Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 161 POZ 38

Tytuł:

Sprawy połączone T-303/06 i T-337/06: Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2010 r. — UniCredito Italiano przeciwko OHIM — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenia słownych wspólnotowych znaków towarowych UNIWEB i UniCredit Wealth Management — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe UNIFONDS i UNIRAK oraz wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy UNIZINS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

Data ogłoszenia:2010-06-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 161 POZ 38

C 161/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2010

SĄD

Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2010 r. — UniCredito Italiano przeciwko OHIM — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (Sprawy połączone T-303/06 i T-337/06) (1) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenia słownych wspólnotowych znaków towarowych UNIWEB i UniCredit Wealth Management — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe UNIFONDS i UNIRAK oraz wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy UNIZINS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)) (2010/C 161/57) Język postępowania: włoski Strony Strona skarżąca: UniCredito Italiano SpA (Genua, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci G. Floridia, R. Floridia i F. Polettini)

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

zgłoszonego znaku towarowego UNIWEB w odniesieniu do „bankowości, działalności finansowej, działalność monetarnej, ubezpieczeń, informacji i doradztwa w sprawach dotyczących finansów i ubezpieczeń, obsługi kart kredytowych/debetowych, internetowych usług bankowych i finansowych”, należących do klasy 36. 3) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 25 września 2006 r. (sprawy połączone R 456/2005-2 i R 502/2005-2) w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie UniCredito Italiano SpA w sprawie R 456/2005-2, uwzględniając sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towa­ rowego UniCredit Wealth Management w odniesieniu do „banko­ wości, działalności finansowej, działalność monetarnej, ubezpieczeń i informacji finansowych”, należących do klasy 36. 4) Żądania Union Investment Privatfonds GmbH zostają oddalone. 5) Każda ze stron pokryje własne koszty postępowania.

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawi­ ciel: P. Bullock, pełnomocnik) Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2010 r. — Union Investment Privatfonds przeciwko OHIM — UnicreCartão International De Crédito (unibanco) (Sprawa T-392/06) (1) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego unibanco — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe UniFLEXIO, UniVARIO i UniZERO — Nieprzedstawienie dokumentów w odpowiednim terminie — Uprawnienia dyskrecjonalne przyznane na podstawie art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)) (2010/C 161/58) Sentencja 1) Sprawy T-303/06 i T-337/06 zostają połączone w celu wydania wyroku. Strony Strona skarżąca: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokat H. Kelner i następnie adwokat J. Zindel) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawi­ ciel: G. Schneider, pełnomocnik) Język postępowania: niemiecki

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Union Investment Privat­ fonds GmbH (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Zindel)

Przedmiot Skargi na dwie decyzje Drugiej Izby Odwoławczej OHIM: z dnia 5 września 2006 r. (sprawy połączone R 196/2005-2 i R 211/2005-2) i z dnia 25 września 2006 r. (sprawy połączone R 456/2005-2 i R 502/2005-2) dotyczące postępowań w sprawie sprzeciwu między Union Investment Privatfonds GmbH a UniCredito Italiano SpA.

2) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 5 września 2006 r. (sprawy połączone R 196/2005-2 i R 211/2005-2) w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie UniCredito Italiano SpA w sprawie R 211/2005-2, uwzględniając sprzeciw wobec rejestracji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 161 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C161 - 58 z 201019.6.2010

  Sprawa F-23/10: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2010 r. — Allen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 58 z 201019.6.2010

  Sprawa F–24/10: Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2010 r. — Kaskarelis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 58 z 201019.6.2010

  Sprawa F-25/10: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2010 r. — De Aguiar Ribeiro da Silva przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C161 - 57 z 201019.6.2010

  Sprawa F-19/10: Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2010 r. — Marsili przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 57 z 201019.6.2010

  Sprawa F-21/10: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 56 z 201019.6.2010

  Sprawa T-200/10: Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2010 r. — Avery Dennison przeciwko OHIM — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON)

 • Dz. U. C161 - 56 z 201019.6.2010

  Sprawa T-109/04: Postanowienie Sądu z dnia 16 kwietnia 2010 r. — DB Schenker Rail Deutschland przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 56 z 201019.6.2010

  Sprawa T-511/08: Postanowienie Sądu z dnia 13 kwietnia 2010 r. — Unity OSG FZE przeciwko Radzie

 • Dz. U. C161 - 55 z 201019.6.2010

  Sprawa T-188/10: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2010 r. — DTL Corporación przeciwko OHIM

 • Dz. U. C161 - 55 z 201019.6.2010

  Sprawa T-190/10: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2010 r. — Egan i Hackett przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C161 - 54 z 201019.6.2010

  Sprawa T-182/10: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2010 r. — AISCAT przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 53 z 201019.6.2010

  Sprawa T-179/10: Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2010 r. — Zitro IP przeciwko OHIM — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL)

 • Dz. U. C161 - 53 z 201019.6.2010

  Sprawa T-180/10: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2010 r. — Nickel Institute przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 52 z 201019.6.2010

  Sprawa T-178/10: Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2010 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisja

 • Dz. U. C161 - 51 z 201019.6.2010

  Sprawa T-177/10: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2010 r. — Alcoa Trasformazioni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 50 z 201019.6.2010

  Sprawa T-175/10: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (FERTILITYINVIVO)

 • Dz. U. C161 - 50 z 201019.6.2010

  Sprawa T-176/10: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2010 r. — Seven przeciwko OHIM — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)

 • Dz. U. C161 - 49 z 201019.6.2010

  Sprawa T-172/10: Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2010 r. — Colas przeciwko OHIM — García-Teresa Gárate (BASE-SEAL)

 • Dz. U. C161 - 48 z 201019.6.2010

  Sprawa T-168/10: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2010 r. — Komisja przeciwko SEMEA

 • Dz. U. C161 - 48 z 201019.6.2010

  Sprawa T-170/07: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2010 r. — CTG Luxembourg PSF przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

 • Dz. U. C161 - 47 z 201019.6.2010

  Sprawa T-167/10: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 46 z 201019.6.2010

  Sprawa T-163/10: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2010 r. — Entegris przeciwko OHIM — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

 • Dz. U. C161 - 46 z 201019.6.2010

  Sprawa T-164/10: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2010 r. — Pioneer Hi-Bred International przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 45 z 201019.6.2010

  Sprawa T-159/10: Skarga wniesiona w dniu 9 kwietnia 2010 r. — Air France przeciwko OHIM (obraz równoległoboku)

 • Dz. U. C161 - 45 z 201019.6.2010

  Sprawa T-162/10: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2010 r. — Niki Luftfahrt przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 44 z 201019.6.2010

  Sprawa T-158/10: Skarga wniesiona w dniu 9 kwietnia 2010 r. — Dow Chemical przeciwko Radzie

 • Dz. U. C161 - 43 z 201019.6.2010

  Sprawa T-15/10: Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2010 r. — Noko Ngele przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 43 z 201019.6.2010

  Sprawa T-154/10: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Francja przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 42 z 201019.6.2010

  Sprawa T-429/09: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2009 r. — Campailla przeciwko Komisji

 • Dz. U. C161 - 42 z 201019.6.2010

  Sprawa T-510/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 21 października 2009 r. w sprawie F-33/08 V przeciwko Komisji, wniesione w dniu 12 kwietnia 2010 r. przez V

 • Dz. U. C161 - 41 z 201019.6.2010

  Sprawa T-18/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi i Radzie (Środki tymczasowe — Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 — Handel produktami z fok — Zakaz przywozu i sprzedaży — Wyjątek na rzecz społeczności Eskimosów — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Dopuszczalność — Fumus boni juris — Brak okoliczności niecierpiących zwłoki)

 • Dz. U. C161 - 41 z 201019.6.2010

  Sprawa T-103/10 P(R): Postanowienie Sądu z dnia 27 kwietnia 2010 r. — Parlament przeciwko U (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Decyzja o zwolnieniu — Postanowienie Prezesa Sądu do Spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej wydane w ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C161 - 40 z 201019.6.2010

  Sprawa T-110/08: Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2010 r. — Freixenet przeciwko OHIM (kształt czarnej, matowej, oszronionej butelki) ({Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego czarną, matową, oszronioną butelkę — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dz. U. C161 - 40 z 201019.6.2010

  Sprawa T-586/08: Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2010 r. — Kerma przeciwko OHIM (BIOPIETRA) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BIOPIETRA — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C161 - 40 z 201019.6.2010

  Sprawa T-22/09: Postanowienie Sądu z dnia 15 kwietnia 2010 r. — Katjes Fassin przeciwko OHIM (forma twarzy pandy) (Wspólnotowy znak towarowy — Odmowa rejestracji przez eksperta — Wycofanie zgłoszenia — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C161 - 39 z 201019.6.2010

  Sprawa T-388/07: Wyrok Sądu z dnia 6 maja 2010 r. — Comune di Napoli przeciwko Komisji (EFRR — Zmniejszenie pomocy finansowej — Miejski projekt pilotażowy utworzenia sieci punktów telematycznych miasta Neapol — Pojęcie nieprawidłowości — Wydatki kwalifikowalne)

 • Dz. U. C161 - 39 z 201019.6.2010

  Sprawa T-109/08: Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2010 r. — Freixenet przeciwko OHIM (Kształt białej oszronionej butelki) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego białą oszronioną butelkę — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Brak uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dz. U. C161 - 38 z 201019.6.2010

  Sprawa T-392/06: Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2010 r. — Union Investment Privatfonds przeciwko OHIM — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego unibanco — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe UniFLEXIO, UniVARIO i UniZERO — Nieprzedstawienie dokumentów w odpowiednim terminie — Uprawnienia dyskrecjonalne przyznane na podstawie art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C161 - 37 z 201019.6.2010

  Sprawa C-196/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 22 kwietnia 2010 r. — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG przeciwko Hauptzollamt Bielefeld

 • Dz. U. C161 - 36 z 201019.6.2010

  Sprawa C-189/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 16 kwietnia 2010 r. — postępowanie karne przeciwko Sélimowi Abdeliemu

 • Dz. U. C161 - 36 z 201019.6.2010

  Sprawa C-191/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 19 kwietnia 2010 r. — Société Rastelli Davide et C. przeciwko Jeanowi-Charlesowi Hidoux występującemu w charakterze likwidatora spółki Médiasucre international

 • Dz. U. C161 - 35 z 201019.6.2010

  Sprawa C-179/10: Skarga wniesiona w dniu 9 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C161 - 35 z 201019.6.2010

  Sprawa C-188/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 16 kwietnia 2010 r.. — postępowanie karne przeciwko Azizovi Melkiemu

 • Dz. U. C161 - 34 z 201019.6.2010

  Sprawa C-176/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Danilo Spina przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 34 z 201019.6.2010

  Sprawa C-178/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Târgu-Mureș (Rumunia) w dniu 17 marca 2010 r. — Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș przeciwko SC Darmi SRL

 • Dz. U. C161 - 33 z 201019.6.2010

  Sprawa C-174/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Paola Tonachella przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 33 z 201019.6.2010

  Sprawa C-175/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Pietro Calogero przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 32 z 201019.6.2010

  Sprawa C-171/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Andrea Sacripanti przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 32 z 201019.6.2010

  Sprawa C-172/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Emiliano Orru’ przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 32 z 201019.6.2010

  Sprawa C-173/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Fabrizio Cariulo przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 31 z 201019.6.2010

  Sprawa C-169/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Sandra Castronovo przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 31 z 201019.6.2010

  Sprawa C-170/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Mirko De Filippo przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 30 z 201019.6.2010

  Sprawa C-166/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Patrizia Banchetti przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 30 z 201019.6.2010

  Sprawa C-167/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Andrea Palomba przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 30 z 201019.6.2010

  Sprawa C-168/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Michele Fanelli przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 29 z 201019.6.2010

  Sprawa C-164/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Emanuele Ferazzoli przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 29 z 201019.6.2010

  Sprawa C-165/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Cosima Barberio przeciwko Ministero dell’Interno

 • Dz. U. C161 - 28 z 201019.6.2010

  Sprawa C-162/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland w dniu 7 kwietnia 2010 r. — Phonographic Performance (Ireland) Ltd przeciwko Irlandii i Attorney General

 • Dz. U. C161 - 28 z 201019.6.2010

  Sprawa C-163/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Isernia (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Pubblico Ministero przeciwko Aldo Patriciellemu

 • Dz. U. C161 - 26 z 201019.6.2010

  Sprawa C-160/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Peter Köhler przeciwko Land Hessen

 • Dz. U. C161 - 24 z 201019.6.2010

  Sprawa C-158/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 6 kwietnia 2010 r. — Johan van Leendert Holding BV przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Dz. U. C161 - 24 z 201019.6.2010

  Sprawa C-159/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Gerhard Fuchs przeciwko Land Hessen

 • Dz. U. C161 - 23 z 201019.6.2010

  Sprawa C-155/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Williams i in. przeciwko British Airways plc

 • Dz. U. C161 - 22 z 201019.6.2010

  Sprawa C-151/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Antwerpen — Afdeling Hasselt (Belgia) w dniu 31 marca 2010 r. — NV Dai Cugini przeciwko Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

 • Dz. U. C161 - 21 z 201019.6.2010

  Sprawa C-150/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgia) w dniu 29 marca 2010 r. — Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) przeciwko Beneo Orafti SA

 • Dz. U. C161 - 20 z 201019.6.2010

  Sprawa C-148/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Brussel (Belgia) w dniu 29 marca 2010 r. — NV Express Line przeciwko Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

 • Dz. U. C161 - 19 z 201019.6.2010

  Sprawa C-140/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België (Belgia) w dniu 17 marca 2010 r. — Greenstar-Kanzi Europe NV przeciwko Jean Hustin, Jo Goossens

 • Dz. U. C161 - 19 z 201019.6.2010

  Sprawa C-141/10: Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C161 - 18 z 201019.6.2010

  Sprawa C-134/10: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C161 - 18 z 201019.6.2010

  Sprawa C-136/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curte de Apel Târgu-Mureș (Rumunia) w dniu 15 marca 2010 r. — Daniel Ionel Obreja przeciwko Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Fondului pentru Mediu

 • Dz. U. C161 - 17 z 201019.6.2010

  Sprawa C-125/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht (Niemcy) w dniu 9 marca 2010 r. — Merck & Co Inc przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt

 • Dz. U. C161 - 16 z 201019.6.2010

  Sprawa C-110/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie T-58/01 Solvay przeciwko Komisji, wniesione w dniu 1 marca 2010 r. przez Solvay SA

 • Dz. U. C161 - 16 z 201019.6.2010

  Sprawa C-124/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2009 r. w sprawie T-156/04 Électricité de France (EDF) przeciwko Komisji, wniesione w dniu 8 marca 2010 r. przez Komisję Europejską

 • Dz. U. C161 - 14 z 201019.6.2010

  Sprawa C-374/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) wydanego w dniu 22 lipca 2009 r. w sprawie T-234/09, Hârsulescu przeciwko Rumunii, wniesione w dniu 23 września 2009 r. przez Constatntina Hârsulescu

 • Dz. U. C161 - 14 z 201019.6.2010

  Sprawa C-109/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie T-57/01 Solvay przeciwko Komisji, wniesione w dniu 1 marca 2010 r. przez Solvay SA

 • Dz. U. C161 - 13 z 201019.6.2010

  Sprawa C-123/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München — Niemcy) — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG przeciwko Hauptzollamt München (Wspólna Taryfa Celna — Pozycje taryfowe — Klasyfikacja w Nomenklaturze scalonej rękawiczek do jazdy konnej — Pozycja 3926 — Pozycja 6116)

 • Dz. U. C161 - 13 z 201019.6.2010

  Sprawa C-124/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Smit Reizen BV przeciwko Minister van Verkeer en Waterstaat (Odesłane prejudycjalne — Rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 — Transport drogowy — Obowiązek rejestracji — Okresy odpoczynku i pozostały czas pracy — Czas wykorzystany na udanie się do miejsca przejęcia pojazdu wyposażonego w urządzenie rejestrujące — Pojęcie „centrum operacyjne przedsiębiorstwa”)

 • Dz. U. C161 - 12 z 201019.6.2010

  Sprawa C-102/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Firenze) — Camar Srl przeciwko Presidenza del Consiglio dei Ministri (Umowy międzynarodowe — Konwencja z Yaoundé — Czwarta konwencja AKP-EWG z Lomé — Klauzula „standstill” — Opodatkowanie wewnętrzne — Banany)

 • Dz. U. C161 - 12 z 201019.6.2010

  Sprawa C-122/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — Enosi Efopliston Aktoploïas i in. przeciwko Ypourgos Emporikis Naftilías i Ypourgos Aigaíou (Transport morski — Kabotaż morski — Rozporządzenie (EWG) nr 3577/92 — Czasowe wyłączenie obowiązywania rozporządzenia — Obowiązek państw członkowskich powstrzymania się od ustanawiania, przed upływem okresu wyłączenia, takich przepisów, które mogłyby poważnie zagrozić stosowaniu tego rozporządzenia)

 • Dz. U. C161 - 11 z 201019.6.2010

  Sprawa C-62/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Zjednoczone Królestwo) — The Queen, na wniosek: Association of the British Pharmaceutical Industry przeciwko Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Dyrektywa 2001/83/WE — Artykuł 94 — Zachęty finansowe dla przychodni, w których przepisuje się pacjentom określone produkty lecznicze — Organy administracji publicznej właściwe w sprawach zdrowia publicznego — Lekarze — Swoboda przepisywania produktów leczniczych)

 • Dz. U. C161 - 11 z 201019.6.2010

  Sprawa C-82/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — Dimos Agios Nikolaos — Kriti przeciwko Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Rozporządzenie (WE) nr 2152/2003 — Monitorowanie lasów i wzajemnego oddziaływania środowiska naturalnego w Unii — Definicje — Pojęcia „las” i „inne obszary zadrzewione” — Zakres stosowania)

 • Dz. U. C161 - 10 z 201019.6.2010

  Sprawa C-510/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf, Niemcy) — Vera Mattner przeciwko Finanzamt Velbert (Swobodny przepływ kapitału — Artykuły 56 WE i 58 WE — Podatek od nabycia własności tytułem darowizny — Teren, na którym została wzniesiona nieruchomość — Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania — Odmienne traktowanie rezydentów i nierezydentów)

 • Dz. U. C161 - 10 z 201019.6.2010

  Sprawy połączone C-536/08 i C-539/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden, Niderlandy) — Staatssecretaris van Financiën przeciwko X (C 536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08) (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 17 ust. 2 i 3 — Artykuł 28b część A ust. 2 — Prawo do odliczenia — Przepisy przejściowe dotyczące opodatkowania handlu między państwami członkowskimi — Miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów)

 • Dz. U. C161 - 9 z 201019.6.2010

  Sprawa C-486/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Innsbruck — Austria) — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols przeciwko Land Tirol (Polityka społeczna — Porozumienia ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz w sprawie pracy na czas określony — Niekorzystne przepisy przewidziane przez regulacje krajowe dla pracowników kontraktowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, dorywczo lub na podstawie umowy na czas określony — Zasada równego traktowania)

 • Dz. U. C161 - 8 z 201019.6.2010

  Sprawa C-446/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État — Francja) — Solgar Vitamin’s France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L’Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires przeciwko Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche (Dyrektywa 2002/46/WE — Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych — Witaminy i minerały, które mogą być stosowane w produkcji suplementów żywnościowych — Maksymalne ilości — Harmonizacja na poziomie unijnym — Brak — Uprawnienie państw członkowskich — Warunki i kryteria przy ustalaniu maksymalnych ilości — Przepisy krajowe ustalające maksymalne ilości — Ustalenie ilości zerowej)

 • Dz. U. C161 - 7 z 201019.6.2010

  Sprawa C-346/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/80/WE — Zanieczyszczenia i uciążliwości dla środowiska — Obiekty energetycznego spalania — Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza — Brak zastosowania tej dyrektywy wobec elektrowni w Lynemouth (Zjednoczone Królestwo))

 • Dz. U. C161 - 6 z 201019.6.2010

  Sprawa C-265/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Włochy) — Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa przeciwko Autorità per l'energia elettrica e il gas (Dyrektywa 2003/55/WE — Rynek wewnętrzny gazu ziemnego — Interwencja państwa w odniesieniu do ceny dostawy gazu ziemnego po dniu 1 lipca 2007 r. — Zobowiązania z zakresu usług publicznych ciążące na przedsiębiorcach gazowniczych)

 • Dz. U. C161 - 6 z 201019.6.2010

  Sprawa C-340/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez House of Lords — Zjednoczone Królestwo) — The Queen, M i in. przeciwko Her Majesty's Treasury (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami — Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych — Rozporządzenie (WE) nr 881/2002 — Artykuł 2 ust. 2 — Zakaz przekazywania funduszy na rzecz osób i podmiotów wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia — Zakres — Świadczenia wypłacane w ramach zabezpieczenia społecznego lub opieki społecznej małżonce osoby ujętej w wymienionym załączniku I)

 • Dz. U. C161 - 4 z 201019.6.2010

  Sprawa C-160/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamówienia publiczne na usługi — Artykuły 43 WE i 49 WE — Dyrektywy 92/50/EWG i 2004/18/WE — Publiczne usługi ratunkowe — Medyczny transport ratunkowy i specjalistyczny transport chorych — Wymóg przejrzystości — Artykuł 45 WE — Czynności związane z wykonywaniem władzy publicznej — Artykuł 86 ust. 2 WE — Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym)

 • Dz. U. C161 - 4 z 201019.6.2010

  Sprawa C-230/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret — Dania) — Dansk Transport og Logistik przeciwko Skatteministeriet (Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 202, art. 215 ust. 1 i 3, art. 217 ust. 1 oraz art. 233 akapit pierwszy lit. d) — Towary, które zostały „zajęte i równocześnie lub w późniejszym terminie orzeczono ich przepadek” — Rozporządzenie wykonawcze do kodeksu celnego — Artykuł 867a — Dyrektywa 92/12/EWG — Artykuł 5 ust. 1 i 2, art. 6, art. 7 ust. 1, art. 8 i art. 9 — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 7, art. 10 ust. 3 i art. 16 ust. 1 — Nielegalne wprowadzenie towarów — Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR — Zajęcie i zniszczenie — Ustalenie państwa członkowskiego, w którym powstał dług celny oraz obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego — Wygaśnięcie długu celnego i zobowiązania podatkowego)

 • Dz. U. C161 - 3 z 201019.6.2010

  Sprawa C-246/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naruszenie art. 10 WE i art. 300 ust. 1 WE — Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych — Jednostronny wniosek państwa członkowskiego dotyczący dodania substancji do załącznika A do tej konwencji)

 • Dz. U. C161 - 3 z 201019.6.2010

  Sprawa C-423/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 93/37/EWG — Artykuły 3 i 11 — Koncesje na roboty budowlane — Obowiązki w zakresie publikacji — Zakres obowiązków — Ogłoszenie o zamówieniu — Opis przedmiotu koncesji i lokalizacji robót — Dodatkowe roboty budowlane nieprzewidziane wyraźnie w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia — Zasada równego traktowania)

 • Dz. U. C161 - 2 z 201019.6.2010

  Sprawa C-92/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 29 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Klauzule „standstill” i zasada niedyskryminacji — Obowiązek uiszczenia należności w celu uzyskania pozwolenia na pobyt i przedłużenia jego ważności — Proporcjonalność opłat do uiszczenia — Porównanie z opłatami uiszczanymi przez obywateli Unii — Artykuł 9 układu stowarzyszeniowego — Artykuł 41 ust. 1 protokołu dodatkowego — Artykuł 10 ust. 1 i art. 13 decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia)

 • Dz. U. C161 - 1 z 201019.6.2010

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 148 z 5.6.2010.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.