Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 6

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2009-04-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 6

C 98/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2009

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 98/03)

Data przyjęcia decyzji: Numer pomocy: Państwo członkowskie: Region: Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta): Podstawa prawna:

12.12.2008 N 201/08 Słowenia — Državna schema tveganega kapitala Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD), Zakonom o družbah tveganega kapitala (ZDTK) Program pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka, Małe i średnie przedsiębiorstwa Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 35 mln EUR — 15.12.2008 – 31.12.2013 Wszystkie sektory Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, SI–1000 Ljubljana, SLOVENIJA —

Rodzaj środka pomocy: Cel pomocy: Forma pomocy: Budżet:

Intensywność pomocy: Czas trwania: Sektory gospodarki: Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji: Numer pomocy: Państwo członkowskie: Region: Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta): Podstawa prawna:

26.3.2009 N 263/08 Hiszpania Principado de Asturias Parque Científico y Tecnológico de Gijón Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia; Ley 1/2002, de coordinación de competencias del Estado y las CCAA en materia de Defensa de la Competencia; Ley 3/1991, de Competencias Desleal; C Carta de concesión de la ayuda del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo

29.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 98/7

Rodzaj środka pomocy: Cel pomocy: Forma pomocy: Budżet:

Pomoc indywidualna — Dotacje bezpośrednie Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 1,9 mln EUR — 2009 – 2011 — Mecanismo Financiero del Espacio Ecónomico Europeo Rue Joseph II, 12-6 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË —

Intensywność pomocy: Czas trwania: Sektory gospodarki: Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Inne informacje:

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji: Numer pomocy: Państwo członkowskie: Region: Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta): Podstawa prawna:

14.4.2009 N 186/09 Irlandia — Limited amounts of compatible aid IDA Ireland and Enterprises Ireland: Industrial Development Acts 19862006; Údarás na Gaeltachta Acts 1979-1999; Shannon Development: Shannon Free Airport Development Company Limited Act 1959, as amended Program pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki Dotacje bezpośrednie, uprzywilejowana Dotacja podlegająca zwrotowi, Pożyczka

Rodzaj środka pomocy: Cel pomocy: Forma pomocy:

Budżet:

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 100 mln EUR — Do 31.12.2010

Intensywność pomocy: Czas trwania:

C 98/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2009

Sektory gospodarki: Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Inne informacje:

Wszystkie sektory Enterprise Development Agencies —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 98 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C98 - 21 z 200929.4.2009

  Zawiadomienie dla osób oraz podmiotów umieszczonych w wykazach, o których mowa w art. 11 i 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 353/2009

 • Dz. U. C98 - 20 z 200929.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5498 – SD/JTIA/MIBRAG) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C98 - 16 z 200929.4.2009

  Zaproszenie do składania wniosków EACEA/07/09 – w ramach programu „uczenie się przez całe życie” – Wsparcie na rzecz europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia

 • Dz. U. C98A - 14 z 200929.4.2009

  Sprostowanie do tekstu ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora w Dyrekcji Finansów, Budżetu i Księgowości opublikowanego w  Dz.U. C 23A z 29.1.2009 wkradły się błędy. Sprostowanie znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane powinny przesłać swe kandydatury w terminie 10 dni roboczych od daty publikacji niniejszego sprostowania na następujący adres: Martin WESTLAKE, pok. JDE 4190, rue Belliard 99, 1040 Bruksela

 • Dz. U. C98 - 13 z 200929.4.2009

  Zaproszenie do składania wniosków EACEA/06/09 – w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Przyznanie dotacji na działania mające na celu opracowanie i wdrożenie europejskich ram kwalifikacji (EQF), w tym krajowych i sektorowych ram kwalifikacji (1)

 • Dz. U. C98 - 12 z 200929.4.2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) NR 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dz. U. C98 - 11 z 200929.4.2009

  Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22,  Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38,  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19,  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 15,  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8)

 • Dz. U. C98 - 10 z 200929.4.2009

  Aktualizacja zgłoszenia Litwy zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Możliwość ustanowienia przez państwo członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie papierów i dokumentów zgodnie z art. 21 lit. c)

 • Dz. U. C98 - 9 z 200929.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C98A - 9 z 200929.4.2009

  Ogłoszenie o konkursie otwartym — EPSO/AST/90/09 — Asystenci (AST 3) — W dziedzinie ochrony danych

 • Dz. U. C98 - 3 z 200929.4.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C98 - 1 z 200929.4.2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń

 • Dz. U. C98A - 1 z 200929.4.2009

  Ogłoszenie o konkursie otwartym — EPSO/AD/163/09 — Aministratorzy (AD 6/AD 9) — W dziedzinie ochrony danych

 • Dz. U. C98A - 0 z 200929.4.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.