Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 134 POZ 37

Tytuł:

Sprawa T-6/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — Sviluppo Globale przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne — Procedura przetargowa — Odrzucenie oferty — Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie środków tymczasowych — Utrata szansy — Brak poważnej i nieodwracalnej szkody — Brak pilnego charakteru)

Data ogłoszenia:2010-05-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 134 POZ 37

22.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 134/37

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — Sviluppo Globale przeciwko Komisji (Sprawa T-6/10 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamó­ wienia publiczne — Procedura przetargowa — Odrzucenie oferty — Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie środków tymczasowych — Utrata szansy — Brak poważnej i nieodwracalnej szkody — Brak pilnego charakteru) (2010/C 134/63) Język postępowania: włoski

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — Alisei przeciwko Komisji (Sprawa T-16/10 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Program ustanawiający mechanizm pomocy żywnościowej przeznaczony dla krajów rozwijających się — Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie subwencji — Odmowa przyznania subwencji — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak interesu prawnego — Nieuwzględnienie wymogów formalnych — Niedopuszczalność) (2010/C 134/64) Język postępowania: włoski

Strony Strona skarżąca: Sviluppo Globale (Rzym, Włochy) (przedstawi­ ciele: F. Sciaudone, R. Sciaudone i A. Neri, adwokaci) Strony Strona skarżąca: Alisei (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: F. Scia­ udone, R. Sciaudone i A. Neri, adwokaci) Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Prete i P. van Nuffel, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Costa de Oliveira, F. Erlbacher i P. Manzini, pełnomocnicy)

Przedmiot Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego związany z dokonaniem wyboru spośród wniosków o przyznanie subwencji złożonych w ramach programu „Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries” (Mechanizm szybkiego reagowania na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się — EuropeAid/ 128608/C/ACT/Multi).

Przedmiot Wniosek o zarządzenie środków tymczasowych dotyczących postępowania przetargowego EuropeAid/127843/D/SER/KOS, mającego za przedmiot wsparcie administracji celnej i skarbowej w Kosowie.

Sentencja 1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje odrzucony. 2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę­ powanie w sprawie.

Sentencja 1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje odrzucony. Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Niemcy przeciwko Komisji 2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę­ powanie w sprawie. (Sprawa T-104/10) (2010/C 134/65) Język postępowania: niemiecki

Strony Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: J. Möller i adwokat C. von Donat)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 134 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C134 - 56 z 201022.5.2010

  Sprawa F-17/10: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2010 r. — Daake przeciwko OHIM

 • Dz. U. C134 - 56 z 201022.5.2010

  Sprawa F-18/10: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2010 r. — Capidis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C134 - 55 z 201022.5.2010

  Sprawa F-16/10: Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2010 r. — Almeida Campos i in. przeciwko Radzie

 • Dz. U. C134 - 54 z 201022.5.2010

  Sprawa F-14/10: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

 • Dz. U. C134 - 54 z 201022.5.2010

  Sprawa F-15/10: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2010 r. — Andres i in. przeciwko EBC

 • Dz. U. C134 - 53 z 201022.5.2010

  Sprawa F-13/10: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2010 r. — De Nicola przeciwko EBI

 • Dz. U. C134 - 52 z 201022.5.2010

  Sprawa F-33/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2010 r. — Tzvetanova przeciwko Komisji (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Warunki przewidziane w art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Miejsce stałego zamieszkania — Pobyt w miejscu zatrudnienia w charakterze studenta w okresie odniesienia — Odbycie staży poza miejscem zatrudnienia w okresie odniesienia — Uwzględnienie rzeczywistego zamieszkiwania)

 • Dz. U. C134 - 52 z 201022.5.2010

  Sprawa F-47/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 25 marca 2010 r. — Buschak przeciwko Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Służba publiczna — Europejska Fundacja na rzecz Poprawy warunków Życia i Pracy — Zakres obowiązków zastępcy dyrektora — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Interes prawny — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C134 - 52 z 201022.5.2010

  Sprawa F-99/09: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2009 r. — Elisavet Papathanasiou przeciwko OHIM

 • Dz. U. C134 - 51 z 201022.5.2010

  Sprawa F-7/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 lutego 2010 r. — Faria przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z oceny — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2006/2007 — Żądnie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny — Oczywisty błąd w ocenie — Zadośćuczynienie za krzywdę)

 • Dz. U. C134 - 51 z 201022.5.2010

  Sprawa F-26/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2010 r. — N przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie — Dopuszczalność — Mobbing — Obowiązek staranności — Krzywda)

 • Dz. U. C134 - 50 z 201022.5.2010

  Sprawa T-303/94: Postanowienie Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — de Jong przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C134 - 50 z 201022.5.2010

  Sprawa T-312/08: Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Ellinikos Niognomon przeciwko Komisji

 • Dz. U. C134 - 50 z 201022.5.2010

  Sprawa T-350/08: Postanowienie Sądu z dnia 18 marca 2010 r. — Papierfabrik Hamburger-Spremberg przeciwko Komisji

 • Dz. U. C134 - 50 z 201022.5.2010

  Sprawa T-428/09: Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Berenschot Groep przeciwko Komisji

 • Dz. U. C134 - 49 z 201022.5.2010

  Sprawa T-144/10: Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2010 r. — Space Beach Club przeciwko OHIM — Flores Gómez (SpS space of sound)

 • Dz. U. C134 - 48 z 201022.5.2010

  Sprawa T-143/10: Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2010 r. — Ben Ri Electrónica przeciwko OHIM — Sacopa (LT LIGHT-THECNO)

 • Dz. U. C134 - 47 z 201022.5.2010

  Sprawa T-135/10: Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2010 r. — Pieno žvaigždės przeciwko OHIM — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)

 • Dz. U. C134 - 47 z 201022.5.2010

  Sprawa T-138/10: Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2010 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dz. U. C134 - 46 z 201022.5.2010

  Sprawa T-130/10: Skarga wniesiona w dniu 17 marca 2010 r. — Lux Management przeciwko OHIM — Zeis Excelsa (KULTE)

 • Dz. U. C134 - 45 z 201022.5.2010

  Sprawa T-123/10: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2010 r. — Hartmann przeciwko OHIM (Complete)

 • Dz. U. C134 - 45 z 201022.5.2010

  Sprawa T-124/10: Skarga wniesiona w dniu 17 marca 2010 r. — Lidl Stiftung przeciwko OHIM — Vinotasia (VITASIA)

 • Dz. U. C134 - 43 z 201022.5.2010

  Sprawa T-121/10: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2010 r. — Conte i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C134 - 42 z 201022.5.2010

  Sprawa T-120/10: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2010 r. — ClientEarth i in. przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C134 - 41 z 201022.5.2010

  Sprawa T-116/10: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2010 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C134 - 40 z 201022.5.2010

  Sprawa T-110/10: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2010 r. — Insula przeciwko Komisji

 • Dz. U. C134 - 40 z 201022.5.2010

  Sprawa T-114/10: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2010 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C134 - 39 z 201022.5.2010

  Sprawa T-109/10: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2010 r. — Luksemburg przeciwko Komisji

 • Dz. U. C134 - 38 z 201022.5.2010

  Sprawa T-107/10: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH przeciwko OHIM

 • Dz. U. C134 - 37 z 201022.5.2010

  Sprawa T-16/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — Alisei przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Program ustanawiający mechanizm pomocy żywnościowej przeznaczony dla krajów rozwijających się — Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie subwencji — Odmowa przyznania subwencji — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak interesu prawnego — Nieuwzględnienie wymogów formalnych — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C134 - 37 z 201022.5.2010

  Sprawa T-104/10: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C134 - 36 z 201022.5.2010

  Sprawa T-155/09: Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2010 r. — Maxcom przeciwko OHIM — Maxdata Computer (maxcom) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C134 - 36 z 201022.5.2010

  Sprawa T-1/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — SNF przeciwko ECHA (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — REACH — Sklasyfikowanie akrylamidu jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy — Wniosek o zawieszenie wykonania i zarządzenie środków tymczasowych — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C134 - 35 z 201022.5.2010

  Sprawa T-5/09: Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Lind przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Konsekwencje dla zdrowia publicznego wypadku jądrowego w Thulé (Grenlandia) — Dyrektywa 96/29/Euratom — Niepodjęcie przez Komisję środków wobec państwa członkowskiego — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dz. U. C134 - 35 z 201022.5.2010

  Sprawa T-6/09: Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Hansen przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Konsekwencje dla zdrowia publicznego wypadku jądrowego w Thulé (Grenlandia) — Dyrektywa 96/29/Euratom — Niepodjęcie przez Komisję środków wobec państwa członkowskiego — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dz. U. C134 - 34 z 201022.5.2010

  Sprawa T-105/07: Postanowienie Sądu z dnia 3 marca 2010 r. — MarketTools przeciwko OHIM — Optimus-Telecomunicações (ZOOMERANG) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C134 - 34 z 201022.5.2010

  Sprawa T-516/08: Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Eriksen przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Konsekwencje dla zdrowia publicznego wypadku jądrowego w Thulé (Grenlandia) — Dyrektywa 96/29/Euratom — Niepodjęcie przez Komisję środków wobec państwa członkowskiego — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dz. U. C134 - 33 z 201022.5.2010

  Sprawa T-577/08: Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — Progres przeciwko Komisji Europejskiej (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura zaproszenia do składania ofert — Program stworzenia modeli zagospodarowania terenów — Odrzucenie konkretnej oferty — Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny — Dopuszczalność — Kryteria udzielania zamówień)

 • Dz. U. C134 - 33 z 201022.5.2010

  Sprawa T-130/09: Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Eliza przeciwko OHIM Went Computing Consultancy Group (eliza) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego słowo eliza — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy ELISE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Odmowa rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C134 - 32 z 201022.5.2010

  Sprawa T-364/08: Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — 2nine przeciwko OHIM — Pacific Sunwear of California (nollie) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego nollie — Wcześniejsze słowne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe NOLI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa towarów — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dz. U. C134 - 32 z 201022.5.2010

  Sprawa T-423/08: Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Inter-Nett 2000 przeciwko OHIM — Unión de Agricultores (HUNAGRO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego HUNGARO — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy UNIAGRO — Częściowa odmowa rejestracji — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 12 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 12 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C134 - 31 z 201022.5.2010

  Sprawy połączone od T-5/08 do T-7/08: Wyrok Sądu z dnia 25 marca 2010 r. — Nestlé przeciwko OHIM — Master Beverage Industries (Golden Eagle i Golden Eagle Deluxe) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznych wspólnotowych znaków towarowych Golden Eagle i Golden Eagle Deluxe — Wcześniejsze graficzne międzynarodowe i krajowe znaki towarowe przedstawiające kubek i ziarna kawy — Względna podstawa odmowy rejestracji — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C134 - 31 z 201022.5.2010

  Sprawa T-363/08: Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — 2nine przeciwko OHIM — Pacific Sunwear of California (nollie) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego nollie — Wcześniejsze słowne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe NOLI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa towarów — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dz. U. C134 - 30 z 201022.5.2010

  Sprawa T-338/07 P: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Bianchi przeciwko ETF (Odwołanie — Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Umowa na czas nieokreślony — Decyzja o odmowie przedłużenia umowy — Artykuł 47 lit. b) WZIP)

 • Dz. U. C134 - 30 z 201022.5.2010

  Sprawa T-427/07: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Mirto Corporación Empresarial przeciwko OHIM — Maglificio Barbara (Mirtillino) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Mirtillino — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy MIRTO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C134 - 29 z 201022.5.2010

  Sprawa T-50/05: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Świadczenie usług informatycznych dotyczących systemów telematycznych do kontroli przepływu produktów objętych podatkiem akcyzowym — Odrzucenie oferty oferenta — Skarga o stwierdzenie nieważności — Konsorcjum występujące jako oferent — Dopuszczalność — Zasady równego traktowania oferentów i przejrzystości — Kryteria udzielenia zamówienia — Zasady dobrej administracji i staranności — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C134 - 29 z 201022.5.2010

  Sprawa T-42/06: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Gollnisch przeciwko Parlamentowi (Przywileje i immunitety — Członek Parlamentu Europejskiego — Decyzja o odmowie udzielenia zgody na skorzystanie z przywilejów i immunitetów — Skarga o stwierdzenie nieważności — Utrata interesu prawnego — Umorzenie postępowania — Skarga o odszkodowanie — Zachowanie zarzucane Parlamentowi — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej, która przyznaje uprawnienia jednostkom — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C134 - 28 z 201022.5.2010

  Sprawa C-139/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 17 marca 2010 r. — Prism Investments B.V. przeciwko Jaap Anne Van der Meer jako syndykowi masy upadłościowej Arilco Holland B.V.

 • Dz. U. C134 - 28 z 201022.5.2010

  Sprawa C-316/08: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 23 lutego 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez la Corte suprema di cassazione — Włochy) — Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'economia e delle Finanze

 • Dz. U. C134 - 28 z 201022.5.2010

  Sprawa C-290/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 lutego 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo per la Sardegna) — Telecom Italia SpA przeciwko Regione autonoma della Sardegna, en presence de Space SpA et Passamonti Srl. i in.

 • Dz. U. C134 - 28 z 201022.5.2010

  Sprawy połączone C-364/09 P i C-365/09 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 lutego 2010 r. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Schwarzbräu GmbH

 • Dz. U. C134 - 27 z 201022.5.2010

  Sprawa C-132/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg Leuven (Belgia) w dniu 15 marca 2010 r. — 1. Olivier Paul Louis Halley, 2. Julie Jacqueline Marthe Marie Halley oraz 3. Marie Joëlle Armel Halley przeciwko Belgische Staat

 • Dz. U. C134 - 27 z 201022.5.2010

  Sprawa C-135/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d’appello di Torino (Włochy) w dniu 15 marca 2010 r. — SCF Consorzio Fonografici przeciwko Marcowi Del Corso

 • Dz. U. C134 - 26 z 201022.5.2010

  Sprawa C-129/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 11 marca 2010 r. — Amaltheia I Naftiki Etaireia przeciwko Ypourgos Emporikis Naftilias

 • Dz. U. C134 - 26 z 201022.5.2010

  Sprawa C-130/10: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2010 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C134 - 25 z 201022.5.2010

  Sprawa C-126/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 10 marca 2010 r. — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA przeciwko Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Ministério Público

 • Dz. U. C134 - 25 z 201022.5.2010

  Sprawa C-128/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 11 marca 2010 r. — Naftiliaki Etaireia Thasou AE przeciwko Ypourgos Emporikis Naftilias

 • Dz. U. C134 - 24 z 201022.5.2010

  Sprawa C-121/10: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C134 - 23 z 201022.5.2010

  Sprawa C-119/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 4 marca 2010 r. — Frisdranken Industrie Winters BV przeciwko Red Bull GmbH

 • Dz. U. C134 - 22 z 201022.5.2010

  Sprawa C-114/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) w dniu 3 marca 2010 r. — Belpolis Benelux SA przeciwko Belgische Staat

 • Dz. U. C134 - 22 z 201022.5.2010

  Sprawa C-115/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság (Węgry) w dniu 3 marca 2010 r. — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. „f.a.” przeciwko Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

 • Dz. U. C134 - 21 z 201022.5.2010

  Sprawa C-108/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Venezia (Włochy) w dniu 26 lutego 2010 r. — Ivana Scattolon przeciwko Ministero dell’Università e della Ricerca

 • Dz. U. C134 - 21 z 201022.5.2010

  Sprawa C-113/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgerichts Düsseldorf (Niemcy) w dniu 2 marca 2010 r. — Zuckerfabrik Jülich AG przeciwko Hauptzollamt Aachen

 • Dz. U. C134 - 20 z 201022.5.2010

  Sprawa C-107/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen Sad Sofia (Bułgaria) w dniu 25 lutego 2010 r. — Enel Maritsa Iztok 3 przeciwko Dyrektorowi dyrekcji „Zaskarżanie i egzekucja” centralnej administracji narodowej agencji dochodów skarbowych

 • Dz. U. C134 - 19 z 201022.5.2010

  Sprawa C-104/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland w dniu 24 lutego 2010 r. — Patrick Kelly przeciwko National University of Ireland

 • Dz. U. C134 - 18 z 201022.5.2010

  Sprawa C-93/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 17 lutego 2010 r. — Finanzamt Essen-NordOst przeciwko GFKL Financial Services AG

 • Dz. U. C134 - 18 z 201022.5.2010

  Sprawa C-101/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) w dniu 23 lutego 2010 r. — Gentcho Pavlov i Gregor Famira przeciwko Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

 • Dz. U. C134 - 17 z 201022.5.2010

  Sprawa C-85/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo w dniu 12 lutego 2010 r. — Telefónica Móviles España S.A. przeciwko Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)

 • Dz. U. C134 - 16 z 201022.5.2010

  Sprawa C-76/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd de Prešov (Republika Słowacka) w dniu 9 lutego 2010 r. — POHOTOVOSŤ s.r.o. przeciwko Iveta Korčkovská

 • Dz. U. C134 - 15 z 201022.5.2010

  Sprawa C-20/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Trani (Włochy) w dniu 13 stycznia 2010 r. — Vino Cosimo Damiano przeciwko Poste Italiane SpA

 • Dz. U. C134 - 14 z 201022.5.2010

  Sprawa C-150/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 21 stycznia 2010 r. — Iride SpA, Iride Energia SpA przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — Pomoc uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem pod warunkiem, że jej beneficjent zwróci wcześniejszą pomoc uznaną za przyznaną bezprawnie — Zgodność z art. 87 ust. 1 WE — Naruszenia prawa — Przeinaczenie argumentów skarżących — Brak uzasadnienia — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C134 - 14 z 201022.5.2010

  Sprawa C-408/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Município de Barcelos (Portugalia) w dniu 23 października 2009 r. — Município de Barcelos przeciwko Państwo portugalskie

 • Dz. U. C134 - 14 z 201022.5.2010

  Sprawa C-509/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 9 grudnia 2009 r. — eDate Advertising GmbH przeciwko X

 • Dz. U. C134 - 13 z 201022.5.2010

  Sprawa C-43/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 22 stycznia 2010 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Decyzja Komisji w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej początkowo przyznanej z Fundusz Spójności na projekt nowego portu lotniczego w Atenach-Spacie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zasady niedziałania prawa wstecz, pewności prawa i proporcjonalności — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, w części oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C134 - 13 z 201022.5.2010

  Sprawa C-68/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 29 stycznia 2010 r. — Georgios Karatzoglou przeciwko Europejskiej Agencji Odbudowy (EAO), Komisji Wspólnot Europejskich, która wstąpiła w prawa EAO (Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu — Służba publiczna — Umowa członka personelu tymczasowego zatrudnionego na czas nieokreślony — Rozwiązanie umowy)

 • Dz. U. C134 - 12 z 201022.5.2010

  Sprawa C-24/09: Postanowienie Trybunału z dnia 11 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen — Szwecja) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening przeciwko AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne — Dyrektywa 96/61 — Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola — Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska naturalnego — Prawo do wniesienia środka odwoławczego od orzeczeń dotyczących zezwoleń na przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne)

 • Dz. U. C134 - 11 z 201022.5.2010

  Sprawa C-23/09 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 22 stycznia 2010 r. — ecoblue AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Wcześniejszy znak towarowy BLUE — Oznaczenie słowne „Ecoblue” — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń)

 • Dz. U. C134 - 10 z 201022.5.2010

  Sprawy połączone C-478/08 i C-479/08: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 9 marca 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Włochy) — Buzzi Unicem SpA i in. (Art. 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Zasada „zanieczyszczający płaci” — Dyrektywa 2004/35/WE — Odpowiedzialność za środowisko naturalne — Zastosowanie ratione temporis — Zanieczyszczenia powstałe przed datą przewidzianą na transpozycję tej dyrektywy i kontynuowane po tej dacie — Uregulowania krajowe obciążające kosztami naprawienia szkód wynikających z tego zanieczyszczenia wiele przedsiębiorstw — Wymóg winy lub niedbalstwa — Wymóg związku przyczynowego — Środki naprawcze — Obowiązek konsultowania się z zainteresowanymi przedsiębiorstwami — Załącznik II do tej dyrektywy)

 • Dz. U. C134 - 9 z 201022.5.2010

  Sprawa C-55/08: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 25 lutego 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Portugalia) — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa przeciwko Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, dawniej Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C134 - 9 z 201022.5.2010

  Sprawa C-432/08 P: Postanowienie Trybunału z dnia 9 grudnia 2009 r. — Luigi Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Zwrot kosztów leczenia — Dorozumiana odmowa zwrotu całości kosztów leczenia poniesionych przez wnoszącego odwołanie — Odwołanie w części niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C134 - 8 z 201022.5.2010

  Sprawa C-79/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 13 i 132 — Podmioty prawa publicznego — Przymiot władzy publicznej — Działalność — Niepodleganie opodatkowaniu — Zwolnienia — Sektory społeczno-kulturalny, opieki zdrowotnej i wychowania — „Euroregiony” — Promocja mobilności zawodowej — Udostępnienie personelu — Ciężar dowodu)

 • Dz. U. C134 - 8 z 201022.5.2010

  Sprawa C-218/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Brussel — Belgia) — SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV przeciwko Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Rozporządzenie (EWG) nr 3665/87 — Refundacje wywozowe — Artykuł 5 ust. 3 — Przesłanki przyznania — Wyjątek — Pojęcie siły wyższej — Produkty, które zostały utracone podczas transportu)

 • Dz. U. C134 - 7 z 201022.5.2010

  Sprawa C-451/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf — Niemcy) — Helmut Müller GmbH przeciwko Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Pojęcie — Sprzedaż przez podmiot publiczny terenu, na którym kupujący zamierza później wykonać roboty budowlane — Roboty budowlane zgodne z celami rozwoju urbanistycznego określonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego)

 • Dz. U. C134 - 7 z 201022.5.2010

  Sprawa C-3/09: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Gent — Belgia) — Erotic Center BVBA przeciwko państwu belgijskiemu (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 12 ust. 3 lit. a) — Załącznik H — Obniżona stawka podatku VAT — Pojęcie „wstęp do kina” — Indywidualna kabina do oglądania filmów na żądanie)

 • Dz. U. C134 - 6 z 201022.5.2010

  Sprawa C-419/08 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 marca 2010 r. — Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej (Odwołanie — Dumping — Rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające cła antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu — Odpowiedzialność pozaumowna — Szkoda — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C134 - 6 z 201022.5.2010

  Sprawa C-440/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — F. Gielen przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Opodatkowanie bezpośrednie — Artykuł 43 WE — Podatnik niebędący rezydentem — Przedsiębiorca — Prawo do odliczenia przysługujące osobie prowadzącej działalność gospodarczą — Kryterium godzinowe — Dyskryminacja podatników niebędących rezydentami względem podatników będących rezydentami — Możliwość wyboru zrównania)

 • Dz. U. C134 - 5 z 201022.5.2010

  Sprawa C-392/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 96/82/WE — Kontrola niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi — Artykuł 11 ust. 1 lit. c) — Obowiązek sporządzenia zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych — Termin)

 • Dz. U. C134 - 5 z 201022.5.2010

  Sprawa C-414/08 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 marca 2010 r. — Sviluppo Italia Basilicata SpA przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Zmniejszenie pomocy finansowej — Dotacja globalna na realizację działań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa — Termin końcowy realizacji inwestycji — Uprawnienia dyskrecjonalne Komisji)

 • Dz. U. C134 - 4 z 201022.5.2010

  Sprawa C-325/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — Société Olympique Lyonnais przeciwko Olivierowi Bernardowi i Société Newcastle UFC (Artykuł 39 WE — Swobodny przepływ pracowników — Ograniczenie — Zawodowi piłkarze — Obowiązek podpisania pierwszej umowy w charakterze zawodowego piłkarza z klubem, który piłkarza wyszkolił — Zasądzenie od piłkarza odszkodowania z powodu naruszenia tego obowiązku — Uzasadnienie — Cel polegający na wspieraniu naboru i szkolenia młodych piłkarzy zawodowych)

 • Dz. U. C134 - 3 z 201022.5.2010

  Sprawa C-278/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH przeciwko Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH (Znaki towarowe — Internet — Reklama kontekstowa („keyword advertising”) — Wyświetlanie według słów kluczowych identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych linków do stron konkurentów właścicieli wspomnianych znaków — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 5 ust. 1)

 • Dz. U. C134 - 3 z 201022.5.2010

  Sprawy połączone C-317/08 do C-320/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Ischia — Włochy) — Rosalba Alassini (C-317/08) i Filomena Califano przeciwko Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono przeciwko Telecom Italia SpA (C-319/08) oraz Multiservice Srl przeciwko Telecom Italia SpA (C-320/08) (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Zasada skutecznej ochrony sądowej — Sieci i usługi łączności elektronicznej — Dyrektywa 2002/22/WE — Usługa powszechna — Spory pomiędzy użytkownikami końcowymi i dostawcami — Obligatoryjna próba pojednania pozasądowego)

 • Dz. U. C134 - 2 z 201022.5.2010

  Sprawy połączone od C-236/08 do C-238/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 marca 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Cour de cassation — Francja) — Google France SARL, Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08) (Znaki towarowe — Internet — Wyszukiwarka — Reklama kontekstowa („keyword advertising”) — Wyświetlanie według słów kluczowych odpowiadających zarejestrowanym znakom towarowym linków do stron konkurentów właścicieli tych znaków lub do stron, na których oferowane są podrabiane towary — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 5 — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 9 — Odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługi wyszukiwania — Dyrektywa 2000/31/WE („dyrektywa o handlu elektronicznym”))

 • Dz. U. C134 - 1 z 201022.5.2010

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 113 z 1.5.2010.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.