Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 11

Tytuł:

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 11

Strona 1 z 4
30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 148/11

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (2009/C 148/07) Nr pomocy: XA 354/08 Państwo członkowskie: Królestwo Hiszpanii Region: Wszystkie Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu­ jącego pomoc indywidualną: Ayudas estatales destinadas al sector equino Podstawa prawna: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba su Reglamento. Real Decreto 1643/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino (BOE 11 de octubre de 2008). Corrección de errores del Real Decreto 1643/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino (BOE 20 de octubre de 2008). Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 500 000 EUR na rok budżetowy 2008. W kolejnych latach roczne kwoty pomocy będą ustalane zgodnie z budżetem admi­ nistracji publicznej na poszczególne lata. Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna całkowita kwota pomocy na grupę lub stowarzy­ szenie nie może przekroczyć 200 000 EUR. Ponadto muszą zostać spełnione następujące warunki: a) W przypadku wdrażania innowacyjnych technik lub praktyk hodowli koni w celu produkcji mięsa, w tym wspólne tuczarnie, centra standaryzacji lub kategoryzacji tusz, jak również w przypadku organizacji spotkań, targów lub b) W przypadku kampanii promujących spożycie koniny oraz informujących o jej właściwościach odżywczych – maksy­ malna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów poszczególnych kampanii. c) W przypadku działań ukierunkowanych na zrekompenso­ wanie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i zwalczania tych chorób, jak również kosztów kontroli zdrowia, badań i innych środków diagnostycznych, zakupu szczepionek i zarządzania nimi – maksymalna intensywność pomocy może wynieść 100 % kosztów danych działań, pod warunkiem że spełnione będą warunki określone w art. 10 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 10 ust. 4 i 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. Data realizacji: Przyznawanie pomocy określonej w rozdziale 2, sekcja 2, art. 9 ust. 1–6 i 8 zależy od publikacji numeru, pod którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie, na stronie inter­ netowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r. Cel pomocy: Celem pomocy jest wspieranie tworzenia prawnie uznanych jednostek o charakterze stowarzyszeniowym związanych z sektorem hodowli koni, w celu świadczenia wsparcia technicz­ nego dla stowarzyszeń lub grup producentów, a także udzie­ lanie pomocy jednostkom utworzonym w innych celach, które rozszerzą obszar swojej działalności na sektor hodowli koni, dążąc do poprawy swojej działalności i wprowadzania do obrotu swoich produktów, w szczególności poprzez środki sprzyjające koncentracji podaży i podniesieniu jakości produk­ tów. Niniejszy program pomocy jest zgodny z art. 9, 10, 14, 15 i 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. wystaw i uczestniczenia w nich – maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 % kwalifikowalnych kosz­ tów.

C 148/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

Sektor(y) gospodarki: Sektory hodowli koni Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos Calle Alfonso XII, No 62 28014 Madrid ESPAĄA Adres internetowy: http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/11/pdfs/ A40988-40995.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/20/pdfs/ A41725-41725.pdf Inne informacje: —

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C148 - 23 z 200930.6.2009

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Przedłużenie terminu – Wniosek państwa członkowskiego

 • Dz. U. C148 - 20 z 200930.6.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C148 - 19 z 200930.6.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5063 – BLG Italia/ICO/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C148 - 16 z 200930.6.2009

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/13/09 dotyczące wdrożenia Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus – Region Ameryki Łacińskiej rok akademicki 2009/2010 – Program działań Wspólnoty na rzecz wspierania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz wymiany studentów, badaczy i kadry naukowej z państw członkowskich UE i państw trzecich

 • Dz. U. C148 - 15 z 200930.6.2009

  Wyciąg z decyzji w sprawie Kaupthing Bank Luxembourg S.A. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dz. U. C148 - 10 z 200930.6.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C148 - 9 z 200930.6.2009

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C148 - 8 z 200930.6.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S) (1)

 • Dz. U. C148 - 8 z 200930.6.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5503 – SIBUR/CITCO) (1)

 • Dz. U. C148 - 4 z 200930.6.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C148 - 1 z 200930.6.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C148A - 1 z 200930.6.2009

  Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych — 4. suplement do 27. pełnego wydania

 • Dz. U. C148 - 0 z 200930.6.2009

  Informacja

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.