Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 282-E POZ 479

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie Somalii

Data ogłoszenia:2008-11-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 282-E POZ 479

Strona 1 z 3
6.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 282 E/479

Czwartek, 15 listopada 2007 r.

1.

potwierdza poważne zaniepokojenie sytuacją praw człowieka w Uzbekistanie;

2. ponownie potwierdza znaczenie stosunków UE — Uzbekistan i uznaje kluczową rolę Uzbekistanu w regionie Azji Środkowej, podkreśla jednak, że te stosunki muszą opierać się na wzajemnym poszanowaniu zasad demokracji, praworządności i praw człowieka, jak wyraźnie określono w umowie o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE a Uzbekistanem; 3. zaznacza, że polityka ukierunkowanych sankcji nie przyniosła jak dotychczas pozytywnych rezultatów; uważa zatem za uzasadnione, aby zachęcić władze Uzbekistanu poprzez zniesienie na okres 6 miesięcy zakazu wizowego nałożonego na uzbeckich urzędników określonego w załączniku do wspólnego stanowiska 2007/338/WPZiB; 4. wzywa Radę Europejską do nadzorowania i przeprowadzenia po sześciu miesiącach oceny skutków tych środków dla stosunków UE — Uzbekistan oraz ewentualnie do wyciagnięcia wniosków w oparciu o tę ocenę; 5. z zadowoleniem przyjmuje ogólne postępy w stosunkach UE — Uzbekistan poczynione w roku 2007 r.; 6. szczególnie zauważa, że władze Uzbekistanu wykazały się chęcią dialogu z UE organizując rundy rozmów ekspertów na temat wydarzeń w Andiżanie, jak również pierwszą rundę dialogu na temat praw człowieka pomiędzy UE i Uzbekistanem; 7. zachęca władze Uzbekistanu do poczynienia dalszych postępów w obszarze praw człowieka;

8. wzywa władze Uzbekistanu do pełnego stosowania ich zobowiązań międzynarodowych w zakresie wolności podstawowych, wolności prasy i mediów oraz praworządności; 9. wyraża zaniepokojenie odmową oficjalnego uznania Human Rights Watch Office przez ministerstwo sprawiedliwości Uzbekistanu oraz wzywa władze Uzbekistanu do ponownego rozważenia tej decyzji w celu wykazania swojego zaangażowana w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju; 10. wzywa rząd Uzbekistanu do uwolnienia piętnastu uzbeckich obrońców praw człowieka, mając na uwadze, że centralną kwestią polityki zagranicznej UE jest ochrona obrońców praw człowieka, w szczególności poprzez wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka przyjęte 14 czerwca 2004 r.; 11. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, specjalnemu przedstawicielowi UE w Azji Środkowej, rządowi i parlamentowi Uzbekistanu i Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

P6_TA(2007)0544

Somalia

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie Somalii Parlament Europejski, — uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji w Somalii, — uwzględniając poprzednie oświadczenia wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej Javiera Solany, a także komisarza Louisa Michela,

C 282 E/480

Czwartek, 15 listopada 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

6.11.2008

— uwzględniając oświadczenie wyrażające zaniepokojenie w związku z pogłębianiem się katastrofy humanitarnej w Somalii podpisane przez 40 międzynarodowych i krajowych organizacji pozarządowych, — uwzględniając plan pojednania narodowego przedstawiony w rezolucji 1744 (2007) przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w dniu 20 lutego 2007 r. w następstwie zwycięstwa Etiopii nad Unią Trybunałów Islamskich, — uwzględniając zbliżający się szczyt UE-Afryka, który odbędzie się w Lizbonie w dniach 8 i 9 grudnia 2007 r., — uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu, A. mając na uwadze, że co najmniej 80 osób zginęło w wyniku ostatnich walk między rebeliantami z Unii Trybunałów Islamskich a zjednoczonymi oddziałami Etiopii i przejściowego rządu federalnego, B. mając na uwadze, że od obalenia reżimu Saida Barre'a w 1991 r. Somalia nie posiada działającego rządu oraz mając na uwadze, że od tego czasu sytuację polityczną można określić jako anarchię, charakteryzującą się walkami między-klanowymi i bandytyzmem,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 282-E POZ 479 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C282E - 478 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie Uzbekistanu

 • Dz. U. C282E - 474 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie poważnych wydarzeń zagrażających istnieniu wspólnot chrześcijańskich oraz innych wspólnot religijnych

 • Dz. U. C282E - 463 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie oceny realiów społecznych (2007/2104(INI))

 • Dz. U. C282E - 460 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie reakcji UE na niestabilną sytuację wkrajach rozwijających się

 • Dz. U. C282E - 452 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie handlu istosunków gospodarczych zUkrainą (2007/2022(INI))

 • Dz. U. C282E - 443 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie wzmocnienia europejskiej polityki sąsiedztwa (2007/2088(INI))

 • Dz. U. C282E - 437 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C — przygotowania do Konferencji Klimatycznej na Bali idalsze działania (COP13 iCOP/MOP3)

 • Dz. U. C282E - 434 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie sytuacji wPakistanie

 • Dz. U. C282E - 432 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen wRepublice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii iRepublice Słowackiej

 • Dz. U. C282E - 428 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. zwsprawie stosowania dyrektywy 2004/38/WE wsprawie prawa obywateli Unii iczłonków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się ipobytu na terytorium państw członkowskich

 • Dz. U. C282E - 422 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie europejskiego interesu: osiąganie sukcesu wdobie globalizacji

 • Dz. U. C282E - 420 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletni plan odnowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku iw Morzu Śródziemnym (COM(2007)0169 — C6-0110/2007 — 2007/0058(CNS))

 • Dz. U. C282E - 419 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie projektu decyzji Rady wsprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen wRepublice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii iRepublice Słowackiej (11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS))

 • Dz. U. C282E - 418 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 15listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady dotyczącego statystyk kwartalnych wzakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (COM(2007)0076 — C6-0090/2007 — 2007/0033(COD))

 • Dz. U. C282E - 418 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 15listopada 2007r. wcelu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr…/2008 Parlamentu Europejskiego iRady dotyczącego statystyk kwartalnych wzakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie

 • Dz. U. C282E - 417 z 20086.11.2008

  33. RC-B6-0454/2007 — Somalia — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 416 z 20086.11.2008

  32. RC-B6-0449/2007 — Wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 415 z 20086.11.2008

  31. Sprawozdanie Lynne A6-0400/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 414 z 20086.11.2008

  30. B6-0432/2007 — Zmiany klimatyczne — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 412 z 20086.11.2008

  29. B6-0432/2007 — Zmiany klimatyczne — Ust.25/2

 • Dz. U. C282E - 411 z 20086.11.2008

  28. B6-0432/2007 — Zmiany klimatyczne — Ust.25/1

 • Dz. U. C282E - 409 z 20086.11.2008

  27. B6-0432/2007 — Zmiany klimatyczne — Popr.7

 • Dz. U. C282E - 408 z 20086.11.2008

  26. B6-0432/2007 — Zmiany klimatyczne — Popr.3

 • Dz. U. C282E - 406 z 20086.11.2008

  25. B6-0448/2007 — Dorobek Schengen — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 405 z 20086.11.2008

  24. RC-B6-0462/2007 — Wolne przemieszczanie się — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 404 z 20086.11.2008

  23. RC-B6-0462/2007 — Wolne przemieszczanie się — Pp. L

 • Dz. U. C282E - 402 z 20086.11.2008

  22. RC-B6-0462/2007 — Wolne przemieszczanie się — Ust.13

 • Dz. U. C282E - 401 z 20086.11.2008

  21. RC-B6-0462/2007 — Wolne przemieszczanie się — Ust.10

 • Dz. U. C282E - 399 z 20086.11.2008

  20. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 398 z 20086.11.2008

  19. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Popr.2

 • Dz. U. C282E - 396 z 20086.11.2008

  18. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Ust.33/2

 • Dz. U. C282E - 395 z 20086.11.2008

  17. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Ust.33/1

 • Dz. U. C282E - 394 z 20086.11.2008

  16. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Ust.26/2

 • Dz. U. C282E - 392 z 20086.11.2008

  15. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Ust.26/1

 • Dz. U. C282E - 391 z 20086.11.2008

  14. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Ust.20

 • Dz. U. C282E - 389 z 20086.11.2008

  13. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Ust.15

 • Dz. U. C282E - 388 z 20086.11.2008

  12. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Popr.8/2

 • Dz. U. C282E - 386 z 20086.11.2008

  11. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Popr.8/1

 • Dz. U. C282E - 385 z 20086.11.2008

  10. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Ust.5

 • Dz. U. C282E - 383 z 20086.11.2008

  9. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Ust.4/3

 • Dz. U. C282E - 382 z 20086.11.2008

  8. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Ust.4/2

 • Dz. U. C282E - 381 z 20086.11.2008

  7. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Ust.4/1

 • Dz. U. C282E - 379 z 20086.11.2008

  6. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Popr.7

 • Dz. U. C282E - 378 z 20086.11.2008

  5. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Popr.6

 • Dz. U. C282E - 376 z 20086.11.2008

  4. RC-B6-0435/2007 — Sukces w dobie globalizacji — Popr.5

 • Dz. U. C282E - 375 z 20086.11.2008

  3. Sprawozdanie Braghetto A6-0408/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 373 z 20086.11.2008

  2. Sprawozdanie Braghetto A6-0408/2007 — Popr.13

 • Dz. U. C282E - 372 z 20086.11.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C282E - 372 z 20086.11.2008

  1. Sprawozdanie Coelho A6-0441/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 370 z 20086.11.2008

  15. Uzbekistan

 • Dz. U. C282E - 370 z 20086.11.2008

  16. Somalia

 • Dz. U. C282E - 369 z 20086.11.2008

  13. Ocena realiów społecznych

 • Dz. U. C282E - 369 z 20086.11.2008

  14. Wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie

 • Dz. U. C282E - 368 z 20086.11.2008

  11. Stosunki handlowe igospodarcze zUkrainą

 • Dz. U. C282E - 368 z 20086.11.2008

  12. Strategie reagowania UE na sytuacje niestabilności

 • Dz. U. C282E - 366 z 20086.11.2008

  10. Wzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa

 • Dz. U. C282E - 365 z 20086.11.2008

  9. Strategia Rady na konferencję wBali wsprawie zmian klimatycznych (COP13 iCOP/MOP 3)

 • Dz. U. C282E - 364 z 20086.11.2008

  8. Sytuacja wPakistanie

 • Dz. U. C282E - 363 z 20086.11.2008

  7. Stosowanie przepisów dorobku prawnego Schengen

 • Dz. U. C282E - 362 z 20086.11.2008

  6. Stosowanie dyrektywy 2004/38/WE wsprawie prawa obywateli do swobodnego przemieszczania się ipobytu na terytorium państw członkowskich

 • Dz. U. C282E - 358 z 20086.11.2008

  5. Interes Europy: sukces wdobie globalizacji

 • Dz. U. C282E - 357 z 20086.11.2008

  3. Stosowanie przepisów dorobku Schengen wRepublice Czeskiej, Estonii, Łotwie, Litwie, na Węgrzech, na Malcie, Polsce, Słowenii iSłowacji *

 • Dz. U. C282E - 357 z 20086.11.2008

  4. Odnowa zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku iwMorzu Śródziemnym*

 • Dz. U. C282E - 356 z 20086.11.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C282E - 356 z 20086.11.2008

  1. Status ifinansowanie europejskich partii politycznych ***I

 • Dz. U. C282E - 356 z 20086.11.2008

  2. Statystyki kwartalne wzakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie ***I

 • Dz. U. C282E - 355 z 20086.11.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C282E - 354 z 20086.11.2008

  15. Przekazanie tekstów przyjętych wtrakcie posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 354 z 20086.11.2008

  16. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C282E - 354 z 20086.11.2008

  17. Przerwa wobradach

 • Dz. U. C282E - 353 z 20086.11.2008

  14. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art.116 Regulaminu)

 • Dz. U. C282E - 352 z 20086.11.2008

  13. Decyzje wsprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C282E - 351 z 20086.11.2008

  10. 3. Somalia (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 351 z 20086.11.2008

  11. Korekty do głosowania izamiar głosowania

 • Dz. U. C282E - 351 z 20086.11.2008

  12. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C282E - 350 z 20086.11.2008

  10. 2. Uzbekistan (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 349 z 20086.11.2008

  9. 3. Somalia

 • Dz. U. C282E - 349 z 20086.11.2008

  10. Głosowanie

 • Dz. U. C282E - 349 z 20086.11.2008

  10. 1. Wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 348 z 20086.11.2008

  8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 348 z 20086.11.2008

  9. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji ipaństwa prawa (debata)

 • Dz. U. C282E - 348 z 20086.11.2008

  9. 1. Wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie

 • Dz. U. C282E - 348 z 20086.11.2008

  9. 2. Uzbekistan

 • Dz. U. C282E - 347 z 20086.11.2008

  5. 13. Ocena realiów społecznych (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 347 z 20086.11.2008

  6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C282E - 347 z 20086.11.2008

  7. Korekty do głosowania izamiar głosowania

 • Dz. U. C282E - 346 z 20086.11.2008

  5. 10. Wzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 346 z 20086.11.2008

  5. 11. Stosunki handlowe igospodarcze zUkrainą (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 346 z 20086.11.2008

  5. 12. Strategie reagowania UE na sytuacje niestabilności — podejmowanie działań wtrudnych warunkach na rzecz zrównoważonego rozwoju, stabilności ipokoju

 • Dz. U. C282E - 345 z 20086.11.2008

  5. 7. Stosowanie przepisów dorobku prawnego Schengen (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 345 z 20086.11.2008

  5. 8. Sytuacja wPakistanie (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 345 z 20086.11.2008

  5. 9. Strategia Rady na Konferencję wBali wsprawie zmian klimatycznych (COP13 iCOP/MOP 3) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 344 z 20086.11.2008

  5. 6. Stosowanie dyrektywy 2004/38/WE wsprawie prawa obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się ipobytu na terytorium państw członkowskich zmieniająca rozporządzenie (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 343 z 20086.11.2008

  5. 4. Odnowa zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku iwMorzu Śródziemnym * (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 343 z 20086.11.2008

  5. 5. Interes Europy: sukces wdobie globalizacji (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 342 z 20086.11.2008

  5. 1. Status ifinansowanie europejskich partii politycznych ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 342 z 20086.11.2008

  5. 2. Statystyki kwartalne wzakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 342 z 20086.11.2008

  5. 3. Stosowanie przepisów dorobku Schengen wRepublice Czeskiej, Estonii, Łotwie, Litwie, na Węgrzech, na Malcie, Polsce, Słowenii iSłowacji * (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 341 z 20086.11.2008

  4. Informacja owspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C282E - 341 z 20086.11.2008

  5. Głosowanie

 • Dz. U. C282E - 340 z 20086.11.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C282E - 340 z 20086.11.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 340 z 20086.11.2008

  2. Strategie reagowania UE na sytuacje niestabilności — podejmowanie działań wtrudnych warunkach na rzecz zrównoważonego rozwoju, stabilności ipokoju (debata)

 • Dz. U. C282E - 340 z 20086.11.2008

  3. Ocena realiów społecznych (debata)

 • Dz. U. C282E - 334 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie obrad Komisji Petycji wroku 2006 (2007/2132(INI))

 • Dz. U. C282E - 329 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie szczytu UE-Rosja

 • Dz. U. C282E - 325 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie projektu decyzji Komisji zmieniającej rozporządzenie (WE) nr809/2004 wsprawie standardów rachunkowości, zgodnie zktórymi sporządza się historyczne informacje finansowe zawarte wprospektach emisyjnych oraz wsprawie projektu decyzji Komisji wsprawie korzystania przez emitentów papierów wartościowych zkrajów trzecich zinformacji przygotowanych zgodnie zprzyjętymi międzynarodowymi standardami rachunkowości

 • Dz. U. C282E - 323 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie zrozporządzeniem (WE) nr1606/2002 Parlamentu Europejskiego iRady wodniesieniu do międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF) 8 dotyczącego ujawniania segmentów operacyjnych

 • Dz. U. C282E - 322 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącegodecyzji Rady dotyczącej środków kontroli isankcji karnych wodniesieniu do nowego syntetycznego narkotyku N-benzylpiperazyny (BZP) (COM(2007)0430 — 11974/2007 — C6-0285/2007 — 2007/0811(CNS))

 • Dz. U. C282E - 321 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2005/60/WE wsprawie przeciwdziałania korzystaniu zsystemu finansowego wcelu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0906 — C6-0022/2007 — 2006/0281(COD))

 • Dz. U. C282E - 321 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2005/60/WE wsprawie przeciwdziałania korzystaniu zsystemu finansowego wcelu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 320 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącegorozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr1606/2002 wsprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0918 — C6-0029/2007 — 2006/0298(COD))

 • Dz. U. C282E - 320 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007r. wcelu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr…/2008 Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr1606/2002 wsprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 319 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE wsprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych iskonsolidowanych sprawozdań finansowych, wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0903 — C6-0024/2007 — 2006/0285(COD))

 • Dz. U. C282E - 319 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE wsprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych iskonsolidowanych sprawozdań finansowych, wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 318 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0923 — C6-0007/2007 — 2006/0288(COD))

 • Dz. U. C282E - 318 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 317 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2001/18/WE wsprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0920 — C6-0031/2007 — 2006/0296(COD))

 • Dz. U. C282E - 317 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2001/18/WE wsprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 316 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0904 — C6-0015/2007 — 2006/0279(COD))

 • Dz. U. C282E - 316 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007r. wcelu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr…/2008 Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej rozporządzenie (WE) nr562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 315 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE wsprawie prospektu emisyjnego publikowanego wzwiązku zpubliczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0911 — C6-0020/2007 — 2006/0306(COD))

 • Dz. U. C282E - 315 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE wsprawie prospektu emisyjnego publikowanego wzwiązku zpubliczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 314 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2004/39/WE wsprawie rynków instrumentów finansowych wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0910 — C6-0018/2007 — 2006/0305(COD))

 • Dz. U. C282E - 314 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE wsprawie rynków instrumentów finansowych wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 313 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2003/6/WE wsprawie wykorzystywania poufnych informacji imanipulacji na rynku (nadużyć na rynku) wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0913 — C6-0016/2007 — 2006/0301(COD))

 • Dz. U. C282E - 313 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2003/6/WE wsprawie wykorzystywania poufnych informacji imanipulacji na rynku (nadużyć na rynku) wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 312 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE wsprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0916 — C6-0014/2007 — 2006/0300(COD))

 • Dz. U. C282E - 312 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE wsprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 311 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2002/83/WE dotyczącą ubezpieczeń na życie wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0917 — C6-0028/2007 — 2006/0299(COD))

 • Dz. U. C282E - 311 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2002/83/WE dotyczącą ubezpieczeń na życie wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 310 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2006/48/WE wsprawie podejmowania iprowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0902 — C6-0023/2007 — 2006/0284(COD))

 • Dz. U. C282E - 310 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2006/48/EC wsprawie podejmowania iprowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 309 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2006/49/WE wsprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych iinstytucji kredytowych, wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0901 — C6-0001/2007 — 2006/0283(COD))

 • Dz. U. C282E - 309 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2006/49/WE wsprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych iinstytucji kredytowych, wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 308 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r.w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE wsprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji oemitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0909 — C6-0026/2007 — 2006/0282(COD))

 • Dz. U. C282E - 308 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE wsprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji oemitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 307 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę Rady 91/675/EWG ustanawiającą Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń iEmerytur Pracowniczychwodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0925 — C6-0008/2007 — 2006/0292(COD))

 • Dz. U. C282E - 307 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę Rady 91/675/EWG ustanawiającą Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń iEmerytur Pracowniczych wodniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C282E - 306 z 20086.11.2008

  DZIAŁANIA, OKTÓRYCH MOWA WART.12.

 • Dz. U. C282E - 305 z 20086.11.2008

  MOŻLIWE ŚRODKI ZGODNE ZART.9

 • Dz. U. C282E - 302 z 20086.11.2008

  MOŻLIWE ELEMENTY KODEKSÓW DOBREJ PRAKTYKI WZAKRESIE OCHRONY IPOPRAWY GLEBY

 • Dz. U. C282E - 302 z 20086.11.2008

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C282E - 282 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby

 • Dz. U. C282E - 281 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (COM(2006)0232 — C6-0307/2006 — 2006/0086(COD))

 • Dz. U. C282E - 273 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie europejskiego konsensusu wsprawie pomocy humanitarnej (2007/2139(INI))

 • Dz. U. C282E - 269 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie regionalnego wpływu trzęsień ziemi (2007/2151(INI))

 • Dz. U. C282E - 267 z 20086.11.2008

  40. Sprawozdanie Iturgaiz Angulo A6-0392/2007 — Popr.1/rev.

 • Dz. U. C282E - 265 z 20086.11.2008

  39. RC-B6-0434/2007 — Szczyt UE/Rosja — Popr.3

 • Dz. U. C282E - 263 z 20086.11.2008

  38. RC-B6-0434/2007 — Szczyt UE/Rosja — Popr.4

 • Dz. U. C282E - 262 z 20086.11.2008

  37. Sprawozdanie Bradbourn A6-0225/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 260 z 20086.11.2008

  36. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 258 z 20086.11.2008

  35. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Zmieniony wniosek Komisji

 • Dz. U. C282E - 256 z 20086.11.2008

  34. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.114

 • Dz. U. C282E - 255 z 20086.11.2008

  33. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.113

 • Dz. U. C282E - 253 z 20086.11.2008

  32. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.140

 • Dz. U. C282E - 251 z 20086.11.2008

  31. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.138

 • Dz. U. C282E - 249 z 20086.11.2008

  30. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.150

 • Dz. U. C282E - 248 z 20086.11.2008

  29. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.85

 • Dz. U. C282E - 246 z 20086.11.2008

  28. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.149

 • Dz. U. C282E - 244 z 20086.11.2008

  27. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.148

 • Dz. U. C282E - 242 z 20086.11.2008

  26. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.147

 • Dz. U. C282E - 241 z 20086.11.2008

  25. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.146

 • Dz. U. C282E - 239 z 20086.11.2008

  24. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.145

 • Dz. U. C282E - 237 z 20086.11.2008

  23. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.151

 • Dz. U. C282E - 235 z 20086.11.2008

  22. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.144/rev./3

 • Dz. U. C282E - 234 z 20086.11.2008

  21. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.144/rev./2

 • Dz. U. C282E - 232 z 20086.11.2008

  20. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.144/rev./1

 • Dz. U. C282E - 230 z 20086.11.2008

  19. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.129+131+105+141

 • Dz. U. C282E - 228 z 20086.11.2008

  18. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.66/2

 • Dz. U. C282E - 226 z 20086.11.2008

  17. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.66/1

 • Dz. U. C282E - 225 z 20086.11.2008

  16. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.65/2

 • Dz. U. C282E - 223 z 20086.11.2008

  15. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.65/1

 • Dz. U. C282E - 221 z 20086.11.2008

  14. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.125

 • Dz. U. C282E - 219 z 20086.11.2008

  13. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.64+124

 • Dz. U. C282E - 218 z 20086.11.2008

  12. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.123

 • Dz. U. C282E - 216 z 20086.11.2008

  11. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.62/2

 • Dz. U. C282E - 214 z 20086.11.2008

  10. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.62/1

 • Dz. U. C282E - 212 z 20086.11.2008

  9. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.122

 • Dz. U. C282E - 211 z 20086.11.2008

  8. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.60

 • Dz. U. C282E - 209 z 20086.11.2008

  7. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.55

 • Dz. U. C282E - 207 z 20086.11.2008

  6. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.118

 • Dz. U. C282E - 205 z 20086.11.2008

  5. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.37

 • Dz. U. C282E - 204 z 20086.11.2008

  4. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.36/3

 • Dz. U. C282E - 202 z 20086.11.2008

  3. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.36/2

 • Dz. U. C282E - 200 z 20086.11.2008

  2. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.36/1

 • Dz. U. C282E - 199 z 20086.11.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C282E - 199 z 20086.11.2008

  1. Sprawozdanie Gutiérrez-Cortines A6-0410/2007 — Popr.112

 • Dz. U. C282E - 198 z 20086.11.2008

  23. Obrady Komisji Petycji wroku 2006 *

 • Dz. U. C282E - 196 z 20086.11.2008

  21. Stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości

 • Dz. U. C282E - 196 z 20086.11.2008

  22. Szczyt UE/Rosja

 • Dz. U. C282E - 195 z 20086.11.2008

  19. Środki kontroli isankcje karne wodniesieniu do nowego syntetycznego narkotyku N-benzylpiperazyny (BZP) *

 • Dz. U. C282E - 195 z 20086.11.2008

  20. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

 • Dz. U. C282E - 194 z 20086.11.2008

  16. Ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych iskonsolidowanych sprawozdań finansowych (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 194 z 20086.11.2008

  17. Międzynarodowe standardy rachunkowości (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 194 z 20086.11.2008

  18. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (uprawnienia wykonawcze Komisji)***I

 • Dz. U. C282E - 193 z 20086.11.2008

  13. Wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 193 z 20086.11.2008

  14. Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 193 z 20086.11.2008

  15. Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 192 z 20086.11.2008

  10. Poufne informacje imanipulacje na rynku (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 192 z 20086.11.2008

  11. Rynki instrumentów finansowych (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 192 z 20086.11.2008

  12. Prospekt emisyjny papierów wartościowych (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 191 z 20086.11.2008

  7. Podejmowanie iprowadzenie działalności przez instytucje kredytowe (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 191 z 20086.11.2008

  8. Ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 191 z 20086.11.2008

  9. Nadzór nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 190 z 20086.11.2008

  4. Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń iEmerytur Pracowniczych (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 190 z 20086.11.2008

  5. Wymogi dotyczące przejrzystości informacji oemitentach papierów wartościowych (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 190 z 20086.11.2008

  6. Adekwatność kapitałowa przedsiębiorstw inwestycyjnych iinstytucji kredytowych (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

 • Dz. U. C282E - 185 z 20086.11.2008

  3. Ochrona gleby ***I

 • Dz. U. C282E - 184 z 20086.11.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C282E - 184 z 20086.11.2008

  1. Regionalny wpływ trzęsień ziemi

 • Dz. U. C282E - 184 z 20086.11.2008

  2. Unia Europejska apomoc humanitarna

 • Dz. U. C282E - 182 z 20086.11.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C282E - 181 z 20086.11.2008

  16. Transgraniczne zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi (debata)

 • Dz. U. C282E - 181 z 20086.11.2008

  17. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 181 z 20086.11.2008

  18. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 180 z 20086.11.2008

  14. Odnowa zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku iw Morzu Śródziemnym* (debata)

 • Dz. U. C282E - 180 z 20086.11.2008

  15. Statystyki kwartalne wzakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie ***I (debata)

 • Dz. U. C282E - 179 z 20086.11.2008

  12. Skład komisji idelegacji

 • Dz. U. C282E - 179 z 20086.11.2008

  13. Stosunki handlowe igospodarcze zUkrainą (debata)

 • Dz. U. C282E - 178 z 20086.11.2008

  11. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C282E - 177 z 20086.11.2008

  9. Strategia Rady na Konferencję wBali wsprawie zmian klimatycznych (COP13 iCOP/MOP 3) (debata)

 • Dz. U. C282E - 177 z 20086.11.2008

  10. Wzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa — Sytuacja wGruzji (debata)

 • Dz. U. C282E - 176 z 20086.11.2008

  7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 176 z 20086.11.2008

  8. Sytuacja wPakistanie (debata)

 • Dz. U. C282E - 175 z 20086.11.2008

  3. 23. Sprawozdanie wsprawie obrad Komisji Petycji wroku 2006 * (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 175 z 20086.11.2008

  4. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C282E - 175 z 20086.11.2008

  5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C282E - 175 z 20086.11.2008

  6. Korekty do głosowania izamiar głosowania

 • Dz. U. C282E - 174 z 20086.11.2008

  3. 21. Stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 174 z 20086.11.2008

  3. 22. Szczyt UE/Rosja (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 173 z 20086.11.2008

  3. 18. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 173 z 20086.11.2008

  3. 19. N-benzylpiperazyna (BZP) * (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 173 z 20086.11.2008

  3. 20. Międzynarodowe standardy rachunkowości (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 172 z 20086.11.2008

  3. 16. Ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych iskonsolidowanych sprawozdań finansowych (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 172 z 20086.11.2008

  3. 17. Międzynarodowe standardy rachunkowości (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji)***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 171 z 20086.11.2008

  3. 13. Wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 171 z 20086.11.2008

  3. 14. Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 171 z 20086.11.2008

  3. 15. Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 170 z 20086.11.2008

  3. 11. Rynki instrumentów finansowych (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 170 z 20086.11.2008

  3. 12. Prospekt emisyjny papierów wartościowych (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 169 z 20086.11.2008

  3. 8. Ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 169 z 20086.11.2008

  3. 9. Nadzór nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 169 z 20086.11.2008

  3. 10. Poufne informacje imanipulacje na rynku (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 168 z 20086.11.2008

  3. 6. Adekwatność kapitałowa firm inwestycyjnych iinstytucji kredytowych (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 168 z 20086.11.2008

  3. 7. Podejmowanie iprowadzenie działalności przez instytucje kredytowe (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 167 z 20086.11.2008

  3. 3. Ochrona gleby ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 167 z 20086.11.2008

  3. 4. Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń iEmerytur Pracowniczych (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 167 z 20086.11.2008

  3. 5. Wymogi dotyczące przejrzystości informacji oemitentach papierów wartościowych (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 166 z 20086.11.2008

  3. Głosowanie

 • Dz. U. C282E - 166 z 20086.11.2008

  3. 1. Regionalny wpływ trzęsień ziemi (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 166 z 20086.11.2008

  3. 2. Unia Europejska apomoc humanitarna (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 165 z 20086.11.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C282E - 165 z 20086.11.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 165 z 20086.11.2008

  2. Interes Europy: sukces wdobie globalizacji (debata)

 • Dz. U. C282E - 163 z 20086.11.2008

  Oświadczenie pisemne wsprawie „dys'kryminacji iwykluczenia społecznego dzieci”„dys-”

 • Dz. U. C282E - 157 z 20086.11.2008

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C282E - 145 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 13listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE wcelu uwzględnienia działalności lotniczej wsystemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

 • Dz. U. C282E - 144 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE wcelu uwzględnienia działalności lotniczej wsystemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (COM(2006)0818 — C6-0011/2007 — 2006/0304(COD))

 • Dz. U. C282E - 138 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie strategii tematycznej wdziedzinie ochrony gleby (2006/2293(INI))

 • Dz. U. C282E - 131 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie roli sportu wedukacji (2007/2086(INI))

 • Dz. U. C282E - 122 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej statut Agencji Dostaw Euratomu (COM(2007)0119 — C6-0131/2007 — 2007/0043(CNS))

 • Dz. U. C282E - 121 z 20086.11.2008

  DZIEDZINA: CHOROBY ZAWODOWE IINNE ZWIĄZANE ZPRACĄ PROBLEMY ZDROWOTNE ICHOROBY

 • Dz. U. C282E - 120 z 20086.11.2008

  DZIEDZINA: WYPADKI PRZY PRACY

 • Dz. U. C282E - 119 z 20086.11.2008

  DZIEDZINA: PRZYCZYNY ZGONÓW

 • Dz. U. C282E - 118 z 20086.11.2008

  DZIEDZINA: OPIEKA ZDROWOTNA

 • Dz. U. C282E - 117 z 20086.11.2008

  DZIEDZINA: STAN ZDROWIA ICZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZDROWIE

 • Dz. U. C282E - 110 z 20086.11.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 13listopada 2007 r. wcelu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr…/2008 Parlamentu Europejskiego iRady wsprawie statystyk Wspólnoty wzakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa ihigieny pracy

 • Dz. U. C282E - 109 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady dotyczącego statystyk Wspólnoty wzakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa ihigieny pracy (COM(2007)0046 — C6-0062/2007 — 2007/0020(COD))

 • Dz. U. C282E - 106 z 20086.11.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie zmiany art.23 Regulaminu Parlamentu dotyczącym składu Konferencji Przewodniczących (2007/2066(REG))

 • Dz. U. C282E - 106 z 20086.11.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego wświetle Statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2006/2195(REG))

 • Dz. U. C282E - 100 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z13listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wsprawie ustanowienia wspólnotowych ram dla gromadzenia danych, zarządzania danymi iich wykorzystywania wsektorze rybołówstwa oraz wsparcia doradztwa naukowego wzakresie wspólnej polityki rybackiej (COM(2007)0196 — C6-0152/2007 — 2007/0070(CNS))

 • Dz. U. C282E - 95 z 20086.11.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie interoperacyjności usług wzakresie interaktywnej telewizji cyfrowej (2007/2152(INI))

 • Dz. U. C282E - 94 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady wsprawie zawarcia umowy oułatwieniach wwydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską aRepubliką Mołdowy (COM(2007)0488 — C6-0339/2007 —2007/0175(CNS))

 • Dz. U. C282E - 94 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską aRepubliką Mołdowy oreadmisji osób przebywających nielegalnie (COM(2007)0504 — C6-0340/2007 — 2007/0182(CNS))

 • Dz. U. C282E - 93 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy oreadmisji między Wspólnotą Europejską aUkrainą (COM(2007)0197 — C6-0188/2007 — 2007/0071(CNS))

 • Dz. U. C282E - 92 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady wsprawie podpisania itymczasowego stosowania Umowy oudziale Republiki Bułgarii iRumunii wEuropejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech powiązanych umów (12641/2007 — C6-0350/2007 — 2007/0115(AVC))

 • Dz. U. C282E - 92 z 20086.11.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 13listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady wsprawie zawarcia umowy oułatwieniach wwydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską aUkrainą (COM(2007)0190 — C6-0187/2007 — 2007/0069(CNS))

 • Dz. U. C282E - 89 z 20086.11.2008

  26. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.97+99/rev.

 • Dz. U. C282E - 88 z 20086.11.2008

  25. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.78/2

 • Dz. U. C282E - 86 z 20086.11.2008

  24. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.78/1

 • Dz. U. C282E - 84 z 20086.11.2008

  23. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.98+100/rev.

 • Dz. U. C282E - 82 z 20086.11.2008

  22. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.39

 • Dz. U. C282E - 80 z 20086.11.2008

  21. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.69

 • Dz. U. C282E - 79 z 20086.11.2008

  20. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.75+87

 • Dz. U. C282E - 77 z 20086.11.2008

  19. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.86

 • Dz. U. C282E - 75 z 20086.11.2008

  18. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.25

 • Dz. U. C282E - 73 z 20086.11.2008

  17. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.89

 • Dz. U. C282E - 72 z 20086.11.2008

  16. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.24+61

 • Dz. U. C282E - 70 z 20086.11.2008

  15. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.85

 • Dz. U. C282E - 68 z 20086.11.2008

  14. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.24

 • Dz. U. C282E - 66 z 20086.11.2008

  13. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.88

 • Dz. U. C282E - 64 z 20086.11.2008

  12. Sprawozdanie Liese A6-0402/2007 — Popr.58

 • Dz. U. C282E - 63 z 20086.11.2008

  11. Sprawozdanie Prodi A6-0411/2007 — Ust.10

 • Dz. U. C282E - 61 z 20086.11.2008

  10. Sprawozdanie Prodi A6-0411/2007 — Ust.8

 • Dz. U. C282E - 59 z 20086.11.2008

  9. Sprawozdanie Schmitt A6-0415/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 57 z 20086.11.2008

  8. Sprawozdanie Schmitt A6-0415/2007 — Ust.47

 • Dz. U. C282E - 55 z 20086.11.2008

  7. Sprawozdanie Schmitt A6-0415/2007 — Ust.24

 • Dz. U. C282E - 53 z 20086.11.2008

  6. Sprawozdanie Schmitt A6-0415/2007 — Ust.10

 • Dz. U. C282E - 52 z 20086.11.2008

  5. Sprawozdanie Jordan Cizelj A6-0376/2007 — Popr.40

 • Dz. U. C282E - 50 z 20086.11.2008

  4. Sprawozdanie Jordan Cizelj A6-0376/2007 — Popr.39

 • Dz. U. C282E - 48 z 20086.11.2008

  3. Sprawozdanie Jordan Cizelj A6-0376/2007 — Popr.22

 • Dz. U. C282E - 46 z 20086.11.2008

  2. Sprawozdanie Weber A6-0390/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 45 z 20086.11.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C282E - 45 z 20086.11.2008

  1. Sprawozdanie Kudrycka A6-0363/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C282E - 40 z 20086.11.2008

  12. Rola sportu wedukacji

 • Dz. U. C282E - 40 z 20086.11.2008

  13. Strategia tematyczna wdziedzinie ochrony gleby

 • Dz. U. C282E - 40 z 20086.11.2008

  14. Zmiana dyrektywy 2003/87/WE wcelu uwzględnienia działalności lotniczej wsystemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***I

 • Dz. U. C282E - 39 z 20086.11.2008

  9. Zmiana Regulaminu wświetle statutu posłów

 • Dz. U. C282E - 39 z 20086.11.2008

  10. Statystyki Wspólnoty wzakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa ihigieny pracy ***I

 • Dz. U. C282E - 39 z 20086.11.2008

  11. Statut Agencji Dostaw Euratomu *

 • Dz. U. C282E - 38 z 20086.11.2008

  3. Umowa WE/Ukraina oreadmisji *

 • Dz. U. C282E - 38 z 20086.11.2008

  4. Umowa WE/Republika Mołdowy wsprawie wiz krótkoterminowych *

 • Dz. U. C282E - 38 z 20086.11.2008

  5. Umowa oreadmisji między WE aRepubliką Mołdowy *

 • Dz. U. C282E - 38 z 20086.11.2008

  6. Interoperacyjność usług wzakresie interaktywnej telewizji cyfrowej

 • Dz. U. C282E - 38 z 20086.11.2008

  7. Dane dotyczące połowów idoradztwo wsprawie wspólnej polityki rybołówstwa *

 • Dz. U. C282E - 38 z 20086.11.2008

  8. Skład Konferencji Przewodniczących (zmiana art.23 Regulaminu PE)

 • Dz. U. C282E - 37 z 20086.11.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C282E - 37 z 20086.11.2008

  1. Udział Bułgarii iRumunii wEuropejskim Obszarze Gospodarczym ***

 • Dz. U. C282E - 37 z 20086.11.2008

  2. Umowa WE/Ukraina wsprawie wiz krótkoterminowych *

 • Dz. U. C282E - 35 z 20086.11.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C282E - 34 z 20086.11.2008

  25. Szczyt UE/Rosja (przedłożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C282E - 34 z 20086.11.2008

  26. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 34 z 20086.11.2008

  27. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 33 z 20086.11.2008

  23. Regionalny wpływ trzęsień ziemi (debata)

 • Dz. U. C282E - 33 z 20086.11.2008

  24. Ogłoszenie porozumienia wsprawie pomocy humanitarnej — Unia Europejska apomoc humanitarna (debata)

 • Dz. U. C282E - 32 z 20086.11.2008

  21. Skarga Boeinga (USA) przeciwko Airbusowi (UE) wramach Światowej Organizacji Handlu (debata)

 • Dz. U. C282E - 32 z 20086.11.2008

  22. Sprawozdanie wsprawie obrad Komisji Petycji wroku 2006 (debata)

 • Dz. U. C282E - 31 z 20086.11.2008

  19. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C282E - 31 z 20086.11.2008

  20. Stosowanie dyrektywy 2004/38/WE wsprawie prawa obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się ipobytu na terytorium państw członkowskich zmieniająca rozporządzenie (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C282E - 30 z 20086.11.2008

  18. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C282E - 29 z 20086.11.2008

  16. EUROMED (debata)

 • Dz. U. C282E - 29 z 20086.11.2008

  17. Status ifinansowanie europejskich partii politycznych ***I (debata)

 • Dz. U. C282E - 28 z 20086.11.2008

  13. Stosowanie przepisów dorobku prawnego Schengen — Stosowanie przepisów dorobku Schengen wRepublice Czeskiej, Estonii, Łotwie, Litwie, na Węgrzech, na Malcie, Polsce, Słowenii iSłowacji (debata)

 • Dz. U. C282E - 28 z 20086.11.2008

  14. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C282E - 28 z 20086.11.2008

  15. Stosowanie przepisów dorobku prawnego Schengen — Stosowanie przepisów dorobku Schengen wRepublice Czeskiej, Estonii, Łotwie, Litwie, na Węgrzech, na Malcie, Polsce, Słowenii iSłowacji (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C282E - 27 z 20086.11.2008

  12. Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C282E - 26 z 20086.11.2008

  9. Korekty do głosowania izamiar głosowania

 • Dz. U. C282E - 26 z 20086.11.2008

  10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 26 z 20086.11.2008

  11. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C282E - 25 z 20086.11.2008

  6. Uroczyste posiedzenie — Francja

 • Dz. U. C282E - 25 z 20086.11.2008

  7. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C282E - 25 z 20086.11.2008

  7. 1. Zmiana dyrektywy 2003/87/WE wcelu uwzględnienia działalności lotniczej wsystemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 25 z 20086.11.2008

  8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C282E - 24 z 20086.11.2008

  5. 11. Statut Agencji Dostaw Euratomu * (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 24 z 20086.11.2008

  5. 12. Rola sportu wedukacji (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 24 z 20086.11.2008

  5. 13. Strategia tematyczna wdziedzinie ochrony gleby (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 23 z 20086.11.2008

  5. 8. Skład Konferencji Przewodniczących (zmiana art.23 Regulaminu PE) (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 23 z 20086.11.2008

  5. 9. Zmiana Regulaminu wświetle Statutu posłów (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 23 z 20086.11.2008

  5. 10. Statystyki Wspólnoty wzakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa ihigieny pracy ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 22 z 20086.11.2008

  5. 4. Umowa WE/Republika Mołdowy wsprawie wiz krótkoterminowych * (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 22 z 20086.11.2008

  5. 5. Umowa oreadmisji pomiędzy WE aRepubliką Mołdowy * (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 22 z 20086.11.2008

  5. 6. Interoperacyjność usług wzakresie interaktywnej telewizji cyfrowej (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 22 z 20086.11.2008

  5. 7. Dane dotyczące połowów idoradztwo naukowe wsprawie wspólnej polityki rybołówstwa* (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 21 z 20086.11.2008

  5. Głosowanie

 • Dz. U. C282E - 21 z 20086.11.2008

  5. 1. Udział Bułgarii iRumunii wEuropejskim Obszarze Gospodarczym *** (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 21 z 20086.11.2008

  5. 2. Umowa WE/Ukraina wsprawie wiz krótkoterminowych * (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 21 z 20086.11.2008

  5. 3. Umowa WE/Ukraina oreadmisji * (art.131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C282E - 19 z 20086.11.2008

  4. Program legislacyjny iprogram prac Komisji na 2008r. (debata)

 • Dz. U. C282E - 18 z 20086.11.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C282E - 18 z 20086.11.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 18 z 20086.11.2008

  2. Projekt budżetu ogólnego na rok 2008 (termin składania projektów poprawek)

 • Dz. U. C282E - 18 z 20086.11.2008

  3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji ipaństwa prawa (ogłoszenie ozłożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C282E - 16 z 20086.11.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C282E - 15 z 20086.11.2008

  25. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 15 z 20086.11.2008

  26. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 14 z 20086.11.2008

  22. Komitologia (debata)

 • Dz. U. C282E - 14 z 20086.11.2008

  23. Międzynarodowe standardy rachunkowości (debata)

 • Dz. U. C282E - 14 z 20086.11.2008

  24. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C282E - 13 z 20086.11.2008

  20. Ochrona gleby ***I — Strategia tematyczna wdziedzinie ochrony gleby (debata)

 • Dz. U. C282E - 13 z 20086.11.2008

  21. Zmiana dyrektywy 2003/87/WE wcelu uwzględnienia działalności lotniczej wsystemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***I (debata)

 • Dz. U. C282E - 12 z 20086.11.2008

  18. Statut Agencji Dostaw Euratomu * (debata)

 • Dz. U. C282E - 12 z 20086.11.2008

  19. Stosowanie dyrektywy 2004/38/WE wsprawie prawa obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się ipobytu na terytorium państw członkowskich (debata)

 • Dz. U. C282E - 11 z 20086.11.2008

  16. Jednominutowe wypowiedzi wznaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C282E - 11 z 20086.11.2008

  17. Rola sportu wedukacji (debata)

 • Dz. U. C282E - 10 z 20086.11.2008

  15. Porządek obrad

 • Dz. U. C282E - 8 z 20086.11.2008

  11. Nieważne oświadczenia pisemne

 • Dz. U. C282E - 8 z 20086.11.2008

  12. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C282E - 8 z 20086.11.2008

  13. Działania podjęte wwyniku rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C282E - 8 z 20086.11.2008

  14. Petycje

 • Dz. U. C282E - 7 z 20086.11.2008

  10. Oświadczenia pisemne ipytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C282E - 3 z 20086.11.2008

  8. Sprostowanie przyjętego dokumentu (art.204a Regulaminu)

 • Dz. U. C282E - 3 z 20086.11.2008

  9. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C282E - 2 z 20086.11.2008

  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C282E - 2 z 20086.11.2008

  4. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C282E - 2 z 20086.11.2008

  5. Skład komisji idelegacji

 • Dz. U. C282E - 2 z 20086.11.2008

  6. Harmonogram okresów sesyjnych

 • Dz. U. C282E - 2 z 20086.11.2008

  7. Podpisanie aktów przyjętych wtrybie współdecyzji

 • Dz. U. C282E - 1 z 20086.11.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C282E - 1 z 20086.11.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C282E - 1 z 20086.11.2008

  2. Oświadczenia Przewodniczącego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.