Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 4

Tytuł:

Komunikat Komisji zmieniający wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (1)

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 4

Strona 1 z 2
C 329/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2010

Komunikat Komisji zmieniający wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 329/05) 1. WPROWADZENIE W wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (1) (wytycznych) określono warunki, które muszą spełniać państwa członkowskie przy przyznawaniu pomocy państwa przeznaczonej na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka, w szczególności w celu zadbania o to, by pomoc taka nie wypierała prywatnych inwestorów i prywatnych pośredników. 2. ZMIANY WYTYCZNYCH Od dnia 1 stycznia 2011 r. mają zastosowanie następujące zmiany wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach: 1) podpunkt 4.3.1 otrzymuje brzmienie: „4.3.1. Maksymalny poziom transz inwestycyjnych Środek pomocy w celu zapewnienia kapitału podwyższonego ryzyka musi przewidywać, aby transze finansowania – w całości lub częściowo finansowane ze środków pomocy państwa – nie przekraczały 2,5 mln EUR na docelowe MŚP w okresie dwunastu miesięcy.”; 2) punkt 5.1 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) Środki przewidujące transze inwestycyjne powyżej progu wyno­ szącego, zgodnie z zasadą »bezpiecznej przystani«, 2,5 mln EUR na docelowe MŚP w każdym okresie 12 miesięcy Komisja jest świadoma, że rynek kapitału podwyższo­ nego ryzyka oraz luka kapitałowa podlegają ciągłym zmianom, jak również tego, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku dotykają przedsiębiorstwa w różnym stopniu w zależności od wielkości, etapu rozwoju działalności oraz przynależności do określo­ nego sektora gospodarki. Dlatego Komisja gotowa jest rozważyć stwierdzenie zgodności ze wspólnym rynkiem środków w celu zapewnienia kapitału podwyższonego ryzyka, przewidujących transze inwestycyjne powyżej progu 2,5 mln EUR na przedsiębiorstwo rocznie, o ile zostanie przedstawiona niezbędna dokumentacja niepra­ widłowości w funkcjonowaniu rynku.”; 3) w podpunkcie 5.2.1 nagłówek i formuła wprowadzająca otrzymują brzmienie: „5.2.1. Istnienie i udokumentowanie funkcjonowaniu rynku nieprawidłowości w

Wytyczne mają zastosowanie od dnia 18 sierpnia 2006 r. Od tego czasu niektóre przepisy wytycznych włączono do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (2), które weszło w życie dnia 29 sierpnia 2008 r.

Komunikat Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (3) ma zastoso­ wanie od dnia 17 grudnia 2008 r. i zawiera tymczasowe dosto­ sowanie niektórych limitów określonych w wytycznych, zezwa­ lając na mniejszy udział inwestorów prywatnych oraz wyższe poziomy transz inwestycyjnych.

Komisja przeprowadziła analizę, czy niektóre dostosowania zawarte w tymczasowych wspólnotowych ramach prawnych nie powinny zostać wprowadzone na stałe. Z danych rynko­ wych wynika, że sytuacja na rynkach kapitału podwyższonego ryzyka typu venture nie powróciła jeszcze do poziomu sprzed kryzysu. W porównaniu z rokiem 2008 zmniejszyła się liczba inwestorów kapitałowych. Można to wytłumaczyć faktem, że wzrosła awersja do ryzyka. W oparciu o najnowsze dostępne dane oraz o doświadczenia z poprzednich kryzysów istnieją silne przesłanki, że w szczególności znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa z branży zaawansowanych tech­ nologii doświadczą przedłużonego niedoboru kapitału podwyż­ szonego ryzyka, nawet jeżeli przedsiębiorstwa te będą miały perspektywy wzrostu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C329 - 13 z 20107.12.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5984 – Intel/McAfee) (1)

 • Dz. U. C329 - 12 z 20107.12.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5999 – Sanofi-Aventis/Genzyme) (1)

 • Dz. U. C329 - 11 z 20107.12.2010

  Naruszenie 2006/4524 – AUMSA – pismo informujące o zamiarze zakończenia postępowania

 • Dz. U. C329 - 7 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (1)

 • Dz. U. C329 - 6 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji zmieniający okres stosowania komunikatu Komisji do państw członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącego stosowania art. 92 i art. 93 Traktatu do krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych (1)

 • Dz. U. C329 - 3 z 20107.12.2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. C329 - 2 z 20107.12.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C329 - 1 z 20107.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6014 – GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel) (1)

 • Dz. U. C329 - 1 z 20107.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5875 – Lactalis/Puleva Dairy) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.