Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 76 POZ 22

Tytuł:

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) – Dyrekcja „Współpraca Międzyinstytucjonalna, Komunikacja i Dokumentacja” (AGRI.K) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10069

Data ogłoszenia:2008-03-27


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 76 POZ 22

Strona 1 z 3
C 76 A/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2008

DYREKCJA GENERALNA DS. ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) Dyrekcja „Współpraca Międzyinstytucjonalna, Komunikacja i Dokumentacja” (AGRI.K) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) COM/2008/10069 (2008/C 76 A/06)

W związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej Komisja Europejska poszukuje kandydatów na stanowiska urzędników wyższego szczebla z dwunastu nowych państw członkowskich (Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii).

O nas Celem Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich jest promowanie zrównoważonego rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, a tym samym przyczynianie się do realizacji celów wspólnej polityki rolnej (WPR). Nabór dotyczy stanowiska dyrektora w Dyrekcji K „Współpraca Międzyinstytucjonalna, Komunikacja i Dokumentacja”, która składa się z trzech działów i zatrudnia około 100 pracowników. Zadaniem Dyrekcji AGRI K jest: — przygotowywanie, realizacja, monitorowanie i dostosowanie wewnętrznej i zewnętrznej strategii komunikacyjnej DG AGRI, utrzymywanie wydajnego systemu zarządzania dokumentami, zgodnego z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, przejrzystości i ochrony danych osobowych, prowadzenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa w DG AGRI, prowadzenie owocnego i stałego dialogu oraz utrzymywanie kanałów współpracy z innymi instytucjami i organami UE, jak również z zainteresowanymi podmiotami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

— —

Oferujemy Zatrudnienie na stanowisku dyrektora, który odpowiada za ogólną strategię i zarządzanie Dyrekcją K, a w szczególności za wewnętrzną i zewnętrzną politykę komunikacyjną, zarządzanie dokumentami, bezpieczeństwo, ochronę danych osobowych i stosunki z innymi instytucjami w ramach ustanowionych w deklaracji celów dyrekcji generalnej oraz rocznym programie pracy. Dyrekcja pracuje pod bezpośrednim nadzorem zastępcy dyrektora generalnego i zatrudnia 100 pracowników. Dyrektor zarządza rocznym budżetem w wysokości około 8 mln EUR, za który – w przypadku nieobecności właściwego kierownika działu – pełni obowiązki subdelegowanego urzędnika zatwierdzającego, zgodnie z zasadami i przepisami finansowymi Komisji. Szczegółowe zadania dyrektora obejmują: — nadzorowanie strategii informacyjnej, komunikacyjnej i publikacyjnej DG AGRI, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, zapewnienie racjonalnej polityki zarządzania dokumentami, jak również realizacja polityki dotyczącej ochrony danych osobowych w dyrekcji generalnej,

27.3.2008 —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 76 A/23

zapewnienie realizacji racjonalnej polityki bezpieczeństwa w DG AGRI, zajmowanie się kwestiami bezpieczeństwa w dyrekcji generalnej, w tym z bezpieczeństwem dokumentów i informacji, jak również z fizycznym bezpieczeństwem personelu i budynku, reprezentowanie DG AGRI w innych instytucjach UE (Parlamencie Europejskim, Komitecie SpołecznoEkonomicznym oraz Komitecie Regionów), jak również reprezentowanie Komisji wobec różnych zainteresowanych podmiotów w państwach członkowskich, utrzymywanie kontaktów z innymi dyrekcjami i służbami Komisji dotyczących różnych kwestii mających znaczenie dla WPR, opracowanie programu prac dyrekcji (cele, wyniki, harmonogram), nadzorowanie skutecznego planowania i zarządzania działalnością dyrekcji, nadzorowanie pracy trzech kierowników działów i przekazywanie im wskazówek, nadzorowanie i kontrola pracy dyrekcji, w tym ocena wyników i zarządzania dla zapewnienia efektywnej i sprawnej alokacji zasobów oraz efektywnego i sprawnego i ich wykorzystania.

— —

Poszukujemy Kandydatów, którzy posiadają: — — bardzo dobre umiejętności w zakresie komunikacji i negocjacji, udokumentowaną umiejętność zarządzania zespołem oraz koordynowania i motywowania pracowników, umiejętność analizowania i identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb, dokonywania właściwej oceny sytuacji, opracowywania strategii i podejmowania decyzji przy uwzględnieniu ważnych czynników o charakterze politycznym i dyplomatycznym, dobrą znajomość wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, doświadczenie w zarządzaniu finansami i projektami będzie dodatkowym atutem, doświadczenie w administracji publicznej, komunikacji, stosunkach międzynarodowych lub organizacji imprez.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 76 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C76E - 138 z 200827.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wzmocnienia prawodawstwa wspólnotowego w zakresie informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji

 • Dz. U. C76E - 130 z 200827.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wkładu przyszłej polityki regionalnej w innowacyjne zdolności Unii Europejskiej (2006/2104(INI))

 • Dz. U. C76E - 124 z 200827.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie mieszkalnictwa i polityki regionalnej (2006/2108(INI))

 • Dz. U. C76E - 122 z 200827.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie konsekwencji katastrofy w Thule z 1968 r. dla zdrowia ludności (petycja 720/2002) (2006/2012(INI))

 • Dz. U. C76E - 114 z 200827.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie Euratomu — bilans 50 lat europejskiej polityki w dziedzinie energii jądrowej (2006/2230(INI))

 • Dz. U. C76E - 106 z 200827.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie strategii UE na rzecz Afryki: regionalne partnerstwo polityczne Unii Europejskiej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju w Rogu Afryki (2006/2291(INI))

 • Dz. U. C76E - 100 z 200827.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie reform w świecie arabskim: jaką strategię powinna obrać Unia Europejska? (2006/2172(INI))

 • Dz. U. C76E - 95 z 200827.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doposażania samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe (COM(2006)0570 — C6-0332/2006 — 2006/0183(COD))

 • Dz. U. C76E - 95 z 200827.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 maja 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doposażania samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe

 • Dz. U. C76E - 95 z 200827.3.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie szczytu UE-Rosja, który odbędzie się w Samarze w dniu 18 maja 2007 r.

 • Dz. U. C76E - 94 z 200827.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (9911/3/2006 — C6-0040/2007 — 2003/0153(COD))

 • Dz. U. C76E - 94 z 200827.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 10 maja 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

 • Dz. U. C76E - 93 z 200827.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywę Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG (13484/1/2006 — C6-0039/2007 — 2004/0248(COD))

 • Dz. U. C76E - 93 z 200827.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 10 maja 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywę Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG

 • Dz. U. C76E - 92 z 200827.3.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70 (13736/1/2006 — C6-0042/2007 — 2000/0212(COD))

 • Dz. U. C76E - 92 z 200827.3.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 10 maja 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70

 • Dz. U. C76E - 89 z 200827.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu dostosowania procedur wewnętrznych do wymogów związanych z uproszczeniem prawa wspólnotowego (2005/2238(REG))

 • Dz. U. C76E - 87 z 200827.3.2008

  26. Sprawozdanie Andria A6-0090/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C76E - 85 z 200827.3.2008

  25. Sprawozdanie Andria A6-0090/2007 — Ust. 3

 • Dz. U. C76E - 84 z 200827.3.2008

  24. Sprawozdanie Andria A6-0090/2007 — Popr. 1/rev

 • Dz. U. C76E - 82 z 200827.3.2008

  23. Sprawozdanie Wallis A6-0156/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C76E - 80 z 200827.3.2008

  22. Sprawozdanie Wallis A6-0156/2007 — Popr. 5

 • Dz. U. C76E - 78 z 200827.3.2008

  21. Sprawozdanie Maldeikis A6-0129/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C76E - 77 z 200827.3.2008

  20. Sprawozdanie Maldeikis A6-0129/2007 — Ust. 50

 • Dz. U. C76E - 75 z 200827.3.2008

  19. Sprawozdanie Maldeikis A6-0129/2007 — Ust. 49

 • Dz. U. C76E - 73 z 200827.3.2008

  18. Sprawozdanie Maldeikis A6-0129/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C76E - 71 z 200827.3.2008

  17. Sprawozdanie Maldeikis A6-0129/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C76E - 70 z 200827.3.2008

  16. Sprawozdanie Rocard A6-0127/2007 — Popr. 21

 • Dz. U. C76E - 68 z 200827.3.2008

  15. Sprawozdanie Rocard A6-0127/2007 — Popr. 20

 • Dz. U. C76E - 66 z 200827.3.2008

  14. Sprawozdanie Rocard A6-0127/2007 — Popr. 19

 • Dz. U. C76E - 64 z 200827.3.2008

  13. RC-B6-0190/2007/rev — Szczyt UE-Rosja — Popr. 3

 • Dz. U. C76E - 62 z 200827.3.2008

  12. RC-B6-0190/2007/rev — Szczyt UE-Rosja — Popr. 9

 • Dz. U. C76E - 61 z 200827.3.2008

  11. RC-B6-0190/2007/rev — Szczyt UE-Rosja — Popr. 7

 • Dz. U. C76E - 59 z 200827.3.2008

  10. RC-B6-0190/2007/rev — Szczyt UE-Rosja — Popr. 6

 • Dz. U. C76E - 57 z 200827.3.2008

  9. RC-B6-0190/2007/rev — Szczyt UE-Rosja — Popr. 5

 • Dz. U. C76E - 55 z 200827.3.2008

  8. Zalecenie Meijer A6-0131/2007 — Popr.s 49+67

 • Dz. U. C76E - 54 z 200827.3.2008

  7. Zalecenie Meijer A6-0131/2007 — Popr. 75

 • Dz. U. C76E - 52 z 200827.3.2008

  6. Zalecenie Meijer A6-0131/2007 — Popr. 56

 • Dz. U. C76E - 50 z 200827.3.2008

  5. Zalecenie Meijer A6-0131/2007 — Popr. 55

 • Dz. U. C76E - 48 z 200827.3.2008

  4. Zalecenie Meijer A6-0131/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C76E - 47 z 200827.3.2008

  3. Zalecenie Meijer A6-0131/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C76E - 45 z 200827.3.2008

  2. Zalecenie Meijer A6-0131/2007 — Popr. 6/1

 • Dz. U. C76E - 44 z 200827.3.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C76E - 44 z 200827.3.2008

  1. Sprawozdanie Reynaud A6-0143/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C76E - 43 z 200827.3.2008

  14. Wzmocnienie prawodawstwa europejskiego w dziedzinie informacji i konsultacji z pracownikami

 • Dz. U. C76E - 41 z 200827.3.2008

  13. Wkład przyszłej polityki regionalnej w innowacyjne zdolności Unii Europejskiej

 • Dz. U. C76E - 40 z 200827.3.2008

  11. Ochrona środowiska naturalnego przed promieniowaniem w związku z katastrofą samolotu wojskowego na Grenlandii (petycja 720/2002)

 • Dz. U. C76E - 40 z 200827.3.2008

  12. Polityka mieszkaniowa i polityka regionalna

 • Dz. U. C76E - 36 z 200827.3.2008

  9. Róg Afryki: regionalne partnerstwo polityczne Unii Europejskiej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju

 • Dz. U. C76E - 36 z 200827.3.2008

  10. Euratom: bilans pięćdziesięciu lat europejskiej polityki w dziedzinie energii jądrowej

 • Dz. U. C76E - 34 z 200827.3.2008

  8. Reformy w świecie arabskim: jaka strategia dla Unii Europejskiej?

 • Dz. U. C76E - 33 z 200827.3.2008

  6. Skład komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych

 • Dz. U. C76E - 33 z 200827.3.2008

  7. Szczyt UE-Rosja

 • Dz. U. C76E - 32 z 200827.3.2008

  3. Przepisy dotyczące nominalnych ilości wyrobów we wstępnych opakowaniach ***II

 • Dz. U. C76E - 32 z 200827.3.2008

  4. Przemysł samochodowy: homologacja pojazdów i ich przyczep oraz układów ***II

 • Dz. U. C76E - 32 z 200827.3.2008

  5. Doposażanie samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe ***I

 • Dz. U. C76E - 29 z 200827.3.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C76E - 29 z 200827.3.2008

  1. Uproszczenie prawodawstwa wspólnotowego (wprowadzenie zmian w Regulaminie Parlamentu Europejskiego)

 • Dz. U. C76E - 29 z 200827.3.2008

  2. Transport kolejowy i drogowy: zobowiązania dotyczące usług publicznych ***II

 • Dz. U. C76 - 28 z 200827.3.2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C76E - 27 z 200827.3.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C76E - 26 z 200827.3.2008

  9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C76E - 26 z 200827.3.2008

  10. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

 • Dz. U. C76E - 26 z 200827.3.2008

  11. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C76E - 26 z 200827.3.2008

  12. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C76E - 26 z 200827.3.2008

  13. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C76E - 25 z 200827.3.2008

  7. 13. Wkład przyszłej polityki regionalnej w zdolność innowacyjną UE (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 25 z 200827.3.2008

  7. 14. Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 25 z 200827.3.2008

  8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C76E - 24 z 200827.3.2008

  7. 9. Róg Afryki: regionalne partnerstwo polityczne Unii Europejskiej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 24 z 200827.3.2008

  7. 10. Euratom — bilans 50 lat europejskiej polityki w dziedzinie energii jądrowej (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 24 z 200827.3.2008

  7. 11. Ochrona środowiska naturalnego przed promieniowaniem w następstwie katastrofy samolotu wojskowego na Grenlandii (petycja 720/2002) (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 24 z 200827.3.2008

  7. 12. Polityka mieszkaniowa i polityka regionalna (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 23 z 200827.3.2008

  7. 7. Szczyt UE-Rosja (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 23 z 200827.3.2008

  7. 8. Reformy w świecie arabskim: jaka strategia dla Unii Europejskiej? (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 22 z 200827.3.2008

  7. 4. Homologacja pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (wersja przekształcona) ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 22 z 200827.3.2008

  7. 5. Doposażanie samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 22 z 200827.3.2008

  7. 6. Skład tymczasowej komisji do spraw zmian klimatycznych (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 21 z 200827.3.2008

  7. Głosowanie

 • Dz. U. C76E - 21 z 200827.3.2008

  7. 1. Uproszczenie prawa wspólnotowego (zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 21 z 200827.3.2008

  7. 2. Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 21 z 200827.3.2008

  7. 3. Zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C76E - 20 z 200827.3.2008

  5. Polityka mieszkaniowa i polityka regionalna — wkład przyszłej polityki regionalnej w zdolność innowacyjną UE (debata)

 • Dz. U. C76E - 20 z 200827.3.2008

  6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C76E - 19 z 200827.3.2008

  3. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C76E - 19 z 200827.3.2008

  4. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C76A - 18 z 200827.3.2008

  Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) – Dyrekcja „Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich I” (AGRI.E) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10068

 • Dz. U. C76E - 18 z 200827.3.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C76E - 18 z 200827.3.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C76E - 18 z 200827.3.2008

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C76 - 15 z 200827.3.2008

  Pomoc państwa — Finlandia — Pomoc państwa C 6/08 (ex NN 69/07) — Pomoc na rzecz Ålands Industrihus Ab — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C76E - 15 z 200827.3.2008

  KOMISJA TYMCZASOWA DO SPRAW ZMIAN KLIMATYCZNYCH

 • Dz. U. C76A - 14 z 200827.3.2008

  Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) – Dyrekcja „Rynki i Sprawy I: Energia i Środowisko” (COMP.B) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10067

 • Dz. U. C76E - 14 z 200827.3.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C76E - 14 z 200827.3.2008

  1. Zmiana w porządku obrad — wniosek o odesłanie sprawozdania Lulling (A6-0148/2007)

 • Dz. U. C76E - 12 z 200827.3.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C76E - 11 z 200827.3.2008

  23. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C76E - 11 z 200827.3.2008

  24. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C76A - 10 z 200827.3.2008

  Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) – Dyrekcja „Polityka Socjalna i Zdrowotna” (ADMIN.C) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10066

 • Dz. U. C76E - 10 z 200827.3.2008

  21. Euratom — bilans 50 lat europejskiej polityki w dziedzinie energii jądrowej (debata)

 • Dz. U. C76E - 10 z 200827.3.2008

  22. Ochrona środowiska naturalnego przed promieniowaniem w następstwie katastrofy samolotu wojskowego na Grenlandii (petycja 720/2002) (debata)

 • Dz. U. C76E - 9 z 200827.3.2008

  18. Zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych ***II (debata)

 • Dz. U. C76E - 9 z 200827.3.2008

  19. Homologacja pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (wersja przekształcona) ***II (debata)

 • Dz. U. C76E - 9 z 200827.3.2008

  20. Róg Afryki: regionalne partnerstwo polityczne Unii Europejskiej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju (debata)

 • Dz. U. C76E - 8 z 200827.3.2008

  16. Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego ***II (debata)

 • Dz. U. C76E - 8 z 200827.3.2008

  17. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C76E - 7 z 200827.3.2008

  14. Reformy w świecie arabskim: jaka strategia dla Unii Europejskiej? (debata)

 • Dz. U. C76E - 7 z 200827.3.2008

  15. Doposażanie samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe ***I (debata)

 • Dz. U. C76E - 6 z 200827.3.2008

  12. Oświadczenie Prezydencji (Estonia)

 • Dz. U. C76E - 6 z 200827.3.2008

  13. Szczyt UE-Rosja (debata)

 • Dz. U. C76 - 5 z 200827.3.2008

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 10/08 (ex NN 7/08) — IKB — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C76A - 5 z 200827.3.2008

  Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD14) – Dyrekcja H „Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT) i Wyzwania Stojące przed Społeczeństwem” (INFSO.H) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10065

 • Dz. U. C76E - 5 z 200827.3.2008

  9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C76E - 5 z 200827.3.2008

  10. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C76E - 5 z 200827.3.2008

  11. Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników (złożone dokumenty)

 • Dz. U. C76E - 4 z 200827.3.2008

  7. Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C76E - 4 z 200827.3.2008

  8. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C76 - 3 z 200827.3.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C76 - 2 z 200827.3.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dz. U. C76E - 2 z 200827.3.2008

  3. Skład tymczasowej komisji do spraw zmian klimatycznych (termin składania poprawek)

 • Dz. U. C76E - 2 z 200827.3.2008

  4. Porządek obrad

 • Dz. U. C76E - 2 z 200827.3.2008

  5. Oświadczenie o korzyściach majątkowych

 • Dz. U. C76E - 2 z 200827.3.2008

  6. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C76 - 1 z 200827.3.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C76A - 1 z 200827.3.2008

  Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) – Dyrekcja „Zdrowie publiczne” (RTD.F) Bruksela (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10064

 • Dz. U. C76E - 1 z 200827.3.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C76E - 1 z 200827.3.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C76E - 1 z 200827.3.2008

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.