Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 15

Tytuł:

Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 15

Strona 1 z 4
26.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 135/15

Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym (2010/C 135/05)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYPOMINAJĄC:

— rozwijać udział kultury w zrównoważonej turystyce, która jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności lokalnej i regionalnej oraz o rozwoju gospo­ darczym, a także bodźcem do lepszego eksponowania dzie­ dzictwa kulturowego w Europie, — zwiększać wśród decydentów świadomość lokalnych i regionalnych strategii politycznych, które służą wypraco­ waniu – poprzez kulturę i kreatywność – nowych kompe­ tencji dostosowanych do obecnego szybko zmieniającego się otoczenia, a tym samym służą rozwijaniu nowych umiejęt­ ności, ulepszaniu kapitału ludzkiego i zwiększaniu spójności społecznej, — wzmacniać transgraniczne, międzypaństwowe i międzyregionalne inicjatywy kulturalne będące sposobem na tworzenie związków między różnymi narodami i regionami Europy oraz na zwiększanie spójności gospodar­ czej, społecznej i terytorialnej,

— o stosownym tle politycznym przedstawionym w załączniku do niniejszych konkluzji, — o wyzwaniach – tak gospodarczych, jak i społecznych – stojących przed Unią Europejską i o konieczności stwo­ rzenia europejskiej strategii służącej sprostaniu tym wyzwa­ niom, — o niezaprzeczalnej wartości kultury oraz o jej znaczeniu jako kluczowego czynnika napędzającego konkurencyjną, inno­ wacyjną i sprzyjającą włączeniu społecznemu gospodarkę rynkową oraz jako katalizatora spójności społecznej, — o szczególnym bogactwie kulturowym i różnorodności regionów i miast Europy, o ich bliskości w stosunku do obywateli i podmiotów lokalnych oraz o ich roli w kształtowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, — o udziale kultury oraz sektora kulturalnego i kreatywnego w rozwoju lokalnym i regionalnym poprzez uatrakcyjnianie europejskich regionów i rozwój zrównoważonej turystyki, tworzenie nowych możliwości zatrudnienia oraz innowacyj­ nych produktów i usług, a także pomoc w rozwijaniu nowych umiejętności i kompetencji,

ZGADZA SIĘ, ŻE:

WSKAZUJE – Z NALEŻYTYM UWZGLĘDNIENIEM ZASADY POMOC­ NICZOŚCI – NASTĘPUJĄCE OBSZARY PRIORYTETOWE:

1. Uwzględnianie kultury w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego Państwa członkowskie i Komisja są proszone o: a) zwiększanie roli kultury w zintegrowanych politykach rozwoju lokalnego i regionalnego – w tym w politykach dotyczących infrastruktury, odnowy miast, różnicowania obszarów wiejskich, usług, przedsiębiorczości, turystyki, badań i innowacji, ulepszania kapitału ludzkiego, włączenia społecznego – oraz we współpracy międzyregionalnej; b) zwiększanie wertykalnych i horyzontalnych synergii pomiędzy sektorem kulturalnym a innymi sektorami oraz wzmacnianie partnerstw między podmiotami publicznymi i prywatnymi; c) wspieranie opartego na dowodach podejścia do inwestycji kulturalnych na szczeblu lokalnym i regionalnym, z wykorzystaniem instrumentów ewaluacji, w tym oceny skutków; d) propagowanie szerszej współpracy i wymiany sprawdzonych rozwiązań między państwami członkowskimi, europejskimi regionami, miastami i podmiotami; e) propagowanie informacji o udziale kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym oraz zwiększanie świadomości odnośnie do tego zjawiska;

— pomiędzy kulturą, kreatywnością i innowacyjnością wystę­ puje wyraźny związek przyczyniający się do postępu społecznego i gospodarczego. Należy zatem skonsolidować udział kultury, w szczególności sektora kulturalnego i kreatywnego, w strategii Europa 2020 na rzecz inteligen­ tnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu,

UWAŻA, ŻE W CELU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU W ROZWOJU LOKALNYM I REGIONALNYM NALEŻY: KULTURY

— uwzględnić kulturę, jako element o znaczeniu strategicznym i międzysektorowym, w europejskich i krajowych strategiach politycznych na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju regionów i miast europejskich, — zachęcać na szczeblu lokalnym i regionalnym do strategicz­ nych inwestycji w kulturę oraz w sektor kulturalny i kreatywny, a zwłaszcza w małe i średnie przedsiębiorstwa, w celu tworzenia kreatywnych i dynamicznych społe­ czeństw,

C 135/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C135 - 29 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 25 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 23 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie dla Nayifa Bin-Muhammada al-Qahtani i Qasima Yahaya Mahdi al-Rimi umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 450/2010

 • Dz. U. C135 - 22 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C135 - 21 z 201026.5.2010

  Zaproszenie do składania ofert – MOVE/SUB/01-2010 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku wewnętrznego: transport wodny śródlądowy

 • Dz. U. C135 - 20 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 19 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 12 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego

 • Dz. U. C135 - 8 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie kompetencji pomagających uczyć się przez całe życie i sprzyjających nowym umiejętnościom w nowych miejscach pracy

 • Dz. U. C135 - 2 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia

 • Dz. U. C135 - 1 z 201026.5.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.