Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 212 POZ 123

Tytuł:

Olimpiady Specjalne w Unii EuropejskiejOświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia Olimpiad Specjalnych w Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-08-05


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 212 POZ 123

5.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 212 E/123

Wtorek, 5 maja 2009 r.

OPINIE

PARLAMENT EUROPEJSKI

Olimpiady Specjalne w Unii Europejskiej

P6_TA(2009)0347 Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia Olimpiad Specjalnych w Unii Europejskiej (2010/C 212 E/20) Parlament Europejski, uwzględniając art. 116 Regulaminu, A. mając na uwadze, że organizowane w Europie Olimpiady Specjalne zapewniają osobom dorosłym oraz dzieciom z upośledzeniami umysłowymi dostęp do możliwości rozwojowych o charakterze sportowym i społecznym, B. mając na uwadze, że programy Olimpiad Specjalnych ustanawiane są we wszystkich państwach człon­ kowskich UE i zrzeszają pół miliona atletów, C. mając na uwadze, że organizacja Olimpiad Specjalnych wdraża w życiu codziennym politykę UE, zarówno poprzez propagowanie ponadgranicznych działań z zakresu sportu i wolontariatu, jak i poprzez łamanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością, przyczynianie się do dobra zdrowia publicznego oraz włączanie osób marginalizowanych w działalność społeczną, D. mając na uwadze, że organizowane w przyszłości w Europie Olimpiady Specjalne obejmują dwa znaczące wydarzenia, tj. Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych (Warszawa, Polska, 2010) oraz Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych (Ateny, Grecja, 2011), E. mając na uwadze, że UE wsparła finansowo Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych organizo­ wane w Irlandii w roku 2003, 1. wyraża przekonanie, że zapewnienie na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym usług związanych z Olimpiadami Specjalnymi wymaga znacznego wkładu finansowego; 2. przyjmuje do wiadomości, że organizacja Olimpiad Specjalnych w Europie ubiega się o wsparcie ze strony Komisji Europejskiej w celu zapewnienia właściwego finansowania Europejskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych (Warszawa, 2010) oraz Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych (Ateny, 2011); 3. uznaje płynące ze zorganizowania wspomnianych wydarzeń w Europie korzyści na rzecz atletów, ich rodzin oraz szerszej społeczności; 4. wzywa Komisję Europejską do udzielenia wsparcia finansowego na rzecz igrzysk organizowanych w roku 2010 w Warszawie oraz w roku 2011 w Atenach; 5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy, Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 212 POZ 123 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C212E - 456 z 20105.8.2010

  Umowy dwustronne między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczące wykonywania orzeczeń i decyzji w sprawach małżeńskich, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zobowiązań alimentacyjnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących jurysdykcję, uznawanie i wykonywanie orzeczeń i decyzji w sprawach małżeńskich, dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zobowiązań alimentacyjnych, a także prawa właściwego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

 • Dz. U. C212E - 455 z 20105.8.2010

  Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))P6_TC1-COD(2009)0042Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

 • Dz. U. C212E - 454 z 20105.8.2010

  Program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))P6_TC1-COD(2008)0258Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2009/WE ustanawiającej program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus)

 • Dz. U. C212E - 453 z 20105.8.2010

  Umowy dwustronne między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczące kwestii sektorowych i obejmujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))P6_TC1-COD(2008)0259Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi w sprawie szczegółowych zagadnień dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych

 • Dz. U. C212E - 428 z 20105.8.2010

  Utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))P6_TC1-COD(2009)0027Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej

 • Dz. U. C212E - 404 z 20105.8.2010

  Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca] (przekształcenie) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))P6_TC1-COD(2008)0242Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca] (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK III

 • Dz. U. C212E - 370 z 20105.8.2010

  Wniosek o zapewnienie międzynarodowej ochrony złożony w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) (COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))P6_TC1-COD(2008)0243Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr…/2009 ustanawiające kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C212E - 348 z 20105.8.2010

  Minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (przekształcenie) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))P6_TC1-COD(2008)0244Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK III

 • Dz. U. C212E - 347 z 20105.8.2010

  Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie (COM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

 • Dz. U. C212E - 326 z 20105.8.2010

  Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

 • Dz. U. C212E - 324 z 20105.8.2010

  Wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))P6_TC1-COD(2009)0001Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2009/WE ustanawiającej wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowychZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C212E - 323 z 20105.8.2010

  Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))P6_TC1-COD(2008)0191Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania w sytuacji kryzysowej

 • Dz. U. C212E - 321 z 20105.8.2010

  Program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))P6_TC1-COD(2009)0010Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetykiZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C212E - 320 z 20105.8.2010

  Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))P6_TC1-COD(2008)0267Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

 • Dz. U. C212E - 311 z 20105.8.2010

  Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającej dyrektywę 86/613/EWG (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))P6_TC1-COD(2008)0192Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG

 • Dz. U. C212E - 310 z 20105.8.2010

  Pasma częstotliwości dla łączności komórkowej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))P6_TC1-COD(2008)0214Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

 • Dz. U. C212E - 309 z 20105.8.2010

  Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Grupę Europejskich Regulatorów Telekomunikacji (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))P6_TC2-COD(2007)0249Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej oraz Urząd

 • Dz. U. C212E - 262 z 20105.8.2010

  Sieci i usługi łączności elektronicznej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))P6_TC2-COD(2007)0247Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznejZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C212E - 260 z 20105.8.2010

  Sieci łączności elektronicznej, dane osobowe i ochrona prywatności ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))P6_TC2-COD(2007)0248Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentówZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C212E - 259 z 20105.8.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 5/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

 • Dz. U. C212E - 258 z 20105.8.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 4/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

 • Dz. U. C212E - 250 z 20105.8.2010

  Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

 • Dz. U. C212E - 249 z 20105.8.2010

  Uchylenie dyrektywy 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady uchylającej dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

 • Dz. U. C212E - 249 z 20105.8.2010

  Uchylenie 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

 • Dz. U. C212E - 244 z 20105.8.2010

  Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2010Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2010 (2009/2006(BUD))

 • Dz. U. C212E - 229 z 20105.8.2010

  Etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (przekształcenie) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))P6_TC1-COD(2008)0222Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (wersja przekształcona)ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C212E - 228 z 20105.8.2010

  Zanieczyszczenia pochodzące ze statków oraz sankcje w przypadku naruszenia prawa ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))P6_TC1-COD(2008)0055Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającej dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa

 • Dz. U. C212E - 170 z 20105.8.2010

  Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))P6_TC1-COD(2008)0211Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowychZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK IIIZAŁĄCZNIK IVZAŁĄCZNIK VZAŁĄCZNIK VIZAŁĄCZNIK VIIZAŁĄCZNIK VIIIZAŁĄCZNIK IX

 • Dz. U. C212E - 169 z 20105.8.2010

  Handel wyrobami uzyskiwanymi z fok ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu produktami z fok (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))P6_TC1-COD(2008)0160Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie handlu produktami z fok

 • Dz. U. C212E - 168 z 20105.8.2010

  Odzyskiwanie oparów benzyny na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odzyskiwania oparów benzyny na etapie II podczas tankowania samochodów osobowych na stacjach paliw (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))P6_TC1-COD(2008)0229Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie odzyskiwania oparów benzyny na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Dz. U. C212E - 165 z 20105.8.2010

  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do GlobalizacjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C212E - 162 z 20105.8.2010

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

 • Dz. U. C212E - 145 z 20105.8.2010

  Ogólny przegląd Regulaminu PEDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu Europejskiego (2007/2124(REG))

 • Dz. U. C212E - 140 z 20105.8.2010

  Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycjiDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmiany przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (2006/2209(REG))

 • Dz. U. C212E - 136 z 20105.8.2010

  Delegacje międzyparlamentarne, delegacje do wspólnych komisji parlamentarnych, delegacje do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnychDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie liczby delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych, delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych

 • Dz. U. C212E - 126 z 20105.8.2010

  Uprawnienia komisji parlamentarnychDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uprawnień stałych komisji parlamentarnych

 • Dz. U. C212E - 125 z 20105.8.2010

  Wniosek Umberto Bossiego o skorzystanie z immunitetu poselskiegoDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku Umberta Bossiego o skorzystanie z immunitetu (2009/2020(IMM))

 • Dz. U. C212E - 124 z 20105.8.2010

  Wniosek Alda Patriciella o skorzystanie z immunitetu i przywilejówDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku Alda Patriciella o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2009/2021(IMM))

 • Dz. U. C212E - 116 z 20105.8.2010

  Rozwój obszaru sprawiedliwości UE w sprawach karnychZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju obszaru sprawiedliwości UE w sprawach karnych (2009/2012(INI))

 • Dz. U. C212E - 113 z 20105.8.2010

  Wenezuela: sprawa Manuela RosalesaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie Wenezueli: sprawa Manuela Rosalesa

 • Dz. U. C212E - 111 z 20105.8.2010

  MadagaskarRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sytuacji na Madagaskarze

 • Dz. U. C212E - 109 z 20105.8.2010

  Iran: sprawa Roxany SaberiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie Iranu: sprawa Roxany Saberi

 • Dz. U. C212E - 106 z 20105.8.2010

  Projekt rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia REACHRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 • Dz. U. C212E - 99 z 20105.8.2010

  Realizacja inicjatywy obywatelskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. wzywające Komisję do przedłożenia wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej (2008/2169(INI))ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C212E - 94 z 20105.8.2010

  Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z LizbonyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony (2008/2120(INI))

 • Dz. U. C212E - 82 z 20105.8.2010

  Równowaga instytucjonalna w Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej w Unii Europejskiej (2008/2073(INI))

 • Dz. U. C212E - 60 z 20105.8.2010

  Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka na świecie za rok 2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2008 oraz polityki UE w tym zakresie (2008/2336(INI))

 • Dz. U. C212E - 54 z 20105.8.2010

  Sytuacja w Republice MołdowyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sytuacji w Republice Mołdowy

 • Dz. U. C212E - 46 z 20105.8.2010

  Aspekty finansowe traktatu lizbońskiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 w sprawie aspektów finansowych traktatu lizbońskiego (2008/2054(INI))

 • Dz. U. C212E - 37 z 20105.8.2010

  Nowa rola i obowiązki Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego (2008/2063(INI))

 • Dz. U. C212E - 32 z 20105.8.2010

  Uwzględnianie tematyki płci w stosunkach zewnętrznych UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uwzględniania tematyki płci w stosunkach zewnętrznych UE oraz w procesie budowania pokoju i ugruntowywania tożsamości narodowej (2008/2198(INI))

 • Dz. U. C212E - 23 z 20105.8.2010

  Aktywna integracja osób wykluczonych z rynku pracyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy (2008/2335(INI))

 • Dz. U. C212E - 11 z 20105.8.2010

  Odnowiona agenda społecznaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie odnowionej agendy społecznej (2008/2330(INI))

 • Dz. U. C212 - 9 z 20105.8.2010

  Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C212 - 8 z 20105.8.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5766 – EnBW/PRE) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C212E - 8 z 20105.8.2010

  Roczny program działania na rok 2009 dla podmiotów niepaństwowych i władz lokalnych w zakresie rozwoju (część II: projekty celowe)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie projektu decyzji Komisji ustanawiającej roczny program działania na rok 2009 na rzecz podmiotów niepaństwowych i władz lokalnych w procesie rozwoju (część II: projekty celowe)

 • Dz. U. C212 - 6 z 20105.8.2010

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Champcenest”) (1)

 • Dz. U. C212E - 6 z 20105.8.2010

  Etykiety efektywności energetycznej telewizorówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie projektu dyrektywy Komisji wykonującej i zmieniającej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej telewizorów

 • Dz. U. C212 - 4 z 20105.8.2010

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Pithiviers”) (1)

 • Dz. U. C212 - 3 z 20105.8.2010

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dz. U. C212E - 3 z 20105.8.2010

  Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C212 - 2 z 20105.8.2010

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dz. U. C212 - 1 z 20105.8.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C212E - 1 z 20105.8.2010

  Zalecenie adresowane do Komisji w skardze 185/2005/ELBRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego w związku z projektem zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie skargi 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.