Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 44 POZ 23

Tytuł:

Sprawa C-388/08 PPU: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus — Finlandia) — Postępowanie karne przeciwko Arturowi Leymannowi, Aleksejowi Pustovarovowi (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Artykuł 27 — Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między państwami członkowskimi — Zasada szczególności — Postępowanie w sprawie udzielania zgody)

Data ogłoszenia:2009-02-21


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 44 POZ 23

21.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 44/23

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus — Finlandia) — Postępowanie karne przeciwko Arturowi Leymannowi, Aleksejowi Pustovarovowi (Sprawa C-388/08 PPU) (1) (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Artykuł 27 — Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między państwami członkowskimi — Zasada szczególności — Postępowanie w sprawie udzielania zgody) (2009/C 44/38) Język postępowania: fiński

nienia przesłanek odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania na mocy art. 3 i 4 decyzji ramowej. 2) W okolicznościach, jakie zaistniały w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, zmiana w opisie przestępstwa dotycząca rodzaju przedmiotowego środka odurzającego nie prowadzi sama z siebie do zdefiniowania „innego przestępstwa” niż to, które stanowiło podstawę przekazania, w rozumieniu art. 27 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584. 3) Wyjątek przewidziany w art. 27 ust. 3 lit. c) decyzji ramowej 2002/584 powinien być interpretowany w ten sposób, że w razie stwierdzenia popełnienia „innego przestępstwa” niż to, które stanowiło podstawę przekazania, wymagane jest wystąpienie o zgodę, zgodnie z art. 27 ust. 4 decyzji ramowej, i jej uzyskanie, jeśli ma zostać wykonana kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający związany z pozbawieniem wolności. Możliwe jest ściganie lub skazanie osoby za takie przestępstwo przed uzyskaniem tej zgody, o ile żaden środek ograniczenia wolności nie jest stosowany na etapie ścigania lub postępowania karnego zmierzającego do wydania wyroku w odniesieniu do tego przestępstwa. Wyjątek, o którym mowa w art. 27 ust. 3 lit. c), nie stoi w każdym razie na przeszkodzie nałożeniu na osobę przekazaną środka ograniczenia wolności przed uzyskaniem zgody, jeżeli ten środek jest uzasadniony przez pozostałe zarzuty objęte aktem oskarżenia, wymienione w europejskim nakazie aresztowania.

Sąd krajowy Korkein oikeus

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym Artur Leymann, Aleksei Pustovarov

(1) Dz.U. C 272 z 25.10.2008.

Przedmiot Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Korkein oikeus — Wykładnia art. 27 ust. 2, 3 i 4 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (2002/584/WSiSW) (Dz.U. L 190, s. 1) — Zmiana opisu czynu stanowiącego podstawę oskarżenia względem czynu stanowiącego podstawę nakazu aresztowania — Pojęcie „inne [przestępstwo] niż to, w związku z którym [osoba] została przekazana” — Konieczność wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zgody

Postanowienie Trybunału z dnia 19 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Deniz Sahin przeciwko Bundesminister für Inneres (Sprawa C-551/07) (1) (Artykuł 104 ust. 3 akapit pierwszy regulaminu — Dyrektywa 2004/38/WE — Artykuły 18 WE i 39 WE — Prawo do poszanowania życia rodzinnego — Prawo pobytu obywatela państwa trzeciego, który wjechał na terytorium państwa członkowskiego jako osoba ubiegająca się o azyl, a następnie zawarł związek małżeński z obywatelką innego państwa członkowskiego) (2009/C 44/39) Język postępowania: niemiecki

Sentencja 1) W celu stwierdzenia, że rozważane przestępstwo nie jest „innym przestępstwem” niż to, które stanowiło podstawę przekazania, w rozumieniu art. 27 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, co wymagałoby wszczęcia postępowania w sprawie wyrażenia zgody, o którym mowa w art. 27 ust. 3 lit g) i art. 27 ust. 4 tej decyzji ramowej, należy zbadać, czy znamiona przestępstwa według opisu prawnego tego przestępstwa w wydającym nakaz państwie członkowskim są takie same jak te, ze względu na które nastąpiło przekazanie osoby, i czy istnieje wystarczająca zgodność pomiędzy danymi widniejącymi w nakazie aresztowania a danymi wymienionymi w późniejszej czynności procesowej. Zmiany dotyczące okoliczności czasu i miejsca są dozwolone, o ile wynikają one z zebranych w ramach postępowania toczącego się w wydającym nakaz państwie członkowskim informacji, dotyczących zachowania opisanego w nakazie aresztowania, nie zmieniają charakteru przestępstwa i nie pociągają za sobą speł-

Sąd krajowy Verwaltungsgerichtshof

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 44 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C44 - 78 z 200921.2.2009

  Sprawa F-14/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 grudnia 2008 r. — X przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C44 - 78 z 200921.2.2009

  Sprawa F-22/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 27 listopada 2008 r. — Miguelez Herreras przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 78 z 200921.2.2009

  Sprawa F-23/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 27 listopada 2008 r. — Di Bucci przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 78 z 200921.2.2009

  Sprawa F-24/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 27 listopada 2008 r. — Wilms przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 77 z 200921.2.2009

  Sprawa F-101/08: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2008 r. — Pappas przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 77 z 200921.2.2009

  Sprawa F-103/08: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2008 r. — Katrakasas przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 77 z 200921.2.2009

  Sprawa F-104/08: Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2008 r. — Angelidis przeciwko Parlementowi

 • Dz. U. C44 - 76 z 200921.2.2009

  Sprawa F-97/08: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2008 r. — Füller-Tomlinson przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

 • Dz. U. C44 - 76 z 200921.2.2009

  Sprawa F-98/08: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

 • Dz. U. C44 - 75 z 200921.2.2009

  Sprawa F-92/08: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2008 r. — Bertolete i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 75 z 200921.2.2009

  Sprawa F-93/08: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2008 r. — N przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C44 - 75 z 200921.2.2009

  Sprawa F-96/08: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2008 r. — Cerafogli przeciwko EBC

 • Dz. U. C44 - 74 z 200921.2.2009

  Sprawa F-64/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich (Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 35 ust. 1 lit. a) regulaminu Sądu — Zwięzłe przedstawienie zarzutów w skardze — Postępowanie w sprawie oceny — Wyznaczenie osoby oceniającej oraz osoby sprawdzającej ocenę — Brak zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C44 - 74 z 200921.2.2009

  Sprawa F-80/08 R: Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 17 grudnia 2008 r. — Wenig przeciwko Komisji (Służba publiczna — Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych zainteresowanego — Pilny charakter — Brak)

 • Dz. U. C44 - 74 z 200921.2.2009

  Sprawa F-89/08: Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2008 r. — P przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C44 - 73 z 200921.2.2009

  Sprawa F-126/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 4 listopada 2008 r. — Van Beers przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Procedura certyfikacji — Ocena za rok 2006 — Niewpisanie na listę urzędników spełniających warunki awansu — Artykuł 45 a regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C44 - 73 z 200921.2.2009

  Sprawa F-144/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 grudnia 2008 r. — Efstathopoulos przeciwko Parlamentowi Europejskiemu (Służba publiczna — Byli członkowie personelu tymczasowego — Rozporządzenie (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 — Świadczenie z tytułu zakończenia służby — Wliczenie premii za aktywność do wynagrodzenia brutto pobieranego w ramach pracy na nowym stanowisku)

 • Dz. U. C44 - 73 z 200921.2.2009

  Sprawa F-48/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 października 2008 r. — Ortega Serrano przeciwko Komisji (Służba publiczna — Oczywista niedopuszczalność — Niemożność reprezentowania strony pozwanej przez adwokata, który nie jest osobą trzecią — Pomoc prawna — Wniosek o interwencję)

 • Dz. U. C44 - 72 z 200921.2.2009

  Sprawa F-92/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Evraets przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. — Zdolność do pracy w trzecim języku)

 • Dz. U. C44 - 72 z 200921.2.2009

  Sprawa F-93/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Beatriz Acosta Iborra i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. — Umiejętność pracy w trzecim języku)

 • Dz. U. C44 - 71 z 200921.2.2009

  Sprawa F-66/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Dubus i Leveque przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postepowanie w sprawie awansu za 2006 r. — Umiejętność pracy w trzecim języku)

 • Dz. U. C44 - 71 z 200921.2.2009

  Sprawa F-90/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 listopada 2008 r. — Traore przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ogłoszenie o wolnym stanowisku — Odrzucenie kandydatury skarżącego — Zmiana miejsca zatrudnienia — Interes służby)

 • Dz. U. C44 - 70 z 200921.2.2009

  Sprawa F-50/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 25 listopada 2008 r. — Hristova przeciwko Komisji (Służba publiczna — Nabór — Konkurs otwarty — Warunki przyjęcia — Odrzucenie kandydatury — Uzasadnienie — Dyplomy)

 • Dz. U. C44 - 70 z 200921.2.2009

  Sprawa F-53/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 listopada 2008 r. — Iordanova przeciwko Komisji (Służba publiczna — zatrudnienie — Konkurs otwarty — Warunki kwalifikacyjne — Odrzucenie kandydatury — Dyplomy)

 • Dz. U. C44 - 70 z 200921.2.2009

  Sprawa F-58/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Collotte przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. — Umiejętność pracy w trzecim języku)

 • Dz. U. C44 - 69 z 200921.2.2009

  Sprawa F-48/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 listopada 2008 r. — Avanzata i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Zaszeregowanie i wynagrodzenie — Byli pracownicy najemni prawa luksemburskiego)

 • Dz. U. C44 - 69 z 200921.2.2009

  Sprawa F-148/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Collée przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie przyznania punktów za zasługi w Parlamencie Europejskim — Porównanie zasług)

 • Dz. U. C44 - 68 z 200921.2.2009

  Sprawa T-324/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2008 r. — Plant i inni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 68 z 200921.2.2009

  Sprawa T-489/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Insight Direct USA przeciwko OHIM — Net Insight (Insight)

 • Dz. U. C44 - 68 z 200921.2.2009

  Sprawa T-347/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 grudnia 2008 r. — iTouch International przeciwko OHIM — Touchnet Information Systems (iTouch)

 • Dz. U. C44 - 67 z 200921.2.2009

  Sprawa T-588/08: Skarga wniesiona w dniu 24 grudnia 2008 r. — Dole Food i Dole Germany przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 66 z 200921.2.2009

  Sprawa T-580/08: Skarga wniesiona w dniu 24 grudnia 2008 r. — PJ Hungary przeciwko OHIM — Pepekillo (PEPEQUILLO)

 • Dz. U. C44 - 66 z 200921.2.2009

  Sprawa T-587/08: Skarga wniesiona w dniu 31 grudnia 2008 r. — Fresh Del Monte Produce przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 65 z 200921.2.2009

  Sprawa T-577/08: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2008 r. — Progres przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 65 z 200921.2.2009

  Sprawa T-579/08: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2008 r. — Eridania Sadam przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C44 - 64 z 200921.2.2009

  Sprawa T-564/08: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. — Monoscoop przeciwko OHIM (SUDOKU SAMURAI BINGO)

 • Dz. U. C44 - 64 z 200921.2.2009

  Sprawa T-572/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 13 listopada 2008 r. w sprawie F-90/07 Traore przeciwko Komisji, wniesione w dniu 19 grudnia 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C44 - 63 z 200921.2.2009

  Sprawa T-563/08: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2008 r. — CM Capital Markets przeciwko OHIM — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

 • Dz. U. C44 - 62 z 200921.2.2009

  Sprawa T-562/08: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2008 r. — Repsol YPF Lubricantes y especialidades i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 61 z 200921.2.2009

  Sprawa T-558/08: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. — Eni SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C44 - 61 z 200921.2.2009

  Sprawa T-559/08: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. — STIM d'Orbigny przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 60 z 200921.2.2009

  Sprawa T-549/08: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2008 r. — Luksemburg przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 59 z 200921.2.2009

  Sprawa T-546/08: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2008 r. — Villa Alme przeciwko OHIM — Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

 • Dz. U. C44 - 59 z 200921.2.2009

  Sprawa T-548/08: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2008 r. — Total przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 58 z 200921.2.2009

  Sprawa T-542/08: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2008 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko ECHA

 • Dz. U. C44 - 57 z 200921.2.2009

  Sprawa T-541/08: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2008 r. — Sasol i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 56 z 200921.2.2009

  Sprawa T-540/08: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2008 r. — Esso i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 55 z 200921.2.2009

  Sprawa T-534/08: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2008 r. — Granuband BV przeciwko OHIM OHMI — Granuflex Ipari és Kereskedelmi (GRANUflex)

 • Dz. U. C44 - 55 z 200921.2.2009

  Sprawa T-539/08: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2008 r. — Etimine i Etiproducts przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 54 z 200921.2.2009

  Sprawa T-533/08: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2008 r. — Telekomunikacja Polska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 53 z 200921.2.2009

  Sprawa T-526/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 25 września 2008 r. w sprawie F-44/05, Strack przeciwko Komisji, wniesione w dniu 3 grudnia 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C44 - 53 z 200921.2.2009

  Sprawa T-532/08: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2008 r. — Norilsk Nickel Harjavalta Oy i Umicore NV przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 52 z 200921.2.2009

  Sprawa T-525/08: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2008 r. — Poste Italiane przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 51 z 200921.2.2009

  Sprawa T-516/08: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2008 r. — Eriksen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 51 z 200921.2.2009

  Sprawa T-524/08: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2008 r. — AIB-Vinçotte Luxembourg przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C44 - 50 z 200921.2.2009

  Sprawa T-513/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 11 września 2008 r. w sprawie F-135/07 Smadja przeciwko Komisji, wniesione w dniu 25 listopada 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C44 - 50 z 200921.2.2009

  Sprawa T-515/08: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2008 r. — Volker Mauerhofer przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 49 z 200921.2.2009

  Sprawa T-504/08: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2008 r. — Mologen przeciwko OHIM (dSLIM)

 • Dz. U. C44 - 49 z 200921.2.2009

  Sprawa T-505/08: Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2008 r. — Nadine Trautwein Rolf Trautwein przeciwko OHIM

 • Dz. U. C44 - 48 z 200921.2.2009

  Sprawa T-502/08: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2008 r. — Volkswagen przeciwko OHIM i Deutsche BP (SunGasoline)

 • Dz. U. C44 - 48 z 200921.2.2009

  Sprawa T-503/08: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2008 r. — Rundpack przeciwko OHIM (wizerunek kubka)

 • Dz. U. C44 - 47 z 200921.2.2009

  Sprawa T-210/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 grudnia 2008 r. — RSA Security Ireland przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna Taryfa Celna — Wydawanie wiążących informacji taryfowych — Właściwość krajowych organów celnych — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C44 - 47 z 200921.2.2009

  Sprawa T-406/08: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2008 r. — ICF przeciwko Komisji

 • Dz. U. C44 - 46 z 200921.2.2009

  Sprawa T-293/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Lofaro przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Termin na wniesienie zażalenia — Data wniesienia zażalenia — Przyjęcie przez administrację — Zasada pewności prawa)

 • Dz. U. C44 - 46 z 200921.2.2009

  Sprawa T-227/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 grudnia 2008 r. — RSA Security Ireland przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja w nomenklaturze scalonej — Osoba, której dany akt nie dotyczy indywidualnie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C44 - 46 z 200921.2.2009

  Sprawa T-169/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 grudnia 2008 r. — Longevity Health Products przeciwko OHIM — Hennig Arzneimittel (Cellutrim) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy Cellutrim — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Cellidrin — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna i w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dz. U. C44 - 45 z 200921.2.2009

  Sprawa T-16/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Torres przeciwko OHIM — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TORRE DE BENÍTEZ — Wcześniejsze słowne i graficzne krajowe, wspólnotowe i międzynarodowe znaki towarowe kojarzące się z dużą ilością wież — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C44 - 45 z 200921.2.2009

  Sprawa T-90/07 P i T-99/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Belgia i Komisja przeciwko Genette (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury — Przeniesienie krajowych praw do emerytury — Decyzja odmawiająca cofnięcia wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych i złożenia nowego wniosku o przeniesienie uprawnień — Właściwość Sądu do spraw Służby Publicznej — Zmiana przedmiotu sporu — Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji)

 • Dz. U. C44 - 44 z 200921.2.2009

  Sprawa T-287/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Torres przeciwko OHIM — Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Torre Albéniz — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy TORRES — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C44 - 44 z 200921.2.2009

  Sprawa T-8/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Torres przeciwko OHIM — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TG Torre Galatea — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy TORRES 10 — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C44 - 43 z 200921.2.2009

  Sprawa T-285/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Torres przeciwko OHIM — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TORRE DE FRIAS — Wcześniejsze słowne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe TORRES i LAS TORRES — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C44 - 43 z 200921.2.2009

  Sprawa T-286/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Torres przeciwko OHIM — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TORRE DE GAZATE — Wcześniejsze słowne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe TORRES i LAS TORRES — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C44 - 42 z 200921.2.2009

  Sprawa T-455/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Componenta przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Sektor metalurgiczny — Nabycie udziału posiadanego przez przedsiębiorstwo w spółce sektora nieruchomości i zwrot pożyczki przyznanej przez to przedsiębiorstwo spółce sektora nieruchomości w zamian za inwestycję rzeczonego przedsiębiorstwa — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Kryterium inwestora prywatnego — Oszacowanie akcji spółki sektora nieruchomości — Oszacowanie nieruchomości spółki — Obowiązek uzasadnienia — Podniesienie z urzędu)

 • Dz. U. C44 - 42 z 200921.2.2009

  Sprawa T-85/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — General Química przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor substancji chemicznych stosowanych w przemyśle gumowym — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Wymiana poufnych informacji i ustalanie cen — Przypisanie spółce dominującej — Odpowiedzialność solidarna — Grzywny — Komunikat w sprawie współpracy)

 • Dz. U. C44 - 41 z 200921.2.2009

  Sprawy T-211/04 i T-215/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Zgłoszony przez Zjednoczone Królestwo system pomocy dotyczący wdrażanej przez rząd Gibraltaru reformy podatku dochodowego od osób prawnych — Decyzja uznająca system pomocy za niezgodny ze wspólnym rynkiem — Selektywność regionalna — Selektywność przedmiotowa)

 • Dz. U. C44 - 41 z 200921.2.2009

  Sprawa T-144/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Muñiz przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące zebrania grupy roboczej Sekcji Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej (mechaniczne/różne) Komitetu Kodeksu Celnego — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony procesu decyzyjnego)

 • Dz. U. C44 - 40 z 200921.2.2009

  Sprawa C-585/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 24 grudnia 2008 r. — Peter Pammer przeciwko Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

 • Dz. U. C44 - 39 z 200921.2.2009

  Sprawa C-575/08: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C44 - 39 z 200921.2.2009

  Sprawa C-583/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 15 października 2008 r. w sprawie T-66/04, Christos Gogos przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 24 grudnia 2008 r. przez Christosa Gogosa

 • Dz. U. C44 - 38 z 200921.2.2009

  Sprawa C-567/08: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C44 - 38 z 200921.2.2009

  Sprawa C-574/08: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C44 - 37 z 200921.2.2009

  Sprawa C-561/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 15 października 2008 r. w sprawie T-160/04 Potamianos przeciwko Komisji, wniesione w dniu 19 grudnia 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C44 - 37 z 200921.2.2009

  Sprawa C-566/08: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2008 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C44 - 36 z 200921.2.2009

  Sprawa C-556/08: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. C44 - 36 z 200921.2.2009

  Sprawa C-557/08: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. C44 - 35 z 200921.2.2009

  Sprawa C-539/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 4 grudnia 2008 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

 • Dz. U. C44 - 35 z 200921.2.2009

  Sprawa C-544/08: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C44 - 35 z 200921.2.2009

  Sprawa C-554/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 8 października 2008 r. w sprawie T-73/04, Carbone Lorraine przeciwko Komisji, wniesione w dniu 17 grudnia 2008 r. przez Carbone Lorraine

 • Dz. U. C44 - 34 z 200921.2.2009

  Sprawa C-537/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 września 2008 r. w sprawie T-20/03 Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, popierana przez Freistaat Thüringen i Republikę Federalną Niemiec, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione w dniu 3 grudnia 2008 r. przez Kahla/Thüringen Porzellan GmbH

 • Dz. U. C44 - 33 z 200921.2.2009

  Sprawa C-534/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 3 grudnia 2008 r. — KLG Europe Eersel BV przeciwko Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

 • Dz. U. C44 - 33 z 200921.2.2009

  Sprawa C-536/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 4 grudnia 2008 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko X

 • Dz. U. C44 - 32 z 200921.2.2009

  Sprawa C-529/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 2 grudnia 2008 r. — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz przeciwko Deutsche Lufthansa AG

 • Dz. U. C44 - 32 z 200921.2.2009

  Sprawa C-533/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 3 grudnia 2008 r. — TNT Express Nederland BV przeciwko AXA Versicherung AG

 • Dz. U. C44 - 31 z 200921.2.2009

  Sprawa C-526/08: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C44 - 30 z 200921.2.2009

  Sprawa C-519/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Protodikeio athinon, tmima ergatikon diaforon (sąd pierwszej instancji w Atenach, wydział spraw pracowniczych) w dniu 27 listopada 2008 r. — Archontia Koukou przeciwko Elliniko Dimosio (państwu greckiemu)

 • Dz. U. C44 - 29 z 200921.2.2009

  Sprawa C-512/08: Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C44 - 29 z 200921.2.2009

  Sprawa C-515/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) w dniu 26 listopada 2008 r. — Postępowanie karne przeciwko Vítorowi Manuelowi dos Santos Palhocie, Mário de Moura Gonçalvesowi, Fernando Luísowi das Neves Palhocie, Termiso Lda

 • Dz. U. C44 - 28 z 200921.2.2009

  Sprawa C-510/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 24 listopada 2008 r. — Vera Mattner przeciwko Finanzamt Velbert

 • Dz. U. C44 - 27 z 200921.2.2009

  Sprawa C-491/08: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C44 - 27 z 200921.2.2009

  Sprawa C-496/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 18 września 2008 r. w sprawie T-47/05, Angé Serrano i in. przeciwko Parlamentowi, wniesione w dniu 18 listopada 2008 r. przez Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Brasa, Adolfo Orcajo Teresę, Dominieka Decoutere, Armina Hau, Francisco Javiera Solanę Ramosa

 • Dz. U. C44 - 26 z 200921.2.2009

  Sprawa C-473/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sächsisches Finanzgericht (Niemcy) w dniu 5 listopada 2008 r. — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz przeciwko Finanzamt Dresden I

 • Dz. U. C44 - 26 z 200921.2.2009

  Sprawa C-486/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgerichts Innsbruck (Austria) w dniu 12 października 2008 r. — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols przeciwko Land Tirol

 • Dz. U. C44 - 25 z 200921.2.2009

  Sprawy połączone C-180/08 i C-186/08: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 13 listopada 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grecja) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil przeciwko Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości — Dyrektywa 89/48/EWG — Uznawanie dyplomów — Studia odbyte w „ośrodku wolnych nauk” nieuznawanym przez przyjmujące państwo członkowskie za instytucję oświatową — Zawód psychologa)

 • Dz. U. C44 - 25 z 200921.2.2009

  Sprawa C-434/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Oldenburg (Niemcy) w dniu 1 października 2008 r. — Arnold i Johann Harms jako spółka cywilna przeciwko Freerk Heidinga

 • Dz. U. C44 - 24 z 200921.2.2009

  Sprawa C-25/08 P: Postanowienie Trybunału z dnia 13 listopada 2008 r. — Giuseppe Gargani przeciwko Parlamentowi Europejskiemu (Odwołanie — Skarga przewodniczącego Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego dotycząc „decyzji” przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o przedstawieniu w imieniu Parlamentu uwag pisemnych w postępowaniu o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Termin na wniesienie skargi)

 • Dz. U. C44 - 23 z 200921.2.2009

  Sprawa C-551/07: Postanowienie Trybunału z dnia 19 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Deniz Sahin przeciwko Bundesminister für Inneres (Artykuł 104 ust. 3 akapit pierwszy regulaminu — Dyrektywa 2004/38/WE — Artykuły 18 WE i 39 WE — Prawo do poszanowania życia rodzinnego — Prawo pobytu obywatela państwa trzeciego, który wjechał na terytorium państwa członkowskiego jako osoba ubiegająca się o azyl, a następnie zawarł związek małżeński z obywatelką innego państwa członkowskiego)

 • Dz. U. C44 - 22 z 200921.2.2009

  Sprawa C-273/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/81/WE — Zanieczyszczenia powietrza — Krajowe poziomy emisji — Nieprzekazanie programów redukcji emisji, krajowych inwentarzy i rocznych prognoz na 2010 r.)

 • Dz. U. C44 - 22 z 200921.2.2009

  Sprawa C-328/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/35/WE — Odpowiedzialność za środowisko — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C44 - 21 z 200921.2.2009

  Sprawa C-13/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Postępowanie wszczęte przez Ericha Stamma, Anneliese Hauser (Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób — Równe traktowanie — Osoby prowadzące działalność na własny rachunek na terenach przygranicznych — Dzierżawa gruntów rolnych — Struktura rolna)

 • Dz. U. C44 - 20 z 200921.2.2009

  Sprawa C-517/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo) — Afton Chemical Limited przeciwko The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Dyrektywa 92/81/EWG — Podatki akcyzowe od olejów mineralnych — Art. 2 ust. 2 i 3, art. 3, art. 8 ust. 1 lit. a) — Dyrektywa 2003/96/WE — Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej — Art. 2 ust. 2-4 lit. b) — Zakres stosowania — Dodatki do paliw silnikowych będące olejami mineralnymi lub produktami energetycznymi, ale niewykorzystywane jako paliwo silnikowe — Krajowa regulacja podatkowa)

 • Dz. U. C44 - 20 z 200921.2.2009

  Sprawa C-549/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien — Austria) — Friederike Wallentin-Hermann przeciwko Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA (Transport lotniczy — Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 — Artykuł 5 — Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów w przypadku odwołania lotu — Wyłączenie obowiązku wypłacenia odszkodowania — Odwołanie spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można by było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków)

 • Dz. U. C44 - 19 z 200921.2.2009

  Sprawa C-488/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Session (Scotland), Edynburg — Zjednoczone Królestwo) — Royal Bank of Scotland plc przeciwko The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Szósta dyrektywa VAT — Odliczenie podatku naliczonego — Towary i usługi wykorzystywane zarówno do transakcji podlegających opodatkowaniu, jak i transakcji zwolnionych z podatku — Częściowe odliczenie — Obliczanie — Metody przewidziane w art. 17 ust. 5 akapit trzeci — Obowiązek stosowania zasady zaokrąglania z art. 19 ust. 1 akapit drugi)

 • Dz. U. C44 - 19 z 200921.2.2009

  Sprawa C-491/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht für Strafsachen Wien — Austria) — Postępowanie karne przeciwko Vladimir Turanskiemu (Konwencja wykonawcza do układu z Schengen — Artykuł 54 — Zasada ne bis in idem — Zakres stosowania — Pojęcie „procesu zakończonego wydaniem prawomocnego wyroku” — Postanowienie organu policji o umorzeniu postępowania — Orzeczenie, które zgodnie z prawem krajowym nie powoduje definitywnie wygaśnięcia prawa oskarżyciela publicznego do oskarżenia i nie wywołuje skutku „ne bis in idem”)

 • Dz. U. C44 - 18 z 200921.2.2009

  Sprawa C-443/07 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Regulamin pracowniczy — Zarzut niezgodności z prawem art. 12 ust. 3 załącznika XIII dotyczący zakwalifikowania do grupy zaszeregowania urzędników zatrudnionych po dniu 1 maja 2004 r. — Zasięgnięcie opinii Komitetu ds. Regulaminu Pracowniczego — Brak naruszenia praw nabytych oraz zasady równego traktowania)

 • Dz. U. C44 - 18 z 200921.2.2009

  Sprawa C-480/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2000/59/WE — Portowe urządzenia do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku — Bak sporządzenia, realizacji lub zatwierdzenia planów odbioru i zagospodarowania odpadów dla wszystkich portów)

 • Dz. U. C44 - 17 z 200921.2.2009

  Sprawa C-414/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Rzeczpospolita Polska) — Magoora sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 17 ust. 2 i 6 — Uregulowania krajowe — Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem paliwa do niektórych pojazdów niezależnie od celu, w jakim są używane — Rzeczywiste ograniczenie prawa do odliczenia — Wyłączenia przewidziane przez przepisy krajowe w chwili wejścia w życie dyrektywy)

 • Dz. U. C44 - 17 z 200921.2.2009

  Sprawa C-442/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Verein Radetzky-Orden przeciwko Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky” (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 12 — Wygaśnięcie — Oznaczenia zarejestrowane przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego — Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego — Działalność charytatywna)

 • Dz. U. C44 - 16 z 200921.2.2009

  Sprawa C-349/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo, Portugalia) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda przeciwko Fazenda Pública (Wspólnotowy kodeks celny — Zasada poszanowania prawa do obrony — Nałożenie cła przywozowego a posteriori)

 • Dz. U. C44 - 16 z 200921.2.2009

  Sprawa C-384/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtschof — Austria) — Wienstrom GmbH przeciwko Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Pomoc państwa — Artykuł 88 ust. 3 WE — Pomoc uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem — Spór między beneficjentem a władzami krajowymi dotyczący wysokości pomocy bezprawnie wprowadzonej w życie — Rola sądu krajowego)

 • Dz. U. C44 - 15 z 200921.2.2009

  Sprawa C-337/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Stuttgart — Niemcy) — Ibrahim Altun przeciwko Stadt Böblingen (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Artykuł 7 akapit pierwszy decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Prawo pobytu dziecka pracownika tureckiego — Przynależność pracownika do legalnego rynku pracy — Niezawinione bezrobocie — Możliwość stosowania wymienionego układu do uchodźców tureckich — Przesłanki utraty praw nabytych)

 • Dz. U. C44 - 14 z 200921.2.2009

  Sprawa C-333/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative d'appel de Lyon — Francja) — Regie Networks przeciwko Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Pomoc państwa — Program pomocy na rzecz lokalnych stacji radiowych — Finansowanie w drodze opłaty parafiskalnej od sprzedaży czasu reklamowego — Przychylna decyzja Komisji w ramach wstępnego etapu badania przewidzianego w art. 93 ust. 3 traktatu WE (obecnie art. 88 ust. 3 WE) — Pomoc, która może być zgodna ze wspólnym rynkiem — Artykuł 92 ust. 3 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 87 ust. 3 WE) — Zakwestionowanie zgodności decyzji z prawem — Obowiązek uzasadnienia — Ocena okoliczności faktycznych — Zgodność opłaty parafiskalnej z traktatem WE)

 • Dz. U. C44 - 14 z 200921.2.2009

  Sprawa C-336/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Hannover — Niemcy) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG przeciwko Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Dyrektywa 2002/22/WE — Artykuł 31 ust. 1 — Mieszczący się w granicach rozsądku obowiązek rozpowszechniania („must carry”) — Uregulowania krajowe zobowiązujące operatorów analogowych sieci kablowych do wprowadzenia do swoich sieci kablowych wszystkich programów telewizyjnych dopuszczonych do rozpowszechnienia drogą naziemną — Zasada proporcjonalności)

 • Dz. U. C44 - 13 z 200921.2.2009

  Sprawa C-306/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret — Dania) — Ruben Andersen przeciwko Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune) (Informowanie pracowników — Dyrektywa 91/533/EWG — Art. 8 ust. 1 i 2 — Zakres stosowania — Pracownicy objęci zakresem układu zbiorowego — Pojęcie „czasowej” umowy i „czasowego” stosunku pracy)

 • Dz. U. C44 - 12 z 200921.2.2009

  Sprawa C-282/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège — Belgia) — État belge — SPF Finances przeciwko Truck Center SA (Swoboda przedsiębiorczości — Artykuł 52 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 43 WE) i art. 58 traktatu WE (obecnie art. 48 WE) — Swobodny przepływ kapitału — Artykuł 73b i art. 73d traktatu WE (obecnie, odpowiednio, art. 56 WE i art. 58 WE) — Opodatkowanie osób prawnych — Dochody z kapitału i z dóbr ruchomych — Opodatkowanie u źródła — Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych — Pobór zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom niebędącym rezydentami — Brak poboru zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom będącym rezydentami — Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania — Ograniczenie — Brak)

 • Dz. U. C44 - 12 z 200921.2.2009

  Sprawa C-283/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 75/442/EWG — Artykuł pierwszy — Pojęcie „odpadu” — Złom przeznaczony do wykorzystania w działalności stalowniczej — Paliwa uzyskane z odpadów wysokiej jakości — Niewłaściwa transpozycja)

 • Dz. U. C44 - 11 z 200921.2.2009

  Sprawa C-205/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Gent — Belgia) — Postępowanie karne przeciwko Lodewijkowi Gysbrechts, Santurel Inter BVBA (Artykuły 28 WE-30 WE — Dyrektywa 97/7/WE — Ochrona konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość — Termin na odstąpienie od umowy — Zakaz żądania od konsumenta zaliczki lub zapłaty przed upływem terminu na odstąpienie od umowy)

 • Dz. U. C44 - 11 z 200921.2.2009

  Sprawa C-213/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — Michaniki AE przeciwko Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias (Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Dyrektywa 93/37/EWG — Artykuł 24 — Przypadki wykluczenia z udziału w zamówieniu — Przepisy krajowe wprowadzające zakaz łączenia funkcji pomiędzy sektorem robót publicznym a sektorem środków masowego przekazu)

 • Dz. U. C44 - 10 z 200921.2.2009

  Sprawa C-198/07 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. — Donal Gordon przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny — Urzędnik całkowicie i trwale niezdolny do pełnienia służby)

 • Dz. U. C44 - 9 z 200921.2.2009

  Sprawa C-161/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 43 WE — Uregulowania krajowe określające warunki rejestracji spółek na wniosek obywateli nowych państw członkowskich — Procedura w zakresie zaświadczenia o niezależności)

 • Dz. U. C44 - 9 z 200921.2.2009

  Sprawa C-189/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 — Artykuł 2 ust. 1 i art. 31 ust. 1 i 2 — Rozporządzenia (WE) nr 2406/96 i 850/98 — System kontroli w sektorze rybołówstwa — Wspólne normy handlowe dla niektórych produktów rybołówstwa — Niewystarczające kontrole i inspekcje — Brak podjęcia stosownych działań w celu sankcjonowania naruszeń — Wykonanie sankcji — Ogólne uchybienie przepisom rozporządzenia — Przedstawienie przed Trybunałem dodatkowych dowodów na ogólny i ciągły charakter uchybienia — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C44 - 8 z 200921.2.2009

  Sprawa C-121/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/18/WE — Uwalnianie do środowiska i wprowadzanie do obrotu GMO — Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie zobowiązaniom — Niewykonanie — Artykuł 228 WE — Wykonanie w trakcie postępowania — Kary pieniężne)

 • Dz. U. C44 - 8 z 200921.2.2009

  Sprawa C-127/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État — Francja) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA przeciwko Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Środowisko naturalne — Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Dyrektywa 2003/87 — Zakres stosowania — Włączenie urządzeń przemysłu metalurgicznego — Wyłączenie urządzeń sektorów produkcji chemicznej i metalurgii metali nieżelaznych — Zasada równego traktowania)

 • Dz. U. C44 - 7 z 200921.2.2009

  Sprawy połączone C-101/07 P i C-110/07 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. — Coop de France bétail et viande, dawniej Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Republice Francuskiej (Odwołanie — Konkurencja — Rynek wołowiny i cielęciny — Porozumienie zawarte między krajowymi federacjami hodowców i ubojni mające na celu zawieszenie przywozu wołowiny i cielęciny oraz ustalenie minimalnych cen skupu — Grzywny — Rozporządzenie nr 17 — Artykuł 15 ust. 2 — Uwzględnienie obrotów przedsiębiorstw będących członkami federacji)

 • Dz. U. C44 - 6 z 200921.2.2009

  Sprawa C-48/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège — Belgia) — État belge — SPF Finances przeciwko Les Vergers du Vieux Tauves SA (Podatek dochodowy od osób prawnych — Dyrektywa 90/435/EWG — Status spółki dominującej — Udział w kapitale — Użytkowanie udziałów)

 • Dz. U. C44 - 6 z 200921.2.2009

  Sprawa C-73/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Tietosuojavaltuutettu przeciwko Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (Dyrektywa 95/46/WE — Zakres stosowania — Przetwarzanie i przepływ danych osobowych dotyczących podatków — Ochrona osób fizycznych — Wolność wypowiedzi)

 • Dz. U. C44 - 5 z 200921.2.2009

  Sprawa C-524/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Niemcy) — Heinz Huber przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Ochrona danych osobowych — Obywatelstwo europejskie — Zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową — Dyrektywa 95/46/WE — Pojęcie konieczności — Ogólne przetwarzanie danych osobowych dotyczących obywateli Unii będących obywatelami innego państwa członkowskiego — Centralny rejestr cudzoziemców)

 • Dz. U. C44 - 5 z 200921.2.2009

  Sprawa C-47/07 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r. — Masdar (UK) Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Artykuł 288 akapit drugi WE — Skarga oparta na bezpodstawnym wzbogaceniu Wspólnoty — Programy pomocy wspólnotowej — Nieprawidłowości popełnione przez kontrahenta Komisji — Usługi świadczone przez podwykonawcę — Brak zapłaty — Ryzyko związane z działalnością gospodarczą — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Obowiązek staranności administracji wspólnotowej)

 • Dz. U. C44 - 4 z 200921.2.2009

  Sprawa C-338/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Druga dyrektywa 77/91/EWG — Artykuły 29 i 42 — Spółki akcyjne — Podwyższenie kapitału — Prawo pierwszeństwa do subskrypcji akcji i obligacji zamiennych na akcje — Wyłączenie — Ochrona akcjonariuszy — Zasada równości traktowania)

 • Dz. U. C44 - 4 z 200921.2.2009

  Sprawa C-487/06 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. — British Aggregates Association przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Odwołanie — Pomoc państwa — Opłata środowiskowa od wydobycia kruszywa w Zjednoczonym Królestwie)

 • Dz. U. C44 - 3 z 200921.2.2009

  Sprawa C-210/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szegedi Ítélőtábla — Republika Węgier) — W postępowaniu w sprawie Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (Przeniesienie siedziby spółki do innego państwa członkowskiego niż państwo utworzenia spółki — Wniosek o zmianę danych dotyczących siedziby w rejestrze handlowym — Odmowa — Apelacja od postanowienia sądu rejestrowego — Artykuł 234 WE — Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Dopuszczalność — Pojęcie „sąd” — Pojęcie „sąd krajowy, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego” — Apelacja od postanowienia w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Uprawnienie sądu apelacyjnego do wycofania tego postanowienia — Swoboda przedsiębiorczości — Artykuły 43 WE i 48 WE)

 • Dz. U. C44 - 2 z 200921.2.2009

  Sprawa C-276/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — The Wellcome Foundation Ltd przeciwko Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Znaki towarowe — Produkty lecznicze — Przepakowywanie — Przywóz równoległy — Istotna zmiana wyglądu opakowania — Obowiązek wcześniejszego zawiadomienia)

 • Dz. U. C44 - 2 z 200921.2.2009

  Sprawa C-16/06 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. — Les Éditions Albert René SARL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Orange A/S (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuły 8 i 63 — Słowny znak towarowy MOBILIX — Sprzeciw właściciela słownego wspólnotowego i krajowego znaku towarowego OBELIX — Częściowe oddalenie sprzeciwu — Reformatio in pejus — Teoria „znoszenia się” — Zmiana przedmiotu sporu — Dokumenty dołączone do skargi wniesionej do Sądu jako nowy dowód)

 • Dz. U. C44 - 1 z 200921.2.2009

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 32 z 7.2.2009.

 • Dz. U. C44 - 0 z 200921.2.2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.