Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 12

Tytuł:

Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 12

Strona 1 z 4
C 135/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2010

Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie międzynarodowego wymiaru (1) szkolnictwa wyższego (2010/C 135/04)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, MAJĄC NA UWADZE FAKT, ŻE:

1. Deklaracja bolońska z dnia 19 czerwca 1999 r. dała początek międzyrządowemu procesowi – aktywnie wspiera­ nemu przez Unię Europejską – który ma prowadzić do utworzenia do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkol­ nictwa Wyższego, oraz fakt, że ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe z 46 państw uczestniczących w procesie bolońskim podczas spotkania w Leuven i Louvain-la-Neuve w dniach 28–29 kwietnia 2009 r. zaape­ lowali do szkół wyższych o działalność o bardziej między­ narodowym charakterze. 2. W rezolucji Rady z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie unowocześniania szkół wyższych, by zwiększyć konkuren­ cyjność Europy w światowej gospodarce opartej na wiedzy (2), zwrócono się do państw członkowskich, by dzia­ łały na rzecz międzynarodowego wymiaru szkół wyższych, sprzyjając zapewnianiu jakości drogą niezależnej oceny tych szkół i ich wzajemnej weryfikacji, zwiększając mobilność, propagując stosowanie wspólnych i podwójnych dyplomów, a także ułatwiając uznawanie kwalifikacji i okresów studiów. 3. Unia Europejska ma długą tradycję współpracy z państwami trzecimi na podstawie zestawu polityk i instrumentów, w których szkolnictwo wyższe zyskuje coraz większą rolę. Umowy o współpracy z partnerami z całego świata często przewidują wspieranie infrastruktury szkolnictwa wyższego i programów współpracy w tej dziedzinie oraz określają ramy stosownego dialogu politycznego. Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego odgrywa istotną rolę również w przypadku ram współpracy wielostronnej, takich jak Unia dla Śródziemnomorza, Wymiar Północny czy Part­ nerstwo Wschodnie. 4. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanowiono program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (3). 5. Program Tempus IV (na lata 2007–2013) wspiera moderni­ zację szkolnictwa wyższego w państwach partnerskich z Europy Wschodniej, Azji Środkowej, regionu Bałkanów Zachodnich oraz basenu Morza Śródziemnego; służą temu głównie projekty współpracy między szkołami wyższymi oraz odpowiednie partnerstwa. Współpracę akademicką z pozostałymi regionami świata przewidują inne programy, np. programy współpracy z państwami uprzemysłowionymi czy też Edulink, Nyerere i Alfa.

(1) Do celów niniejszego dokumentu termin „wymiar międzynarodowy” oznacza rozwijanie międzynarodowej współpracy między szkołami wyższymi z UE i z państw trzecich. (2) Dok. 16096/1/07 REV 1. (3) Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 83.

6. „Działania Marie Curie”, realizowane w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technolo­ gicznego, sprzyjają wybitnemu poziomowi badań europej­ skich i mobilności w tym sektorze oraz w istotny sposób pomagają kształtować w europejskim systemie badawczym dynamiczne, światowej klasy kadry, a przy tym uwzględniają właściwy badaniom międzynarodowy charakter.

ODNOTOWUJĄC, ŻE:

1. Szkolnictwo wyższe zyskuje coraz bardziej międzynarodowy wymiar, gdyż coraz więcej szkół wyższych przyjmuje studentów z państw trzecich, prowadzi wymianę studentów, personelu, projektów i wiedzy, a także angażuje się w międzynarodową współpracę akademicką i badawczą. 2. Jakość europejskich szkół wyższych oraz jedyna w swoim rodzaju oferta różnorodnych i dogłębnych studiów spra­ wiają, że szkoły te stają się bardzo atrakcyjne dla międzyna­ rodowego środowiska akademickiego jako miejsca nauki i jako partnerzy wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C135 - 29 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 25 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 23 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie dla Nayifa Bin-Muhammada al-Qahtani i Qasima Yahaya Mahdi al-Rimi umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 450/2010

 • Dz. U. C135 - 22 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C135 - 21 z 201026.5.2010

  Zaproszenie do składania ofert – MOVE/SUB/01-2010 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku wewnętrznego: transport wodny śródlądowy

 • Dz. U. C135 - 20 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 19 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 15 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym

 • Dz. U. C135 - 8 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie kompetencji pomagających uczyć się przez całe życie i sprzyjających nowym umiejętnościom w nowych miejscach pracy

 • Dz. U. C135 - 2 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia

 • Dz. U. C135 - 1 z 201026.5.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.