Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 29

Tytuł:

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 29

Strona 1 z 3
26.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 135/29

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2010/C 135/12) Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

JEDNOLITY DOKUMENT

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 „ARANCIA DI RIBERA” NR WE: IT-PDO-0005-0669-07.01.2008 ChOG ( ) ChNP ( X ) 1. Nazwa: „Arancia di Ribera” 2. Państwo członkowskie lub kraj trzeci: Włochy 3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego: Klasa 1.6 – Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone 3.2. Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1: Chroniona nazwa pochodzenia „Arancia di Ribera” jest zastrzeżona dla produktów wytworzonych z następujących odmian: Brasiliano i jej dwóch klonów: Brasiliano comune, Brasiliano risanato; Washington Navel, Washington navel comune, Washington Navel risanato, Washington Navel 3033, Navelina i jej klony: Navelina comune, Navelina risanata i Navelina ISA 315. W momencie wprowadzenia do obrotu ChNP „Arancia di Ribera” ma następujące cechy: owoc (hesperidium) o średnicy poprzecznej co najmniej 70 mm; kaliber co najmniej 6 według klasyfikacji europejskiej; kształt typowy kulisto-elipsoidalny (jajowaty lub spłaszczony lub eliptyczny) z wewnętrznym zagłębieniem; barwa skórki: jednorodnie pomarańczowa przechodząca w czerwonawą pod koniec zimy; miąższ o barwie jednorodnie pomarań­ czowej, strukturze delikatnej i jędrnej, bez pestek; sok: barwa pomarańczowa; wydajność soku z owocu nie mniej niż 40 %; zawartość substancji stałych rozpuszczalnych – od 9 do 15 stopni Brix’a; kwaśność od 0,75 do 1,50; stosunek substancji stałych rozpuszczalnych do kwasów organicznych miareczko­ wanych nie mniej niż 8. ChNP „Arancia di Ribera” jest zastrzeżona dla pomarańczy należących do kategorii handlowej „ekstra” i „I”. 3.3. Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych): — 3.4. Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego): — 3.5. Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym: W celu zapewnienia jakości produktów objętych chronioną nazwą pochodzenia i zachowania ich w nienaruszalnym stanie wszystkie czynności związane z pakowaniem muszą odbywać się na terenie obszaru produkcji określonego w pkt 4, ponieważ długotrwały transport i późniejsze czynności mogłyby sprzyjać pojawianiu się czynników chorobotwórczych i skażenia produktu.

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

3.1. Rodzaj produktu (zgodnie z załącznikiem III):

C 135/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2010

„Arancia di Ribera” nie jest bowiem poddawana działaniu żadnych czynników chemicznych ani przed zbiorem, ani po nim, ani w fazie pakowania. Brak konserwantów w skórce powoduje, że „Arancia di Ribera” jest mniej odporna na transport i inne czynności. 3.6. Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.: ChNP „Arancia di Ribera” jest wprowadzana do obrotu w następujących opakowaniach: — pojemniki lub tacki drewniane, plastikowe i kartonowe o pojemności nie więcej niż 25 kg, — torby siatkowe o pojemności nie większej niż 5 kg, — skrzynki z tektury falistej o pojemności nie większej niż 40 kg. Pojemniki, siatki i skrzynki z tektury falistej muszą być pieczętowane w taki sposób, żeby wyjęcie zawartości opakowania nie było możliwe bez zerwania plomby. 3.7. Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania: Na opakowaniach należy obowiązkowo umieścić na etykiecie czcionką drukowaną jasną i czytelną: — nazwę ChNP „Arancia di Ribera” oraz logo czcionką większą od czcionki zastosowanej do wyko­ nania innych napisów na etykiecie, — odmianę pomarańczy: Brasiliano, Washington navel i Navelina, — nazwisko, nazwę, adres zakładu produkcyjnego lub pakującego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C135 - 25 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 23 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie dla Nayifa Bin-Muhammada al-Qahtani i Qasima Yahaya Mahdi al-Rimi umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 450/2010

 • Dz. U. C135 - 22 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C135 - 21 z 201026.5.2010

  Zaproszenie do składania ofert – MOVE/SUB/01-2010 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku wewnętrznego: transport wodny śródlądowy

 • Dz. U. C135 - 20 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 19 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 15 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym

 • Dz. U. C135 - 12 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego

 • Dz. U. C135 - 8 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie kompetencji pomagających uczyć się przez całe życie i sprzyjających nowym umiejętnościom w nowych miejscach pracy

 • Dz. U. C135 - 2 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia

 • Dz. U. C135 - 1 z 201026.5.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.