Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 37 POZ 35

Tytuł:

Sprawa F-135/07: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2007 r. — Smadja przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 37 POZ 35

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 37/35

Skarga wniesiona w dniu 30 października 2007 r. — Smadja przeciwko Komisji (Sprawa F-135/07) (2008/C 37/57) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Daniele Smadja (New Delhi, Indie) (przedstawiciel: E. Boigelot, avocat) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich Przedmiot i opis sporu Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o powołaniu skarżącego będącego pierwotnie urzędnikiem zaszeregowanym do grupy A*15, stopień 4, w zakresie w jakim ustala jego zaszeregowanie do grupy zaszeregowania A*15 stopień 1 wskutek jego ponownego powołania na stanowisko dyrektora Dyrekcji

RELEX.B, po stwierdzeniu nieważności jego pierwszego powołania. Wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia i odszkodowania. Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności aktu powołania skarżącego z dnia 21 grudnia 2006 r. w zakresie w jakim dotyczy jego zaszeregowania na stanowisko dyrektora w grupie A*1 stopień 1 oraz ustala jego staż na stopniu na dzień 1 listopada 2005 r. wskutek jego ponownego powołania w dniu 15 listopada 2005 r. na stanowisko dyrektora Dyrekcji RELEX.B „Stosunki wielostronne i prawa człowieka” wynikłego ze stwierdzenia nieważności jego pierwotnego powołania na to samo stanowisko w związku z wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 września 2005 r. T-218/02 Napoli Buzzanca przeciwko Komisji; — zasądzenie od pozwanego kwoty 25 000 EUR tytułem odszkodowania za szkodę, zadośćuczynienia za krzywdę i za uszczerbek w karierze skarżącego; — obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 37 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C37 - 34 z 20089.2.2008

  Sprawa F-57/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 7 listopada 2007 r. — Hinderyckx przeciwko Radzie (Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — Niewpisanie na listę urzędników awansowanych — Naruszenie art. 45 regulaminu pracowniczego — Porównanie zasług — Sprawozdania z oceny pochodzące z różnych instytucji)

 • Dz. U. C37 - 34 z 20089.2.2008

  Sprawa F-88/07: Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2007 r. — Domínguez González przeciwko Komisji

 • Dz. U. C37 - 33 z 20089.2.2008

  Sprawa T-453/07: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2007 r. — Dylog Italia przeciwko OHIM — GSI Office Management (IP Manager)

 • Dz. U. C37 - 33 z 20089.2.2008

  Sprawa T-105/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2007 r. — Sandoz przeciwko Komisji

 • Dz. U. C37 - 33 z 20089.2.2008

  Sprawa T-329/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2007 r. — UPS Europe i UPS Deutschland przeciwko Komisji

 • Dz. U. C37 - 32 z 20089.2.2008

  Sprawa T-450/07: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2007 r. — Harwin International przeciwko OHIM — Cuadrado (Pickwick)

 • Dz. U. C37 - 32 z 20089.2.2008

  Sprawa T-451/07: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2007 r. — WellBiz przeciwko OHIM — Wild (WELLBIZ)

 • Dz. U. C37 - 31 z 20089.2.2008

  Sprawa T-447/07: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2007 r. — Scovill Fasteners przeciwko Komisji

 • Dz. U. C37 - 31 z 20089.2.2008

  Sprawa T-449/07: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2007 r. — Rotter przeciwko OHIM (EU-BRUZZEL)

 • Dz. U. C37 - 30 z 20089.2.2008

  Sprawa T-445/07: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2007 r. — Behring & Söhne przeciwko Komisji

 • Dz. U. C37 - 30 z 20089.2.2008

  Sprawa T-446/07: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2007 r. — Royal Appliance International przeciwko OHIM — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx)

 • Dz. U. C37 - 29 z 20089.2.2008

  Sprawa T-444/07: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2007 r. — Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise przeciwko Komisji

 • Dz. U. C37 - 28 z 20089.2.2008

  Sprawa T-442/07: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2007 r. — Ryanair przeciwko Komisji

 • Dz. U. C37 - 27 z 20089.2.2008

  Sprawa T-441/07: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2007 r. — Ryanair przeciwko Komisji

 • Dz. U. C37 - 26 z 20089.2.2008

  Sprawa T-438/07: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2007 r. — Spa Monopole przeciwko OHIM — De Francesco Import (SpagO)

 • Dz. U. C37 - 26 z 20089.2.2008

  Sprawa T-439/07: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2007 r. — Coats Holdings przeciwko Komisji

 • Dz. U. C37 - 25 z 20089.2.2008

  Sprawa T-434/07: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2007 r. — Volvo Trademark Holding przeciwko OHIM — Grebenshikova (SOLVO)

 • Dz. U. C37 - 25 z 20089.2.2008

  Sprawa T-435/07: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2007 r. — New Look przeciwko OHIM (NEW LOOK)

 • Dz. U. C37 - 24 z 20089.2.2008

  Sprawa T-429/07: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2007 r. — BP Aromatics przeciwko Komisji

 • Dz. U. C37 - 24 z 20089.2.2008

  Sprawa T-431/07: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2007 r. — Gebr. Heller Maschinenfabrik przeciwko OHIM — Fernández Martinez (HELLER)

 • Dz. U. C37 - 23 z 20089.2.2008

  Sprawa T-120/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 października 2007 r. — MB Immobilien przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Postanowienie w sprawie zastosowania środków tymczasowych — Pomoc w państwa w nowych niemieckich — Obowiązek odzyskania pomocy — Wniosek o zawieszenie wykonania — Pilny charakter — Wyważenie wchodzących w grę interesów)

 • Dz. U. C37 - 23 z 20089.2.2008

  Sprawa T-349/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2007 r. — FMC Chemical i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dyrektywa 91/414/EWG — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C37 - 23 z 20089.2.2008

  Sprawa T-350/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2007 r. — FMC Chemical i in. przeciwko Komisji (Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — Dyrektywa 91/414/EWG — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C37 - 22 z 20089.2.2008

  Sprawa T-133/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 grudnia 2007 r. — Schering-Plough przeciwko Komisji i EMEA (Skarga o stwierdzenie nieważności — Niedopuszczalność w części — Interes prawny — Skarga, która stała się bezprzedmiotowa — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C37 - 22 z 20089.2.2008

  Sprawa T-345/05 R III: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 listopada 2007 r. — V przeciwko Parlamentowi (Środek tymczasowy — Uchylenie immunitetu członka Parlamentu Europejskiego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak fumus boni juris)

 • Dz. U. C37 - 21 z 20089.2.2008

  Sprawa C-559/07: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C37 - 20 z 20089.2.2008

  Sprawa C-552/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'Etat (Francja) w dniu 11 grudnia 2007 r. — Commune de Sausheim przeciwko Pierre'owi Azelvandre

 • Dz. U. C37 - 20 z 20089.2.2008

  Sprawa C-556/07: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C37 - 19 z 20089.2.2008

  Sprawa C-544/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Rzeczpospolita Polska) w dniu 4 grudnia 2007 r. — Uwe Rüffler/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

 • Dz. U. C37 - 19 z 20089.2.2008

  Sprawa C-550/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 17 września 2007 r. w sprawie T-253/03 Akzo Nobel Chemicals Ltd i Akcros Chemicals Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 8 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. C37 - 18 z 20089.2.2008

  Sprawa C-542/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 20 września 2007 r. w sprawie T-461/04, Imagination Technologies Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), wniesione w dniu 30 listopada 2007 r. przez Imagination Technologies Ltd

 • Dz. U. C37 - 18 z 20089.2.2008

  Sprawa C-543/07: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C37 - 17 z 20089.2.2008

  Sprawa C-539/07: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C37 - 17 z 20089.2.2008

  Sprawa C-540/07: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C37 - 16 z 20089.2.2008

  Sprawa C-534/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-30/05 William Prym GmbH & Co. KG oraz Prym Consumer GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 30 listopada 2007 r. przez William Prym GmbH & Co. KG i Prym Consumer GmbH

 • Dz. U. C37 - 16 z 20089.2.2008

  Sprawa C-538/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 3 grudnia 2007 r. — Assitur Srl przeciwko Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

 • Dz. U. C37 - 15 z 20089.2.2008

  Sprawa C-533/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 29 listopada 2007 r. — Falco Privatstiftung i Thomas Rabitsch przeciwko Giseli Weller-Lindhorst

 • Dz. U. C37 - 14 z 20089.2.2008

  Sprawa C-530/07: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C37 - 14 z 20089.2.2008

  Sprawa C-531/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 29 listopada 2007 r. — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft przeciwko LIBRO Handelsgesellschaft mbH

 • Dz. U. C37 - 13 z 20089.2.2008

  Sprawa C-529/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 28 listopada 2007 r. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG przeciwko Franz Hauswirth GmbH

 • Dz. U. C37 - 12 z 20089.2.2008

  Sprawa C-525/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-249/04 Combescot przeciwko Komisji, wniesione w dniu 27 listopada 2007 r. przez Philippe Combescota

 • Dz. U. C37 - 12 z 20089.2.2008

  Sprawa C-526/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-250/04 Combescot przeciwko Komisji, wniesione w dniu 27 listopada 2007 r. przez Philippe Combescota

 • Dz. U. C37 - 11 z 20089.2.2008

  Sprawa C-524/07: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C37 - 10 z 20089.2.2008

  Sprawa C-521/07: Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C37 - 10 z 20089.2.2008

  Sprawa C-522/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 22 listopada 2007 r. — Dinter GmbH przeciwko Hauptzollamt Düsseldorf

 • Dz. U. C37 - 9 z 20089.2.2008

  Sprawa C-519/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (izba druga) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-348/03 Koninklijke Friesland Foods NV (dawniej Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 22 listopada 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C37 - 8 z 20089.2.2008

  Sprawa C-516/07: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C37 - 8 z 20089.2.2008

  Sprawa C-518/07: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C37 - 7 z 20089.2.2008

  Sprawa C-509/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bergamo (Włochy) w dniu 21 listopada 2007 r. — Luigi Scarpelli przeciwko NEOS Banca SpA

 • Dz. U. C37 - 6 z 20089.2.2008

  Sprawa C-506/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de La Coruña (Hiszpania) w dniu 20 listopada 2007 r. — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L. (Lubricarga) przeciwko Petrogal Española S.A., obecnie „GALP Energía España SAU”

 • Dz. U. C37 - 5 z 20089.2.2008

  Sprawa C-505/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 19 listopada 2007 r. — Compañia Española de Comercialización de Aceite S.A przeciwko Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) i Administración del Estado

 • Dz. U. C37 - 4 z 20089.2.2008

  Sprawa C-501/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 17 września 2007 r. w sprawie T-176/07, S.A.BA.R. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 19 listopada 2007 r. przez S.A.BA.R. SpA

 • Dz. U. C37 - 3 z 20089.2.2008

  Sprawa C-496/07: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C37 - 3 z 20089.2.2008

  Sprawa C-500/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 17 września 2007 r. w sprawie T-175/07, Territorio Energia Ambiente SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 19 listopada 2007 r. przez Territorio Energia Ambiente SpA (TEA)

 • Dz. U. C37 - 2 z 20089.2.2008

  Sprawa C-481/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 29 sierpnia 2007 r. w sprawie T-186/05 SELEX Sistemi Integrati przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 2 listopada 2007 r. przez SELEX Sistemi Integrati SpA, wcześniej Alenia Marconi Systems SpA

 • Dz. U. C37 - 1 z 20089.2.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 22 z 26.1.2008.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.