Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 10 POZ 26

Tytuł:

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5650 – T-Mobile/Orange) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-16


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 10 POZ 26

C 10/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.1.2010

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5650 – T-Mobile/Orange)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 10/08) 1. W dniu 11 stycznia 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa France Télécom SA („FT”, Francja) oraz Deutsche Telekom AG („DT”, Niemcy) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzą­ dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą, poprzez wniesienie do wspólnego przedsiębiorcy swoich spółek zależ­ nych, odpowiednio Orange UK oraz T-Mobile UK, będących w całości ich własnością. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku FT: świadczenie zintegrowanych usług telekomunikacyjnych oraz usług związanych z technologiami informatycznymi, — w przypadku DT: świadczenie zintegrowanych usług telekomunikacyjnych oraz usług związanych z technologiami informatycznymi, — w przypadku Orange UK: świadczenie usług telefonii komórkowej w Zjednoczonym Królestwie, — w przypadku T-Mobile UK: świadczenie usług telefonii komórkowej w Zjednoczonym Królestwie. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą­ dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi­ kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5650 – T-Mobile/Orange, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 10 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C10 - 25 z 201016.1.2010

  Zaproszenie do składania wniosków – JLS/2009/EIFX/CA

 • Dz. U. C10 - 20 z 201016.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C10 - 15 z 201016.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C10 - 9 z 201016.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C10 - 3 z 201016.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C10 - 2 z 201016.1.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C10 - 1 z 201016.1.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5597 – Towers Perrin/Watson Wyatt) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.