Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 4

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 4

Strona 1 z 2
C 148/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (2009/C 148/02)

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa benefi­ cjenta) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy 28.5.2009 N 34/08 Cypr — Krajowy program uprawy ziemniaka Decyzja ministerialna Program pomocy Przyznanie pomocy o charakterze agrośrodowiskowym oraz pomocy na rzecz grup producentów wspierających uprawę ziemniaka Dotacja bezpośrednia 4 179 239 EUR 5 % – 5 % – 4 % – 3 % – 2 % wprowadzonej do obrotu wartości produkcji danej grupy producentów (od 1 do 5 roku, licząc od terminu jej uznania) 2 lata Rolnictwo Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska 1411 Nikozja CYPR —

Czas trwania pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa benefi­ cjenta) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy

28.5.2009 N 519/08 Polska Warmińsko-Mazurskie Pomoc na restrukturyzację dla spółki IŁAWA S.A. Ustawa z dnia 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsię­ biorstw państwowych Pomoc indywidualna Restrukturyzacja zagrożonego przedsiębiorstwa Pożyczka

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 148/5

Budżet Intensywność pomocy Czas trwania pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

569 263 PLN — Pomoc doraźna Rolnictwo Agencja Rozwoju Przemysłu S.A Ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa POLSKA/POLAND —

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa benefi­ cjenta) Podstawa prawna

28.5.2009 N 581/08 Finlandia — Eräistä maataloudessa käytettävistä energiatuotteista maksettava veronpa­ lautus Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautu­ ksesta annetun lain (603/2006) muuttamisesta; laki nestemäisten polttoai­ neiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 10 a §:n muuttamisesta Program pomocy Obniżenie kosztów energii podstawowej produkcji rolnej Zwrot podatku 20,5 mln EUR rocznie Zmienna Do dnia 31.12.2013 r. A1 – Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo oraz związana działalność usługowa Valtiovarainministeriö, verovirasto PL 28 00023 Valtioneuvosto SUOMI/FINLAND —

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

C 148/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa benefi­ cjenta)

28.5.2009 N 133/09 Hiszpania Castilla y Leon Ayudas destinadas a la mejora de los parámetros de calidad de leche cruda de vaca, oveja y cabra mediante la incorporación de bienes de equipo para el ordeño en las explotaciones.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 148 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C148 - 23 z 200930.6.2009

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Przedłużenie terminu – Wniosek państwa członkowskiego

 • Dz. U. C148 - 20 z 200930.6.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C148 - 19 z 200930.6.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5063 – BLG Italia/ICO/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C148 - 16 z 200930.6.2009

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/13/09 dotyczące wdrożenia Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus – Region Ameryki Łacińskiej rok akademicki 2009/2010 – Program działań Wspólnoty na rzecz wspierania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz wymiany studentów, badaczy i kadry naukowej z państw członkowskich UE i państw trzecich

 • Dz. U. C148 - 15 z 200930.6.2009

  Wyciąg z decyzji w sprawie Kaupthing Bank Luxembourg S.A. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dz. U. C148 - 11 z 200930.6.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C148 - 10 z 200930.6.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C148 - 9 z 200930.6.2009

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C148 - 8 z 200930.6.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S) (1)

 • Dz. U. C148 - 8 z 200930.6.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5503 – SIBUR/CITCO) (1)

 • Dz. U. C148 - 1 z 200930.6.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C148A - 1 z 200930.6.2009

  Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych — 4. suplement do 27. pełnego wydania

 • Dz. U. C148 - 0 z 200930.6.2009

  Informacja

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.