Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86 POZ 7

Tytuł:

Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 23 stycznia 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (sprawa COMP/38628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 282) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86 POZ 7

Strona 1 z 3
15.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/7

STRESZCZENIE DECYZJI KOMISJI z dnia 23 stycznia 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (sprawa COMP/38628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 282)

(Jedynie teksty w językach angielskim i niemieckim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 86/06)

1. WPROWADZENIE

(1)

W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz w art. 53 Porozumienia EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 Komisja niniejszym podaje do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnicy handlowej.

2.

OPIS SPRAWY

2.1. (2)

Procedura Postępowanie wszczęto na podstawie wniosku o zwolnienie z grzywien. Następnie dnia 31 stycznia inna spółka – Bayer – złożyła wniosek o zwolnienie z grzywien lub ewentualnie ich zmniejszenie. W dniach 27 i 28 marca 2003 r. przeprowadzono inspekcje w pomieszczeniach spółki Zeon Chemicals Europe Ltd (jednego z podmiotów prawnych należących do grupy Zeon). Dnia 27 sierpnia 2003 r. spółka Zeon złożyła wniosek o zmniejszenie grzywien na podstawie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar.

(3)

Do przedsiębiorstw uczestniczących w porozumieniach antykonkurencyjnych skierowano kilka pisemnych wniosków o informacje. Ponadto wnioski o informacje skierowano do różnych przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (dalej „NBR”).

(4)

Pismem z dnia 29 marca 2007 r. Komisja poinformowała spółkę Bayer o zamiarze zmniejszenia grzywny o 30 do 50 % jej pierwotnej wysokości na mocy obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar. W tym samym dniu, tj. 29 marca 2007 r., spółka Zeon została poinformowana na piśmie o zamiarze zmniejszenia przez Komisję grzywny o 20 do 30 % jej pierwotnej wysokości.

(5)

Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń przyjęto w dniu 3 maja 2007 r. i przekazano wszystkim stronom do dnia 4 maja 2007 r. Adresaci zgłoszenia zrzekli się prawa do złożenia ustnych wyjaśnień, w związku z czym nie zorganizowano spotkania wyjaśniającego.

(6)

Na posiedzeniach w dniu 30 listopada 2007 r. i 18 stycznia 2008 r. Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydał przychylną opinię.

2.2. (7)

Krótki opis naruszenia prawa Produkt, którego dotyczy postępowanie, zwany NBR, jest rodzajem kauczuku syntetycznego wykorzystywanym głównie w przemyśle motoryzacyjnym do produkcji przewodów paliwowych i olejowych, uszczelek, pierścieni samouszczelniających oraz instalacji do wody. Wśród innych zastosowań przemysłowych wymienić należy pokrywy przesuwane, węże hydrauliczne, taśmy przenośników oraz uszczelki do wszelkiego rodzaju instalacji sanitarnych. Szacunkowa wartość rynku EOG dla NBR wyniosła w 2001 r. około 145 mln EUR. Udział w rynku dwóch uczestniczących w naruszeniu prawa przedsiębiorstw szacuje się na około 55 %.

C 86/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2009

(8)

W decyzji stwierdza się, że w okresie od dnia 9 października 2000 r. do dnia 30 września 2002 r. spółki Bayer i Zeon działały w kartelu w celu podwyższania lub utrzymywania cen NBR na rynku EOG oraz wymieniały się informacjami, aby ułatwić lub kontrolować wprowadzanie w życie niedozwolonych uzgodnień. Przedsiębiorstwa te zorganizowały dwie udane podwyżki cen, a jedna próba podniesienia cen w sposób skoordynowany zakończyła się niepowodzeniem. Wykazano ponadto, że konkurenci utrzymywali regularne kontakty, które miały na celu uzgodnienie poziomu cen oraz maksymalne zwiększenie szans powodzenia podwyżki cen, i w tym celu zapewniali się wzajemnie, że zapowiadane podwyżki cen zostaną skutecznie przeprowadzone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C86 - 11 z 200915.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5410 – ForFarmers/Cefetra) (1)

 • Dz. U. C86 - 5 z 200915.4.2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dz. U. C86 - 4 z 200915.4.2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2008 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

 • Dz. U. C86 - 3 z 200915.4.2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 30 listopad 2007 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

 • Dz. U. C86 - 2 z 200915.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C86 - 1 z 200915.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C86A - 1 z 200915.4.2009

  Ogłoszenie o rekrutacji do europolu: i zastępca dyrektora

 • Dz. U. C86A - 0 z 200915.4.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.