Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 320 POZ 27

Tytuł:

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6062 – Coop/transGourmet) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2010-11-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 320 POZ 27

25.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 320/27

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6062 – Coop/transGourmet) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 320/16) 1. W dniu 18 listopada 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji w wyniku której przedsiębiorstwo Coop Genossenschaft („Coop”, Szwajcaria) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad całym przedsiębiorstwem transGourmet Holding SE („transGourmet”, Niemcy) w drodze zakupu akcji. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — Coop to końcowa spółka holdingowa szwajcarskiej grupy Coop. Do grupy tej należą różne przedsiębior­ stwa z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej. Coop prowadzi super- i hipermarkety, zakłady gastronomiczne oraz stacje benzynowe. Poza Szwajcarią Coop prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego. Ponadto przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje wyroby mięsne, owoce morza i dania gotowe, — transGourmet prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego produktami spożywczymi w Niemczech, Polsce, Rumunii, Francji, Szwajcarii i Rosji. Jest ono obecne wspólnym przedsiębiorstwem grupy Rewe i Coop. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą­ dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi­ kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMPMERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6062 – Coop/ trans-Gourmet, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 320 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C320E - 148 z 201025.11.2010

  Protokół posiedzenia w dniu 23 września 2010 r.

 • Dz. U. C320E - 44 z 201025.11.2010

  Protokół posiedzenia w dniu 22 września 2010 r.

 • Dz. U. C320 - 28 z 201025.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5971 – PPC/Urbaser/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C320 - 26 z 201025.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5962 – SSI/QP/Oryx) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C320 - 25 z 201025.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6026 – CRH/BauKing) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C320 - 24 z 201025.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6043 – Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C320 - 23 z 201025.11.2010

  Skarga wniesiona w dniu 14 września 2010 r. przez Posten Norge AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-15/10)

 • Dz. U. C320 - 22 z 201025.11.2010

  Skarga wniesiona w dniu 2 września 2010 r. przez Konkurrenten.no AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-14/10)

 • Dz. U. C320 - 21 z 201025.11.2010

  Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2010 r. przez Aleris Unglpan AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-13/10)

 • Dz. U. C320 - 20 z 201025.11.2010

  Wyrok Trybunału z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie E-8/09 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Republice Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę – dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów – wyrok zaoczny)

 • Dz. U. C320 - 19 z 201025.11.2010

  Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez sąd okręgowy w Oslo (Oslo Tingrett) w dniu 26 marca 2010 r., w sprawie Periscopus AS przeciwko Oslo Børs ASA i Erik Must AS (Sprawa E-1/10)

 • Dz. U. C320 - 18 z 201025.11.2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dz. U. C320E - 16 z 201025.11.2010

  Protokół posiedzenia w dniu 21 września 2010 r.

 • Dz. U. C320 - 6 z 201025.11.2010

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do dodatkowych płatności na rzecz Hurtigruten w Norwegii

 • Dz. U. C320 - 4 z 201025.11.2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dz. U. C320 - 3 z 201025.11.2010

  Dni wolne od pracy w roku 2012 w instytucjach Unii Europejskiej

 • Dz. U. C320 - 2 z 201025.11.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C320 - 1 z 201025.11.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5890 – Heinzel/Europapier) (1)

 • Dz. U. C320 - 1 z 201025.11.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5948 – Banco Santander/Rainbow) (1)

 • Dz. U. C320E - 1 z 201025.11.2010

  Protokół posiedzenia w dniu 20 września 2010 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.