Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 12

Tytuł:

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5999 – Sanofi-Aventis/Genzyme) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 12

C 329/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2010

V

(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5999 – Sanofi-Aventis/Genzyme)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 329/09) 1. W dniu 29 listopada 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Sanofi-Aventis (Francja) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie, kontrolę nad całym przedsiębior­ stwem Genzyme (Stany Zjednoczone) w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 4 października 2010 r. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku przedsiębiorstwa Sanofi-Aventis: opracowywanie, produkcja, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu produktów farmaceutycznych, szczepionek dla ludzi oraz środków ochrony zdrowia dla zwierząt, — w przypadku przedsiębiorstwa Genzyme: badania naukowe, opracowywanie, produkcja i sprzedaż produktów farmaceutycznych, w szczególności produktów biotechnologicznych stosowanych w leczeniu rzadkich chorób genetycznych, kardiometabolicznych i chorób nerek, w bioterapii, hema­ toonkologii oraz w leczeniu stwardnienia rozsianego. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą­ dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi­ kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMPMERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5999 – SanofiAventis/Genzyme, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C329 - 13 z 20107.12.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5984 – Intel/McAfee) (1)

 • Dz. U. C329 - 11 z 20107.12.2010

  Naruszenie 2006/4524 – AUMSA – pismo informujące o zamiarze zakończenia postępowania

 • Dz. U. C329 - 7 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (1)

 • Dz. U. C329 - 6 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji zmieniający okres stosowania komunikatu Komisji do państw członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącego stosowania art. 92 i art. 93 Traktatu do krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych (1)

 • Dz. U. C329 - 4 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji zmieniający wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (1)

 • Dz. U. C329 - 3 z 20107.12.2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. C329 - 2 z 20107.12.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C329 - 1 z 20107.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6014 – GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel) (1)

 • Dz. U. C329 - 1 z 20107.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5875 – Lactalis/Puleva Dairy) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.