Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 6

Tytuł:

Komunikat Komisji zmieniający okres stosowania komunikatu Komisji do państw członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącego stosowania art. 92 i art. 93 Traktatu do krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych (1)

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 6

C 329/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2010

Komunikat Komisji zmieniający okres stosowania komunikatu Komisji do państw członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącego stosowania art. 92 i art. 93 Traktatu do krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 329/06) I. WSTĘP Komunikat Komisji do państw członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczący stosowania art. 92 i art. 93 Traktatu do krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów ekspor­ towych (1) (komunikat z 1997 r.) został przyjęty w 1997 r. i miał obowiązywać przez okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 1998 r. Następnie, w latach 2001 (2), 2004 (3) i 2005 (4), był on zmieniany i przedłużano okres jego stosowania. Obecnie stosuje się go do dnia 31 grudnia 2010 r. Komunikat z 1997 r. przewiduje, że ubezpieczenia kredytów eksportowych wspierane przez państwa członkowskie nie mogą obejmować ryzyka rynkowego. Ryzyko rynkowe to ryzyko handlowe i polityczne dla publicznych i niepublicznych dłuż­ ników mających siedzibę w krajach wymienionych w załączniku do tego komunikatu, przy czym maksymalny okres ryzyka wynosi mniej niż dwa lata. Punkt 4.4 komunikatu z 1997 r. przewiduje jednak, że w pewnych warunkach to ryzyko może być tymczasowo przyjęte na rachunek publicznego lub wspie­ ranego ze środków publicznych ubezpieczyciela kredytów eksportowych. W grudniu 2008 r., w związku z kryzysem finansowym, Komisja przyjęła komunikat Komisji – Tymczasowe wspól­ notowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (5), który wprowadził tymczasowe uprosz­ czenie procedur, o których mowa w pkt 4.4 komunikatu z 1997 r., w odniesieniu do wykazywania braku dostępu do ubezpieczenia ryzyka związanego z krótkoterminowymi kredy­ tami eksportowymi. Od momentu przyjęcia komunikatu w 1997 r., przed nastaniem kryzysu finansowego, Komisja zastosowała postanowienia komunikatu z 1997 r. jedynie w kilku przypadkach. Odpo­ wiednie doświadczenia, które pozwoliłyby na ocenę interwencji publicznych w krótkoterminowym segmencie rynku kredytów eksportowych, zostały w większości zebrane bardzo niedawno i nie można było jeszcze przeprowadzić ich dokładnej analizy. Ponadto możliwe jest, że w wyniku aktualnego kryzysu finan­ sowego w niektórych państwach członkowskich nadal brak jest zdolności ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych dla pokrycia ryzyka rynkowego, co może uzasadniać interwencję państwa. Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość dostępnych danych i potrzebę zapewnienia ciągłości i pewności prawa w traktowaniu krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych wspieranych przez państwo w kontekście niepewnej sytuacji gospodarczej, Komisja zdecydowała o przedłużeniu okresu stosowania komunikatu z 1997 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. II. ZMIANA W KOMUNIKACIE Z 1997 R. Od dnia 1 stycznia 2011 r. ma zastosowanie następująca zmiana w komunikacie Komisji do państw członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącym stosowania art. 92 i art. 93 Traktatu do krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych: — pkt 4.5 otrzymuje brzmienie: „Niniejszy komunikat stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r.”.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

C C C C C

281 z 17.9.1997, s. 4. 217 z 2.8.2001, s. 2. 307 z 11.12.2004, s. 12. 325 z 22.12.2005, s. 22. 16 z 22.1.2009, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C329 - 13 z 20107.12.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5984 – Intel/McAfee) (1)

 • Dz. U. C329 - 12 z 20107.12.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5999 – Sanofi-Aventis/Genzyme) (1)

 • Dz. U. C329 - 11 z 20107.12.2010

  Naruszenie 2006/4524 – AUMSA – pismo informujące o zamiarze zakończenia postępowania

 • Dz. U. C329 - 7 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (1)

 • Dz. U. C329 - 4 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji zmieniający wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (1)

 • Dz. U. C329 - 3 z 20107.12.2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. C329 - 2 z 20107.12.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C329 - 1 z 20107.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6014 – GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel) (1)

 • Dz. U. C329 - 1 z 20107.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5875 – Lactalis/Puleva Dairy) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.