Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 224 POZ 34

Tytuł:

Skład liczbowy komisji parlamentarnychDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie składu liczbowego komisji

Data ogłoszenia:2010-08-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 224 POZ 34

C 224 E/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2010

Środa, 15 lipca 2009 r.

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

PARLAMENT EUROPEJSKI

Skład liczbowy komisji parlamentarnych

P7_TA(2009)0001 Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie składu liczbowego komisji (2010/C 224 E/10) Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Konferencji Przewodniczących,

— uwzględniając swoją decyzję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uprawnień komisji stałych (1),

— uwzględniając art. 183 Regulaminu, 1. podejmuje decyzję o przyjęciu następującego składu liczbowego komisji:

I. Komisja Spraw Zagranicznych: 76 członków,

II. Komisja Rozwoju: 30 członków,

III. Komisja Handlu Międzynarodowego: 29 członków,

IV. Komisja Budżetowa: 44 członków,

V. Komisja Kontroli Budżetowej: 29 członków,

VI. Komisja Gospodarcza i Monetarna: 48 członków,

VII. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: 50 członków,

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0348.

19.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 224 E/35

Środa, 15 lipca 2009 r.

VIII. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności: 64 członków, IX. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii: 55 członków, X. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 39 członków, XI. Komisja Transportu i Turystyki: 45 członków, XII. Komisja Rozwoju Regionalnego: 49 członków, XIII. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 45 członków, XIV. Komisja Rybołówstwa: 24 członków, XV. Komisja Kultury i Edukacji: 32 członków, XVI. Komisja Prawna: 25 członków, XVII. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych: 55 członków, XVIII. Komisja Spraw Konstytucyjnych: 25 członków, XIX. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia: 35 członków, XX. Komisja Petycji: 30 członków, Podkomisja Praw Człowieka: 30 członków, Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony: 30 członków; 2. postanawia, odnosząc się do decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 9 lipca 2009 r. dotyczącej składu prezydiów komisji, że prezydia komisji mogą składać się z maksymalnie czterech wiceprzewod­ niczących; 3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 224 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C224E - 55 z 201019.8.2010

  Zawarcie Umowy o partnerstwie i współpracy między WE a Republiką Tadżykistanu ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony (12475/2004 – 11803/2004 – C6-0118/2005 – 2004/0176(AVC))

 • Dz. U. C224E - 54 z 201019.8.2010

  Systemy wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006 i (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (COM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))

 • Dz. U. C224E - 53 z 201019.8.2010

  Okresy interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r. *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w odniesieniu do okresów interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r. (COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

 • Dz. U. C224E - 51 z 201019.8.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 8/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 8/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009: Europol, Eurojust, OLAF (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C224E - 49 z 201019.8.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 7/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, orkan Klaus we Francji (12951/2009 C7-0130/2009 2009/2046(BUD))

 • Dz. U. C224E - 48 z 201019.8.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 6/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III – Komisja (11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD))

 • Dz. U. C224E - 46 z 201019.8.2010

  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do GlobalizacjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD))ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C224E - 44 z 201019.8.2010

  Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD))ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C224E - 43 z 201019.8.2010

  Umowa między WE a Chinami: transport morski; przystąpienie Bułgarii i Rumunii *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej z drugiej strony (08127/2009 – 13698/2008 – C7-0030/2009 – 2008/0133(CNS))

 • Dz. U. C224E - 42 z 201019.8.2010

  Umowa pomiędzy WE a Mongolią dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS))

 • Dz. U. C224E - 41 z 201019.8.2010

  Zatwierdzenie nominacji Karela De Guchta na członka KomisjiDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2009 r. zatwierdzająca nominację Karela De Guchta na członka Komisji

 • Dz. U. C224E - 40 z 201019.8.2010

  Zatwierdzenie nominacji Pawła Sameckiego na członka KomisjiDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2009 r. zatwierdzająca nominację Pawła Sameckiego na członka Komisji

 • Dz. U. C224E - 39 z 201019.8.2010

  Zatwierdzenie nominacji Algirdasa Šemety na członka KomisjiDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2009 r. zatwierdzająca nominację Algirdasa Šemety na członka Komisji

 • Dz. U. C224E - 36 z 201019.8.2010

  Skład liczbowy delegacjiDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2009 r. w sprawie składu liczbowego delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych

 • Dz. U. C224E - 32 z 201019.8.2010

  Syria: sprawa Muhannada al-HassaniegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie Syrii: sprawa Muhannada al-Hassaniego

 • Dz. U. C224E - 30 z 201019.8.2010

  Kazachstan: sprawa Jewgienija ŻowtisaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie Jewgienija Żowtisa (Kazachstan)

 • Dz. U. C224E - 27 z 201019.8.2010

  Zabójstwa obrońców praw człowieka w RosjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji

 • Dz. U. C224E - 23 z 201019.8.2010

  Bezpieczeństwo energetyczneRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa energetycznego

 • Dz. U. C224E - 20 z 201019.8.2010

  Kryzys w sektorze mleczarskimRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim

 • Dz. U. C224E - 18 z 201019.8.2010

  Sytuacja na Litwie po przyjęciu ustawy dotyczącej ochrony nieletnichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji

 • Dz. U. C224E - 12 z 201019.8.2010

  Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką TadżykistanuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. C224E - 8 z 201019.8.2010

  SWIFTRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przewidywanego porozumienia międzynarodowego dotyczącego udostępniania Departamentowi Skarbu USA danych z komunikatów o płatnościach finansowych w celu zapobiegania terroryzmowi i finansowaniu terroryzmu oraz ich zwalczania

 • Dz. U. C224 - 7 z 201019.8.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5955 – Metinvest/IISW) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C224 - 5 z 201019.8.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5911 – TenneT/Elia/Gasunie/APX-Endex) (1)

 • Dz. U. C224 - 4 z 201019.8.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C224 - 2 z 201019.8.2010

  Zatwierdzenie pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dz. U. C224 - 1 z 201019.8.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5901 – Montagu/GIP/Greenstar) (1)

 • Dz. U. C224E - 1 z 201019.8.2010

  Pożary lasów w lecie 2009 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie pożarów lasów w lecie 2009 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.