWG — Minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach — Artykuł 3 ust. 1 — Nieprawidłowa transpozycja)

 • Dz. U. C236 - 2 z 200813.9.2008

  Sprawa C-142/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid — Hiszpania) — Ecologistas en Acción-CODA przeciwko Ayuntamiento de Madrid (Dyrektywy 85/337/EWG i 97/11/WE — Ocena skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Roboty polegające na przebudowie i ulepszeniu dróg miejskich — Obowiązek oceny)

 • Dz. U. C236 - 1 z 200813.9.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 223 z 30.8.2008.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.