Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 4

3. Ponadto światowi partnerzy z coraz większym zainteresowa­ niem śledzą sukcesy Europy w tworzeniu narzędzi, takich jak wspólne ramy odniesienia (4), które pozwalają porównywać ze sobą krajowe systemy i ramy kwalifikacji dzięki wspólnej europejskiej wartości odniesienia, oraz w wypracowywaniu zbieżnego sposobu myślenia w takich dziedzinach, jak zapewnianie jakości (5). 4. Programy współpracy międzynarodowej oraz dialog poli­ tyczny z państwami trzecimi w dziedzinie szkolnictwa wyższego nie tylko pozwalają na swobodniejszy przepływ wiedzy, lecz także przyczyniają się do lepszej jakości i pozycji europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej, do pobudzania badań i innowacji, do wspierania mobilności i dialogu międzykulturowego, a także do promowania międzynarodowego rozwoju zgodnie z celami polityki zewnętrznej UE.

PRZYPOMINAJĄC, ŻE:

Rada przywiązuje dużą wagę do promowania mobilności edukacyjnej studentów, pracowników dydaktycznych i naukowców w ramach szkolnictwa wyższego. Taka mobilność pomaga wzbogacać kapitał ludzki i zwiększać szanse na zatrud­ nienie, ponieważ pozwala nabywać wiedzę i się nią wymieniać, rozwijać kompetencje językowe i międzykulturowe, a także upowszechniać kontakty międzyludzkie. Intensyfikując w ten sposób przepływ wiedzy, można ponadto zwiększać kreatyw­ ność i innowacyjność.

(4) Europejskie ramy kwalifikacji (Dz.U. C 111 z 6.5.2008, str. 1). (5) Np. Europejski Rejestr Zapewniania Jakości w szkolnictwie wyższym oraz europejskie standardy i wytyczne w dziedzinie zapewniania jakości w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego – powstałe w ramach procesu bolońskiego.

26.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 135/13

ŚWIADOMA JEDNAK, ŻE:

Globalna rywalizacja o gromadzenie coraz liczniejszych rzesz mobilnych studentów z zagranicy stale rośnie: partnerzy z innych części świata również aktywnie realizują strategie na rzecz otwierania szkół wyższych na świat i przyciągania do nich talentów.

bardziej zrozumiałe i przejrzyste, Europa może zyskać na znaczeniu także jako miejsce odbywania studiów. Należy zatem kontynuować badania nad możliwością prezentacji różnorodnych misji i osiągnięć szkół wyższych oraz nad możliwością stworzenia europejskiego instrumentu przejrzystości, tak by konkretne atuty europejskiego szkol­ nictwa wyższego mogły stać się bardziej czytelne i lepiej widoczne. 5. Wypracowanymi przez UE wspólnymi politykami i instrumentami, które mają wspierać państwa członkowskie w unowocześnianiu ich odmiennych systemów edukacji, zainteresowana jest coraz większa liczba państw trzecich, a do instrumentów wzbudzających szczególną ciekawość należą europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) i europejskie ramy kwalifikacji (EQF). Z licznymi wykazującymi zainteresowanie partnerami ze świata należy więc oprócz międzynarodowych programów współpracy akademickiej bardziej rozwijać dialog polityczny w dziedzinie szkolnictwa wyższego, i w ten sposób wymie­ niać doświadczenia i dobre rozwiązania, budować lokalny potencjał i korzystać z pozytywnych opinii w celu uspraw­ niania polityk UE. 6. Międzynarodowa współpraca akademicka powinna nadal być dla UE ważnym sposobem wspierania wysiłków moderniza­ cyjnych jej partnerów, gdyż umożliwiając powstawanie ustrukturyzowanych partnerstw między szkołami wyższymi z UE i z państw trzecich, UE może przyczynić się do budo­ wania lokalnego potencjału (zarówno w ramach szkół wyższych, jak i poza nimi), do zatrzymywania wykwalifiko­ wanych kadr na uczelniach oraz do zwiększania międzyna­ rodowych wymian akademickich i mobilności akademickiej.

ZWRACA SIĘ ZATEM DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY:

ZGADZA SIĘ, ŻE:

1. Międzynarodowa współpraca w obszarze szkolnictwa wyższego to dziedzina ważna i dająca satysfakcję, i należy ją wspierać zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C135 - 29 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 25 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 23 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie dla Nayifa Bin-Muhammada al-Qahtani i Qasima Yahaya Mahdi al-Rimi umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 450/2010

 • Dz. U. C135 - 22 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C135 - 21 z 201026.5.2010

  Zaproszenie do składania ofert – MOVE/SUB/01-2010 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku wewnętrznego: transport wodny śródlądowy

 • Dz. U. C135 - 20 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 19 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 15 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym

 • Dz. U. C135 - 8 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie kompetencji pomagających uczyć się przez całe życie i sprzyjających nowym umiejętnościom w nowych miejscach pracy

 • Dz. U. C135 - 2 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia

 • Dz. U. C135 - 1 z 201026.5.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.