Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 27 POZ 30

Tytuł:

Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 7 aktu, o którym mowa w pkt. 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 85/384/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług)

Data ogłoszenia:2008-01-31


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 27 POZ 30

C 27/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2008

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

URZĄD NADZORU EFTA

Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 7 aktu, o którym mowa w pkt. 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 85/384/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług) (2008/C 27/09) Dyplomy, świadectwa i inne dowody posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury podlegające wzajemnemu uznawaniu na mocy Porozumienia EOG Zgodnie z art. 7 aktu, o którym mowa w pkt. 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 85/384/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług), zadaniem Urzędu Nadzoru EFTA jest publikowanie informacji o dyplomach w dziedzinie architektury przyznawanych w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, spełniających kryteria określone w art. 3 i 4 dyrektywy 85/384/EWG. Zgodnie z art. 7 ust. 2 tego aktu Urząd Nadzoru EFTA publikuje okresowo zaktualizowane informacje o wszelkich zmianach w wykazie. Do wykazu dyplomów wprowadza się niniejszym niżej wymieniony tytuł dyplomu zgłoszony Urzędowi Nadzoru EFTA przez Liechtenstein.

Zaświadczenie dołączone do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji

Kraj

Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

Organ wydający dokument

Rok akademicki odniesienia

Liechtenstein

Master of Science in Architecture (MScArch)

Hochschule Liechtenstein

2002/2003

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 27 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C27E - 247 z 200831.1.2008

  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie zapalenia wątroby typu C

 • Dz. U. C27E - 240 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie włączenia nowych państw członkowskich do WPR (2006/2042(INI))

 • Dz. U. C27E - 232 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zawodowej piłki nożnej w Europie (2006/2130 (INI))

 • Dz. U. C27E - 225 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2008 – Sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX — oraz wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego (Sekcja I) dla procedury budżetowej na rok 2008 (2007/2013(BUD))

 • Dz. U. C27E - 223 z 200831.1.2008

  WYJĄTKI WPROWADZONE PRZEZ RADĘ EUROPEJSKĄ W GRUDNIU 2005 R. PO STRONIE WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETU

 • Dz. U. C27E - 214 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii Europejskiej (2006/2205(INI))

 • Dz. U. C27E - 207 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości Kosowa i roli UE (2006/2267(INI))

 • Dz. U. C27E - 206 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii mającej na celu przyjęcie decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (10543/2006 — C6-0240/2006 — 2006/0806(CNS))

 • Dz. U. C27E - 176 z 200831.1.2008

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych (COM(2005)0671 — C6-0032/2006 — 2005/0278(CNS))

 • Dz. U. C27E - 175 z 200831.1.2008

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA O GWARANCJI FINANSOWEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 9

 • Dz. U. C27E - 175 z 200831.1.2008

  LISTA INFORMACJI, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ PODANE ZGODNIE Z ART. 10

 • Dz. U. C27E - 174 z 200831.1.2008

  KONWENCJA Z 1976 R. W SPRAWIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE ROSZCZEŃ MORSKICH ZMODYFIKOWANA PRZEZ PROTOKÓŁ Z 1996 R.

 • Dz. U. C27E - 174 z 200831.1.2008

  REZOLUCJA ZGROMADZENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ I ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWEGO BIURA PRACY„WYTYCZNE W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO MARYNARZOM W PRZYPADKACH POZOSTAWIENIA ICH PRZEZ ARMATORA” (REZOLUCJA A.930(22) IMO)

 • Dz. U. C27E - 166 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów (COM(2005)0593 — C6-0039/2006 — 2005/0242(COD))

 • Dz. U. C27E - 166 z 200831.1.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów

 • Dz. U. C27E - 163 z 200831.1.2008

  WYTYCZNE W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PO ZATRZYMANIU STATKU PRZEZ PAŃSTWO PORTU

 • Dz. U. C27E - 162 z 200831.1.2008

  MINIMALNE KRYTERIA DLA INSPEKTORÓW PAŃSTWA BANDERY

 • Dz. U. C27E - 154 z 200831.1.2008

  KODEKS PAŃSTWA BANDERY (FSC)

 • Dz. U. C27E - 140 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (COM(2005)0586 — C6-0062/2006 — 2005/0236(COD))

 • Dz. U. C27E - 140 z 200831.1.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery

 • Dz. U. C27E - 139 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (COM(2006)0066 — C6-0063/2006 — 2006/0020(COD))

 • Dz. U. C27E - 139 z 200831.1.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie)

 • Dz. U. C27E - 138 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przeglądu dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych (COM(2005)0681 — C6-0006/2006 — 2005/0263(COD))

 • Dz. U. C27E - 138 z 200831.1.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca. 2007 r. w celu przyjęcia Dyrektywy nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

 • Dz. U. C27E - 137 z 200831.1.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Giuseppe Garganiego (2006/2300(IMM))

 • Dz. U. C27E - 136 z 200831.1.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2006)0621 — C6-0426/2006 — 2006/0203 (CNS))

 • Dz. U. C27E - 129 z 200831.1.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2004)0718 — C6-0154/2004 — 2004/0251(COD))

 • Dz. U. C27E - 129 z 200831.1.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/… /WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. C27E - 126 z 200831.1.2008

  51. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 29

 • Dz. U. C27E - 125 z 200831.1.2008

  50. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 9+55

 • Dz. U. C27E - 123 z 200831.1.2008

  49. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Pp. M

 • Dz. U. C27E - 121 z 200831.1.2008

  48. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Pp. H

 • Dz. U. C27E - 120 z 200831.1.2008

  47. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C27E - 118 z 200831.1.2008

  46. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Ust. 61

 • Dz. U. C27E - 117 z 200831.1.2008

  45. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Ust. 27/2

 • Dz. U. C27E - 115 z 200831.1.2008

  44. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 44/2

 • Dz. U. C27E - 113 z 200831.1.2008

  43. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 44/1

 • Dz. U. C27E - 112 z 200831.1.2008

  42. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 21

 • Dz. U. C27E - 110 z 200831.1.2008

  41. Sprawozdanie: Belet A6-0036/2007 — Popr. 35

 • Dz. U. C27E - 108 z 200831.1.2008

  40. Sprawozdanie: Itälä A6-0069/2007 — Popr. 5

 • Dz. U. C27E - 107 z 200831.1.2008

  39. Sprawozdanie: Itälä A6-0069/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C27E - 105 z 200831.1.2008

  38. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C27E - 103 z 200831.1.2008

  37. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 9/2

 • Dz. U. C27E - 102 z 200831.1.2008

  36. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Ust. 32

 • Dz. U. C27E - 100 z 200831.1.2008

  35. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C27E - 98 z 200831.1.2008

  34. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Ust. 29

 • Dz. U. C27E - 96 z 200831.1.2008

  33. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Ust. 25/3

 • Dz. U. C27E - 94 z 200831.1.2008

  32. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Ust. 25/2

 • Dz. U. C27E - 93 z 200831.1.2008

  31. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Ust. 25/1

 • Dz. U. C27E - 91 z 200831.1.2008

  30. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C27E - 89 z 200831.1.2008

  29. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C27E - 88 z 200831.1.2008

  28. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 6

 • Dz. U. C27E - 86 z 200831.1.2008

  27. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 12

 • Dz. U. C27E - 84 z 200831.1.2008

  26. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C27E - 82 z 200831.1.2008

  25. Sprawozdanie: Lamassoure A6-0066/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C27E - 81 z 200831.1.2008

  24. Sprawozdanie: Lagendijk A6-0067/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C27E - 79 z 200831.1.2008

  23. Sprawozdanie: Lagendijk A6-0067/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C27E - 77 z 200831.1.2008

  22. Sprawozdanie: Lagendijk A6-0067/2007 — Ust. 3

 • Dz. U. C27E - 75 z 200831.1.2008

  21. Sprawozdanie: Lagendijk A6-0067/2007 — Popr. 13

 • Dz. U. C27E - 73 z 200831.1.2008

  20. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Wniosek Komisji

 • Dz. U. C27E - 72 z 200831.1.2008

  19. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 170

 • Dz. U. C27E - 70 z 200831.1.2008

  18. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 193

 • Dz. U. C27E - 68 z 200831.1.2008

  17. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 166

 • Dz. U. C27E - 66 z 200831.1.2008

  16. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 188

 • Dz. U. C27E - 65 z 200831.1.2008

  15. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 187

 • Dz. U. C27E - 63 z 200831.1.2008

  14. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 176

 • Dz. U. C27E - 61 z 200831.1.2008

  13. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 175

 • Dz. U. C27E - 59 z 200831.1.2008

  12. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 171

 • Dz. U. C27E - 58 z 200831.1.2008

  11. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 107

 • Dz. U. C27E - 56 z 200831.1.2008

  10. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 174

 • Dz. U. C27E - 54 z 200831.1.2008

  9. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 173

 • Dz. U. C27E - 52 z 200831.1.2008

  8. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 172

 • Dz. U. C27E - 51 z 200831.1.2008

  7. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 106

 • Dz. U. C27E - 49 z 200831.1.2008

  6. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C27E - 47 z 200831.1.2008

  5. Sprawozdanie: Aubert A6-0061/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C27E - 46 z 200831.1.2008

  4. Sprawozdanie: Savary A6-0055/2007 — Popr. 10

 • Dz. U. C27E - 44 z 200831.1.2008

  3. Sprawozdanie: Savary A6-0055/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C27E - 42 z 200831.1.2008

  2. Sprawozdanie: Ulmer A6-0332/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C27E - 41 z 200831.1.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C27E - 41 z 200831.1.2008

  1. Sprawozdanie: Seppänen A6-0065/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C27E - 40 z 200831.1.2008

  14. Włączenie nowych państw członkowskich do WPR

 • Dz. U. C27E - 37 z 200831.1.2008

  13. Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie

 • Dz. U. C27E - 36 z 200831.1.2008

  12. Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008

 • Dz. U. C27E - 34 z 200831.1.2008

  11. Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej

 • Dz. U. C27E - 33 z 200831.1.2008

  10. Przyszłość Kosowa i rola UE

 • Dz. U. C27 - 32 z 200831.1.2008

  Sprostowanie do informacji przekazanych przez państwa EFTA dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt. 1 lit. d) załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej) (  Dz.U. C 38 z 22.2.2007, str. 16 oraz Suplement EOG nr 8 z dnia 22 lutego 2007)

 • Dz. U. C27E - 32 z 200831.1.2008

  9. Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej *

 • Dz. U. C27 - 31 z 200831.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4972 — Permira/Arysta) (1)

 • Dz. U. C27E - 30 z 200831.1.2008

  8. Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych *

 • Dz. U. C27E - 29 z 200831.1.2008

  7. Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów ***I

 • Dz. U. C27E - 28 z 200831.1.2008

  6. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery ***I

 • Dz. U. C27 - 26 z 200831.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C27E - 26 z 200831.1.2008

  3. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Giuseppe Garganiego

 • Dz. U. C27E - 26 z 200831.1.2008

  4. Przegląd dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych ***I

 • Dz. U. C27E - 26 z 200831.1.2008

  5. Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw ***I

 • Dz. U. C27E - 25 z 200831.1.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C27E - 25 z 200831.1.2008

  1. Mediacje w sprawach w sprawach cywilnych i handlowych ***I

 • Dz. U. C27E - 25 z 200831.1.2008

  2. Udział Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego *

 • Dz. U. C27E - 23 z 200831.1.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C27E - 22 z 200831.1.2008

  13. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C27E - 22 z 200831.1.2008

  14. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 22 z 200831.1.2008

  15. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C27E - 22 z 200831.1.2008

  16. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C27E - 21 z 200831.1.2008

  11. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C27E - 21 z 200831.1.2008

  12. Skład delegacji międzyparlamentarnych

 • Dz. U. C27 - 20 z 200831.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C27E - 20 z 200831.1.2008

  10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C27E - 19 z 200831.1.2008

  8. 12. Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 — Sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 19 z 200831.1.2008

  8. 13. Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 19 z 200831.1.2008

  8. 14. Włączenie nowych państw członkowskich do WPR (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 19 z 200831.1.2008

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C27E - 18 z 200831.1.2008

  8. 9. Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej * (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 18 z 200831.1.2008

  8. 10. Przyszłość Kosowa i rola UE (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 18 z 200831.1.2008

  8. 11. Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C27 - 17 z 200831.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C27E - 17 z 200831.1.2008

  8. 6. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 17 z 200831.1.2008

  8. 7. Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 17 z 200831.1.2008

  8. 8. Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych * (głosowanie)

 • Dz. U. C27 - 16 z 200831.1.2008

  Komunikat Komisji w sprawie uwzględnienia w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) najnowszych reform politycznych w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz w sektorze cukru

 • Dz. U. C27E - 16 z 200831.1.2008

  8. 3. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Giuseppe Garganiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 16 z 200831.1.2008

  8. 4. Przegląd dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 16 z 200831.1.2008

  8. 5. Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 15 z 200831.1.2008

  6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 15 z 200831.1.2008

  7. Weryfikacja mandatów nowych posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dz. U. C27E - 15 z 200831.1.2008

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C27E - 15 z 200831.1.2008

  8. 1. Mediacja w sprawach w sprawach cywilnych i handlowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 15 z 200831.1.2008

  8. 2. Udział Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C27E - 14 z 200831.1.2008

  4. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C27E - 14 z 200831.1.2008

  5. Perspektywy wspólnej polityki zagranicznej dla Unii Europejskiej w 2007 r. (debata)

 • Dz. U. C27 - 13 z 200831.1.2008

  Komisja administracyjna ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących

 • Dz. U. C27E - 13 z 200831.1.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C27E - 13 z 200831.1.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 13 z 200831.1.2008

  2. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C27E - 13 z 200831.1.2008

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C27 - 12 z 200831.1.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C27E - 11 z 200831.1.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C27E - 10 z 200831.1.2008

  22. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 10 z 200831.1.2008

  23. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 9 z 200831.1.2008

  20. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery ***I — Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów ***I (debata)

 • Dz. U. C27E - 9 z 200831.1.2008

  21. Włączenie nowych państw członkowskich do WPR (debata)

 • Dz. U. C27E - 8 z 200831.1.2008

  18. Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 (debata)

 • Dz. U. C27E - 8 z 200831.1.2008

  19. Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie — Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej * (debata)

 • Dz. U. C27E - 7 z 200831.1.2008

  16. Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych * (debata)

 • Dz. U. C27E - 7 z 200831.1.2008

  17. Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C27 - 6 z 200831.1.2008

  Regulamin Konferencji Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych

 • Dz. U. C27E - 6 z 200831.1.2008

  13. Wzmocnienie konwergencji praktyk nadzorczych na poziomie UE (debata)

 • Dz. U. C27E - 6 z 200831.1.2008

  14. Przyszłość Kosowa i rola UE (debata)

 • Dz. U. C27E - 6 z 200831.1.2008

  15. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C27E - 5 z 200831.1.2008

  10. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C27E - 5 z 200831.1.2008

  11. Porządek obrad

 • Dz. U. C27E - 5 z 200831.1.2008

  12. Następstwa deklaracji berlińskiej (debata)

 • Dz. U. C27E - 4 z 200831.1.2008

  8. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C27E - 4 z 200831.1.2008

  9. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C27E - 3 z 200831.1.2008

  7. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C27E - 2 z 200831.1.2008

  4. Misja powierzona posłowi

 • Dz. U. C27E - 2 z 200831.1.2008

  5. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C27E - 2 z 200831.1.2008

  6. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C27 - 1 z 200831.1.2008

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (CON/2007/42)

 • Dz. U. C27A - 1 z 200831.1.2008

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej – Dyrekcja: „Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja” (REGIO.H) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10054

 • Dz. U. C27E - 1 z 200831.1.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C27E - 1 z 200831.1.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C27E - 1 z 200831.1.2008

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C27E - 1 z 200831.1.2008

  3. Deklaracja Prezydencji (Zimbabwe)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.