Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 317 POZ 132

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja ujednolicona) COM(2009) 235 końcowy – 2006/0250 (CNS)

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 317 POZ 132

C 317/132

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w  sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w  sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z  gatunku bydła (wersja ujednolicona) COM(2009) 235 końcowy – 2006/0250 (CNS) (2009/C 317/25) Dnia 26 czerwca 2009 r. Rada, działając na podstawie art. 37 i art. 94 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wer­ sja ujednolicona) COM(2009) 235 wersja ostateczna – 2006/0250 (CNS). Uznawszy, że treść wniosku jest w  zupełności zadowalająca i  że ponadto była ona już przedmiotem opinii EKES-u przyjętej 15  lutego 2007  r. (*), na 455. sesji plenarnej w  dniach 15–16  lipca 2009  r. (posiedzenie z 15 lipca) Komitet stosunkiem głosów 185 do 1 – 4 osoby wstrzymały się od głosu – postanowił wydać po­ zytywną opinię w sprawie wniosku i odwołać się do stanowiska, które zajął w ww. dokumencie. Bruksela, 15 lipca 2009 r. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Mario SEPI

(*) Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja skodyfikowana), Dz.U. C 97 z 28 kwietnia 2007 r., s. 13.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 317 POZ 132 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C317 - 126 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Integracja regionalna na rzecz rozwoju w krajach AKP COM(2008) 604 wersja ostateczna

 • Dz. U. C317 - 120 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń COM (2009) 28 wersja ostateczna – 2009/0007 (CNS) oraz wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania COM(2009) 29 wersja ostateczna – 2009/0004 (CNS)

 • Dz. U. C317 - 115 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) COM(2008) 820 wersja ostateczna – 2008/0243 COD

 • Dz. U. C317 - 110 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (przekształcenie) COM(2008) 815 wersja ostateczna – 2008/0244 (COD)

 • Dz. U. C317 - 105 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zielonej księgi w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie COM(2008) 725 wersja ostateczna

 • Dz. U. C317 - 103 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi COM(2009) 139 wersja ostateczna – 2009/0047 (COD)

 • Dz. U. C317 - 99 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów COM(2008) 817 wersja ostateczna – 2008/0237 (COD)

 • Dz. U. C317 - 94 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy COM(2008) 852 wersja ostateczna – 2008/0247 (COD)

 • Dz. U. C317 - 89 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów COM(2008) 816 wersja ostateczna – 2008/0246 COD

 • Dz. U. C317 - 84 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa COM(2008) 689 wersja ostateczna

 • Dz. U. C317 - 80 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych”COM(2008) 435 wersja ostateczna/2

 • Dz. U. C317 - 75 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie śródokresowej oceny wykonania wspólnotowego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej COM(2008) 864 wersja ostateczna

 • Dz. U. C317 - 72 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część piąta”COM(2009) 142 wersja ostateczna – 2009/0048 (COD)

 • Dz. U. C317 - 67 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów COM(2009) 83 wersja ostateczna/2 – 2009/0035 (COD)

 • Dz. U. C317 - 62 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do legalnego systemu dystrybucji produktów leczniczych sfałszowanych pod względem tożsamości, historii lub źródła pochodzenia COM(2008) 668 wersja ostateczna – 2008/0261 (COD)

 • Dz. U. C317 - 54 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów COM(2008) 614 – 2008/0196 (COD)

 • Dz. U. C317 - 49 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości obszarów pozamiejskich w społeczeństwie opartym na wiedzy (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C317 - 43 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ochrony dzieci zagrożonych przez podróżujących przestępców seksualnych

 • Dz. U. C317 - 37 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przemocy wśród młodzieży na obszarach miejskich

 • Dz. U. C317 - 29 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie rynku podzespołów i części oraz rynków niższego szczebla w sektorze motoryzacyjnym (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C317 - 22 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Emisje z transportu drogowego: konkretne środki służące przezwyciężeniu zastoju” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dz. U. C317 - 15 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Stosunki między UE a Bośnią i Hercegowiną: rola społeczeństwa obywatelskiego” (opinia rozpoznawcza)

 • Dz. U. C317 - 7 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Konkurencyjność europejskiego przemysłu szklarskiego i ceramicznego, szczególnie w kontekście pakietu klimatyczno-energetycznego UE” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji czeskiej)

 • Dz. U. C317 - 1 z 200923.12.2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie integracji polityki transportowej i gospodarki przestrzennej na rzecz bardziej zrównoważonego transportu miejskiego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.