Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 16

Tytuł:

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/13/09 dotyczące wdrożenia Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus – Region Ameryki Łacińskiej rok akademicki 2009/2010 – Program działań Wspólnoty na rzecz wspierania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz wymiany studentów, badaczy i kadry naukowej z państw członkowskich UE i państw trzecich

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 16

C 148/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/13/09 dotyczące wdrożenia Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus Region Ameryki Łacińskiej rok akademicki 2009/2010 – Program działań Wspólnoty na rzecz wspierania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz wymiany studentów, badaczy i kadry naukowej z państw członkowskich UE i państw trzecich (2009/C 148/09) 1. Cele i opis Okno Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus ma na celu wzajemne wzbogacenie i lepsze zrozumienie pomiędzy Unią Europejską i państwami trzecimi. Program został opracowany w celu wzmocnienia współ­ pracy instytucjonalnej szkół wyższych, między Unią Europejską a państwami trzecimi, poprzez mobilność rozumianą jako wymiana studentów i pracowników naukowych w celu studiowania, nauczania, prowa­ dzenia szkoleń i badań. 2. Kwalifikujący się wnioskodawcy i kraje Wnioskodawcy to uniwersytety lub europejskie szkoły wyższe posiadające partnerstwo z maksymalnie 20 instytucjami partnerskimi. W skład partnerstw wchodzą europejskie szkoły wyższe w posiadaniu Karty Erasmusa przed publikacją niniejszego zaproszenia oraz uznane i akredytowane przez władze krajowe szkoły wyższe w Ameryce Łacińskiej. Działania muszą być realizowane w jednym z krajów spełniających warunki niniejszego zaproszenia. — 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, kraje kandydujące do Unii Europejskiej (Chorwacja i Turcja) oraz kraje EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) — następujące kraje Ameryki Łacińskiej: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Ekwador, Gwatemala, Hondu­ ras, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador, Urugwaj i Wenezuela. 3. Kwalifikujące się działania Dotacje WE przyczynią się do finansowania instytucjonalnych partnerstw wyższych uczelni w Europie i Ameryce Łacińskiej, obejmujących następujące rodzaje działań: — organizacja indywidualnej mobilności w ramach szkół wyższych studentów i kadry naukowej oraz — wdrożenie mobilności indywidualnej. Rodzaje mobilności i szkół objętych finansowaniem w ramach niniejszego zaproszenia to: — studenci: studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i postdoktoranckie — kadra naukowa: wymiana w celu nauczania, praktycznych szkoleń i badań.

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 148/17

Planowany czas trwania projektu nie może przekraczać 48 miesięcy. Kwalifikujące się działania, w tym działania przygotowawcze, mogą rozpocząć się w dniu 1 grudnia 2009 r., o ile zostaną podpisane umowy. Wszystkie działania należy zakończyć przed dniem 1 grudnia 2013 r. Wszelkie działania w ramach mobilności indywidualnej należy rozpocząć najpóźniej do dnia 1 września 2010 r. 4. Kryteria przyznania dotacji Kryteria przyznania dotacji umożliwiają ocenę jakości złożonych wniosków odnośnie do ustalonych celów i priorytetów, tak by dotacje przyznano działaniom maksymalizującym skuteczność niniejszego zaproszenia do składania wniosków. Wnioski zostaną ocenione według następujących kryteriów przyznania dotacji i uszeregowane na 100punktowej skali: — możliwości operacyjne oraz wiedza i umiejętności wnioskodawcy i partnerów (waga: 10 pkt na 100) — znaczenie działań dla wypełnienia celu niniejszego zaproszenia do składania wniosków (waga: 25 pkt na 100) — metodologia zarządzania partnerstwem i wdrażania działań w zakresie mobilności (waga: 50 pkt na 100) — zrównoważony rozwój (waga: 15 pkt na 100) 5. Dostępny budżet Szacowany budżet przeznaczony na działania objęte niniejszym zaproszeniem wynosi 12,7 mln EUR, co umożliwi ogólnie mobilność minimalnie 548 osobom. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wybór 4 partnerstw, z których każde będzie wspierać i wdroży minimalną mobilność 137 osób, z szacowanym budżetem wynoszącym maksymalnie 3,175 mln EUR na partnerstwo. 6. Termin zgłoszeń Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 15 października 2009 r. Wnioski należy przesłać na następujący adres: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Call for proposals „Erasmus Mundus — External Cooperation Window” Unit P4 Avenue du Bourget 1 (BOUR 02/31) 1140 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Elektroniczną wersję wniosku wraz z dokumentami uzupełniającymi należy przesłać na poniższy adres e-mail: EACEA-EM-EXTCOOP@ec.europa.eu Zostaną przyjęte jedynie wnioski złożone na odpowiednim formularzu, należycie wypełnione, opatrzone pieczęcią i potwierdzone przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy – europejskiej szkoły wyższej.

C 148/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

7. Dodatkowe informacje Wskazówki dla wnioskujących o dotację oraz odpowiedni formularz znajdują się na następującej stronie internetowej: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu; muszą one zawierać wszystkie wymagane załączniki.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C148 - 23 z 200930.6.2009

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Przedłużenie terminu – Wniosek państwa członkowskiego

 • Dz. U. C148 - 20 z 200930.6.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C148 - 19 z 200930.6.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5063 – BLG Italia/ICO/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C148 - 15 z 200930.6.2009

  Wyciąg z decyzji w sprawie Kaupthing Bank Luxembourg S.A. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dz. U. C148 - 11 z 200930.6.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C148 - 10 z 200930.6.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C148 - 9 z 200930.6.2009

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C148 - 8 z 200930.6.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S) (1)

 • Dz. U. C148 - 8 z 200930.6.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5503 – SIBUR/CITCO) (1)

 • Dz. U. C148 - 4 z 200930.6.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C148 - 1 z 200930.6.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C148A - 1 z 200930.6.2009

  Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych — 4. suplement do 27. pełnego wydania

 • Dz. U. C148 - 0 z 200930.6.2009

  Informacja

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.