Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 1

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 1

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 148/1

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 148/01)

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

20.4.2009 N 384/08 Słowacja Západné Slovensko Environmentálna pomoc pre spoločnosť Dalkia Vráble, a.s. Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších pred­ pisov a zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto­ rých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesenie vlády č. 262/ 2007, zmluvy uzavreté medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, resp. Výborom pre finančný mechanizmus EHP na druhej strane, zmluva uzavretá medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a mestom Vráble Pomoc indywidualna Ochrona środowiska Dotacje bezpośrednie Całkowita kwota 784 826 EUR pomocy przewidziana w ramach programu:

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Środek nie stanowi pomocy — Energia Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava SLOVENSKO/SLOVAKIA

C 148/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet

15.5.2009 N 118/09 Malta — Limited amounts of compatible aid Legal Notice under the Maltese Enterprise Act, Chapter 463 Pomoc indywidualna Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki Dotacje bezpośrednie Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 20 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 40 mln EUR — 1.1.2009–31.12.2010 Wszystkie sektory Malta Enterprise Corporation —

Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

7.5.2009 N 236/09 Republika Czeska — Limited amounts of compatible aid under the Temporary Framework Český přechodný rámec, Národní protikrizový plán vlády České republiky; Zákon č. 218/2000 Sb.,Zákon č. 47/2002 Sb.zákon č. 659/2004 Sb., Směrnice MŽP č. 05/ 2008 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty programu rozvoje venkova ČR; Zákon č. 435/2004 Sb.; Zákon č. 582/1991 Sb., Vyhláška MPSV č. 161/1998 Sb., Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon č. 250/2000 Sb., Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších podpis; Zákon č. 248/2000 Sb., Zákon č. 131/2000 Sb., Operační programy schválené pro ČR Evropskou komisí pro období 2007-2013.

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 148/3

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Program pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki Dotacje bezpośrednie, Gwarancja, Dotacja na spłatę oprocentowania Całkowita kwota 27 000 mln CZK — 5.5.2009–31.12.2010 Wszystkie sektory — — pomocy przewidziana w ramach programu:

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

8.6.2009 N 272/09 Litwa — Limited amounts of compatible aid in the form of guarantees to credit institutions for loans taken by SMEs and large enterprises during the financial and economic crisis Regulations for the provision of credit guarantees to credit institutions for credits taken by micro and medium-sized enterprises (SMEs) as well as large enterprises Pomoc indywidualna Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki Gwarancja Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 75 mln LTL; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 150 mln LTL — 1.1.2009–31.12.2010 Wszystkie sektory Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Gedimino pr. 38/2 01104 Vilnius LIETUVA/LITHUANIA —

Podstawa prawna

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet

Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C148 - 23 z 200930.6.2009

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Przedłużenie terminu – Wniosek państwa członkowskiego

 • Dz. U. C148 - 20 z 200930.6.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C148 - 19 z 200930.6.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5063 – BLG Italia/ICO/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C148 - 16 z 200930.6.2009

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/13/09 dotyczące wdrożenia Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus – Region Ameryki Łacińskiej rok akademicki 2009/2010 – Program działań Wspólnoty na rzecz wspierania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz wymiany studentów, badaczy i kadry naukowej z państw członkowskich UE i państw trzecich

 • Dz. U. C148 - 15 z 200930.6.2009

  Wyciąg z decyzji w sprawie Kaupthing Bank Luxembourg S.A. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dz. U. C148 - 11 z 200930.6.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C148 - 10 z 200930.6.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C148 - 9 z 200930.6.2009

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C148 - 8 z 200930.6.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S) (1)

 • Dz. U. C148 - 8 z 200930.6.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5503 – SIBUR/CITCO) (1)

 • Dz. U. C148 - 4 z 200930.6.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C148A - 1 z 200930.6.2009

  Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych — 4. suplement do 27. pełnego wydania

 • Dz. U. C148 - 0 z 200930.6.2009

  Informacja

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.