Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 297 POZ 13

Tytuł:

Sprawa C-275/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 93/36/EWG — Zamówienia publiczne na dostawy — Dostawa oprogramowania stosowanego do rejestracji pojazdów samochodowych — Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o przetargu)

Data ogłoszenia:2009-12-05


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 297 POZ 13

5.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 297/13

ochrona środowiska, aby wykonywały one działalność przez przynajmniej trzy lata i miały co najmniej 2000 członków Sentencja 1) Przedsięwzięcie takie jak będące przedmiotem sporu w postępo­ waniu przed sądem krajowym, dotyczące odprowadzania wód gruntowych przenikających do tunelu, w którym są umieszczone przewody elektryczne, oraz wprowadzania wody do gruntu lub skały w celu wyrównania ewentualnego obniżenia poziomu wód gruntowych, a także dotyczące budowy i utrzymania urządzeń odprowadzających i doprowadzających wodę, wchodzi w zakres stosowania pkt 10 lit. l) załącznika II do dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r., niezależnie od końcowego przeznaczenia wód grun­ towych, a w szczególności niezależnie od tego, czy będą one czy nie przedmiotem późniejszego wykorzystania. 2) Członkowie zainteresowanej społeczności w rozumieniu art. 1 ust. 2 oraz art. 10a dyrektywy 85/337, zmienionej dyrektywą 2003/35, powinni mieć prawo odwołania się od rozstrzygnięcia, w którym organ należący do systemu sądowniczego państwa człon­ kowskiego orzekł w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na przedsięwzięcie, i to niezależnie od roli, jaką mogli oni odegrać w procesie rozpatrywania rzeczonego wniosku, uczestnicząc w postę­ powaniu przed tymże organem i przedstawiając przy tej okazji swoje stanowisko. 3) Artykuł 10a dyrektywy 85/337, w wersji zmienionej dyrektywą 2003/35, stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który zastrzega prawo odwołania się od decyzji dotyczącej działalności wchodzącej w zakres zastosowania tejże dyrektywy w jej zmienionej wersji wyłącznie na rzecz stowarzyszeń ochrony środowiska liczą­ cych co najmniej 2000 członków.

(1) Dz.U. C 209 z 15.8.2008.

Przedmiot Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru­ szenie art. 6 w związku z art. 9 dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, s. 1) — Umowa o dostawę oprogramowania stosowanego do rejestracji pojazdów samochodowych zawarta bez przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego pomiędzy dwoma podmiotami prawa publicznego odpowiedzialnymi za usługi przetwarzania danych dla jednostek komunalnych Sentencja 1) Ze względu na to, że Datenzentrale Baden-Württemberg udzieliła zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania stosowanego do rejestracji pojazdów samochodowych w drodze procedury nego­ cjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o przetargu, Repub­ lika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy. 2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo­ wania.

(1) Dz.U. C 223 z 30.8.2008.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Luksemburg) — Irène Bogiatzi, po mężu Ventouras przeciwko Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Wspólnotom Europejskim, Wielkiemu Księstwu Luksemurga, Foyer Assurances SA, (Sprawa C-301/08) (1) (Polityka transportowa — Rozporządzenie (WE) nr 2027/97 — Konwencja warszawska — Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkodę z tytułu wypadku — Termin na wnie­ sienie powództwa o odszkodowanie za poniesioną szkodę) (2009/C 297/14) Język postępowania: francuski Sąd krajowy Cour de cassation — Luksemburg Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: Irène Bogiatzi, po mężu Ventouras Strona pozwana: Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Wspólnoty Euro­ pejskie, Wielkie Księstwo Luksemurga, Foyer Assurances SA,

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Sprawa C-275/08) (1) (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 93/36/EWG — Zamówienia publiczne na dostawy — Dostawa oprogramowania stosowanego do rejestracji pojazdów samochodowych — Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o przetargu) (2009/C 297/13) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Wilms i D. Kukovec, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: M. Lumma i N. Graf Vitzthum, pełnomocnicy)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 297 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C297 - 37 z 20095.12.2009

  Sprawa F-82/09: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2009 r. — Nolin przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 36 z 20095.12.2009

  Sprawa F-74/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 21 października 2009 r. — Ramaekers-Jørgensen przeciwko Komisji (Urzędnicy — Podatek wspólnotowy — Obliczanie — Kumulowanie kwoty wynagrodzenia i renty rodzinnej — Sposób pobierania podatku wspólnotowego — Data pobrania)

 • Dz. U. C297 - 36 z 20095.12.2009

  Sprawa F-76/09: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2009 r. — Cusack-Gard'ner przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 35 z 20095.12.2009

  Sprawa F-16/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. — Behmer przeciwko Parlamentowi Europejskiemu (Urzędnicy — Postępowanie w sprawie przyznania punktów za osiągnięcia w Parlamencie Europejskim — Naruszenie obowiązku uzasadnienia — Uzasadnienie przedstawione w trakcie postępowania)

 • Dz. U. C297 - 35 z 20095.12.2009

  Sprawa F-29/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 7 października 2009 r. — Y przeciwko Komisji (Pracownicy kontraktowi — Rozwiązanie stosunku pracy ze względu na oczywistą niezdolność do służby — Zastrzeżenia w zachowaniu podczas służby)

 • Dz. U. C297 - 35 z 20095.12.2009

  Sprawa F-33/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 października 2009 r. — V przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Zatrudnienie — Odmowa zatrudnienia z powodu fizycznej niezdolności do wykonywania obowiązków — Prawidłowość postępowania — Prawidłowość badania lekarskiego poprzedzającego zatrudnienie — Czynności przygotowawcze)

 • Dz. U. C297 - 33 z 20095.12.2009

  Sprawa T-417/09: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2009 r. — Poslovni Sistem Mercator przeciwko OHIM — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

 • Dz. U. C297 - 33 z 20095.12.2009

  Sprawa T-422/09: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2009 r. — São Paulo Alpargatas przeciwko OHIM — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

 • Dz. U. C297 - 32 z 20095.12.2009

  Sprawa T-405/09: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2009 r. — Deutsche Bahn przeciwko OHIM (Połączenie kolorów szarego i czerwonego)

 • Dz. U. C297 - 32 z 20095.12.2009

  Sprawa T-415/09: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2009 r. — New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM — Vallis K — Vallis A (FISHBONE)

 • Dz. U. C297 - 31 z 20095.12.2009

  Sprawa T-403/09: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2009 r. — Tecnoprocess przeciwko Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Maroku i in.

 • Dz. U. C297 - 31 z 20095.12.2009

  Sprawa T-404/09: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2009 r. — Deutsche Bahn przeciwko OHIM (Połączenie kolorów szarego i czerwonego)

 • Dz. U. C297 - 30 z 20095.12.2009

  Sprawa T-401/09: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2009 r. — Marcuccio przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C297 - 30 z 20095.12.2009

  Sprawa T-402/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 20 lipca 2009 r. w sprawie F-86/07, Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 7 października 2009 r. przez Luigiego Marcuccio

 • Dz. U. C297 - 29 z 20095.12.2009

  Sprawa T-397/09: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2009 r. — Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg przeciwko OHIM (graficzny znak towarowy przedstawiający herb)

 • Dz. U. C297 - 29 z 20095.12.2009

  Sprawa T-400/09: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2009 r. — ECKA Granulate i non ferrum Metallpulver przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 28 z 20095.12.2009

  Sprawa T-396/09: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2009 r. — Vereniging Milieudefensie i Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 27 z 20095.12.2009

  Sprawa T-395/09: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2009 r. — Arques Industries przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 26 z 20095.12.2009

  Sprawa T-393/09: Skarga wniesiona w dniu 2 października 2009 r. — NEC Display Solutions Europe przeciwko OHIM — Nokia (NaViKey)

 • Dz. U. C297 - 26 z 20095.12.2009

  Sprawa T-394/09: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2009 r. — General Bearing przeciwko OHIM (GENERAL BEARING CORPORATION)

 • Dz. U. C297 - 25 z 20095.12.2009

  Sprawa T-392/09: Skarga wniesiona w dniu 2 października 2009 r. — 1. garantovaná przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 24 z 20095.12.2009

  Sprawa T-391/09: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2009 r. — Evonik Degussa i AlzChem Hart przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 23 z 20095.12.2009

  Sprawa T-382/09: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2009 r. — ERGO Versicherungsgruppe przeciwko OHIM — DeguDent (ERGO)

 • Dz. U. C297 - 23 z 20095.12.2009

  Sprawa T-384/09: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2009 r. — SKW Stahl-Metallurgie Holding i SKW Stahl-Metallurgie przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 22 z 20095.12.2009

  Sprawa T-369/09: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2009 r. — Sociedade Quinta do Portal przeciwko OHIM — Vallegre-Vinhos do Porto (PORTO ALEGRE)

 • Dz. U. C297 - 22 z 20095.12.2009

  Sprawa T-381/09: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2009 r. — RWE Transgas przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 21 z 20095.12.2009

  Sprawa T-137/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 października 2009 r. — BCS przeciwko OHIM — Deere (Kombinacja kolorów zielonego i żółtego) („Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Wspólnotowy znak towarowy składający się z kombinacji kolorów zielonego i żółtego — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 i art. 51 ust. 1 lit a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 3 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Względna podstawa odmowy rejestracji — Wcześniejszy niezarejestrowany krajowy znak towarowy składający się z kombinacji kolorów zielonego i żółtego — Artykuł 8 ust. 4 i art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009)”)

 • Dz. U. C297 - 21 z 20095.12.2009

  Sprawa T-307/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 października 2009 r. — Aldi Einkauf przeciwko OHIM — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego 4 OUT Living — Wcześniejszy krajowy graficzny wspólnotowy znak towarowy Living & Co — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C297 - 21 z 20095.12.2009

  Sprawa T-120/09: Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2009 r. — Phoenix-Reisen i DRV przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 20 z 20095.12.2009

  Sprawa T-339/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 października 2009 r. — Juwel Aquarium przeciwko OHIM — Potschak (Panorama) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy Panorama — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C297 - 20 z 20095.12.2009

  Sprawa T-80/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 października 2009 r. — CureVac przeciwko OHIM — Qiagen (RNAiFect) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego RNAiFect — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy RNActive — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

 • Dz. U. C297 - 19 z 20095.12.2009

  Sprawa C-375/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Rzeczpospolita Polska) w dniu 23 września 2009 r. — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska Sp. z o.o., obecnie Netia S.A.

 • Dz. U. C297 - 19 z 20095.12.2009

  Sprawa C-382/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts (Republika Łotewska) w dniu 28 września 2009 r. — SIA Stils Met przeciwko Valsts ieņēmumu dienests

 • Dz. U. C297 - 18 z 20095.12.2009

  Sprawa C-360/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Bonn (Niemcy) w dniu 9 września 2009 r. — Pfleiderer AG przeciwko Bundeskartellamt

 • Dz. U. C297 - 18 z 20095.12.2009

  Sprawa C-367/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu 8 września 2009 r. — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau przeciwko SGS Belgium NV, Firme Derwa NV i Centraal Beheer Achmea NV

 • Dz. U. C297 - 17 z 20095.12.2009

  Sprawa C-328/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Estońskiej

 • Dz. U. C297 - 17 z 20095.12.2009

  Sprawa C-358/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 8 lipca 2009 r. w sprawie T-219/07, DSV Road NV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 7 września 2009 r. przez DSV Road NV

 • Dz. U. C297 - 16 z 20095.12.2009

  Sprawa C-30/09: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 96/82/WE — Artykuł 11 — Zewnętrzne plany operacyjno- ratunkowe)

 • Dz. U. C297 - 16 z 20095.12.2009

  Sprawa C-181/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski gradski sad (Bułgaria) w dniu 19 maja 2009 r. — Kanon Kabushiki Kaysha przeciwko „I P N Bulgaria” OOD

 • Dz. U. C297 - 15 z 20095.12.2009

  Sprawa C-438/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda przedsiębiorczości — Dyrektywa 96/96/WE — Uregulowania krajowe — Warunki dostępu, o charakterze ograniczenia, do prowadzenia działalności z zakresu kontroli pojazdów — Artykuł 45 WE — Działalność związana z wykonywaniem władzy publicznej — Bezpieczeństwo ruchu drogowego — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C297 - 15 z 20095.12.2009

  Sprawa C-449/08: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Niderlandy) — G. Elbertsen przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Wspólna polityka rolna — Zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych systemów pomocy — Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 — System jednolitych płatności — Ustalenie kwoty referencyjnej — Rolnicy znajdujący się w specyficznej sytuacji — Rezerwa krajowa)

 • Dz. U. C297 - 14 z 20095.12.2009

  Sprawa C-324/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. przeciwko Diesel S.P.A. (Dyrektywa 89/104/EWG — Prawa do znaków towarowych — Wyczerpanie praw właściciela znaku towarowego — Wprowadzenie towarów do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez osobę trzecią — Dorozumiana zgoda — Przesłanki)

 • Dz. U. C297 - 14 z 20095.12.2009

  Sprawa C-425/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État — Belgia) — Enviro Tech (Europe) Ltd przeciwko państwu belgijskiemu (Środowisko naturalne i ochrona konsumentów — Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie bromku n-propylu jako substancji niebezpiecznej — Dyrektywa 2004/73/WE — Dyrektywa 67/548/EWG — Obowiązek transpozycji)

 • Dz. U. C297 - 13 z 20095.12.2009

  Sprawa C-301/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Luksemburg) — Irène Bogiatzi, po mężu Ventouras przeciwko Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Wspólnotom Europejskim, Wielkiemu Księstwu Luksemurga, Foyer Assurances SA, (Polityka transportowa — Rozporządzenie (WE) nr 2027/97 — Konwencja warszawska — Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkodę z tytułu wypadku — Termin na wniesienie powództwa o odszkodowanie za poniesioną szkodę)

 • Dz. U. C297 - 12 z 20095.12.2009

  Sprawy połączone C-261/08 i C-348/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Hiszpania) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) przeciwko Delegación del Gobierno en Murcia (Wizy, azyl, imigracja — Środki dotyczące przekraczania granic zewnętrznych — Artykuł 62 pkt 1 i 2 lit. a) WE — Konwencja wykonawcza do układu z Schengen — Artykuły 6b i 23 — Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 — Artykuły 5, 11 i 13 — Domniemanie dotyczące czasu trwania pobytu — Obywatele państw trzecich przebywający nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego — Uregulowanie krajowe w zależności od okoliczności pozwalające na nałożenie kary grzywny albo wydalenie)

 • Dz. U. C297 - 12 z 20095.12.2009

  Sprawa C-263/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen — Szwecja) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening przeciwko Stockholms kommun genom dess marknämnd (Dyrektywa 85/337/EWG — Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska naturalnego — Prawo wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zezwoleń na przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne)

 • Dz. U. C297 - 11 z 20095.12.2009

  Sprawa C-255/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Określenie progów — Rozmiar przedsięwzięcia — Niepełna transpozycja)

 • Dz. U. C297 - 10 z 20095.12.2009

  Sprawa C-232/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (WE) nr 850/1998 — Art. 29 ust. 2 — Ograniczenia w połowie gładzicy — Maksymalna moc silnika kutrów rybackich — Rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 — Art. 2 ust. 1 — Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 — Art. 23 — Przeprowadzanie kontroli i egzekwowanie przestrzegania zasad)

 • Dz. U. C297 - 10 z 20095.12.2009

  Sprawa C-242/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Swiss Re Germany Holding GmbH przeciwko Finanzamt München für Körperschaften (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 9 ust. 2 lit. e) tiret piąte, art. 13 część B lit. a), c) i art. 13 część B lit. d) pkt 2, 3 — Pojęcie transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych — Odpłatna cesja portfela umów o reasekurację ubezpieczenia na życie na rzecz podmiotu z siedzibą w państwie trzecim — Określenie miejsca tej cesji — Zwolnienia)

 • Dz. U. C297 - 9 z 20095.12.2009

  Sprawa C-138/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Ítélőtábla — Republika Węgierska) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH przeciwko Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane — Postępowania rozpoczęte po wejściu w życie dyrektywy 2004/18/WE, lecz przed upływem terminu do transpozycji tej dyrektywy — Procedury negocjacyjne z publikacją ogłoszenia o zamówieniu — Obowiązek dopuszczenia minimalnej liczby odpowiednich kandydatów — Obowiązek zapewnienia rzeczywistej konkurencji)

 • Dz. U. C297 - 9 z 20095.12.2009

  Sprawa C-196/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Włochy) — Acoset SpA przeciwko Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Comune di Comiso (RG), Comune di Modica (RG), Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Vittoria (RG), Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG) (Artykuły 43 WE, 49 WE i 86 WE — Udzielanie zamówień publicznych — Powierzenie świadczenia usług wodnych spółce o kapitale mieszanym — Postępowanie publiczne — Wybór wspólnika prywatnego odpowiedzialnego za wykonanie usługi — Powierzenie z pominięciem zasad udzielania zamówień publicznych)

 • Dz. U. C297 - 8 z 20095.12.2009

  Sprawa C-116/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België — Belgia) — C. Meerts przeciwko Proost NV (Dyrektywa 96/34/WE — Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Wykładnia klauzul 2.6 i 2.7 — Urlop rodzicielski w niepełnym wymiarze — Zwolnienie pracownika przed końcem urlopu rodzicielskiego bez zachowania ustawowego okresu wypowiedzenia — Obliczanie odszkodowania)

 • Dz. U. C297 - 7 z 20095.12.2009

  Sprawa C-35/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z 15 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg — Niemcy) — Grundstücksgemeinschaft Busley i Cibrian Fernandez przeciwko Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Swobodny przepływ kapitału — Nieruchomości — Podatek dochodowy — Możliwość odliczenia straty wynikającej z wynajmu nieruchomości od dochodów podatnika podlegających opodatkowaniu — Stosowanie degresywnej amortyzacji do kosztów nabycia lub budowy — Bardziej korzystne traktowanie pod względem podatkowym zastrzeżone wyłącznie na rzecz nieruchomości położonych na terytorium krajowym)

 • Dz. U. C297 - 7 z 20095.12.2009

  Sprawa C-101/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Luksemburg) — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier przeciwko Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juanowi Abellowi Gallowi, Didierowi Bellensowi, André Desmarais’mu, Géraldowi Frère’owi, Jocelynowi Lefebvre’owi, Onnowi Rudingowi, Gilles’owi Samynowi, Martinowi Taylorowi, Bertelsmann AG, Siegfriedowi Lutherowi, Thomasowi Middelhoffowi, Ewaldowi Wagenbachowi, Rolfowi Schmidtowi-Holzowi, Erichowi Schumannowi, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) (Dyrektywy 77/91/EWG, 79/279/EWG i 2004/25/WE — Ogólna zasada prawa wspólnotowego ochrony akcjonariuszy mniejszościowych — Nieistnienie — Prawo spółek — Przejęcie kontroli — Obowiązkowa oferta — Zalecenie 77/534/EWG — Kodeks postępowania)

 • Dz. U. C297 - 6 z 20095.12.2009

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 282 z 21.11.2009.

 • Dz. U. C297 - 1 z 20095.12.2009

  Nota informacyjna dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.