Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 301 POZ 36

Tytuł:

Sprawa T-193/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2008 r. — Gόrażdże Cement przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji Polski na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o odstąpieniu od podnoszeniu sprzeciwu będących przedmiotem określonych uwarunkowań — Uprawnienia państw członkowskich w zakresie indywidualnego rozdziału uprawnień — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

Data ogłoszenia:2008-11-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 301 POZ 36

C 301/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2008

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2008 r. — Gόrażdże Cement przeciwko Komisji (Sprawa T-193/07) (1) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji Polski na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o odstąpieniu od podnoszeniu sprzeciwu będących przedmiotem określonych uwarunkowań — Uprawnienia państw członkowskich w zakresie indywidualnego rozdziału uprawnień — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność) (2008/C 301/60) Język postępowania: angielski

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2008 r. — Lafarge Cement przeciwko Komisji (Sprawa T-195/07) (1) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dla Polski na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o niewnoszeniu sprzeciwu z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków — Kompetencje państw członkowskich w zakresie przydzielania uprawnień do emisji poszczególnym zakładom — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność) (2008/C 301/61) Język postępowania: polski

Strona Strona skarżąca: Gόrażdże Cement S.A. (Chorula, Polska) (przedstawiciele: adwokat P. Muñiz i R. Forbes, Solicitor i) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: Ü. Wölker i D. Lawunmi, pełnomocnicy)

Strony Strona skarżąca: Lafarge Cement S.A. (Małogoszcz, Polska) (przedstawiciele: P.K. Rosiak, radca prawny i F. Puel, adwokat) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: U. Wölker i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2008-2012 przekazanego przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275, str. 32)

Przedmiot sprawy Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2007) 1295 wersja ostateczna z dnia 26 marca 2007 r. dotyczącej krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2008–2012 notyfikowanego przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275, s. 32).

Sentencja postanowienia 1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) Gόrażdże Cement S.A. pokrywa własne koszty jak i koszty poniesione przez Komisję.

Sentencja postanowienia 1) Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna. 2) Lafarge Cement S.A. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję.

(1) Dz.U. C 170 z 21.7.2007.

(1) Dz.U. C 170 z 21.7.2007 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 301 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C301 - 68 z 200822.11.2008

  Sprawa F-16/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 września 2008 r. — Augenault i in. przeciwko Radzie

 • Dz. U. C301 - 68 z 200822.11.2008

  Sprawa F-81/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 września 2008 r. — Duyster przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 67 z 200822.11.2008

  Sprawa F-54/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 września 2008 r. — Ehrhardt przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C301 - 67 z 200822.11.2008

  Sprawa F-128/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 września 2008 r. — Adolf i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 67 z 200822.11.2008

  Sprawa F-8/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 września 2008 r. — Tolios i in. przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

 • Dz. U. C301 - 67 z 200822.11.2008

  Sprawa F-14/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 września 2008 r. — Chevallier-Carmana i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

 • Dz. U. C301 - 67 z 200822.11.2008

  Sprawa F-15/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 września 2008 r. — Abba i in. przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C301 - 66 z 200822.11.2008

  Sprawa F-78/08: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2008 r. — Locchi przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 66 z 200822.11.2008

  Sprawa F-79/08: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2008 r. — Ackerman i in. przeciwko EBI

 • Dz. U. C301 - 65 z 200822.11.2008

  Sprawa T-302/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 października 2008 r. — Motorpress przeciwko OHIM — Sony Computer Entertainment Europe

 • Dz. U. C301 - 65 z 200822.11.2008

  Sprawa T-379/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Polska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 65 z 200822.11.2008

  Sprawa T-381/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 65 z 200822.11.2008

  Sprawa T-470/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2008 r. — Dow Agrosciences i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 64 z 200822.11.2008

  Sprawa T-395/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 64 z 200822.11.2008

  Sprawa T-61/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 64 z 200822.11.2008

  Sprawa T-93/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 64 z 200822.11.2008

  Sprawa T-204/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 64 z 200822.11.2008

  Sprawa T-298/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 63 z 200822.11.2008

  Sprawa T-157/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 63 z 200822.11.2008

  Sprawa T-168/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 63 z 200822.11.2008

  Sprawa T-222/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 63 z 200822.11.2008

  Sprawa T-280/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 63 z 200822.11.2008

  Sprawa T-290/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 63 z 200822.11.2008

  Sprawa T-293/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 września 2008 r. — NBC Fourth Realty przeciwko OHIM — Regalado Pareja i Pedrol (PK MAX)

 • Dz. U. C301 - 62 z 200822.11.2008

  Sprawa T-140/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 62 z 200822.11.2008

  Sprawa T-212/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 62 z 200822.11.2008

  Sprawa T-402/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 62 z 200822.11.2008

  Sprawa T-38/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 62 z 200822.11.2008

  Sprawa T-61/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 62 z 200822.11.2008

  Sprawa T-77/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 61 z 200822.11.2008

  Sprawa T-223/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 61 z 200822.11.2008

  Sprawa T-345/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 61 z 200822.11.2008

  Sprawa T-443/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 61 z 200822.11.2008

  Sprawa T-26/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 61 z 200822.11.2008

  Sprawa T-82/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 61 z 200822.11.2008

  Sprawa T-83/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 60 z 200822.11.2008

  Sprawa T-457/08: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2008 r. — Intel przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 60 z 200822.11.2008

  Sprawa T-207/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 września 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 59 z 200822.11.2008

  Sprawa T-453/08: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2008 r. — Timsas przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 59 z 200822.11.2008

  Sprawa T-454/08: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2008 r. — Grand Hôtel Abi d'Oru przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 58 z 200822.11.2008

  Sprawa T-436/08: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2008 r. — Studio Vacanze przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 57 z 200822.11.2008

  Sprawa T-433/08: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2008 r. — SIAE przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 56 z 200822.11.2008

  Sprawa T-413/08: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2008 r. — SOZA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C301 - 56 z 200822.11.2008

  Sprawa T-426/08: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2008 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C301 - 55 z 200822.11.2008

  Sprawa T-412/08: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2008 r. — Trubion Pharmaceuticals Inc. przeciwko OHIM — Merck (TRUBION)

 • Dz. U. C301 - 54 z 200822.11.2008

  Sprawa T-409/08: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2008 r. — El Fatmi przeciwko Radzie

 • Dz. U. C301 - 54 z 200822.11.2008

  Sprawa T-411/08: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2008 r. — Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 53 z 200822.11.2008

  Sprawa T-408/08: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2008 r. — S.F. Turistico Immobiliare przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C301 - 52 z 200822.11.2008

  Sprawa T-404/08: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2008 r. — Fluorsid i Minmet przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C301 - 51 z 200822.11.2008

  Sprawa T-399/08: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2008 r. — Clearwire Corporation przeciwko OHIM (CLEARWIFI)

 • Dz. U. C301 - 51 z 200822.11.2008

  Sprawa T-400/08: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2008 r. — Enercon przeciwko OHIM — BP (ENERCON)

 • Dz. U. C301 - 50 z 200822.11.2008

  Sprawa T-389/08: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2008 r. — Lemans przeciwko OHIM — Turner (ICON)

 • Dz. U. C301 - 50 z 200822.11.2008

  Sprawa T-392/08: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2008 r. — AEPI przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 49 z 200822.11.2008

  Sprawa T-387/08: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2008 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C301 - 48 z 200822.11.2008

  Sprawa T-384/08: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2008 r. — Elliniki Nafppigokataskevastiki i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C301 - 47 z 200822.11.2008

  Sprawa T-382/08: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2008 r. — Advance Magazine Publishers przeciwko OHIM — Capela & Irmãos (VOGUE)

 • Dz. U. C301 - 47 z 200822.11.2008

  Sprawa T-383/08: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2008 r. — New Europe przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 46 z 200822.11.2008

  Sprawa T-375/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 26 czerwca 2008 r. w sprawie F-108/07, Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, wniesione w dniu 10 września 2008 r. przez Barta Nijsa

 • Dz. U. C301 - 46 z 200822.11.2008

  Sprawa T-376/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 26 czerwca 2008 r. w sprawie F-1/08, Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, wniesione w dniu 10 września 2008 r. przez Barta Nijsa

 • Dz. U. C301 - 45 z 200822.11.2008

  Sprawa T-370/08: Skarga wniesiona w dniu 5 września 2008 r. — Csepeli Áramtermelő przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 45 z 200822.11.2008

  Sprawa T-371/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 26 czerwca 2008 r. w sprawie F-5/07 Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, wniesione w dniu 8 września 2008 r. przez Barta Nijsa

 • Dz. U. C301 - 44 z 200822.11.2008

  Sprawa T-369/08: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2008 r. — EWRIA i inni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 43 z 200822.11.2008

  Sprawa T-366/08: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2008 r. — Federcoopesca i. in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 43 z 200822.11.2008

  Sprawa T-368/08: Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2008 r. — Atlantean przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 42 z 200822.11.2008

  Sprawa T-361/08: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2008 r. — Peek & Cloppenburg und van Graaf przeciwko OHIM

 • Dz. U. C301 - 42 z 200822.11.2008

  Sprawa T-362/08: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2008 r. — IFAW Internationaler Tiershutz-Fonds przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 41 z 200822.11.2008

  Sprawa T-353/08: Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2008 r. — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 40 z 200822.11.2008

  Sprawa T-312/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 września 2008 r. — Ellinikos Niognomon przeciwko Komisji (Środek tymczasowy — Dyrektywa 94/57/WE — Wspólne reguły i normy dotyczące organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach — Wycofanie uznania przyznanego takiej organizacji — Wniosek o zawieszenie wykonania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C301 - 40 z 200822.11.2008

  Sprawa T-338/08: Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2008 r. — Stichting Natuur en Milieu i Pesticide Action Network Europe przeciwko Komisji

 • Dz. U. C301 - 39 z 200822.11.2008

  Sprawa T-203/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2008 r. — Cemex Polska przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dla Polski na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o niewnoszeniu sprzeciwu z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków — Kompetencje państw członkowskich w zakresie przydzielania uprawnień do emisji poszczególnym zakładom — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C301 - 39 z 200822.11.2008

  Sprawa T-294/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 września 2008 r. — Stepek przeciwko OHIM — Masters Golf Company (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy The Masters i wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy The Masters GOLF COMPANY — Wycofanie odwołania wniesionego do izby odwoławczej — Koszty poniesione w postępowaniu przed izbą odwoławczą)

 • Dz. U. C301 - 38 z 200822.11.2008

  Sprawa T-198/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2008 r. — Cementownia „Warta” przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dla Polski na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o niewnoszeniu sprzeciwu z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków — Kompetencje państw członkowskich w zakresie przydzielania uprawnień do emisji poszczególnym zakładom — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C301 - 38 z 200822.11.2008

  Sprawa T-199/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2008 r. — Cementownia „Odra” przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dla Polski na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o niewnoszeniu sprzeciwu z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków — Kompetencje państw członkowskich w zakresie przydzielania uprawnień do emisji poszczególnym zakładom — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C301 - 37 z 200822.11.2008

  Sprawa T-196/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2008 r. — Dyckerhoff Polska przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dla Polski na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o niewnoszeniu sprzeciwu z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków — Kompetencje państw członkowskich w zakresie przydzielania uprawnień do emisji poszczególnym zakładom — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C301 - 37 z 200822.11.2008

  Sprawa T-197/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2008 r. — Grupa Ożarów przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dla Polski na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o niewnoszeniu sprzeciwu z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków — Kompetencje państw członkowskich w zakresie przydzielania uprawnień do emisji poszczególnym zakładom — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C301 - 36 z 200822.11.2008

  Sprawa T-195/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2008 r. — Lafarge Cement przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dla Polski na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o niewnoszeniu sprzeciwu z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków — Kompetencje państw członkowskich w zakresie przydzielania uprawnień do emisji poszczególnym zakładom — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C301 - 35 z 200822.11.2008

  Sprawa T-131/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2008 r. — Jacobs przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wyrok częściowy — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C301 - 35 z 200822.11.2008

  Sprawa T-293/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2008 r. — Tachelet przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wyrok częściowy — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C301 - 34 z 200822.11.2008

  Sprawa T-428/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2008 r. — Kheinhorst przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wyrok częściowy — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C301 - 34 z 200822.11.2008

  Sprawa T-125/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2008 r. — Rousseaux przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wyrok częściowy — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C301 - 34 z 200822.11.2008

  Sprawa T-126/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2008 r. — Willem Goris przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wyrok częściowy — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C301 - 33 z 200822.11.2008

  Sprawa T-51/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 października 2008 r. — Agrar-Invest-Tatschl przeciwko Komisji (Retrospektywne pokrycie należności celnych przywozowych — Cukier pochodzący z Chorwacji — Artykuł 220 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — Zawiadomienie importerów opublikowane w Dzienniku Urzędowym — Dobra wiara)

 • Dz. U. C301 - 33 z 200822.11.2008

  Sprawa T-224/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2008 r. — Imperial Chemical Industries przeciwko OHIM (LIGHT & SPACE) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego LIGHT & SPACE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C301 - 32 z 200822.11.2008

  Sprawa T-411/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 października 2008 r. — Sogelma przeciwko AER (Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Przetarg Europejskiej Agencji Odbudowy — Decyzja o unieważnieniu przetargu i opublikowaniu nowego przetargu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Właściwość Sądu — Wymóg uprzedniego wniesienia odwołania w procedurze administracyjnej — Termin na wniesienie skargi — Pełnomocnictwo — Obowiązek uzasadnienia — Żądanie odszkodowania)

 • Dz. U. C301 - 32 z 200822.11.2008

  Sprawa T-43/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 października 2008 r. — Neophytou przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Konkurs otwarty — Odrzucenie kandydatury skarżącego — Skład komisji konkursowej na egzaminach ustnych — Zasada równości traktowania — Nowe zarzuty — Naruszenie prawa — Odwołanie w części bezzasadne i w części zasadne — Odesłanie do Sądu do spraw Służby Publicznej)

 • Dz. U. C301 - 31 z 200822.11.2008

  Sprawa T-73/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 października 2008 r. — Carbone-Lorraine przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek produktów na bazie węgla i grafitu mających zastosowanie w branży elektrycznej i mechanicznej — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące — Współpraca w toku postępowania administracyjnego — Zasada proporcjonalności — Zasada równego traktowania)

 • Dz. U. C301 - 31 z 200822.11.2008

  Sprawa T-122/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 października 2008 r. — Helkon Media przeciwko Komisji (Klauzula arbitrażowa — Program wspierający rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus) — Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego — Istnienie klauzuli arbitrażowej — Potrącenie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C301 - 31 z 200822.11.2008

  Sprawy połączone od T-387/06 do T-390/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2008 r. — Inter-Ikea Systems przeciwko OHIM (wizerunek palety) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego paletę — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C301 - 30 z 200822.11.2008

  Sprawa T-68/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 października 2008 r. — SGL Carbon przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek produktów na bazie węgla i grafitu mających zastosowanie w branży elektrycznej i mechanicznej — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Waga i czas trwania naruszenia — Zasada proporcjonalności — Zasada równego traktowania — Górna granica 10 % wartości obrotu — Odsetki za zwłokę)

 • Dz. U. C301 - 30 z 200822.11.2008

  Sprawa T-69/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 października 2008 r. — Schunk i Schunk Kohlenstoff-Technik przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek produktów na bazie węgla i grafitu mających zastosowanie w branży elektrycznej i mechanicznej — Zarzut niezgodności z prawem — Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 — Przypisanie naruszenia — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Waga i skutki naruszenia — Skutek odstraszający — Współpraca w toku postępowania administracyjnego — Zasada proporcjonalności — Zasada równego traktowania — Żądanie wzajemne podwyższenia grzywny)

 • Dz. U. C301 - 29 z 200822.11.2008

  Sprawa C-490/07: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 4 sierpnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Cypryjskiej

 • Dz. U. C301 - 29 z 200822.11.2008

  Sprawa C-117/08: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 10 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C301 - 28 z 200822.11.2008

  Sprawa C-435/08: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C301 - 26 z 200822.11.2008

  Sprawa C-418/08: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C301 - 26 z 200822.11.2008

  Sprawa C-422/08: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C301 - 26 z 200822.11.2008

  Sprawa C-429/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 29 września 2008 r. — Karen Murphy przeciwko Media Protection Services Limited

 • Dz. U. C301 - 25 z 200822.11.2008

  Sprawa C-416/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 1 lipca 2008 r. w sprawie T-328/05 Apple Computer, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 22 września 2008 r. przez Apple Computer, Inc.

 • Dz. U. C301 - 25 z 200822.11.2008

  Sprawa C-417/08: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. C301 - 23 z 200822.11.2008

  Sprawa C-406/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England and Wales) (Queen's Bench Division), Leeds District Registry w dniu 18 września 2008 r. — Uniplex (UK) Ltd przeciwko NHS Business Services Authority

 • Dz. U. C301 - 23 z 200822.11.2008

  Sprawa C-414/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 8 lipca 2008 r. w sprawie T-176/06 Sviluppo Italia Basilicata SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 23 września 2008 r. przez Sviluppo Italia Basilicata SpA

 • Dz. U. C301 - 22 z 200822.11.2008

  Sprawa C-405/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 18 września 2008 r. — Ingeniørforeningen i Danmark, reprezentujące Bertrama Holsta, przeciwko Dansk Industri, reprezentującemu Babcock & Wilcox Vølund ApS

 • Dz. U. C301 - 19 z 200822.11.2008

  Sprawa C-403/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 17 września 2008 r. — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA i Multichoice Hellas SA przeciwko QC Leisure, Davidowi Richardsonowi, AV Station plc, Malcolmowi Chamberlainowi, Michaelowi Maddenowi, SR Leisure Ltd, Phillipowi George'owi, Charlesowi Houghtonowi i Derekowi Owenowi

 • Dz. U. C301 - 18 z 200822.11.2008

  Sprawa C-398/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba)wydanego w dniu 9 lipca 2008 r. w sprawie T-70/06 Audi AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 16 września 2008 r. przez Audi AG

 • Dz. U. C301 - 18 z 200822.11.2008

  Sprawa C-399/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 1 lipca 2008 r. w sprawie T-266/02 Deutsche Post AG, popieranej przez Republikę Federalną Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, popieranej przez Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V. (BIEK) i UPS Europe NV/SA, wniesione w dniu 15 września 2008 r. (faks: 12 września 2008 r.) przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C301 - 17 z 200822.11.2008

  Sprawa C-384/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 3 lipca 2008 r. — Attanasio Group Srl przeciwko Comune di Carbognano

 • Dz. U. C301 - 16 z 200822.11.2008

  Sprawa C-383/08: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C301 - 15 z 200822.11.2008

  Sprawa C-380/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Włochy) w dniu 21 sierpnia 2008 r. — ENI SpA przeciwko Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare i inni

 • Dz. U. C301 - 15 z 200822.11.2008

  Sprawa C-381/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 22 sierpnia 2008 r. — Car Trim GmbH przeciwko KeySafety Systems SRL

 • Dz. U. C301 - 14 z 200822.11.2008

  Sprawa C-378/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Włochy) w dniu 21 sierpnia 2008 r. — ERG Raffinerie Mediterranee SpA i inni przeciwko Ministero dello Sviluppo Economico i inni

 • Dz. U. C301 - 14 z 200822.11.2008

  Sprawa C-379/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Włochy) w dniu 21 sierpnia 2008 r. — ERG Raffinerie Mediterranee SpA i inni przeciwko Ministero dello Sviluppo Economico i inni

 • Dz. U. C301 - 13 z 200822.11.2008

  Sprawa C-70/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 października 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektyw 2003/72/WE — Statut spółdzielni europejskiej — Zaangażowanie pracowników w podejmowanie decyzji w ramach spółdzielni — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C301 - 13 z 200822.11.2008

  Sprawa C-87/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 25 września 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/73/WE — Środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/CE — Wymogi organizacyjne i warunki prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

 • Dz. U. C301 - 12 z 200822.11.2008

  Sprawa C-453/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 września 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Giessen — Niemcy) — Hakan Er przeciwko Wetteraukreis (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Decyzja nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Artykuł 7 akapit pierwszy tiret drugie — Prawo pobytu pełnoletniego dziecka pracownika tureckiego — Niewykonywanie pracy najemnej — Przesłanki utraty praw nabytych)

 • Dz. U. C301 - 12 z 200822.11.2008

  Sprawa C-36/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 2 października 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 93/16/EWG — Specjalistyczne szkolenie wymagane do wykonywania ogólnej praktyki medycznej — Nieprawidłowa transpozycja)

 • Dz. U. C301 - 11 z 200822.11.2008

  Sprawa C-404/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 października 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság — Republika Węgierska) — Postępowanie karne przeciwko Győrgy Katz przeciwko Istvánowi Rolandowi Sósowi (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Decyzja ramowa 2001/220/WSiSW — Pozycja ofiar w postępowaniu karnym — Oskarżyciel subsydiarny — Zeznanie ofiary w charakterze świadka)

 • Dz. U. C301 - 11 z 200822.11.2008

  Sprawa C-411/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 października 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Niderlandy) — X B.V. przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Wspólna Taryfa Celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfikacja taryfowa — Pozycje 8541, 8542 et 8543 — Łączniki optyczne)

 • Dz. U. C301 - 10 z 200822.11.2008

  Sprawa C-368/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 25 września 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Włochom (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2000/59/CE — Portowe urządzenia do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku — Brak utworzenia i wykonania planów odbioru i zagospodarowania odpadów dla wszystkich portów)

 • Dz. U. C301 - 10 z 200822.11.2008

  Sprawa C-372/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 października 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court Irlandia) — Nicole Hassett przeciwko South Eastern Health Board, Cheryl Doherty przeciwko North Western Health Board (Jurysdykcja — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuł 22 pkt 2 — Spory o ważność decyzji organów spółek — Wyłączna jurysdykcja sądów państwa siedziby — Organizacja zawodowa lekarzy)

 • Dz. U. C301 - 9 z 200822.11.2008

  Sprawa C-288/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 września 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo) — The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs przeciwko Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 4 ust. 5 — Działalność prowadzona przez podmiot prawa publicznego — Prowadzenie płatnych parkingów — Zakłócenia konkurencji — Znaczenie wyrażeń „prowadziłoby do” oraz „znaczące”)

 • Dz. U. C301 - 9 z 200822.11.2008

  Sprawa C-304/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 października 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Directmedia Publishing GmbH przeciwko Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Dyrektywa 96/9/CE — Ochrona prawna baz danych — Prawo sui generis — Pojęcie „pobieranie danych”)

 • Dz. U. C301 - 8 z 200822.11.2008

  Sprawa C-144/07 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2008 r. — K-Swiss, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 2868/95 — Termin do wniesienia skargi do Sądu Pierwszej Instancji — Decyzja OHIM — Doręczenie przesyłką ekspresową — Obliczanie terminu do wniesienia skarg)

 • Dz. U. C301 - 8 z 200822.11.2008

  Sprawa C-239/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 października 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas — Républika Litewska) — Postępowanie dotyczące badania zgodności z konstytucją wszczęte przez Juliusa Sabatauskasa i in. (Rynek wewnętrzny energii elektrycznej — Dyrektywa 2003/54/WE — Artykuł 20 — Systemy przesyłowe i dystrybucyjne — Dostęp stron trzecich — Zobowiązania państw członkowskich — Swobodny dostęp stron trzecich do systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej)

 • Dz. U. C301 - 7 z 200822.11.2008

  Sprawa C-514/06 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 września 2008 r. — Armacell Enterprise GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), nmc SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ARMAFOAM — Wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy NOMAFOAM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Podobieństwo oznaczeń — Występowanie względnej podstawy odmowy rejestracji na części terytorium Wspólnoty Europejskiej)

 • Dz. U. C301 - 7 z 200822.11.2008

  Sprawa C-16/07 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 października 2008 r. — Marguerite Chetcuti przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Sprawy pracownicze — Konkurs wewnętrzny dla jednej instytucji — Odrzucenie kandydatury — Warunki dopuszczenia)

 • Dz. U. C301 - 6 z 200822.11.2008

  Sprawa C-427/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 września 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht — Niemcy) — Birgit Bartsch przeciwko Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH (Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy — Artykuł 13 WE — Dyrektywa 2000/78/WE — Pracowniczy program emerytalny wykluczający prawo do emerytury dla co najmniej 15 lat młodszego małżonka zmarłego pracownika — Dyskryminacja ze względu na wiek — Związek z prawem wspólnotowym)

 • Dz. U. C301 - 6 z 200822.11.2008

  Sprawy połączone od C-468/06 do C-478/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 września 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon — Grecja) — Sot. Lélos kai Sia EE (C-468/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-469/06), Konstantinos Xydias kai Sia OE (C-470/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-471/06), Ionas Stroumsas EPE (C-472/06), Ionas Stroumsas EPE (C-473/06), Pharmakapothiki Pharma-Group Messinias AE (C-474/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-475/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-476/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE i in. (C-477/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE i in. (C-478/06) przeciwko GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, dawniej Glaxowellcome AEVE (Artykuł 82 — Nadużycie pozycji dominującej — Produkty lecznicze — Odmowa dostaw na rzecz hurtowników prowadzących eksport równoległy — Normalny charakter zamówień)

 • Dz. U. C301 - 5 z 200822.11.2008

  Sprawa C-157/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamówienia publiczne na dostawy — Dyrektywa 93/36/EWG — Udzielanie zamówień publicznych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia — Lekkie helikoptery dla policji i krajowej straży pożarnej)

 • Dz. U. C301 - 5 z 200822.11.2008

  Sprawa C-360/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2008 r. (wniosek o wydanie przeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) — Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH przeciwko Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (Swoboda przedsiębiorczości — Przepisy podatkowe — Podatek dochodowy od osób prawnych — Wycena nienotowanych udziałów w spółkach kapitałowych)

 • Dz. U. C301 - 4 z 200822.11.2008

  Mianowanie pierwszego rzecznika generalnego

 • Dz. U. C301 - 4 z 200822.11.2008

  Wyznaczenie izby do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 104b regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. C301 - 4 z 200822.11.2008

  Złożenie przysięgi przez nowego członka Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. C301 - 3 z 200822.11.2008

  Listy służące do ustalania składów orzekających

 • Dz. U. C301 - 2 z 200822.11.2008

  Wybory prezesów izb orzekających w składzie trzech sędziów

 • Dz. U. C301 - 2 z 200822.11.2008

  Przydział sędziów do izb orzekających w składzie trzech sędziów

 • Dz. U. C301 - 1 z 200822.11.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 285 z 8.11.2008.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.