Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 20

Tytuł:

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 20

Strona 1 z 4
C 148/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

INNE AKTY

KOMISJA

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2009/C 148/11) Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006. Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

JEDNOLITY DOKUMENT ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 „MELA DI VALTELLINA” NR WE: IT-PGI-0005-0574-28.11.2006 CHOG ( X ) CHNP ( ) 1. Nazwa: „Mela di Valtellina”

2.

Państwo członkowskie lub kraj trzeci: Włochy

3.

Opis produktu rolnego lub środka spożywczego: Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone.

3.1. Rodzaj produktu (zgodnie z załącznikiem II):

3.2. Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1: Do produkcji jabłek „Mela di Valtellina” wykorzystywane są owoce następujących odmian: „RED DELICIOUS” – „GOLDEN DELICIOUS” – „GALA”. W momencie ich wprowadzania do obrotu posiadają następujące cechy: RED DELICIOUS: Gruby, mało woskowy egzokarp o lśniącym, intensywnie czer­ wonym kolorze, z dominującym kolorem pokrywającym ponad 80 % powierzchni, gładki, bez ordza­ wień i tłustości, odporny na manipulowanie. Kształt ścięty stożkowaty, podłużny, z pięcioma wypust­ kami, o pięciokątnym przekroju poziomym w połowie wysokości. Kalibraż: średnica minimalna 65 mm. Minimalna zawartość cukrów powyżej 10° Brix. Miąższ: biały, o średnio intensywnym zapachu jabłka. Intensywne aromaty miodu, jaśminu i moreli. Duża chrupkość i soczystość. Przewaga smaku słodkiego z wyczuwalną kwaśnością i średnio intensywnym zapachem. Brak wrażenia goryczy. Twardość miąższu nie mniejsza niż 5 kg/cm2. GOLDEN DELICIOUS charakteryzuje się: mało woskowym egzokarpem o intensywnie żółtym kolorze w stanie dojrzałym, niekiedy o różowym zabarwieniu w części wystawionej na działanie słońca, czasami narażonym na ordzawienia, podatnym na uszkodzenia przy manipulowaniu. Kształt kulisty lub ścięty stożkowaty podłużny, lekko żebrowany w przekroju poprzecznym. Kalibraż: średnica minimalna 65 mm. Minimalna zawartość cukrów powyżej 11,5° Brix. Miąższ w kolorze kremowobiałym, o intensywnym zapachu jabłka. Twardość średnia, podobnie jak chrupkość i soczystość, natomiast praktycznie brak mączystości. Owoce odzna­ czają się słodyczą, zachowując jednak wyczuwalną kwaśność, która jest oznaką świeżości owocu. Średnio intensywny zapach jabłka. Brak wrażenia goryczy. Twardość miąższu nie mniejsza niż

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 148/21

5 kg/cm2. GALA wyróżnia się: egzokarpem o lśniącym czerwonym kolorze, z dominującym kolorem czerwonym pokrywającym co najmniej 30 % powierzchni w przypadku jabłek Gala standard i 65 % w przypadku ulepszonych odmian. Kształt ścięty stożkowaty, niewysoki, z pięcioma dość wydatnymi wypustkami wierzchołkowymi. Kalibraż: średnica minimalna 65 mm. Minimalna zawartość cukrów powyżej 11° Brix. Miąższ kremowobiały o średnio intensywnym zapachu. Twardość średnia, duża soczystość, brak mączystości. Smak słodki, mało kwaśny, zapach przyjemny, średnio intensywny. Brak wrażenia goryczy. Twardość miąższu nie mniejsza niż 5 kg/cm2. Do obrotu wprowadzane są owoce należące do kategorii jakościowych Extra oraz I^. 3.3. Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych): — 3.4. Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego): — 3.5. Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym: Działania związane z produkcją muszą odbywać się w obrębie wyznaczonego obszaru geograficznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C148 - 23 z 200930.6.2009

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Przedłużenie terminu – Wniosek państwa członkowskiego

 • Dz. U. C148 - 19 z 200930.6.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5063 – BLG Italia/ICO/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C148 - 16 z 200930.6.2009

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/13/09 dotyczące wdrożenia Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus – Region Ameryki Łacińskiej rok akademicki 2009/2010 – Program działań Wspólnoty na rzecz wspierania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz wymiany studentów, badaczy i kadry naukowej z państw członkowskich UE i państw trzecich

 • Dz. U. C148 - 15 z 200930.6.2009

  Wyciąg z decyzji w sprawie Kaupthing Bank Luxembourg S.A. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dz. U. C148 - 11 z 200930.6.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C148 - 10 z 200930.6.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C148 - 9 z 200930.6.2009

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C148 - 8 z 200930.6.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S) (1)

 • Dz. U. C148 - 8 z 200930.6.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5503 – SIBUR/CITCO) (1)

 • Dz. U. C148 - 4 z 200930.6.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C148 - 1 z 200930.6.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C148A - 1 z 200930.6.2009

  Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych — 4. suplement do 27. pełnego wydania

 • Dz. U. C148 - 0 z 200930.6.2009

  Informacja

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.