Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 195 POZ 32

Tytuł:

Sprawa T-74/09: Postanowienie Sądu z dnia 17 maj 2010 r. — Francja przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 195 POZ 32

C 195/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz w konsekwencji oddalenie sprzeciwu wniesionego przez Motive Srl i potwierdzenie ważności rejestracji wzoru wspól­ notowego nr 000625702-001 dla „reduktor”; — obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: Wzór wspólnotowy nr 625702-0001 dla „reduk­ torów” w klasie 15/01 (silniki) Właściciel wzoru wspólnotowego: Strona skarżąca Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego: Motive Srl Prawo ze wzoru przysługujące stronie wnoszącej o unieważnienie: Wzór wspólnotowy nr 73952-0001. Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku o unieważ­ nienie

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji i unie­ ważnienie spornego wzoru wspólnotowego Podniesione zarzuty: Błędna wykładnia i niewłaściwe zastosowanie art. 4, 5 i 7 rozporządzenia nr 6/2001 w sprawie wzorów wspólnotowych.

Postanowienie Sądu z dnia 17 maj 2010 r. — Francja przeciwko Komisji (Sprawa T-74/09) (1) (2010/C 195/52) Język postępowania: francuski Prezes czwartej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 102 z 1.5.2009.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 195 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C195 - 31 z 201017.7.2010

  Sprawa T-236/10: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2010 r. — Asociación Española de Banca przeciwko Komisji

 • Dz. U. C195 - 31 z 201017.7.2010

  Sprawa T-239/10: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2010 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C195 - 31 z 201017.7.2010

  Sprawa T-246/10: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2010 r. — Industrias Francisco Ivars przeciwko OHIM — Motive (Reduktory prędkości)

 • Dz. U. C195 - 30 z 201017.7.2010

  Sprawa T-233/10: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2010 r. — Nike International Ltd przeciwko OHIM — Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)

 • Dz. U. C195 - 30 z 201017.7.2010

  Sprawa T-234/10: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2010 r. — Ebro Puleva przeciwko Komisji

 • Dz. U. C195 - 29 z 201017.7.2010

  Sprawa T-232/10: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2010 r. — Couture Tech Limited przeciwko OHIM (przedstawienie tarczy zawierającej kulę ziemską, gwiazdę, sierp i młot)

 • Dz. U. C195 - 28 z 201017.7.2010

  Sprawa T-227/10: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2010 r. — Banco Santander przeciwko Komisji

 • Dz. U. C195 - 28 z 201017.7.2010

  Sprawa T-228/10: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2010 r. — Telefónica przeciwko Komisji

 • Dz. U. C195 - 28 z 201017.7.2010

  Sprawa T-229/10: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2010 r. — Graf-Syteco przeciwko OHIM — Teco Electric & Machinery (SYTECO)

 • Dz. U. C195 - 27 z 201017.7.2010

  Sprawa T-222/10: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2010 — ratiopharm przeciwko OHIM — Nycomed (ZUFAL)

 • Dz. U. C195 - 26 z 201017.7.2010

  Sprawa T-217/10: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2010 r. — Rautaruukki Oyj przeciwko OHIM — Manuel Vigil Pérez (MONTERREY)

 • Dz. U. C195 - 26 z 201017.7.2010

  Sprawa T-218/10: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2010 r. — DHL International przeciwko OHIM — Service Point Solutions (SERVICEPOINT)

 • Dz. U. C195 - 25 z 201017.7.2010

  Sprawa T-216/10: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2010 r. — Monster Cable Products przeciwko OHIM — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)

 • Dz. U. C195 - 23 z 201017.7.2010

  Sprawa T-214/10: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2010 r. — Moselland przeciwko OHIM — Renta Siete (DIVINUS)

 • Dz. U. C195 - 23 z 201017.7.2010

  Sprawa T-215/10: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2010 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji

 • Dz. U. C195 - 22 z 201017.7.2010

  Sprawa T-213/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 24 lutego 2010 r. w sprawie F-89/08, P przeciwko Parlamentowi, wniesione w dniu 10 maja 2010 r. przez P

 • Dz. U. C195 - 21 z 201017.7.2010

  Sprawa T-211/10: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2010 r. — Strålfors Aktiebolag przeciwko OHIM (ID SOLUTIONS)

 • Dz. U. C195 - 21 z 201017.7.2010

  Sprawa T-212/10: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2010 r. — Strålfors Aktiebolag przeciwko OHIM (IDENTIFICATION SOLUTIONS)

 • Dz. U. C195 - 20 z 201017.7.2010

  Sprawa T-207/10: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2010 r. — Deutsche Telekom przeciwko Komisji

 • Dz. U. C195 - 19 z 201017.7.2010

  Sprawa T-15/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 maja 2010 r. — Noko Ngele przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego — Wymogi formalne — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C195 - 19 z 201017.7.2010

  Sprawa T-194/10: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2010 r. — Węgry przeciwko Komisji

 • Dz. U. C195 - 18 z 201017.7.2010

  Sprawa T-441/08: Postanowienie Sądu z dnia 21 maja 2010 r. — ICO Services przeciwko Parlamentowi i Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja nr 626/2008/WE — Wspólne ramy selekcji i udzielania zezwoleń dla operatorów systemów satelitarnej komunikacji ruchomej — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C195 - 18 z 201017.7.2010

  Sprawa T-502/08: Postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2010 r. — Volkswagen przeciwko OHIM — Deutsche BP (SunGasoline) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C195 - 18 z 201017.7.2010

  Sprawa T-200/09: Postanowienie Sądu z dnia 18 maja 2010 r. — Abertis Infraestructuras przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Koncentracje — Decyzja o zamknięciu postępowania wszczętego na podstawie art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 — Termin do wniesienia skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C195 - 17 z 201017.7.2010

  Sprawa T-35/09: Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2010 r. — Procaps przeciwko OHIM — Biofarma (PROCAPS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PROCAPS — Wcześniejsze słowne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe PROCAPTAN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Podobieństwo towarów i usług — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C195 - 17 z 201017.7.2010

  Sprawy połączone T-128/08 i T-241/08: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2010 r. — CBI i ABISP przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Subwencje przyznane przez władze belgijskie na rzecz szpitali publicznych — Usługa w ogólnym interesie gospodarczym — Skarga do Komisji — Rzekoma decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie skargi do Komisji — Późniejsze wydanie decyzji uznającej pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C195 - 16 z 201017.7.2010

  Sprawa C-491/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C195 - 16 z 201017.7.2010

  Sprawa C-553/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 kwietnia 2010 r. — BCS SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Deere & Company

 • Dz. U. C195 - 15 z 201017.7.2010

  Sprawa C-257/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätt (Szwecja) w dniu 25 maja 2010 r. — Försäkringskässa przeciwko Elisabeth Bergström

 • Dz. U. C195 - 15 z 201017.7.2010

  Sprawa C-146/09: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 22 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Prof. Dr. Claus Scholl przeciwko Stadtwerke Aachen AG

 • Dz. U. C195 - 14 z 201017.7.2010

  Sprawa C-251/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (w składzie jednoosobowym) wydanego w dniu 18 marca 2010 r. w sprawie T-190/07, KEK Diavlos przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 maja 2010 r. przez KEK Diavlos

 • Dz. U. C195 - 14 z 201017.7.2010

  Sprawa C-253/10: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Słowackiej

 • Dz. U. C195 - 13 z 201017.7.2010

  Sprawa C-233/10: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C195 - 13 z 201017.7.2010

  Sprawa C-246/10: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C195 - 12 z 201017.7.2010

  Sprawa C-223/10: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C195 - 12 z 201017.7.2010

  Sprawa C-229/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Cível da Comarca do Porto (Portugalia) w dniu 10 maja 2010 r. — Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira przeciwko Companhia de Seguros Tranquilidade SA

 • Dz. U. C195 - 10 z 201017.7.2010

  Sprawa C-222/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 24 marca 2010 r. w sprawie T-5/09 Brigit Lind przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 7 maja 2010 r. przez Brigit Lind

 • Dz. U. C195 - 9 z 201017.7.2010

  Sprawa C-221/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 3 marca 2010 r. w sprawie T-429/05 Artegodan GmbH przeciwko Komisji Europejskiej; uczestnik postępowania: Republika Federalna Niemiec, wniesione w dniu 7 maja 2010 r. przez Artegodan GmbH

 • Dz. U. C195 - 8 z 201017.7.2010

  Sprawa C-217/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 24 marca 2010 r. w sprawie T-6/09 Bent Hansen przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 5 maja 2010 r. przez Benta Hansena

 • Dz. U. C195 - 7 z 201017.7.2010

  Sprawa C-210/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Republika Węgierska) w dniu 3 maja 2010 r. — Márton Urbán przeciwko Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

 • Dz. U. C195 - 7 z 201017.7.2010

  Sprawa C-213/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Republika Litewska) w dniu 4 maja 2010 r. — F-Tex SIA przeciwko Lietuvos-Anglijos UAB „Jadecloud-Vilma”

 • Dz. U. C195 - 6 z 201017.7.2010

  Sprawa C-205/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 24 marca 2010 r. w sprawie T-516/08 Heinz Helmuth Eriksen przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 30 kwietnia 2010 r. przez Heinza Helmutha Eriksena

 • Dz. U. C195 - 5 z 201017.7.2010

  Sprawa C-203/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad na Republika Balgaria (Bułgaria) w dniu 26 kwietnia 2010 r. — Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite przeciwko Auto Nikolovi OOD

 • Dz. U. C195 - 4 z 201017.7.2010

  Sprawa C-197/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 23 kwietnia 2010 r. — Unió de Pagesos de Catalunya przeciwko Administración del Estado i Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español

 • Dz. U. C195 - 4 z 201017.7.2010

  Sprawa C-199/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 26 kwietnia 2010 r. — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL przeciwko Fazenda Pública

 • Dz. U. C195 - 3 z 201017.7.2010

  Sprawa C-190/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 16 kwietnia 2010 r. — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS) przeciwko Boys Toys S.A., Administración del Estado

 • Dz. U. C195 - 3 z 201017.7.2010

  Sprawa C-192/10: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C195 - 3 z 201017.7.2010

  Sprawa C-194/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht München I (Niemcy) w dniu 21 kwietnia 2010 r. — Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann przeciwko Hypo Real Estate Holding AG

 • Dz. U. C195 - 2 z 201017.7.2010

  Sprawa C-228/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 78, 79, 83 i 86 — Podstawa opodatkowania — Sprzedaż samochodu — Wliczenie do podstawy opodatkowania opłaty stosowanej do samochodów niezarejestrowanych)

 • Dz. U. C195 - 2 z 201017.7.2010

  Sprawa C-187/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 16 kwietnia 2010 r. — Baris Unal przeciwko Staatssecretaris van Justitie

 • Dz. U. C195 - 1 z 201017.7.2010

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 179 z 3.7.2010.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.