Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 234 POZ 7

Tytuł:

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/19/09 – MEDIA 2007 – Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich – schemat „Selektywny” 2010

Data ogłoszenia:2009-09-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 234 POZ 7

29.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 234/7

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/19/09 MEDIA 2007 – Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich – schemat „Selektywny” 2010 (2009/C 234/04) 1. Cele i opis Podstawą niniejszego zawiadomienia o zaproszeniu do składania wniosków jest decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (1). Jednym ze środków do wdrożenia w ramach tej decyzji jest wspieranie ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich. Celem schematu „Selektywnego” jest zachęcanie do szerszej dystrybucji najnowszych niekrajowych filmów europejskich i jej wspieranie poprzez zachęcanie dystrybutorów kinowych w szczególności do inwestowania w promowanie i odpowiednią dystrybucję niekrajowych filmów europejskich. Schemat ma również na celu zachęcanie do rozwijania powiązań między sektorami produkcji i dystrybucji, co poprawia w ten sposób konkurencyjność niekrajowych filmów europejskich. 2. Kwalifikujący się wnioskodawcy Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do firm europejskich, których działalność przyczynia się do reali­ zowania wyżej wspomnianych celów. Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów: — 27 krajów Unii Europejskiej, — kraje EFTA, — Szwajcaria, — Chorwacja. 3. Kwalifikujące się działania Następujące działanie kwalifikuje się w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków: Dystrybucja kinowa niekrajowego filmu fabularnego. Film musi być w większej części produkowany przez producenta (producentów) z siedzibą w krajach uczestniczących w programie MEDIA i być realizowany ze znacznym udziałem pracowników z tych krajów. Film musi być nowym dziełem fabularnym, animowanym lub dokumentalnym dłuższym niż 60 minut i pochodzącym z innego kraju niż kraj dystrybucji. Prawa autorskie do filmu nie mogą wykraczać poza okres czterech lat przed rokiem złożenia wniosku. Nie kwalifikują się filmy o budżecie produkcyjnym przekraczającym 15 mln EUR.

(1) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12.

C 234/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2009

Okres kwalifikowalności wynosi sześć (6) miesięcy przed datą najwcześniejszego pojawienia się filmu na ekranach (tj. data składania wniosku) do dziesięciu (10) miesięcy przed najpóźniejszą datą pojawienia się filmu na ekranach (tj. data składania wniosku plus osiemnaście (18) miesięcy). 4. Kryteria przyznania wsparcia Wsparcie zostanie udzielone na dystrybucję tzn. druk i reklamę grupom co najmniej pięciu dystrybutorów w przypadku filmów o budżecie poniżej 3 mln EUR lub grupom co najmniej siedmiu dystrybutorów w przypadku filmów o budżecie od 3 mln EUR do 15 mln EUR i będzie obejmowało niekrajowe filmy europejskie o maksymalnym budżecie do 15 mln EUR. Przyznawanie wsparcia będzie dokonywane na podstawie otrzymania przez grupę dystrybutorów najwyż­ szej liczby punktów wynikającej z: — liczby kwalifikujących się dystrybutorów, — kosztów produkcji filmu, — pochodzenia filmu, — rodzaju filmu, — obecności agenta sprzedaży/producenta jako koordynatora i jej/jego narodowości. 5. Budżet Łączny dostępny budżet wynosi 12 250 000 EUR, w zależności od dostępnych środków na rok budżetowy 2010. Wkład finansowy będzie w formie dotacji. Przyznany wkład finansowy nie będzie przekraczać w żadnym przypadku 50 % kwalifikujących się kosztów. Maksymalna przyznana kwota będzie wynosić 150 000 EUR na film na dany kraj. Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy. 6. Termin składania wniosków Terminy składania wniosków upływają: dnia 1 grudnia 2009 r., dnia 1 kwietnia 2010 r. i dnia 1 lipca 2010 r. Przyjmowane będą jedynie wnioski sporządzone na odpowiednim formularzu, podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnych zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek. Koperta musi być wyraźnie opatrzona napisem: MEDIA 2007 — Distribution EACEA/19/09 — Selective cinema Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone. 7. Informacje szczegółowe Szczegółowe wytyczne wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajduje się na następującej stronie interne­ towej: http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/select/index_en.htm Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki przedstawione w wytycznych i należy je składać na odpowied­ nich formularzach.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 234 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C234E - 374 z 200929.9.2009

  Protokół posiedzenia w dniu 12 marca 2009 r.

 • Dz. U. C234E - 188 z 200929.9.2009

  Protokół posiedzenia w dniu 11 marca 2009 r.

 • Dz. U. C234E - 25 z 200929.9.2009

  Protokół posiedzenia w dniu 10 marca 2009 r.

 • Dz. U. C234 - 18 z 200929.9.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C234 - 15 z 200929.9.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C234 - 14 z 200929.9.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5584 – Belgacom/BICS/MTN) (1)

 • Dz. U. C234 - 9 z 200929.9.2009

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C234 - 6 z 200929.9.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C234 - 5 z 200929.9.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C234 - 1 z 200929.9.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C234A - 1 z 200929.9.2009

  Nabór na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki — COM/2009/10199

 • Dz. U. C234E - 1 z 200929.9.2009

  Protokół posiedzenia w dniu 9 marca 2009 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.