Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86 POZ 5

Tytuł:

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

Data ogłoszenia:2009-04-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86 POZ 5

15.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/5

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji – Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21) (2009/C 86/05) Projekt decyzji stwarza podstawy do następujących uwag:

WPROWADZENIE

Projekt decyzji dotyczącej wyżej wymienionej sprawy stwarza podstawy do następujących uwag.

Postępowanie wyjaśniające w wyżej wymienionej sprawie zostało wszczęte w następstwie wniosku o złagodzenie sankcji, złożonego 13 grudnia 2002 r. na mocy obwieszczenia Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteli (obwieszczenie w sprawie łagodzenia sankcji) (1). Postępowanie dotyczy kartelu istniejącego na rynku kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) w Europie.

W związku z powyższym przedsiębiorstwa Bayer AG i Zeon Corporation odpowiednio 30 stycznia 2003 r. i 27 sierpnia 2003 r. złożyły wnioski o złagodzenie sankcji. Dnia 29 marca 2007 r. Komisja powiadomiła przedsiębiorstwa Bayer i Zeon o swoim zamiarze zmniejszenia (o odpowiednio 30-50 % oraz 20-30 %) nałożonej na nie grzywny, którą musiałyby zapłacić w tych okolicznościach.

W dniach 27 i 28 marca 2003 r. w pomieszczeniach należących do przedsiębiorstwa Zeon Chemical Europe przeprowadzono kontrolę.

PROCEDURA PISEMNA

Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń i odpowiedzi Dnia 3 maja 2007 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń skierowane do czterech podmiotów prawnych (Bayer AG, Zeon Corporation, Zeon Europe GmbH oraz Zeon Chemicals Europe Ltd). W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń Komisja wstępnie przyjęła, że wymienione przedsiębiorstwa brały udział w pojedynczym, złożonym i ciągłym naruszeniu postanowień art. 81 ust. 1 Traktatu WE pomiędzy 9 października 2000 r. i 30 września 2003 r. oraz oświadczyła, że zamierza przyjąć decyzję stwierdzającą naruszenie i nałożyć grzywny.

Komisja udostępniła stronom większość akt postępowania w formie płyty DVD, a następnie wyznaczyła im czterotygodniowy termin na udzielenie odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. Wszystkie strony udzieliły odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

Dostęp do akt Akta sprawy udostępniono stronom w formie przesłanej płyty DVD oraz poprzez dostęp do pewnych dokumentów w siedzibie Komisji.

(1) Dz.U. C 45/3 z 19.2.2002.

C 86/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2009

PROCEDURA USTNA

Złożenie ustnych wyjaśnień Strony nie złożyły wniosku o rozpatrzenie ich argumentów w ramach złożenia ustnych wyjaśnień. Przed wydaniem pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, przedsiębiorstwo Zeon Corporation, na podstawie art. 9 mandatu urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (1) złożyło wniosek o nieujawnianie poszczególnych nazwisk swoich pracowników. Pismem z dnia 17 listopada 2006 r. powiadomiłam przedsiębiorstwo Zeon, że ze względu na właściwe stosowanie prawa wszystkich stron do złożenia wyjaśnień wniosek ten będzie można uwzględnić jedynie częściowo. Przedsiębiorstwo Zeon nie poruszyło więcej tej kwestii.

PROJEKT DECYZJI

Uważam, że niniejszy projekt decyzji obejmuje jedynie zastrzeżenia, w odniesieniu do których stronom zapewniono możliwość przedstawienia swoich stanowisk. Uważam, że w niniejszej sprawie prawo wszystkich stron postępowania do złożenia wyjaśnień zostało zachowane. Bruksela, dnia 11 stycznia 2008 r.

Karen WILLIAMS

(1) Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji, Dz.U. L 162/21 z 19.6.2001.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C86 - 11 z 200915.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5410 – ForFarmers/Cefetra) (1)

 • Dz. U. C86 - 7 z 200915.4.2009

  Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 23 stycznia 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (sprawa COMP/38628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 282) (1)

 • Dz. U. C86 - 4 z 200915.4.2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2008 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

 • Dz. U. C86 - 3 z 200915.4.2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 30 listopad 2007 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

 • Dz. U. C86 - 2 z 200915.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C86 - 1 z 200915.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C86A - 1 z 200915.4.2009

  Ogłoszenie o rekrutacji do europolu: i zastępca dyrektora

 • Dz. U. C86A - 0 z 200915.4.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.