Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 3

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2009-04-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 3

29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 98/3

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 98/02)

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

17.2.2009 N 444/08 Niemcy — Förderrichtlinie ökologischer Landbau betreffend Vorhaben außerhalb des Anhang I Richtlinie zur Durchführung des Programms des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) zur Förderung von Forschungs– und Entwicklungsvorhaben sowie von Maßnahmen zum Technologie– und Wissenstransfer im ökologischen Landbau betreffend Vorhaben außerhalb der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Produkten des Anhangs I des EG-Vertrages; Programm des (BMELV) zur Förderung von Forschungs– und Entwicklungsvorhaben sowie von Maßnahmen zum Technologie– und Wissenstransfer im ökologischen Landbau Program pomocy Badania i rozwój Dotacje bezpośrednie Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 8 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 40 mln EUR 100 % 1.1.2009 -31.12.2013 — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn DEUTSCHLAND —

Podstawa prawna

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet

Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region

17.2.2009 N 451/08 Niemcy Rheinland-Pfalz

C 98/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2009

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

Beihilfen für junge innovative Unternehmen, Rheinland-Pfalz Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz vom 20. Dezember 1971, zuletzt geändert durch Euro-Anpassungsgesetz Rheinland-Pfalz vom 6. Februar 2001 und Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 2002. Program pomocy Badania i rozwój, Innowacyjność, Kapitał podwyższonego ryzyka Dotacje bezpośrednie, Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka, Pożyczka uprzywilejowana Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 10 mln EUR Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 70 mln EUR 100 % 1.1.2009 -31.12.2015 Wszystkie sektory Investitions – und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH, Holzhofstr. 4 D-55116 Mainz. DEUTSCHLAND —

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy

Budżet

Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

4.3.2009 N 478/08 Niemcy Region Hannover Hannover Beteiligungsfonds (HBF) Richtlinien des Hannover Beteiligungsfonds in Verbindung mit § 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung Program pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka, Małe i średnie przedsiębiorstwa Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 24 mln EUR Środek nie stanowi pomocy do 31.12.2015

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet

Intensywność pomocy Czas trwania

29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 98/5

Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Wszystkie sektory Hannover Beteiligungsfonds GmbH (HBF) Vahrenwalder Str. 7 30165 Hannover DEUTSCHLAND —

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

16.3.2009 N 119/09 Francja — Modification du dispositif de réduction d'impot de solidartié sur la fortune (ISF) au titre d'investissement dans les petites et moyennes entreprises article 15 de la loi no2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 Program pomocy Pomoc na przeciwdziałanie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki Ulga podatkowa — — do 31.12.2010 Wszystkie sektory Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi 139, rue de Bercy 75012 Paris FRANCE —

Podstawa prawna

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy

Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C98 - 21 z 200929.4.2009

  Zawiadomienie dla osób oraz podmiotów umieszczonych w wykazach, o których mowa w art. 11 i 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 353/2009

 • Dz. U. C98 - 20 z 200929.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5498 – SD/JTIA/MIBRAG) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C98 - 16 z 200929.4.2009

  Zaproszenie do składania wniosków EACEA/07/09 – w ramach programu „uczenie się przez całe życie” – Wsparcie na rzecz europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia

 • Dz. U. C98A - 14 z 200929.4.2009

  Sprostowanie do tekstu ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora w Dyrekcji Finansów, Budżetu i Księgowości opublikowanego w  Dz.U. C 23A z 29.1.2009 wkradły się błędy. Sprostowanie znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane powinny przesłać swe kandydatury w terminie 10 dni roboczych od daty publikacji niniejszego sprostowania na następujący adres: Martin WESTLAKE, pok. JDE 4190, rue Belliard 99, 1040 Bruksela

 • Dz. U. C98 - 13 z 200929.4.2009

  Zaproszenie do składania wniosków EACEA/06/09 – w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Przyznanie dotacji na działania mające na celu opracowanie i wdrożenie europejskich ram kwalifikacji (EQF), w tym krajowych i sektorowych ram kwalifikacji (1)

 • Dz. U. C98 - 12 z 200929.4.2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) NR 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dz. U. C98 - 11 z 200929.4.2009

  Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22,  Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38,  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19,  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 15,  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8)

 • Dz. U. C98 - 10 z 200929.4.2009

  Aktualizacja zgłoszenia Litwy zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Możliwość ustanowienia przez państwo członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie papierów i dokumentów zgodnie z art. 21 lit. c)

 • Dz. U. C98 - 9 z 200929.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C98A - 9 z 200929.4.2009

  Ogłoszenie o konkursie otwartym — EPSO/AST/90/09 — Asystenci (AST 3) — W dziedzinie ochrony danych

 • Dz. U. C98 - 6 z 200929.4.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C98 - 1 z 200929.4.2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń

 • Dz. U. C98A - 1 z 200929.4.2009

  Ogłoszenie o konkursie otwartym — EPSO/AD/163/09 — Aministratorzy (AD 6/AD 9) — W dziedzinie ochrony danych

 • Dz. U. C98A - 0 z 200929.4.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.