Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 184 POZ 190

Tytuł:

Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))P6_TC2-COD(2007)0199Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005

Data ogłoszenia:2010-07-08


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 184 POZ 190

C 184 E/190

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2010

Środa, 22 kwietnia 2009 r.

Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***II

P6_TA(2009)0245 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD)) (2010/C 184 E/51) (Procedura współdecyzji: drugie czytanie) Parlament Europejski, — uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14548/2/2008 – C6-0023/2009), — uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0532), — uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, — uwzględniając art.62 Regulaminu, — uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Nauko­ wych i Energii (A6-0237/2009), 1. 2. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach; zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte, 9.7.2008, P6_TA(2008)0346.

P6_TC2-COD(2007)0199

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z drugiego czytania jest zgodne z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 715/2009.)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 184 POZ 190 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C184E - 519 z 20108.7.2010

  Wspólny system VAT w odniesieniu do uchylania się od płacenia podatków związanego z importem i innymi transakcjami transgranicznymi *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od płacenia podatków związanego z importem i innymi transakcjami transgranicznymi (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

 • Dz. U. C184E - 488 z 20108.7.2010

  Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

 • Dz. U. C184E - 486 z 20108.7.2010

  Mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych państw członkowskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

 • Dz. U. C184E - 485 z 20108.7.2010

  Przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))P6_TC1-COD(2008)0110Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

 • Dz. U. C184E - 484 z 20108.7.2010

  Instytucje pieniądza elektronicznego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008– 2008/0190(COD))P6_TC1-COD(2008)0190Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/ WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE

 • Dz. U. C184E - 483 z 20108.7.2010

  Płatności transgraniczne we Wspólnocie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))P6_TC1-COD(2008)0194Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001

 • Dz. U. C184E - 441 z 20108.7.2010

  Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))P6_TC1-COD(2008)0098Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanychZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK IIIZAŁĄCZNIK IVZAŁĄCZNIK VZAŁĄCZNIK VI

 • Dz. U. C184E - 439 z 20108.7.2010

  Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))P6_TC1-COD(2008)0151Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energiąZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C184E - 415 z 20108.7.2010

  Statystyki dotyczące środków ochrony roślin ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))P6_TC2-COD(2006)0258Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 24 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślinZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK III

 • Dz. U. C184E - 414 z 20108.7.2010

  Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

 • Dz. U. C184E - 413 z 20108.7.2010

  Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

 • Dz. U. C184E - 404 z 20108.7.2010

  Działania na poziomie europejskim w dziedzinie rzadkich chorób *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie działań na poziomie europejskim w dziedzinie rzadkich chorób (COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

 • Dz. U. C184E - 395 z 20108.7.2010

  Bezpieczeństwo pacjentów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

 • Dz. U. C184E - 368 z 20108.7.2010

  Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej (COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))P6_TC1-COD(2008)0142Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej

 • Dz. U. C184E - 354 z 20108.7.2010

  Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))P6_TC1-COD(2008)0247Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowyZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C184E - 353 z 20108.7.2010

  Drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))P6_TC1-COD(2008)0239Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”)

 • Dz. U. C184E - 338 z 20108.7.2010

  Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsy z innymi rodzajami transportu ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))P6_TC1-COD(2008)0263Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportuZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK III

 • Dz. U. C184E - 331 z 20108.7.2010

  Czas ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))P6_TC1-COD(2008)0157Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych

 • Dz. U. C184E - 312 z 20108.7.2010

  Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))P6_TC1-COD(2008)0237Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentówZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C184E - 293 z 20108.7.2010

  Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))P6_TC1-COD(2008)0246Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 dotyczącego praw pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentówZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK IIIZAŁĄCZNIK IV

 • Dz. U. C184E - 292 z 20108.7.2010

  Agencje ratingowe ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))P6_TC1-COD(2008)0217Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie agencji ratingowych

 • Dz. U. C184E - 263 z 20108.7.2010

  Charakterystyka energetyczna budynków ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))P6_TC1-COD(2008)0223Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …2009 w sprawie charakterystyki energetycznej budynkówZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK IIIZAŁĄCZNIK IVZAŁĄCZNIK VZAŁĄCZNIK VI

 • Dz. U. C184E - 262 z 20108.7.2010

  Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))P6_TC2-COD(2007)0099Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

 • Dz. U. C184E - 261 z 20108.7.2010

  Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))P6_TC2-COD(2007)0098Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE

 • Dz. U. C184E - 260 z 20108.7.2010

  Wspólne zasady dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))P6_TC2-COD(2007)0097Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku dla usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006

 • Dz. U. C184E - 253 z 20108.7.2010

  Ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

 • Dz. U. C184E - 232 z 20108.7.2010

  Wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

 • Dz. U. C184E - 216 z 20108.7.2010

  Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady (Euratom) ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

 • Dz. U. C184E - 215 z 20108.7.2010

  Umowa przejściowa z Turkmenistanem *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Turkmenistanem z drugiej strony (5144/1999 – COM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

 • Dz. U. C184E - 214 z 20108.7.2010

  Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (SOLVENCY II) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przekształcenie) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))P6_TC1-COD(2007)0143Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (SOLVENCY II)

 • Dz. U. C184E - 213 z 20108.7.2010

  Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))P6_TC1-COD(2008)0182Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

 • Dz. U. C184E - 212 z 20108.7.2010

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))P6_TC1-COD(2008)0187Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

 • Dz. U. C184E - 193 z 20108.7.2010

  Efektywność paliwowa: oznakowanie opon ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))P6_TC1-COD(2008)0221Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)…/2009 w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrówZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK IIIZAŁĄCZNIK IV

 • Dz. U. C184E - 192 z 20108.7.2010

  Maszyny do stosowania pestycydów ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn do stosowania pestycydów, zmieniającej dyrektywę 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))P6_TC1-COD(2008)0172Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydówZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C184E - 191 z 20108.7.2010

  Interoperacyjność dla europejskich administracji publicznych (ISA) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) (COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))P6_TC1-COD(2008)0185Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 dotyczącej decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych

 • Dz. U. C184E - 189 z 20108.7.2010

  Rynek wewnętrzny gazu ziemnego ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))P6_TC2-COD(2007)0196Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE

 • Dz. U. C184E - 188 z 20108.7.2010

  Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))P6_TC2-COD(2007)0198Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003

 • Dz. U. C184E - 187 z 20108.7.2010

  Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))P6_TC2-COD(2007)0197Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

 • Dz. U. C184E - 186 z 20108.7.2010

  Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))P6_TC2-COD(2007)0195Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE

 • Dz. U. C184E - 185 z 20108.7.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 3/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

 • Dz. U. C184E - 184 z 20108.7.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 2/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

 • Dz. U. C184E - 183 z 20108.7.2010

  Protokół wykonawczy do konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół „Transport”) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu wykonawczego do konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół „Transport”) (COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

 • Dz. U. C184E - 182 z 20108.7.2010

  Krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

 • Dz. U. C184E - 181 z 20108.7.2010

  Europejska sieć ochrony osób publicznych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie inicjatywy Królestwa Niderlandów na rzecz przyjęcia decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

 • Dz. U. C184E - 174 z 20108.7.2010

  Sieć ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

 • Dz. U. C184E - 162 z 20108.7.2010

  Minimalne zapasy ropy naftowej lub produktów naftowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

 • Dz. U. C184E - 145 z 20108.7.2010

  Obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))P6_TC1-COD(2008)0198Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynekZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C184E - 144 z 20108.7.2010

  Europejski Program Badawczo-Rozwojowy w dziedzinie Metrologii ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))P6_TC1-COD(2008)0230Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2009/WE w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich

 • Dz. U. C184E - 143 z 20108.7.2010

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenie wykonawcze ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))P6_TC2-COD(2006)0006Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 • Dz. U. C184E - 142 z 20108.7.2010

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))P6_TC2-COD(2006)0008Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników

 • Dz. U. C184E - 141 z 20108.7.2010

  Zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

 • Dz. U. C184E - 140 z 20108.7.2010

  Warunki zdrowotne zwierząt, regulujące przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

 • Dz. U. C184E - 139 z 20108.7.2010

  Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny (COM(2008)0675 – 7240/2009– C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

 • Dz. U. C184E - 138 z 20108.7.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Pakistanem dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

 • Dz. U. C184E - 137 z 20108.7.2010

  Wniosek o uchylenie immunitetu Hannesa SwobodyDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody (2009/2014(IMM))

 • Dz. U. C184E - 136 z 20108.7.2010

  Wniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di PietroDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM))

 • Dz. U. C184E - 135 z 20108.7.2010

  Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Renato BrunettęDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku Renata Brunetty o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2008/2147(IMM))

 • Dz. U. C184E - 134 z 20108.7.2010

  Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Aldo PatricielloDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

 • Dz. U. C184E - 131 z 20108.7.2010

  Zwalczanie przemocy wobec kobietOświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie kampanii „Powiedz NIE przemocy wobec kobiet”

 • Dz. U. C184E - 127 z 20108.7.2010

  Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz przyszłość układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowejZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz przyszłości układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) (2008/2324 (INI))

 • Dz. U. C184E - 119 z 20108.7.2010

  Tworzenie profili – zwłaszcza w oparciu o pochodzenie etniczne i rasę – w dziedzinie walki z terroryzmem, egzekwowania prawa, imigracji, ceł i kontroli granicznejZalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. dla Rady wraz z projektem zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie problemu tworzenia profili – zwłaszcza w oparciu o pochodzenie etniczne i rasę – w dziedzinie walki z terroryzmem, egzekwowania prawa, imigracji, ceł i kontroli granicznej (2008/2020(INI))

 • Dz. U. C184E - 114 z 20108.7.2010

  25. roczne sprawozdanie Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego za rok 2007Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie 25. rocznego sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego za rok 2007 (2008/2337(INI))

 • Dz. U. C184E - 111 z 20108.7.2010

  Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz jej protokół fakultatywnyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz jej protokołu fakultatywnego

 • Dz. U. C184E - 107 z 20108.7.2010

  Sytuacja w Bośni i HercegowinieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie sytuacji w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. C184E - 100 z 20108.7.2010

  Umacnianie stabilności i dobrobytu na Bałkanach ZachodnichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie umacniania stabilności i dobrobytu na Bałkanach Zachodnich (2008/2200(INI))

 • Dz. U. C184E - 94 z 20108.7.2010

  Wyniki szczytu G20Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyników szczytu G20 w Londynie z dnia 2 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. C184E - 90 z 20108.7.2010

  Debata roczna na temat postępów poczynionych w 2008 r. w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie debaty rocznej na temat postępów poczynionych w 2008 r. w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) (art. 2 i 39 traktatu UE)

 • Dz. U. C184E - 82 z 20108.7.2010

  Aspekty regulacyjne nanomateriałówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie aspektów regulacyjnych nanomateriałów (2008/2208(INI))

 • Dz. U. C184E - 79 z 20108.7.2010

  Instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

 • Dz. U. C184E - 75 z 20108.7.2010

  Zarządzenia w ramach WPR: Parlament Europejski, regionalne komitety doradcze i inne podmiotyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zarządzeń w ramach WPR: Parlament Europejski, regionalne komitety doradcze i inne podmioty (2008/2223 (INI))

 • Dz. U. C184E - 72 z 20108.7.2010

  Immunitet parlamentarny w PolsceRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie immunitetu parlamentarnego w Polsce (2008/2232 (INI))

 • Dz. U. C184E - 63 z 20108.7.2010

  Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2007 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot i zwalczania nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2007 r. (2008/2242(INI))

 • Dz. U. C184E - 62 z 20108.7.2010

  Sytuacja humanitarna mieszkańców obozu AshrafRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie sytuacji humanitarnej mieszkańców obozu Ashraf

 • Dz. U. C184E - 60 z 20108.7.2010

  Wparcie dla Specjalnego Trybunału ds. Sierra LeoneRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wsparcia dla Specjalnego Trybunału ds. Sierra Leone

 • Dz. U. C184E - 57 z 20108.7.2010

  Prawa kobiet w AfganistanieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie praw kobiet w Afganistanie

 • Dz. U. C184E - 50 z 20108.7.2010

  Plan działania na rzecz inteligentnych systemów transportowychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie planu działania na rzecz inteligentnych systemów transportowych (2008/2216 (INI))

 • Dz. U. C184E - 43 z 20108.7.2010

  Plan działania na rzecz mobilności w mieścieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie planu działania na rzecz mobilności w mieście (2008/2217(INI))

 • Dz. U. C184E - 41 z 20108.7.2010

  Wylesianie i degradacja lasówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie podjęcia wyzwań związanych z wylesianiem i degradacją lasów w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej

 • Dz. U. C184E - 35 z 20108.7.2010

  Zielona księga na temat przyszłej polityki TEN-TRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie Zielonej księgi na temat przyszłej polityki TEN-T (2008/2218 (INI))

 • Dz. U. C184 - 32 z 20108.7.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C184 - 31 z 20108.7.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5908 – Honeywell/Sperian) (1)

 • Dz. U. C184 - 29 z 20108.7.2010

  Zaproszenie do składania wniosków – EAC/10/10 – Program „Uczenie się przez całe życie” – Wsparcie dla dwóch konkursów w zakresie zachęcania do nauki języków obcych poprzez krótkometrażowe produkcje audiowizualne

 • Dz. U. C184E - 23 z 20108.7.2010

  Wspólna polityka imigracyjna dla EuropyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnej polityki imigracyjnej dla Europy: zasady, działania i narzędzia (2008/2331(INI))

 • Dz. U. C184 - 20 z 20108.7.2010

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do sprzedaży gruntów spółce Asker Brygge AS przez gminę Asker

 • Dz. U. C184E - 20 z 20108.7.2010

  Umowa przejściowa w sprawie handlu z TurkmenistanemRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie umowy przejściowej w sprawie handlu z Turkmenistanem

 • Dz. U. C184E - 18 z 20108.7.2010

  Zintegrowane podejścia do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zintegrowanego podejścia do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacji (2008/2245(INI))

 • Dz. U. C184E - 12 z 20108.7.2010

  Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w roku 2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2008 (2008/2301 (INI))

 • Dz. U. C184E - 7 z 20108.7.2010

  Skuteczne wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnikaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie skutecznego wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika (2008/2233 (INI))

 • Dz. U. C184 - 5 z 20108.7.2010

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do finansowania fitness klubu w centrum sportowo-wypoczynkowym w Kippermoen

 • Dz. U. C184 - 4 z 20108.7.2010

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dz. U. C184 - 3 z 20108.7.2010

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej (zmieniony) w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dz. U. C184 - 2 z 20108.7.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C184 - 1 z 20108.7.2010

  Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lipca 2010 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Národná banka Slovenska (EBC/2010/6)

 • Dz. U. C184A - 1 z 20108.7.2010

  Przewodnik dotyczący konkursów otwartych

 • Dz. U. C184E - 1 z 20108.7.2010

  Kontrola wykonania budżetu instrumentu pomocy przedakcesyjnejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonania budżetu instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) za 2007 r. (2008/2206 (INI))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.