Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 16

Tytuł:

Zaproszenie do składania wniosków EACEA/07/09 – w ramach programu „uczenie się przez całe życie” – Wsparcie na rzecz europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia

Data ogłoszenia:2009-04-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 16

Strona 1 z 2
C 98/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2009

Zaproszenie do składania wniosków EACEA/07/09 w ramach programu „uczenie się przez całe życie” Wsparcie na rzecz europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia (2009/C 98/09) Część A – podnoszenie krajowej świadomości w zakresie strategii uczenia się przez całe życie i europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia Część B – wsparcie na rzecz współpracy ponadnarodowej w zakresie opracowywania i wdrażania krajowych i regionalnych strategii uczenia się przez całe życie 1. CELE I OPIS Cele niniejszego zaproszenia do składania wniosków są następujące: — wsparcie na rzecz działań w zakresie podnoszenia świadomości i ustanowienie forów i innych działań, które będą przyczyniać się do polepszenia spójności i koordynacji w ustanawianiu i wdrażaniu spójnych i kompleksowych krajowych strategii uczenia się przez całe życie; — wsparcie na rzecz współpracy ponadnarodowej w opracowywaniu i wdrażaniu spójnych i kompleksowych krajowych strategii uczenia się przez całe życie zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, obejmujących wszelkie rodzaje i poziomy uczenia; — wsparcie na rzecz rozpoznania głównych czynników krytycznych wpływających na udane wdrożenie krajowych strategii uczenia się przez całe życie; — wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólne badanie, testowanie i przenoszenie innowacji w odniesieniu do opracowywania i wdrażania strategii uczenia się przez całe życie; — zapewnienie silnego zaangażowania instytucjonalnego i koordynacyjnego oraz partnerstwa ze wszystkimi zainteresowanymi stronami; — wdrażanie strategii uczenia się przez całe życie w celu osiągnięcia wydajności i równości. 2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY Część A – podnoszenie krajowej świadomości w zakresie strategii uczenia się przez całe życie i europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez jednego potencjalnego beneficjenta lub przez partnerstwo składające się z kilku wskazanych poniżej beneficjentów. Beneficjentami mogą być ministerstwa krajowe ds. kształcenia i szkolenia, inne organy publiczne i organizacje zainteresowanych stron – takie jak stowarzyszenia regionalne, krajowe lub europejskie oraz inne podmioty prywatne, aktywne w dziedzinie uczenia się przez całe życie (kształcenie przedszkolne, szkolne, zawodowe, wyższe i dorosłych). Część B – wsparcie na rzecz współpracy ponadnarodowej w zakresie opracowywania i wdrażania krajowych i regionalnych strategii uczenia się przez całe życie Wnioski o dofinansowanie mogą być składane jedynie przez partnerstwa składające się z organizacji z co najmniej 3 różnych kwalifikujących się krajów.

29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 98/17

Beneficjentami mogą być ministerstwa krajowe ds. kształcenia i szkolenia, inne organy publiczne i organizacje zainteresowanych stron – takie jak stowarzyszenia oraz inne podmioty prywatne – na poziomie europejskim lub krajowym, aktywne w dziedzinie uczenia się przez całe życie (kształcenie przedszkolne, szkolne, zawodowe, wyższe i dorosłych). Wnioski mogą być składane przez organizacje (w tym organizacje partnerskie) z siedzibą w jednym z następujących krajów: — 27 państw członkowskich UE; — trzy kraje EFTA-EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia); — Turcja. Co najmniej jedno państwo z partnerstwa musi być państwem członkowskim UE (odnosi się to tylko do części B niniejszego zaproszenia). 3. KWALIFIKUJĄCE SIĘ DZIAŁANIA Część A – podnoszenie krajowej świadomości w zakresie strategii uczenia się przez całe życie i europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia Działania finansowane w ramach tej części obejmują: — działania w zakresie podnoszenia świadomości, wspierające debaty krajowe i dialog związany z ustanawianiem i wdrażaniem strategii uczenia się przez całe życie (np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C98 - 21 z 200929.4.2009

  Zawiadomienie dla osób oraz podmiotów umieszczonych w wykazach, o których mowa w art. 11 i 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 353/2009

 • Dz. U. C98 - 20 z 200929.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5498 – SD/JTIA/MIBRAG) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C98A - 14 z 200929.4.2009

  Sprostowanie do tekstu ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora w Dyrekcji Finansów, Budżetu i Księgowości opublikowanego w  Dz.U. C 23A z 29.1.2009 wkradły się błędy. Sprostowanie znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane powinny przesłać swe kandydatury w terminie 10 dni roboczych od daty publikacji niniejszego sprostowania na następujący adres: Martin WESTLAKE, pok. JDE 4190, rue Belliard 99, 1040 Bruksela

 • Dz. U. C98 - 13 z 200929.4.2009

  Zaproszenie do składania wniosków EACEA/06/09 – w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Przyznanie dotacji na działania mające na celu opracowanie i wdrożenie europejskich ram kwalifikacji (EQF), w tym krajowych i sektorowych ram kwalifikacji (1)

 • Dz. U. C98 - 12 z 200929.4.2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) NR 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dz. U. C98 - 11 z 200929.4.2009

  Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22,  Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38,  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19,  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 15,  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8)

 • Dz. U. C98 - 10 z 200929.4.2009

  Aktualizacja zgłoszenia Litwy zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Możliwość ustanowienia przez państwo członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie papierów i dokumentów zgodnie z art. 21 lit. c)

 • Dz. U. C98 - 9 z 200929.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C98A - 9 z 200929.4.2009

  Ogłoszenie o konkursie otwartym — EPSO/AST/90/09 — Asystenci (AST 3) — W dziedzinie ochrony danych

 • Dz. U. C98 - 6 z 200929.4.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C98 - 3 z 200929.4.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C98 - 1 z 200929.4.2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń

 • Dz. U. C98A - 1 z 200929.4.2009

  Ogłoszenie o konkursie otwartym — EPSO/AD/163/09 — Aministratorzy (AD 6/AD 9) — W dziedzinie ochrony danych

 • Dz. U. C98A - 0 z 200929.4.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.