Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 102 POZ 38

Tytuł:

Sprawa F-100/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 10 marca 2009 r. – Tsirimiagos przeciwko Komitetowi Regionów (Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Wypłata części wynagrodzenia poza państwo miejsca zatrudnienia — Artykuł 17 ust. 2 lit. b) załącznika VII do starego statutu — Konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe — Wypłata nienależnych kwot — Wymogi — Niezgodność z prawem przelewów — Oczywistość niezgodności z prawem)

Data ogłoszenia:2009-05-01


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 102 POZ 38

C 102/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2009

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 10 marca 2009 r. – Tsirimiagos przeciwko Komitetowi Regionów (Sprawa F-100/07) (1) (Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Wypłata części wynagrodzenia poza państwo miejsca zatrudnienia – Artykuł 17 ust. 2 lit. b) załącznika VII do starego statutu – Konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe – Wypłata nienależnych kwot – Wymogi – Niezgodność z prawem przelewów – Oczywistość niezgodności z prawem) (2009/C 102/55) Język postępowania: francuski

2) Komitet Regionów Unii Europejskiej zostaje zobowiązany do zwrotu K. Tsirimiagosowi kwoty, powiększonej o odsetki za zwłokę, zatrzymanej z jego wynagrodzenia, wynikającej z zastosowania współczynnika korygującego do przelewów dokonanych na jego konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe, od kwietnia 2004 r. do maja 2005 r., w wysokości 15 300 EUR; odsetki te są naliczane od dnia zwrotu do dnia rzeczywistej zapłaty, według stopy procentowej ustalonej przez EBC dla podstawowych operacji refinansujących i obowiązującej w odnośnym okresie, powiększonej o 2%. 3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

(1) Dz.U. C 269 z 10.11.2007, s. 73

Strony Strona skarżąca: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgia) (przedstawiciel: M.-A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Komitet Regionów Unii Europejskiej (przedstawiciele: P. Cervilla, pełnomocnik, wspierany przez B. Wägenbaura, avocat)

Przedmiot sprawy Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 listopada 2006 r. w przedmiocie żądania zwrotu kwot wypłaconych skarżącemu z tytułu zastosowania do części jego dochodów, przekazywanej do Francji od kwietnia 2004 r. do maja 2005 r., współczynnika korygującego ze względu na jakoby mające miejsce naruszenie warunków transferu – Żądanie odszkodowania

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 10 marca 2009 r. – Giaprakis przeciwko Komitetowi Regionów (Sprawa F-106/07) (1) (Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Wypłata części wynagrodzenia poza kraj zatrudnienia – Artykuł 17 ust. 2 lit. b) załącznika VII starego regulaminu – System oszczędzania na cele mieszkaniowe – Zwrot nienależnego świadczenia – Przesłanki – Nieprawidłowość przelewu – Charakter oczywisty nieprawidłowości) (2009/C 102/56) Język postępowania: francuski

Sentencja wyroku 1) Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komitetu Regionów Unii Europejskiej z dnia 21 listopada 2006 r., zmienionej decyzją z dnia 21 czerwca 2007 r., w zakresie, w jakim nakazuje zwrot kwot wynikających z zastosowania współczynnika korygującego do przelewów dokonywanych przez K. Tsirimiagosa na jego konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe, od kwietnia 2004 r. do maja 2005 r., w wysokości 15 300 EUR.

Strony Strona skarżąca: Stavros Giaprakis (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas) Strona pozwana: Komitet Regionów Unii Europejskiej (przedstawiciele: P. Cervilla, pełnomocnik, wspierany przez adwokata B. Wägenbaura)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 102 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C102 - 40 z 20091.5.2009

  Sprawa F-88/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 listopada 2008 r. – Domínguez González przeciwko Komisji (Służba publiczna — Asystent techniczny — Zarzut braku kompetencji — Zarzut niedopuszczalności — Brak właściwości Sądu)

 • Dz. U. C102 - 39 z 20091.5.2009

  Sprawa F-4/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 marca 2009 r. – Hambura przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Nabór — Postępowanie w sprawie naboru — Niedopuszczenie do udziału — Ogłoszenie o naborze PE/95/S — Niewykorzystanie formularza zgłoszeniowego zawartego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — Dopuszczalność — Uprzednie postępowanie administracyjne)

 • Dz. U. C102 - 39 z 20091.5.2009

  Sprawa F-7/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 lutego 2009 r. – Schönberger przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Porównanie zasług — Przyznanie punktów za zasługi — Zasada równości traktowania)

 • Dz. U. C102 - 38 z 20091.5.2009

  Sprawa F-106/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 10 marca 2009 r. – Giaprakis przeciwko Komitetowi Regionów (Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Wypłata części wynagrodzenia poza kraj zatrudnienia — Artykuł 17 ust. 2 lit. b) załącznika VII starego regulaminu — System oszczędzania na cele mieszkaniowe — Zwrot nienależnego świadczenia — Przesłanki — Nieprawidłowość przelewu — Charakter oczywisty nieprawidłowości)

 • Dz. U. C102 - 37 z 20091.5.2009

  Sprawa F-63/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 3 marca 2009 r. – Patsarika przeciwko Cedefop (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Zmiana miejsca zatrudnienia — Prawo do obrony — Rozwiązanie umowy na koniec okresu próbnego — Wyrok zaoczny)

 • Dz. U. C102 - 37 z 20091.5.2009

  Sprawa F-98/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 29 stycznia 2009 r. – Petrilli przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi do zadań pomocniczych — Dopuszczalność — Akt niekorzystny — Artykuły 3 b i 88 WZIPW — Czas trwania umowy — Artykuł 3 ust. 1 decyzji Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnego czasu zatrudnienia niestałego personelu w służbie Komisji — Zgodność z prawem)

 • Dz. U. C102 - 36 z 20091.5.2009

  Sprawa F-104/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 marca 2009 r. – Arpaillange i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Zatrudnienie — Zaszeregowanie — Dawni eksperci indywidualni — Dyplom — Doświadczenie zawodowe — Zarzut niezgodności z prawem)

 • Dz. U. C102 - 36 z 20091.5.2009

  Sprawa F-24/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 marca 2009 r. – Lafleur Tighe przeciwko Komisji. (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Zatrudnienie — Zaszeregowanie — Dawni eksperci indywidualni — Doświadczenie zawodowe — Dyplom — zaświadczenia o równoważności tego dyplomu — Dopuszczalność — Nowa istotna okoliczność faktyczna)

 • Dz. U. C102 - 34 z 20091.5.2009

  Sprawa T-99/09: Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2009 r. – Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C102 - 33 z 20091.5.2009

  Sprawa T-98/09: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2009 r. – Tubesca przeciwko OHIM – Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.)

 • Dz. U. C102 - 32 z 20091.5.2009

  Sprawa T-91/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 15 grudnia 2008 r. w sprawie F-34/07, Skareby przeciwko Komisji, wniesione w dniu 2 marca 2009 r. przez Carinę Skareby

 • Dz. U. C102 - 32 z 20091.5.2009

  Sprawa T-95/09: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2009 r. – Unitek Phosphorus przeciwko Komisji

 • Dz. U. C102 - 31 z 20091.5.2009

  Sprawa T-90/09: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2009 r. – Mojo Concerts i Amsterdam Music Dome Exploitatie przeciwko Komisji

 • Dz. U. C102 - 30 z 20091.5.2009

  Sprawa T-88/09: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2009 r. – Idromacchine i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C102 - 29 z 20091.5.2009

  Sprawa T-82/09: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2009 r. – Dennekamp przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C102 - 28 z 20091.5.2009

  Sprawa T-78/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 11 grudnia 2008 r. w sprawie F-148/06 Collée przeciwko Parlamentowi, wniesione w dniu 25 lutego 2009 r. przez Parlament Europejski

 • Dz. U. C102 - 28 z 20091.5.2009

  Sprawa T-80/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 9 grudnia 2008 r. w sprawie F-52/05 Q przeciwko Komisji, wniesione w dniu 23 lutego 2009 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C102 - 27 z 20091.5.2009

  Sprawa T-76/09: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2009 r. – Mundipharma przeciwko OHIM – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)

 • Dz. U. C102 - 26 z 20091.5.2009

  Sprawa T-74/09: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2009 r. – Francja przeciwko Komisji

 • Dz. U. C102 - 25 z 20091.5.2009

  Sprawa T-73/09: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2009 r. – Compagnie de Saint-Gobain przeciwko Komisji

 • Dz. U. C102 - 24 z 20091.5.2009

  Sprawa T-72/09: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2009 r. – Pilkington Group i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C102 - 23 z 20091.5.2009

  Sprawa T-64/09: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2009 r. – Micro Shaping przeciwko OHIM (>packaging)

 • Dz. U. C102 - 23 z 20091.5.2009

  Sprawa T-65/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 11 grudnia 2008 r. w sprawie F-136/06 Enzo Reali przeciwko Komisji, wniesione w dniu 14 lutego 2009 r. przez Enzo Reali

 • Dz. U. C102 - 22 z 20091.5.2009

  Sprawa T-63/09: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2009 r. – Volkswagen przeciwko OHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi)

 • Dz. U. C102 - 21 z 20091.5.2009

  Sprawa T-61/09: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2009 r. – Meica przeciwko OHIM – Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

 • Dz. U. C102 - 21 z 20091.5.2009

  Sprawa T-62/09: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2009 r. – Rintisch przeciwko OHIM – Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

 • Dz. U. C102 - 20 z 20091.5.2009

  Sprawa T-60/09: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2009 r. – Herhof przeciwko OHIM – Stabilator (stabilator)

 • Dz. U. C102 - 19 z 20091.5.2009

  Sprawa T-57/09: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2009 r. – Alfastar Benelux przeciwko Radzie

 • Dz. U. C102 - 18 z 20091.5.2009

  Sprawa T-156/08 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 marca 2009 r. – R przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy na okres próbny — Sprawozdanie z okresu próbnego — Brak działania będącego podstawą skargi — Termin na wniesienie skargi — Przekroczenie terminu)

 • Dz. U. C102 - 18 z 20091.5.2009

  Sprawa T-47/09: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2009 r. – Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch przeciwko OHIM (diegesellschafter.de)

 • Dz. U. C102 - 18 z 20091.5.2009

  Sprawa T-55/09: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2009 r. – Swarovski przeciwko OHIM – Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

 • Dz. U. C102 - 16 z 20091.5.2009

  Sprawa C-85/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 17 grudnia 2008 r. w sprawie T-137/07 Portela przeciwko Komisji, wniesione w dniu 27 lutego 2009 r. przez Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, L.da

 • Dz. U. C102 - 16 z 20091.5.2009

  Sprawa C-86/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, Manchester (Zjednoczone Królestwo) w dniu 27 lutego 2009 r. – Future Health Technologies Ltd przeciwko Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

 • Dz. U. C102 - 15 z 20091.5.2009

  Sprawa C-83/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 10 grudnia 2008 r. w sprawie T-388/02 Kronoply GmbH & Co. KG i Kronotex GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, popieranej przez Zellstoff Stendal GmbH, Republikę Federalną Niemiec i Land Sachsen-Anhalt, wniesione w dniu 25 lutego 2009 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C102 - 14 z 20091.5.2009

  Sprawa C- 81/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 25 lutego 2009 r. – Idryma Typou przeciwko Ministrowi ds. Prasy i Środków Masowego Przekazu

 • Dz. U. C102 - 14 z 20091.5.2009

  Sprawa C- 82/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 25 lutego 2009 r. – Dimos Agiou Nikolaou Kritis przeciwko Ypourgos Anaptyxis kai Trofimon

 • Dz. U. C102 - 13 z 20091.5.2009

  Sprawa C-75/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Włochy) w dniu 20 lutego 2009 r. – Agra Srl przeciwko Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

 • Dz. U. C102 - 13 z 20091.5.2009

  Sprawa C-77/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 20 lutego 2009 r. – Gowan Comercio Internacional e servicos limitada przeciwko Ministero della Salute

 • Dz. U. C102 - 13 z 20091.5.2009

  Sprawa C-78/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 10 grudnia 2008 r. w sprawie T-365/06 Bateaux mouches przeciwko OHIM, wniesione w dniu 24 lutego 2009 r. przez Compagnie des bateaux mouches SA

 • Dz. U. C102 - 12 z 20091.5.2009

  Sprawa C-70/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 17 lutego 2009 r. – Alexander Hengartner i Rudolf Gasser przeciwko Landesregierung Vorarlberg

 • Dz. U. C102 - 12 z 20091.5.2009

  Sprawa C-72/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja), w dniu 18 lutego 2009 r. – Établissements Rimbaud SA przeciwko Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

 • Dz. U. C102 - 12 z 20091.5.2009

  Sprawa C-74/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Belgia) w dniu 18 lutego 2009 r. – Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssenkrupp Industrieservice przeciwko Berlaymont 2000 SA

 • Dz. U. C102 - 11 z 20091.5.2009

  Sprawa C-49/09: Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2009 r. – Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C102 - 11 z 20091.5.2009

  Sprawa C-63/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 4 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 13 lutego 2009 r. – Axel Walz przeciwko Clickair S.A.

 • Dz. U. C102 - 10 z 20091.5.2009

  Sprawa C-14/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 12 stycznia 2009 r. – Hava Genc przeciwko Land Berlin

 • Dz. U. C102 - 10 z 20091.5.2009

  Sprawa C-45/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 2 lutego 2009 r. – Rosenbladt przeciwko Oellerking Gebäudereinigungsges

 • Dz. U. C102 - 9 z 20091.5.2009

  Sprawa C-507/08: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2008 r. – Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Słowacji

 • Dz. U. C102 - 8 z 20091.5.2009

  Sprawa C-556/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 marca 2009 r. – Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Wspólna polityka rybołówstwa — Pławnice oskrzelowe — Pojęcie — Sieci typu „thonaille” — Zakaz połowu określonych gatunków — Rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 2371/2002 — Brak systemu skutecznej kontroli zapewniającego przestrzeganie tego zakazu)

 • Dz. U. C102 - 7 z 20091.5.2009

  Sprawa C-479/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 marca 2009 r. – Republika Francuska przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) nr 809/2007 — Definicja pojęcia „Pławnice oskrzelowe” — Thonaille — Obowiązek uzasadnienia — Naruszenie zasad proporcjonalności i niedyskryminacji)

 • Dz. U. C102 - 7 z 20091.5.2009

  Sprawa C-545/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 5 marca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski sad) – Apis-Hristovich EOOD przeciwko Lakorda AD (Dyrektywa 96/9/WE — Ochrona prawna baz danych — Prawo sui generis — Uzyskanie, weryfikacja i prezentacja zawartości bazy danych — Pobieranie — Istotna część zawartości bazy danych — Elektroniczna baza oficjalnych danych prawnych)

 • Dz. U. C102 - 6 z 20091.5.2009

  Sprawa C-388/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 marca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Zjednoczone Królestwo) – The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) przeciwko Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Dyrektywa 2000/78 — Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy — Dyskryminacja ze względu na wiek — Rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę — Uzasadnienie)

 • Dz. U. C102 - 5 z 20091.5.2009

  Sprawa C-302/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 5 marca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, London – Zjednoczone Królestwo) – J D Wetherspoon PLC przeciwko Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Pierwsza i szósta dyrektywa VAT — Zasady neutralności podatkowej i proporcjonalności — Reguły w zakresie zaokrąglania kwot podatku VAT — Metody i poziom zaokrąglania)

 • Dz. U. C102 - 5 z 20091.5.2009

  Sprawa C-350/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 marca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sächsisches Landessozialgericht – Niemcy) – Kattner Stahlbau GmbH przeciwko Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft (Konkurencja — Artykuły 81 WE, 82 WE i 86 WE — Obowiązkowa przynależność do podmiotu zapewniającego ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych — Pojęcie „przedsiębiorstwo” — Nadużycie pozycji dominującej — Swoboda świadczenia usług — Artykuły 49 WE i 50 WE — Ograniczenie — Względy uzasadniające — Ryzyko poważnego naruszenia równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego)

 • Dz. U. C102 - 4 z 20091.5.2009

  Sprawa C-222/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 marca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) przeciwko Administración General del Estado (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Artykuł 12 WE — Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową — Artykuły 39 WE, 43 WE, 49 WE i 56 WE — Podstawowe swobody gwarantowane przez traktat WE — Artykuł 87 WE — Pomoc państwa — Dyrektywa 89/552/EWG — Wykonywanie telewizyjnej działalności transmisyjnej — Obowiązek nałożony na operatorów telewizyjnych przeznaczania procentu przychodu operacyjnego na prefinansowanie europejskich filmów kinowych i filmów telewizyjnych, gdzie 60 % tej kwoty musi być przeznaczone na produkcję filmów, których językiem oryginału jest jeden z języków urzędowych Królestwa Hiszpanii, głównie produkowanych przez hiszpański przemysł filmowy)

 • Dz. U. C102 - 3 z 20091.5.2009

  Sprawa C-88/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 marca 2009 r. – Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Artykuły 28 WE i 30 WE — Swobodny przepływ towarów — Dyrektywa 2001/83/WE — Ziołowe produkty lecznicze — Produkty zaklasyfikowane jako produkty lecznicze — Produkty wytwarzane lub sprzedawane zgodnie z prawem jako suplementy żywnościowe lub produkty dietetyczne w innych państwach członkowskich — Pojęcie „produkt leczniczy” — Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu — Przeszkoda — Uzasadnienie — Zdrowie publiczne — Ochrona konsumentów — Proporcjonalność — Decyzja nr 3052/95/WE — Procedura wymiany informacji w sprawie krajowych środków wprowadzających odstępstwa od zasady swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie)

 • Dz. U. C102 - 2 z 20091.5.2009

  Sprawa C-205/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 3 marca 2009 r. – Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naruszenie art. 307 akapit drugi WE — Brak zastosowania właściwych środków w celu wyeliminowania niezgodności między umowami dwustronnymi zawartymi z państwami trzecimi przed przystąpieniem państwa członkowskiego do Unii Europejskiej a traktatem WE — Umowy zawarte przez Republikę Austrii z Republiką Korei, Republiką Zielonego Przylądka, Chińską Republiką Ludową, Malezją, Federacją Rosyjską i Republiką Turcji w dziedzinie inwestycji)

 • Dz. U. C102 - 2 z 20091.5.2009

  Sprawa C-249/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 3 marca 2009 r. – Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naruszenie art. 307 akapit drugi WE — Brak zastosowania właściwych środków w celu wyeliminowania niezgodności między umowami dwustronnymi zawartymi z państwami trzecimi przed przystąpieniem państwa członkowskiego do Unii Europejskiej a traktatem WE — Umowy zawarte przez Królestwo Szwecji z Republiką Argentyńską, Republiką Boliwii, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Arabską Republiką Egiptu, Hongkongiem, Republiką Indonezji, Chińską Republiką Ludową, Republiką Madagaskaru, Malezją, Islamską Republiką Pakistanu, Republiką Peru, Republiką Senegalu, Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki, Republiką Tunezyjską, Socjalistyczną Republiką Wietnamu, Republiką Jemenu i byłą Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii w dziedzinie inwestycji)

 • Dz. U. C102 - 1 z 20091.5.2009

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 90 z 18.4.2009.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.