Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 286 POZ 60

Tytuł:

Łączenie się spółek akcyjnych (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0026 — C6-0045/2008 — 2008/0009(COD))

Data ogłoszenia:2009-11-27


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 286 POZ 60

C 286 E/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2009

Wtorek, 17 czerwca 2008 r.

Łączenie się spółek akcyjnych (wersja ujednolicona) ***I

P6_TA(2008)0267 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0026 — C6-0045/2008 — 2008/0009(COD)) (2009/C 286 E/19) (Procedura współdecyzji — kodyfikacja) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0026), — uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44 ust. 2 lit g traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0045/2008), — uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych (1), — uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0236/2008), A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych, 1. zatwierdza wniosek Komisji po dostosowaniu do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej złożonej ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; 2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz. U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 286 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C286E - 178 z 200927.11.2009

  Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (COM(2006)0569 — C6-0331/2006 — 2006/0182(COD))P6_TC1-COD(2006)0182Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

 • Dz. U. C286E - 177 z 200927.11.2009

  Transport lądowy towarów niebezpiecznych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (6920/3/2008 — C6-0160/2008 — 2006/0278(COD))

 • Dz. U. C286E - 172 z 200927.11.2009

  Status Rzecznika Praw ObywatelskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego zmieniającej decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (2006/2223(INI))Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie postanowień i ogólnych warunków wykonywania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. C286E - 171 z 200927.11.2009

  Dostosowanie niektórych aktów w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą — część trzecia ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą — część trzecia (COM(2007)0822 — C6-0474/2007 — 2007/0282(COD))

 • Dz. U. C286E - 171 z 200927.11.2009

  Autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady otwierającego autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiającego zarządzanie tymi kontyngentami (COM(2008)0129 — C6-0153/2008 — 2008/0054(CNS))

 • Dz. U. C286E - 170 z 200927.11.2009

  Dostosowanie niektórych aktów w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą — część pierwsza ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą -część pierwsza (COM(2007)0741 — C6-0432/2007 — 2007/0262(COD))P6_TC1-COD(2007)0262Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą — Część pierwsza

 • Dz. U. C286E - 169 z 200927.11.2009

  Ochrona pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg (COM(2007)0560 — C6-0331/2007 — 2007/0201(COD))P6_TC1-COD(2007)0201Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie homologacji typu pojazdów w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywy 2003/102/WE i 2005/66/WE

 • Dz. U. C286E - 149 z 200927.11.2009

  Agencja ds. Współpracy pomiędzy Organami Regulacji Energetyki ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (COM(2007)0530 — C6-0318/2007 — 2007/0197(COD))P6_TC1-COD(2007)0197Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

 • Dz. U. C286E - 136 z 200927.11.2009

  Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (COM(2007)0531 — C6-0320/2007 — 2007/0198(COD))P6_TC1-COD(2007)0198Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej

 • Dz. U. C286E - 106 z 200927.11.2009

  Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (COM(2007)0528 — C6-0316/2007 — 2007/0195(COD))P6_TC1-COD(2007)0195Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 czerwiec 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

 • Dz. U. C286E - 104 z 200927.11.2009

  Wspólne normy i procedury odsyłania nielegalnych imigrantów pochodzących z państw trzecich ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur dla państw członkowskich dotyczących odsyłania nielegalnych imigrantów z państw trzecich (COM(2005)0391 — C6-0266/2005 — 2005/0167(COD))P6_TC1-COD(2005)0167Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

 • Dz. U. C286E - 103 z 200927.11.2009

  Nowy zakres obowiązków wiceprzewodniczącego Komisji Jacques'a BarrotDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia nowego zakresu obowiązków wiceprzewodniczącego Komisji Jacques'a Barrot

 • Dz. U. C286E - 103 z 200927.11.2009

  Zatwierdzenie nominacji Antonio Tajani na członka KomisjiDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia nominacji Antonio Tajani na członka Komisji

 • Dz. U. C286E - 100 z 200927.11.2009

  Przyjęcie przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r. *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r. (COM(2008)0249 — C6-0198/2008 — 2008/0092(CNS))

 • Dz. U. C286E - 99 z 200927.11.2009

  Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (COM(2007)0797 — C6-0469/2007 — 2007/0278(COD))P6_TC1-COD(2007)0278Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (2010)

 • Dz. U. C286E - 84 z 200927.11.2009

  Ustanawianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego wspólnotowe procedury ustanawiania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 (COM(2007)0194 — C6-0113/2007 — 2007/0064(COD))P6_TC1-COD(2007)0064Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 określającego wspólnotowe procedury ustanawiania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/90

 • Dz. U. C286E - 83 z 200927.11.2009

  Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (przekształcenie) (COM(2007)0610 — C6-0348/2007 — 2007/0219(COD))P6_TC1-COD(2007)0219Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (przekształcenie)

 • Dz. U. C286E - 82 z 200927.11.2009

  Normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywy 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG i 2000/60/WE (11486/3/2007 — C6-0055/2008 — 2006/0129(COD))P6_TC2-COD(2006)0129Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE

 • Dz. U. C286E - 81 z 200927.11.2009

  Rewizja dyrektywy ramowej w sprawie odpadów ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (11406/4/2007 — C6-0056/2008 — 2005/0281(COD))P6_TC2-COD(2005)0281Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy

 • Dz. U. C286E - 80 z 200927.11.2009

  Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania (5953/2008 — C6-0066/2008 — 2008/0801(CNS))

 • Dz. U. C286E - 76 z 200927.11.2009

  Ochrona euro przed fałszowaniem *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (COM(2007)0525 — C6-0431/2007 — 2007/0192(CNS))

 • Dz. U. C286E - 70 z 200927.11.2009

  Wymiana informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy państwami członkowskimi *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (5968/2008 — C6-0067/2008 — 2005/0267(CNS))

 • Dz. U. C286E - 69 z 200927.11.2009

  Dostosowanie załącznika do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. dotyczącej eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (COM(2007)0839 — C6-0028/2008 — 2007/0283(CNS))

 • Dz. U. C286E - 68 z 200927.11.2009

  Nazewnictwo produktów włókienniczych (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych (przekształcenie) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD))

 • Dz. U. C286E - 67 z 200927.11.2009

  Dane statystyczne dotyczące połowów nominalnych na północno-wschodnim Atlantyku (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (COM(2007)0763 — C6-0440/2007 — 2007/0268(COD))

 • Dz. U. C286E - 66 z 200927.11.2009

  Dane statystyczne dotyczące połowów i działalności rybackiej na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (COM(2007)0762 — C6-0444/2007 — 2007/0264(COD))

 • Dz. U. C286E - 65 z 200927.11.2009

  Dane statystyczne o połowach nominalnych na określonych obszarach innych niż północny Atlantyk (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (COM(2007)0760 — C6-0443/2007 — 2007/0260(COD))

 • Dz. U. C286E - 64 z 200927.11.2009

  Wspólnotowa procedura w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (przekształcenie) (COM(2007)0735 — C6-0441/2007 — 2007/0253(COD))

 • Dz. U. C286E - 63 z 200927.11.2009

  Kontrole weterynaryjne w handlu wewnątrzwspólnotowym (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku w sprawie dyrektywy Rady dotyczącej kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym (wersja ujednolicona) (COM(2008)0099 — C6-0135/2008 — 2008/0037(CNS))

 • Dz. U. C286E - 63 z 200927.11.2009

  Wprowadzanie do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia. 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (wersja ujednolicona) (COM(2008)0091 — C6-0136/2008 — 2008/0039(CNS))

 • Dz. U. C286E - 62 z 200927.11.2009

  Gwarancje wymagane od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0039 — C6-0050/2008 — 2008/0022(COD))

 • Dz. U. C286E - 61 z 200927.11.2009

  Ochrona prawna programów komputerowych (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0023 — C6-0042/2008 — 2008/0019(COD))

 • Dz. U. C286E - 61 z 200927.11.2009

  Wzajemne uznawanie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (wersja ujednolicona) (COM(2008)0037 — C6-0048/2008 — 2008/0021(COD))

 • Dz. U. C286E - 59 z 200927.11.2009

  Konstrukcje zabezpieczające przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (wersja ujednolicona) (COM(2008)0025 — C6-0044/2008 — 2008/0008(COD))

 • Dz. U. C286E - 58 z 200927.11.2009

  Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2007)0840 — C6-0004/2008 — 2007/0284(COD))

 • Dz. U. C286E - 57 z 200927.11.2009

  Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (wersja ujednolicona) (COM(2007)0768 — C6-0449/2007 — 2007/0270(COD))

 • Dz. U. C286E - 56 z 200927.11.2009

  Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania (COM(2007)0861 — C6-0003/2008 — 2007/0291(COD))P6_TC1-COD(2007)0291Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania

 • Dz. U. C286E - 54 z 200927.11.2009

  IranRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie Iranu

 • Dz. U. C286E - 52 z 200927.11.2009

  SomaliaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie notorycznego zabijania ludności cywilnej w Somalii

 • Dz. U. C286E - 49 z 200927.11.2009

  BirmaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie Birmy: długotrwałe przetrzymywanie więźniów politycznych

 • Dz. U. C286E - 45 z 200927.11.2009

  Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i wydajniejszy transport dla całej Europy: Pierwsze sprawozdanie na temat inicjatywy „Inteligentny samochód”Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i wydajniejszy transport dla całej Europy — Pierwsze sprawozdanie na temat inicjatywy „Inteligentny samochód” (2007/2259(INI))

 • Dz. U. C286E - 41 z 200927.11.2009

  Przyszłość sektora hodowli owiec i kóz w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przyszłości sektora hodowli owiec i kóz w Europie (2007/2192(INI))

 • Dz. U. C286E - 35 z 200927.11.2009

  Przygotowanie szczytu UE/RosjaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przygotowania szczytu UE-Rosja w Chanty-Mansyjsku (26-27 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. C286E - 32 z 200927.11.2009

  Kryzys w sektorze rybołówstwa w następstwie rosnących cen paliwRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie kryzysu w sektorze rybołówstwa w następstwie rosnących cen paliw

 • Dz. U. C286E - 30 z 200927.11.2009

  Import tusz drobiowychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie importu tusz drobiowych

 • Dz. U. C286E - 24 z 200927.11.2009

  W stronę Europejskiej karty praw odbiorców energiiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie Europejskiej karty praw odbiorców energii (2008/2006(INI))

 • Dz. U. C286E - 20 z 200927.11.2009

  1 lipca 2008 r., czterdziesta rocznica ustanowienia Unii CelnejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie czterdziestej rocznicy ustanowienia Unii Celnej

 • Dz. U. C286E - 15 z 200927.11.2009

  Zwiększenie zdolności Unii Europejskiej do reagowania w przypadku katastrofRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof

 • Dz. U. C286E - 13 z 200927.11.2009

  Osoby zaginione na Cyprze – działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie osób zaginionych na Cyprze – kontynuacja działań w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. (2007/2280(INI))

 • Dz. U. C286 - 8 z 200927.11.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5709 – Volkswagen/MAHAG) (1)

 • Dz. U. C286 - 7 z 200927.11.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5728 – Crédit Agricole SA/Société Générale Asset Management) (1)

 • Dz. U. C286E - 5 z 200927.11.2009

  Spójność polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki ZachodniejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki Zachodniej (2007/2183(INI))

 • Dz. U. C286 - 3 z 200927.11.2009

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA /28/09 – Tempus IV – Reforma szkolnictwa wyższego poprzez międzynarodową współpracę uniwersytecką

 • Dz. U. C286 - 2 z 200927.11.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C286 - 1 z 200927.11.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5631 – Symboled/Zumtobel/Ledon Oled JV) (1)

 • Dz. U. C286E - 1 z 200927.11.2009

  Wpływ polityki spójności na integrację najbardziej zagrożonych społeczności i grupRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wpływu polityki spójności na integrację najbardziej zagrożonych społeczności i grup (2007/2191(INI))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.