Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 13

Tytuł:

Zaproszenie do składania wniosków EACEA/06/09 – w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Przyznanie dotacji na działania mające na celu opracowanie i wdrożenie europejskich ram kwalifikacji (EQF), w tym krajowych i sektorowych ram kwalifikacji (1)

Data ogłoszenia:2009-04-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 13

29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 98/13

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków EACEA/06/09 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Przyznanie dotacji na działania mające na celu opracowanie i wdrożenie europejskich ram kwalifikacji (EQF), w tym krajowych i sektorowych ram kwalifikacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 98/08) 1. CELE I OPIS Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyznanie dotacji około 6–8 wnioskom, z uczestnikami z maksymalnej liczby państw i sektorów, mającymi na celu zorganizowanie działań dążących do utworzenia konsorcjów, które będą przyczyniać się do udanego i trwałego wdrożenia EQF jako nadrzędnych ram ułatwiania mobilności i uczenia się przez całe życie poprzez:

— wsparcie na rzecz opracowania, propagowania i stosowania podejścia opartego na wynikach nauczania dla wszystkich kwalifikacji na wszystkich poziomach;

— wsparcie na rzecz opracowania i wdrożenia nadrzędnych krajowych ram kwalifikacji (NQF) opartych na wynikach nauczania na wszystkich poziomach;

— wsparcie na rzecz ustalenia odniesień w krajowych poziomach kwalifikacji do EQF w przejrzysty i wiarygodny sposób, przy poparciu dla wzajemnego zaufania pomiędzy krajami i sektorami.

2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY Składanie wniosków o dotację w ramach niniejszego zaproszenia jest w szczególności otwarte dla konsorcjów składających się z europejskich, krajowych, regionalnych i sektorowych organizacji, w tym np. ministeriów, organów kwalifikacyjnych, stowarzyszeń sektorowych, partnerów społecznych i innych kluczowych zainteresowanych stron biorących udział w systemach kwalifikacji. Wnioskodawcy powinni być w wystarczającym stopniu reprezentatywni pod względem sektora, rynku pracy lub systemów kształcenia i szkolenia, którym ich projekt ma przynieść korzyści.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie konsorcja składające się z organizacji z co najmniej 7 różnych kwalifikujących się krajów.

Wnioski mogą być składane przez organizacje (w tym organizacje partnerskie) z siedzibą w jednym z następujących krajów:

— 27 państw członkowskich UE;

C 98/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2009

— trzy kraje EFTA-EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia); — Turcja. Co najmniej trzy kraje z partnerstwa muszą być państwem członkowskim UE. 3. KWALIFIKUJĄCE SIĘ DZIAŁANIA Działania kwalifikujące się w ramach niniejszego zaproszenia, które będą realizowane przez konsorcja, mogą obejmować projekty tworzące sieci, dzięki którym wzajemna wymiana doświadczeń prowadzi do osiągania konkretnych wyników i trwałych (funkcjonujących dłużej niż czas projektu) rozwiązań. Zamierzone, konkretne wyniki projektu i proponowane rozwiązania należy precyzyjnie sformułować i wyraźnie określić we wniosku. Działania mogą obejmować np.: — ankiety i badania w wybranej dziedzinie, w celu określenia problemów, wyzwań i ograniczeń; — warsztaty i seminaria w celu zbadania wyzwań i zaproponowania sposobów sprostania im; — ustanowienie specjalistycznych grup roboczych i sieci w celu rozwinięcia rozwiązań; — opracowywanie wytycznych i innych narzędzi informacyjnych/podręczników, które pomogą ekspertom i zainteresowanym stronom w interpretacji i zastosowaniu EQF; w odpowiedniej sytuacji – zapewnienie tłumaczeń; — promowanie świadomości w zakresie działań projektu i dostarczania wyników odpowiednim zainteresowanym stronom. Działania należy rozpocząć pomiędzy 1 stycznia 2010 r. a 31 marca 2010 r. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 24 miesięcy. 4. KRYTERIA PRZYZNANIA DOTACJI Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria: 1) Istotność (15 %). 2) Jakość metodologiczna (15 %). 3) Jakość programu pracy (10 %). 4) Jakość partnerstwa (20 %). 5) Stosunek kosztów do korzyści (10 %). 6) Rozpowszechnianie (15 %). 7) Wpływ (15 %). 5. BUDŻET Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 2 mln EUR. Kwoty dotacji będą wynosić od 200 000 EUR do 300 000 EUR na projekt.

29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 98/15

Wkład finansowy Wspólnoty nie będzie przekraczał 75 % całkowitych kosztów kwalifikowanych. Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 6. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do dnia 14.8.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Agencja Wykonawcza ds. Educaji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Life Long Learning Programme, Key Activity 1 – EQF Call for Proposals EACEA/06/09 Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOU2 2/145) 1140 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Przyjmowane będą wyłącznie wnioski kompletne, wypełnione elektronicznie, złożone na odpowiednim oficjalnym formularzu zgłoszeniowym; oryginał musi być podpisany przez osobę uprawnioną do zaciągania w imieniu organizacji składającej wniosek prawnie wiążących zobowiązań. Nie będą przyjmowane wnioski wysłane faksem lub tylko emailem. 7. DODATKOWE INFORMACJE Szczegółowe wytyczne dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na następującej stronie internetowej: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/index_en.htm Wnioski należy składać na przeznaczonym do tego formularzu i powinny one zawierać wszystkie wymagane załączniki i informacje.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C98 - 21 z 200929.4.2009

  Zawiadomienie dla osób oraz podmiotów umieszczonych w wykazach, o których mowa w art. 11 i 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 353/2009

 • Dz. U. C98 - 20 z 200929.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5498 – SD/JTIA/MIBRAG) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C98 - 16 z 200929.4.2009

  Zaproszenie do składania wniosków EACEA/07/09 – w ramach programu „uczenie się przez całe życie” – Wsparcie na rzecz europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia

 • Dz. U. C98A - 14 z 200929.4.2009

  Sprostowanie do tekstu ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora w Dyrekcji Finansów, Budżetu i Księgowości opublikowanego w  Dz.U. C 23A z 29.1.2009 wkradły się błędy. Sprostowanie znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane powinny przesłać swe kandydatury w terminie 10 dni roboczych od daty publikacji niniejszego sprostowania na następujący adres: Martin WESTLAKE, pok. JDE 4190, rue Belliard 99, 1040 Bruksela

 • Dz. U. C98 - 12 z 200929.4.2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) NR 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dz. U. C98 - 11 z 200929.4.2009

  Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22,  Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38,  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19,  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 15,  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8)

 • Dz. U. C98 - 10 z 200929.4.2009

  Aktualizacja zgłoszenia Litwy zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Możliwość ustanowienia przez państwo członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie papierów i dokumentów zgodnie z art. 21 lit. c)

 • Dz. U. C98 - 9 z 200929.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C98A - 9 z 200929.4.2009

  Ogłoszenie o konkursie otwartym — EPSO/AST/90/09 — Asystenci (AST 3) — W dziedzinie ochrony danych

 • Dz. U. C98 - 6 z 200929.4.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C98 - 3 z 200929.4.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C98 - 1 z 200929.4.2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń

 • Dz. U. C98A - 1 z 200929.4.2009

  Ogłoszenie o konkursie otwartym — EPSO/AD/163/09 — Aministratorzy (AD 6/AD 9) — W dziedzinie ochrony danych

 • Dz. U. C98A - 0 z 200929.4.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.