Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 2

Tytuł:

Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 2

Strona 1 z 7
C 135/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2010

IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

RADA

Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia (2010/C 135/02)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

MAJĄC NA UWADZE:

1. Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkow­ skich zgromadzonych w Radzie z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie skuteczności edukacji i szkoleń i równego dostępu do nich (1), w których to konkluzjach zwrócono się do państw członkowskich o stworzenie systemu kształcenia i szkolenia, który gwarantowałby równość i uniezależniał możliwości, dostęp, traktowanie i wyniki od statusu społeczno-ekonomicznego i innych czynników mogących skutkować nierównymi szansami edukacyjnymi.

cyjność Europy w światowej gospodarce opartej na wiedzy (4), w której to rezolucji potwierdzono, że należy zapewnić więcej możliwości uczenia się przez całe życie, poszerzyć dostęp do szkolnictwa wyższego osobom uczącym się w sposób nietradycyjny i uczącym się doro­ słym, a także rozwijać w szkolnictwie wyższym element uczenia się przez całe życie. 5. Konkluzje Rady z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie uczenia się dorosłych (5), w których to konkluzjach podkreślono, że należy zadbać o podniesienie poziomu umiejętności wśród wciąż dużej grupy pracowników nisko wykwalifikowanych, i w których zwrócono uwagę, że uczenie się dorosłych pomaga zwiększać spójność społeczną i rozwój gospo­ darczy. 6. Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (6), w której to decyzji stwierdzono, że jedną z podstawowych przeszkód w integracji społecznej jest niedobór podstawowych umie­ jętności i kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. 7. Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkow­ skich zebranych w Radzie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przyszłych priorytetów ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodo­ wego (VET) (7), w których to konkluzjach podkreślono, że kształcenie i szkolenie zawodowe nie tylko zwiększa konkurencyjność, stymuluje wydajność przedsiębiorstw i zachęca do innowacji w kontekście globalnej gospodarki, lecz także sprzyja równości, spójności, rozwojowi osobis­ temu i aktywności obywatelskiej i że należy propagować atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego wśród wszystkich grup docelowych.

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) Dok. 16096/1/07 REV 1. Dz.U. C 140 z 6.6.2008, s. 10. Dz.U. L 298 z 7.11.2008, s. 20. Dz.U. C 18 z 24.1.2009, s. 6.

2. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2), w którym to zaleceniu zwrócono uwagę, że należy zaoferować wszystkim możliwość nabywania kompetencji kluczowych i ofertę tę odpowiednio dostosowywać do potrzeb osób niemogących – z powodu nierównych szans edukacyjnych – bez specjalnego wsparcia w pełni zrealizować swojego potencjału edukacyjnego.

3. Rezolucję Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy (3), w której to rezolucji podkreślono, że należy prognozować zapotrzebowanie na umiejętności i podnosić ich ogólny poziom, za priorytet przyjmując kształcenie i szkolenie osób nisko wykwalifikowanych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

4. Rezolucję Rady z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie unowocześniania szkół wyższych, by zwiększyć konkuren­

(1) Dz.U. C 298 z 8.12.2006, s. 3. (2) Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10. (3) Dz.U. C 290 z 4.12.2007, s. 1.

26.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 135/3

8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C135 - 29 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 25 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 23 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie dla Nayifa Bin-Muhammada al-Qahtani i Qasima Yahaya Mahdi al-Rimi umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 450/2010

 • Dz. U. C135 - 22 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C135 - 21 z 201026.5.2010

  Zaproszenie do składania ofert – MOVE/SUB/01-2010 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku wewnętrznego: transport wodny śródlądowy

 • Dz. U. C135 - 20 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 19 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 15 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym

 • Dz. U. C135 - 12 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego

 • Dz. U. C135 - 8 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie kompetencji pomagających uczyć się przez całe życie i sprzyjających nowym umiejętnościom w nowych miejscach pracy

 • Dz. U. C135 - 1 z 201026.5.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.