Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 8 POZ 4

Tytuł:

Sprawa C-162/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania)) — International Mail Spain SL przeciwko Administración del Estado, Correos (Dyrektywa 97/67/WE — Wspólne zasady rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych — Liberalizacja usług pocztowych — Możliwość zastrzeżenia poczty zagranicznej dla operatora pocztowych usług powszechnych „w zakresie koniecznym do utrzymywania usług powszechnych”)

Data ogłoszenia:2008-01-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 8 POZ 4

C 8/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2008

2) Dokonany przez jednostkę transport 3000 l mazutu w trzech kontenerach, zwanych powszechnie „dużymi kontenerami na produkty płynne luzem”, umieszczonych na ciężarówce stanowi „nietypowy środek transportu” w rozumieniu art. 9 ust. 3 dyrektywy 92/12, zmienionej dyrektywą 92/108. 3) Artykuł 7 ust. 4 dyrektywy 92/12, zmienionej przez dyrektywę 92/108, nie sprzeciwia się temu, aby przepisy państwa członkowskiego przeznaczenia, w którym pobierany jest podatek akcyzowy, na co zezwala art. 9 ust. 3 dyrektywy, wymagały od każdej jednostki, która nabyła osobiście i do własnego użytku mazut w innym państwie członkowskim, gdzie towar ten został dopuszczony do konsumpcji, i która sama transportuje ten towar do docelowego państwa członkowskiego przy użyciu „nietypowego środka transportu” w rozumieniu rzeczonego art. 9 ust. 3, by ustanowiła zabezpieczenie zapłaty podatku akcyzowego i posiadała dokument towarzyszący oraz dokument poświadczający ustanowienie takiego zabezpieczenia.

97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnotowych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej przez dyrektywę 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. (Dz.U. L 15, str. 14) — Usługi pocztowe zastrzeżone dla operatorów pocztowych usług powszechnych — Poczta zagraniczna — Kryteria oceny — Branie pod uwagę wyłącznie zagrożenia dla równowagi finansowej operatora świadczącego usługi powszechne

Sentencja Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług należy interpretować w ten sposób, iż pozwala on państwom członkowskim na zastrzeganie poczty zagranicznej dla operatora pocztowych usług powszechnych jedynie wówczas, gdy wykażą one, że: — wobec braku takiego zastrzeżenia realizacja tych usług powszechnych nie powiodłaby się lub — zastrzeżenie to jest niezbędne do tego, by usługi te były świadczone na warunkach akceptowalnych z gospodarczego punktu widzenia.

(1) Dz.U. C 271 z 29.10.2005.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania)) — International Mail Spain SL przeciwko Administración del Estado, Correos (Sprawa C-162/06) (1) (Dyrektywa 97/67/WE — Wspólne zasady rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych — Liberalizacja usług pocztowych — Możliwość zastrzeżenia poczty zagranicznej dla operatora pocztowych usług powszechnych „w zakresie koniecznym do utrzymywania usług powszechnych”) (2008/C 8/06) Język postępowania: hiszpański

(1) Dz.U. C 143 z 17.6.2006.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Sprawa C-59/07) (1) (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/109/WE — Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie) (2008/C 8/07) Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy Tribunal Supremo

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: International Mail Spain SL Strona pozwana: Administración del Estado, Correos Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: M. Condou-Durande i A. Alcover San Pedro, pełnomocnicy) Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (Przedstawiciel: F. Díez Moreno, pełnomocnik)

Przedmiot Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Tribunal Supremo — Wykładnia art. 7 ust. 2 dyrektywy

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 8 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C8 - 32 z 200812.1.2008

  Sprawa F-128/07: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. — Menidiatis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C8 - 32 z 200812.1.2008

  Sprawa F-129/07: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. — Kremlis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C8 - 32 z 200812.1.2008

  Sprawa F-130/07: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. — Vinci przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

 • Dz. U. C8 - 31 z 200812.1.2008

  Sprawa F-109/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Dittert przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Punkty pierwszeństwa — Niepełne akta osobowe — Nieuwzględnienie punktów pierwszeństwa z dossier informatycznego „Sysper 2” — Problem techniczny — Komitet ds. awansu A* — Przyznanie mniejszej liczby punktów aniżeli zaproponowana przez przełożonego)

 • Dz. U. C8 - 31 z 200812.1.2008

  Sprawa F-110/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Carpi Badía przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Punkty pierwszeństwa — Niepełne akta osobowe — Nieuwzględnienie punktów pierwszeństwa z dossier informatycznego „Sysper 2” — Problem techniczny — Komitet ds. awansu A* — Przyznanie mniejszej liczby punktów aniżeli zaproponowana przez przełożonego)

 • Dz. U. C8 - 30 z 200812.1.2008

  Sprawa F-67/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Michail przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C8 - 30 z 200812.1.2008

  Sprawa F-34/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Michail przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C8 - 29 z 200812.1.2008

  Sprawa T-424/07: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2007 r. — Pioneer Hi-Bred International przeciwko OHIM (OPTIMUM)

 • Dz. U. C8 - 28 z 200812.1.2008

  Sprawa T-423/07: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2007 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C8 - 27 z 200812.1.2008

  Sprawa T-418/07: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2007 r. — Libro przeciwko OHIM — Causley (LiBRO)

 • Dz. U. C8 - 27 z 200812.1.2008

  Sprawa T-419/07: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2007 r. — Okalux przeciwko OHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH)

 • Dz. U. C8 - 26 z 200812.1.2008

  Sprawa T-416/07: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2007 r. — RedEnvelope przeciwko OHIM — Red Letter Days (REDENVELOPE)

 • Dz. U. C8 - 26 z 200812.1.2008

  Sprawa T-417/07: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2007 r. — Lodato Gennaro & C. Spa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C8 - 25 z 200812.1.2008

  Sprawa T-415/07: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2007 r. — RedEnvelope przeciwko OHIM — Red Letter Days (redENVELOPE)

 • Dz. U. C8 - 24 z 200812.1.2008

  Sprawa T-411/07: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2007 r. — Aer Lingus Group przeciwko Komisji

 • Dz. U. C8 - 24 z 200812.1.2008

  Sprawa T-413/07: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2007 r. — Bayern Innovativ przeciwko OHIM — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

 • Dz. U. C8 - 23 z 200812.1.2008

  Sprawa T-409/07: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2007 r. — Cohausz przeciwko OHIM — Isquierdo Faces (acopat)

 • Dz. U. C8 - 23 z 200812.1.2008

  Sprawa T-410/07: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2007 r. — Jurado Hermanos przeciwko OHIM (JURADO)

 • Dz. U. C8 - 22 z 200812.1.2008

  Sprawa T-407/07: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2007 r. — CMB i Christof przeciwko Komisji i EAR

 • Dz. U. C8 - 22 z 200812.1.2008

  Sprawa T-408/07: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2007 r. — Crunch Fitness International przeciwko OHIM — ILG (CRUNCH)

 • Dz. U. C8 - 21 z 200812.1.2008

  Sprawa T-405/07: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2007 r. — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe przeciwko OHIM (P@YWEB CARD)

 • Dz. U. C8 - 21 z 200812.1.2008

  Sprawa T-406/07: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2007 r. — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe przeciwko OHIM (PAYWEB CARD)

 • Dz. U. C8 - 20 z 200812.1.2008

  Sprawa T-404/07: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2007 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C8 - 19 z 200812.1.2008

  Sprawa T-402/07: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2007 r. — Kaul przeciwko OHIM — Bayer (ARCOL)

 • Dz. U. C8 - 19 z 200812.1.2008

  Sprawa T-403/07: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2007 r. — Union Nationale de l'Apiculture Française i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C8 - 17 z 200812.1.2008

  Sprawa T-398/07: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dz. U. C8 - 17 z 200812.1.2008

  Sprawa T-401/07: Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2007 r. — Caixa Geral de Depósitos przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C8 - 16 z 200812.1.2008

  Sprawa T-183/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 listopada 2007 r. — Polska przeciwko Komisji (Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji dla Polski na lata 2008-2012 — Decyzja oddalająca Komisji — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C8 - 16 z 200812.1.2008

  Sprawa T-215/07 R: Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych z dnia 15 listopada 2007 r. — Donnici przeciwko Parlamentowi (Środek tymczasowy — Decyzja Parlamentu Europejskiego — Weryfikacja mandatu posłów — Unieważnienie mandatu parlamentarnego wynikające z zastosowania krajowego prawa wyborczego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Fumus boni juris — Pilność — Równoważenie interesów)

 • Dz. U. C8 - 15 z 200812.1.2008

  Sprawa T-418/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 listopada 2007 r. — Investire Partecipazioni przeciwko Komisji („Skarga o stwierdzenie nieważności — EFRR — Akt niezaskarżalny — Akt przygotowawczy — Niedopuszczalność”)

 • Dz. U. C8 - 15 z 200812.1.2008

  Sprawa T-102/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 listopada 2007 r. — Investire Partecipazioni przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — EFRR — Zmniejszenie pomocy finansowej — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C8 - 14 z 200812.1.2008

  Sprawa T-111/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 listopada 2007 r. — Wesergold Getränkeindustrie przeciwko OHIM — Lidl Stiftung (VITAL FIT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego VITAL FIT — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VITAFIT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Prawo do bycia wysłuchanym — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C8 - 14 z 200812.1.2008

  Sprawa T-149/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2007 r. — Castellani przeciwko OHIM — Markant Handels und Service (CASTELLANI) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego CASTELLANI — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe CASTELLUM i CASTELLUCA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C8 - 13 z 200812.1.2008

  Sprawa T-434/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 listopada 2007 r. — Gateway przeciwko OHIM — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ACTIVY Media Gateway — Wcześniejsze słowne i graficzne wspólnotowe i krajowe znaki towarowe Gateway i GATEWAY — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia WE nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C8 - 13 z 200812.1.2008

  Sprawa T-458/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2007 r. — Tegometall International przeciwko OHIM — Wuppermann (TEK) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TEK — Przedmiot sporu — Poszanowanie prawa do obrony — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b), c) i g) oraz artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C8 - 12 z 200812.1.2008

  Sprawa T-308/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2007 r. — Ianniello przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie za lata 2001/2002 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C8 - 12 z 200812.1.2008

  Sprawa T-103/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2007 r. — P przeciwko Komisji (Urzędnicy — Wynagrodzenie — Nieusprawiedliwiona nieobecność — Utrata wynagrodzenia — Artykuł 59 regulaminu pracowniczego — Zaświadczenie lekarskie)

 • Dz. U. C8 - 12 z 200812.1.2008

  Sprawa T-214/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 listopada 2007 r. — Vounakis przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. — Określenie celów do osiągnięcia — Obowiązek uzasadnienia — Brak spójności między ocenami a komentarzami — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C8 - 11 z 200812.1.2008

  Sprawy połączone T-3/00 i T-337/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 listopada 2007 r. — Pitsiorlas przeciwko Radzie i EBC (Dostęp do dokumentów — Porozumienie Bâle-Nyborg — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akty zaskarżalne — Uzasadnienie — Zarzut niezgodności z prawem — Decyzja 93/731/WE — Regulamin wewnętrzny Europejskiego Banku Centralnego — Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty za bezprawne działania jej organów — Szkoda — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C8 - 11 z 200812.1.2008

  Sprawa T-205/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2007 r. — Ianniello przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery — Postępowanie w sprawie oceny za lata 2001/2002 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C8 - 10 z 200812.1.2008

  Sprawa C-494/07: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C8 - 10 z 200812.1.2008

  Sprawa C-507/07: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C8 - 9 z 200812.1.2008

  Sprawa C-488/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Session (Scotland), Edynburg (Zjednoczone Królestwo) w dniu 5 listopada 2007 r. — Royal Bank of Scotland plc przeciwko The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

 • Dz. U. C8 - 8 z 200812.1.2008

  Sprawa C-484/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank te 's-Gravenhage, zittinghoudende te Roermond (Niderlandy) w dniu 31 października 2007 r. — Fatma Pehlivan przeciwko Staatssecretaris van Justitie

 • Dz. U. C8 - 8 z 200812.1.2008

  Sprawa C-487/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 5 listopada 2007 r. — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie przeciwko Bellure NV, Malaika Investments Ltd (występująca pod nazwą „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”), Starion International Ltd

 • Dz. U. C8 - 7 z 200812.1.2008

  Sprawa C-483/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 28 sierpnia 2007 r. w sprawie T-46/06 Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 5 listopada 2007 r. przez Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG

 • Dz. U. C8 - 6 z 200812.1.2008

  Sprawa C-469/07: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C8 - 6 z 200812.1.2008

  Sprawa C-477/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu 29 października 2007 r. — N.V. Gerlach & Co. przeciwko Belgische Staat

 • Dz. U. C8 - 6 z 200812.1.2008

  Sprawa C-482/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank's Gravenhage (Niderlandy) w dniu 2 listopada 2007 r. — AHP Manufacturing BV przeciwko Bureau voor de Industriële Eigendom, które występuje również pod nazwą Octrooicentrum Nederland

 • Dz. U. C8 - 5 z 200812.1.2008

  Sprawa C-465/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandse Raad van State w dniu 17 października 2007 r. — M. i N. Elgafaji przeciwko Staatssecretaris van Justitie

 • Dz. U. C8 - 5 z 200812.1.2008

  Sprawa C-466/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgerichts Düsseldorf (Niemcy) w dniu 22 października 2007 r. — Dietmar Klarenberg przeciwko Ferrotron Technologies GmbH

 • Dz. U. C8 - 4 z 200812.1.2008

  Sprawa C-59/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/109/WE — Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C8 - 3 z 200812.1.2008

  Sprawa C-319/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 28 WE i 30 WE — Dyrektywa 2001/83/WE — Preparat czosnkowy w formie kapsułek — Preparat legalnie sprzedawany w niektórych państwach członkowskich jako suplement żywnościowy — Preparat zakwalifikowany w państwie członkowskim przywozu jako produkt leczniczy — Pojęcie „produktu leczniczego” — Przeszkoda — Względy uzasadniające — Zdrowie publiczne — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C8 - 3 z 200812.1.2008

  Sprawa C-330/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hovrätten för Övre Norrland — Szwecja) — Postępowanie karne przeciwko Fredrikowi Granbergowi (Podatek akcyzowy — Oleje mineralne — Nietypowy środek transportu)

 • Dz. U. C8 - 2 z 200812.1.2008

  Sprawa C-525/04 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Lenzing AG (Odwołanie — Pomoc państwa — Niedochodzenie zapłaty składek, dodatkowych opłat z tytułu zwłoki oraz należnych odsetek — Dopuszczalność — Kryterium prywatnego wierzyciela)

 • Dz. U. C8 - 2 z 200812.1.2008

  Sprawa C-260/05 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2007 r. — Sniace SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Republice Austrii, Lenzing Fibers GmbH (dawniej Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Land Burgenland (Odwołanie — Pomoc państwa — Dopuszczalność — Akt dotyczący indywidualnie skarżącej)

 • Dz. U. C8 - 1 z 200812.1.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 315 z 22.12.2007.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.