Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86-A POZ 1

Tytuł:

Ogłoszenie o rekrutacji do europolu: i zastępca dyrektora

Data ogłoszenia:2009-04-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86-A POZ 1

Strona 1 z 2
15.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86 A/1

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

EUROPOL

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO EUROPOLU: I ZASTĘPCA DYREKTORA (2009/C 86 A/01) Europol stoi na stanowisku, że zachowanie równowagi w reprezentacji kobiet i mężczyzn jest równie ważne, jak odpowiednia reprezentacja obywateli wszystkich państw członkowskich i języków urzędowych Unii Europejskiej z uwzględnieniem sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Z tego powodu Europol szcze­ gólnie zachęca kobiety ze wszystkich państw członkowskich do ubiegania się o to stanowisko.

MISJA EUROPOLU

Misją Europolu jest świadczenie wsparcia w celu poprawy skuteczności i współpracy właściwych organów w państwach członkowskich w zapobieganiu i zwalczaniu wszelkich form poważnej przestępczości i terro­ ryzmu na szczeblu międzynarodowym. Misja jest realizowana głównie w środowisku anglojęzycznym.

1. OPIS STANOWISKA

1.1 Główne zadania I zastępców dyrektora Europolu: a) zadania kierownicze i nadzorcze w ramach służby podczas realizacji celów Europolu; b) zapewnianie codziennego kierowania i zarządzania personelem na poziomie służby; c) zapewnianie właściwego przygotowania i realizacji decyzji odpowiednich organów; d) zapewnianie odpowiedniego przygotowania i realizacji czynności budżetowych na poziomie służby; e) wspieranie i wspomaganie dyrektora w strategicznym rozwoju Europolu poprzez udzielanie porad organizacyjnych i utrzymywanie powiązań strategicznych na poziomie służby z odpowiednimi orga­ nami UE i agencjami egzekwowania prawa w państwach członkowskich; f) monitorowanie planu działań i zarządzanie ich realizacją w obrębie służby; g) promowanie osiągnięć Europolu w mediach i w razie potrzeby reprezentowanie organizacji na spot­ kaniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz konferencjach; h) zarządzanie rozwojem programów uświadamiających oraz ich promowanie; i) utrzymywanie bliskich kontaktów z innymi służbami i prowadzenie regularnych konsultacji z nimi; j) w razie potrzeby reprezentowanie i zastępowanie dyrektora; k) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora.

C 86 A/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2009

1.2 Szczególne wymagania na niniejszym stanowisku Z zastrzeżeniem określonych przez dyrektora zadań i zakresu odpowiedzialności, do obowiązków wyło­ nionego kandydata będzie w szczególności należeć: a) zarządzanie Służbą ds. Poważnej Przestępczości, nadzór nad nią oraz koordynowanie jej jednostek; b) zarządzanie działalnością analityczną Europolu, w tym inicjowanie i/lub ocenianie propozycji doty­ czących projektów operacyjnych i plików roboczych do celów analizy; c) kierowanie udziałem Europolu we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych; d) dopilnowanie, aby Europol udzielał państwom członkowskim skutecznego wsparcia dochodzenio­ wego w celu sprostania wymogom ich poszczególnych agencji egzekwowania prawa i zarządzanie w tym zakresie; e) zarządzanie procesem analizy w Europolu oraz nadzorowania nim, zgodnie z decyzjami Opera­ cyjnej Grupy Sterującej, w tym przygotowywanie: — operacyjnych produktów analitycznych; — informacji strategicznych w celu pomocy w promowaniu skutecznego i wydajnego wykorzys­ tania zasobów dostępnych na szczeblu krajowym do działań operacyjnych; — ogólnych raportów sytuacyjnych; f) dopilnowanie, aby przekazywano właściwym organom państw członkowskich dotyczące ich infor­ macje oraz informacje o jakichkolwiek rozpoznanych powiązaniach pomiędzy przestępstwami; g) zapewnianie doradztwa strategicznego agencjom egzekwowania prawa i wywiadowczym państw członkowskich UE w zakresie bieżących zagrożeń dla Unii Europejskich ze strony przestępczości zorganizowanej i terroryzmu oraz w zakresie możliwości zmniejszenia tych zagrożeń i zaradzenia im, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia przestępczością zorganizowaną (OCTA); h) koordynowanie gromadzenia wyspecjalizowanej wiedzy na temat procedur dochodzeniowo-śled­ czych państw członkowskich, w tym doradztwo w zakresie dochodzeń; i) utrzymywanie skutecznej współpracy operacyjnej z agencjami egzekwowania prawa i wywiado­ wczymi w zakresie wymiany operacyjnej informacji i danych wywiadowczych; j) zarządzanie wdrażaniem skutecznej współpracy operacyjnej z partnerami międzynarodowymi, w tym z państwami spoza UE, z którymi Europol zawarł umowę; k) przyczynianie się do rozwoju strategii informacyjnej Europolu; l) ustanowienie i utrzymanie skutecznych powiązań na poziomie podejmowania decyzji z agencjami egzekwowania prawa i wywiadowczymi w innych krajach będących czynnie zainteresowanymi dostarczaniem i wykorzystaniem danych wywiadowczych w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem; m) dokonywanie ogólnej kontroli jakości produktów i usług strategicznych i operacyjnych bez uszczerbku dla trwających działań oceniających; n) ogólne zarządzanie współpracą Europolu z szefami jednostek krajowych Europolu, zapewniając zbieżność przewodnictwa Europolu w tych spotkaniach z ogólną polityką Europolu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86-A POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.