Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98-A POZ 9

Tytuł:

Ogłoszenie o konkursie otwartym — EPSO/AST/90/09 — Asystenci (AST 3) — W dziedzinie ochrony danych

Data ogłoszenia:2009-04-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98-A POZ 9

Strona 1 z 3
29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AST/90/09 (2009/C 98 A/02)

C 98 A/9

Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) organizuje testy wstępne oraz konkurs otwarty w formie egzaminów w celu stworzenia listy potencjalnych kandydatów, spośród których mogą być rekrutowani: ASYSTENCI (*) (AST 3) W DZIEDZINIE OCHRONY DANYCH Celem konkursu jest stworzenie listy rezerwowej, z której rekrutowani będą pracownicy na wolne stano­ wiska w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Kandydaci powinni zapoznać się z Przepisami ogólnymi mającymi zastosowanie do konkursów otwartych. Przepisy te zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 47 A z dnia 26 lutego 2009 r. oraz na stronie internetowej EPSO. Przepisy ogólne stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia oraz zawierają zasady dotyczące procedury konkursowej i dokonywania zgłoszeń.

SPIS TREŚCI I. II. III. IV. V. VI. VII. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES OBOWIĄZKÓW WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE TESTY WSTĘPNE KONKURS OTWARTY LISTA REZERWOWA JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Liczba laureatów 2. Termin zakończenia elektronicznej rejestracji zgłoszeń kandydatów 3. Uwagi 8 2 czerwca 2009 r., godzina 12.00 (w południe), czasu brukselskiego EPSO publikuje równocześnie ogłoszenie o następującym konkursie otwartym: EPSO/AD/163/09 — Administratorzy (AD 6/AD 9) w dziedzinie ochrony danych. Ponieważ egzaminy mogą odbywać się w tym samym terminie, kandydaci mogą zgłosić się tylko do jednego z tych dwóch konkursów. Wyboru należy dokonać w momencie zgłoszenia elektronicznego. Nie ma możli­ wości zmiany wybranego konkursu po upływie terminu zgłoszeń.

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do obowiązków asystentów w wymienionej powyżej dziedzinie należeć będzie między innymi asystowanie przy sporządzaniu sprawozdań, opinii i decyzji, które mają na celu zapewnienie stosowania rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) oraz innych odnośnych aktów wspólnotowych, a także asystowanie przy monitorowaniu zmian w polityce, prawodawstwie i zmian technologicznych, które mogą mieć wpływ na ochronę danych osobowych. Rekrutowanym asystentom, w ramach wykonywanych obowiązków, powierzone zostaną między innymi następujące zadania: — asystowanie przy działaniach z zakresu przekazywania instytucjom i organom informacji i udzielania im porad na temat najlepszych praktyk w tej dziedzinie, a osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych i osobom, których dane są przetwarzane — na temat ich praw i obowiązków,

(*) W niniejszym ogłoszeniu wszelkie odniesienia do osoby płci męskiej uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby płci żeńskiej. (1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

C 98 A/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2009

— asystowanie przy rozpatrywaniu i analizowaniu odwołań i innych wniosków od osób, których dane są przetwarzane, a także przeprowadzanie kontroli na podstawie odwołania bądź z własnej inicjatywy, — pomoc w przygotowywaniu zawiadomień o przetwarzaniu dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych, a także przeprowadzanie lub pomoc w przeprowadzaniu leżących w gestii Europejskiego Inspek­ tora Ochrony Danych wstępnych kontroli operacji przetwarzania danych, które mogą wiązać się ze szczególnym ryzykiem, jak również przeprowadzanie konsultacji co do zasadności takich wstępnych kontroli, — asystowanie przy planowaniu, opracowywaniu i analizie opinii i innych wspólnotowych aktów prawnych oraz prawodawstwa Unii w dziedzinie ochrony danych, — pomoc w analizowaniu kwestii prawnych i technologicznych o charakterze krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym, — asystowanie przy działaniach kontrolnych i audytorskich, — prowadzenie rejestrów i plików elektronicznych oraz — na wniosek innych członków zespołu — czuwanie nad przepływem odpowiedniej dokumentacji. Obowiązki te mogą wiązać się z koniecznością delegacji poza siedzibę organu. W pkt 1.2 Przepisów ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych znajduje się szczegółowy opis ogólnego profilu kandydatów do pracy w instytucjach europejskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98-A POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. C98A - 14 z 200929.4.2009

    Sprostowanie do tekstu ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora w Dyrekcji Finansów, Budżetu i Księgowości opublikowanego w  Dz.U. C 23A z 29.1.2009 wkradły się błędy. Sprostowanie znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane powinny przesłać swe kandydatury w terminie 10 dni roboczych od daty publikacji niniejszego sprostowania na następujący adres: Martin WESTLAKE, pok. JDE 4190, rue Belliard 99, 1040 Bruksela

  • Dz. U. C98A - 1 z 200929.4.2009

    Ogłoszenie o konkursie otwartym — EPSO/AD/163/09 — Aministratorzy (AD 6/AD 9) — W dziedzinie ochrony danych

  • Dz. U. C98A - 0 z 200929.4.2009

    PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.