Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 4

Taka współpraca pomaga zwiększać jakość i nowatorstwo nauczania, uczenia się i badań oraz sprzyja wytwarzaniu wiedzy. Szkolnictwo wyższe odgrywa główną rolę w rozwoju jednostek i społeczeństw, gdyż sprzyja rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu oraz propaguje aktywność obywatelską i wartości etyczne. Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego – uwzględniająca zasadę pomocniczości – powinna zatem stać się integralną częścią unijnej polityki w dziedzinie współpracy zewnętrznej i powinna być dostosowana do szczególnych potrzeb, inte­ resów i poziomu rozwoju odnośnych krajów partnerskich.

2. Należy wspierać inicjatywy i programy UE, które promują współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego mającą wymiar europejski i które pomagają szkołom wyższym pracować nad wspólnymi projektami naukowymi, wzmac­ niać europejskie sieci kontaktów, a co za tym idzie, zmniej­ szać bariery między poszczególnymi systemami krajowymi. Wspieranie współpracy europejskich szkół wyższych z partnerami z całego świata odgrywa istotną rolę w promowaniu jakości i wybitnego poziomu. Współpraca tego rodzaju przyczyniła się na przykład do opracowania nowatorskich kursów i otworzyła drogę do utworzenia transnarodowych wspólnych, podwójnych i wielokrotnych dyplomów. Unijne programy współpracy akademickiej powinny być zorganizowane w taki sposób, by mogły prowadzić do powstawania skutecznych i dobrze widocz­ nych mechanizmów uzyskiwania pożądanych wyników i wysyłać w świat jasne, spójne i przekonujące sygnały.

Przyjęły – w porozumieniu ze szkołami wyższymi i z poszano­ waniem ich niezależności i krajowych praktyk – środki służące: 1) rozwijaniu w tych szkołach prawdziwie międzynarodowej kultury, na przykład przez: a) promowanie współpracy, sieci i interakcji na szczeblu międzynarodowym między szkołami wyższymi, światem badań a sektorem biznesu w ramach tworzenia w pełni funkcjonującego trójkąta wiedzy; b) stymulowanie i wspieranie mobilności studentów, nauczycieli, naukowców i innych pracowników z zagranicy; c) oferowanie studentom, nauczycielom, naukowcom i innym zainteresowanym podmiotom z obszaru szkol­ nictwa wyższego szkoleń i możliwości zdobywania kompetencji niezbędnych do tego, by pracować w otwartym środowisku międzynarodowym; d) zatrudnianie osób, które zdobyły doświadczenie za granicą i umieją zachęcić miejscowych studentów i pracowników dydaktycznych do spojrzenia na świat w perspektywie międzynarodowej;

3. Szkolnictwo wyższe w UE staje się coraz atrakcyjniejsze dzięki postępom związanym z większą kompatybilnością i porównywalnością struktury studiów w ramach ogólnoeu­ ropejskiego procesu bolońskiego oraz dzięki przyjmowanym z powodzeniem przez UE wspólnym podejściom i narzędziom w dziedzinie uznawania kwalifikacji i zapewniania jakości. We wspólnym interesie leży promo­ wanie tych osiągnięć na świecie i reagowanie na rosnące zainteresowanie państw trzecich. Z uznaniem należy przyjąć powstanie forum poświęconego polityce bolońskiej, które ma służyć dialogowi politycznemu między europejskim obszarem szkolnictwa wyższego a pozostałymi częściami świata i które będzie miejscem wymiany poglądów w konkretnych sprawach będących przedmiotem zaintereso­ wania stron.

4. Dzięki inicjatywom, które sprawiają, że europejskie szkol­ nictwo wyższe staje się dla podmiotów międzynarodowych

C 135/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2010

e) zapewnianie dobrych jakościowo programów nauczania i stosowanie metod nauczania uwzględniających wymiar międzynarodowy; f) tworzenie otoczenia instytucjonalnego, które zachęca studentów, pracowników dydaktycznych i naukowców do udziału w międzynarodowych programach, do zdobywania wspólnych, podwójnych i wielokrotnych dyplomów oraz do uczestnictwa w projektach badaw­ czych; g) zachęcanie szkół wyższych do opracowania strategii rozwijających ich wymiar międzynarodowy i/lub do uwzględnienia tego wymiaru w swoich planach rozwoju; 2) zwiększaniu międzynarodowej atrakcyjności szkół wyższych, na przykład przez: a) stymulowanie wybitnego poziomu europejskich ośrodków akademickich oraz dbanie o lepszą rozpozna­ walność tych ośrodków na arenie międzynarodowej jako ciekawych miejsc do nauki i prowadzenia badań; b) poprawę jakości usług mających zapewniać studentom, pracownikom dydaktycznym, naukowcom i innym pracownikom z zagranicy wsparcie w związku z ich przy­ byciem, pobytem i powrotem do siebie; c) uczestnictwo w międzynarodowych sieciach współpracy, projektach i wspólnych programach edukacyjno-badaw­ czych; d) działania na rzecz dobrych jakościowo wspólnych, podwójnych i wielokrotnych dyplomów oraz na rzecz wspólnego monitorowania prac naukowych; e) ułatwianie – z należytym uwzględnieniem mechanizmów zapewniania jakości – uznawania kwalifikacji i okresów studiów odbytych za granicą;

3) propagowaniu globalnego wymiaru szkół wyższych i uświadamianiu im ich odpowiedzialności społecznej, na przykład przez: a) promowanie nowych i nowatorskich form współpracy ponadnarodowej w środowisku akademickim; b) promowanie i zwiększanie równości dostępu do szkol­ nictwa wyższego i do międzynarodowych programów mobilności przez zapewnianie odpowiednich zachęt i odpowiedniego wsparcia; c) odwdzięczanie się społeczeństwu wiedzą – na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym – a tym samym pomoc w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i reagowaniu na ważne wyzwania społeczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C135 - 29 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 25 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 23 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie dla Nayifa Bin-Muhammada al-Qahtani i Qasima Yahaya Mahdi al-Rimi umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 450/2010

 • Dz. U. C135 - 22 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C135 - 21 z 201026.5.2010

  Zaproszenie do składania ofert – MOVE/SUB/01-2010 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku wewnętrznego: transport wodny śródlądowy

 • Dz. U. C135 - 20 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 19 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 15 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym

 • Dz. U. C135 - 8 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie kompetencji pomagających uczyć się przez całe życie i sprzyjających nowym umiejętnościom w nowych miejscach pracy

 • Dz. U. C135 - 2 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia

 • Dz. U. C135 - 1 z 201026.5.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.