Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 4

f) sprzyjanie lepszemu rozumieniu ram prawnych i procedur wdrażania odnoszących się do instrumentów polityki spój­ ności, które dotyczą w szczególności podmiotów kultural­ nych działających w sektorze publicznym i prywatnym, w tym społeczeństwa obywatelskiego, oraz które pomagają pogłębiać wśród osób odpowiedzialnych za politykę rozwoju lokalnego i regionalnego świadomość istnienia wymiaru kulturalnego. Państwa członkowskie są proszone o: a) uwzględnianie podmiotów kulturalnych w zintegrowanym podejściu oddolnym do programów rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym – w stosownych przypadkach – w kontekście europejskiej polityki spójności; b) angażowanie władz lokalnych i regionalnych we wprowa­ dzanie w życie europejskiej agendy kultury, tak aby polityka kulturalna odpowiadała oczekiwaniom i potrzebom europej­ skich regionów i miast; c) zachęcanie do tworzenia zintegrowanych lokalnych strategii rozwoju służących wyrównywaniu różnic geograficznych w dostępie obywateli do kultury. Komisja jest proszona o: a) zbieranie i upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań na szczeblu europejskim i opracowanie instrumentów wymiany informacji na szczeblu europejskim. 2. Tworzenie na szczeblu lokalnym i regionalnym środowiska sprzyjającego lepszemu rozwojowi sektora kulturalnego i kreatywnego, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw Państwa członkowskie i Komisja są proszone o:

d) wspieranie i zwiększanie dostępu małych i średnich przed­ siębiorstw z sektora kulturalnego i kreatywnego do cyfro­ wych i tradycyjnych kanałów dystrybucji poprzez politykę promującą jak najszerszą dystrybucję i upowszechnianie dzieł, i o zagwarantowanie przy tym sprawiedliwego wyna­ grodzenia podmiotom zaangażowanym w cykl twórczy. Państwa członkowskie są proszone o: a) działanie na rzecz uregulowań prawnych sprzyjających małym i średnim przedsiębiorstwom z sektora kulturalnego i kreatywnego i szukanie nowych sposobów na zapewnienie dostępu do finansowania, tak publicznego, jak i prywatnego; b) sprzyjanie lepszej komunikacji między sektorem kulturalnym i kreatywnym a sektorem usług finansowych poprzez zachę­ canie do organizowania dla przedsiębiorstw, pracodawców i pracowników sektora kulturalnego szkoleń z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, badań i innowacji, finansów i informacji. Komisja jest proszona o: a) przywiązywanie większej wagi do sektora kulturalnego i kreatywnego w kluczowych inicjatywach politycznych, stosownych strategiach i programach Unii Europejskiej. 3. Poszerzanie udziału kultury turystyce w zrównoważonej

Państwa członkowskie i Komisja są proszone o: a) stymulowanie rozwoju turystyki kulturalnej, będącej podsta­ wowym elementem turystyki zrównoważonej, i przywiązywanie należytej wagi do ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, krajobrazu i jakości życia. Państwa członkowskie są proszone o:

a) lepsze wykorzystywanie instrumentów polityki spójności i innych stosownych programów finansowania z myślą o optymalizacji wsparcia dla sektora kulturalnego i kreatywnego, m.in. poprzez uproszczenie dostępu do infor­ macji o możliwościach uzyskania środków finansowych i poprzez zapewnianie usług doradczych; b) sprzyjanie tworzeniu inkubatorów sektora kulturalnego i kreatywnego na szczeblu lokalnym i regionalnym i wzmacnianie w ten sposób przedsiębiorczości; c) poszukiwanie sposobów promowania nowych modeli bizne­ sowych oraz konsolidowania klastrów kreatywności i ośrodków badań biznesowych dzięki szansom, jakie daje stosowanie i wykorzystywanie technologii informacyjnokomunikacyjnych;

a) wspieranie rewitalizacji zasobów charakterystycznych dla danego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dzie­ dzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), form wyrazu kulturowego i powiązanych działań; b) promowanie działań kulturalnych, które uwzględniają i szanują specyficzne cechy regionu oraz dbają o jego wize­ runek, a jednocześnie umożliwiają zaangażowanie i uczestnictwo lokalnej ludności; c) dalsze zwiększanie – w kontekście edukacji ekologicznej – świadomości, że należy chronić dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, z myślą o promowaniu odpowiedzialnych postaw wśród turystów i wykonawców usług turystycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C135 - 29 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 25 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 23 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie dla Nayifa Bin-Muhammada al-Qahtani i Qasima Yahaya Mahdi al-Rimi umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 450/2010

 • Dz. U. C135 - 22 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C135 - 21 z 201026.5.2010

  Zaproszenie do składania ofert – MOVE/SUB/01-2010 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku wewnętrznego: transport wodny śródlądowy

 • Dz. U. C135 - 20 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 19 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 12 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego

 • Dz. U. C135 - 8 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie kompetencji pomagających uczyć się przez całe życie i sprzyjających nowym umiejętnościom w nowych miejscach pracy

 • Dz. U. C135 - 2 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia

 • Dz. U. C135 - 1 z 201026.5.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.