Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 7

Tytuł:

Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (1)

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 7

Strona 1 z 5
7.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 329/7

Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 329/07) 1. WPROWADZENIE 1. Odkąd jesienią 2008 r. wybuchł światowy kryzys finan­ sowy, Komisja wydała cztery komunikaty, które zawierają dokładne wskazówki dotyczące kryteriów zgodności wsparcia udzielanego przez państwo instytucjom finan­ sowym (1) z wymogami art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Owe komunikaty to komunikat Komisji – Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finanso­ wych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finanso­ wego (2) (komunikat bankowy), komunikat Komisji – Doka­ pitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbęd­ nego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przez nadmiernym zakłóceniem konkurencji (3) (komunikat o dokapitalizowaniu), komunikat Komisji w sprawie postę­ powania z aktywami o obniżonej wartości we wspól­ notowym sektorze bankowym (4) (komunikat w sprawie aktywów o obniżonej jakości) oraz komunikat Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa (5) (komunikat w sprawie restrukturyzacji). Trzy z czterech przywołanych komunikatów – komunikat bankowy, komu­ nikat o dokapitalizowaniu i komunikat w sprawie aktywów o obniżonej jakości – zawierają warunki wstępne zgodności z rynkiem wewnętrznym najważniejszych rodzajów pomocy udzielanej przez państwa członkowskie, tj. gwarancji na zobowiązania, form dokapitalizowania i środków pomocy związanej z aktywami. Komunikat w sprawie restrukturyzacji określa natomiast szczegółowo, jak powinien wyglądać plan restrukturyzacji (lub plan odzyskania rentowności) w specyficznym kontekście pomocy państwa związanej z kryzysem udzielanej instytu­ cjom finansowym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Trak­ tatu. 2. We wszystkich czterech komunikatach podkreśla się tymczasowy charakter dopuszczalności takich środków; każdy z nich przewiduje, że taki środek pomocy jest uzasadniony wyłącznie jako wyjątkowa reakcja na bezpre­ cedensowe napięcia na rynkach finansowych i tylko tak długo, jak trwać będą te wyjątkowe okoliczności. Komu­ nikat w sprawie restrukturyzacji ma zastosowanie do pomocy na restrukturyzację zgłoszonej do dnia 31 grudnia 2010 r.; pozostałe komunikaty nie mają daty wygaśnięcia. 3. W niniejszym komunikacie określa się parametry dotyczące tymczasowej dopuszczalności pomocy związanej z kryzysem udzielanej bankom od dnia 1 stycznia 2011 r.

(1) Aby ułatwić lekturę niniejszego dokumentu, instytucje finansowe określane są w nim po prostu jako „banki”. (2) Dz.U. C 270 z 25.10.2008, s. 8. (3) Dz.U. C 10 z 15.1.2009, s. 2. (4) Dz.U. C 72 z 26.3.2009, s. 1. (5) Dz.U. C 195 z 19.8.2009, s. 9.

2. DALSZE STOSOWANIE ART. 107 UST. 3 LIT. B) TRAK­ TATU ORAZ PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA KOMUNI­ KATU W SPRAWIE RESTRUKTURYZACJI 4. Podstawą prawną komunikatów Komisji w sprawie pomocy udzielanej bankom w związku z kryzysem, a także poszczególnych decyzji w sprawie środków i programów pomocy wchodzących w zakres stosowania tych komuni­ katów, jest art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu, który wyjątkowo zezwala na pomoc mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego. W obliczu ogromnych napięć na rynkach finansowych, do których później doszedł wyjątkowo silny spadek realnej aktywności gospodarczej, w najpoważniejszej fazie kryzysu warunek istnienia poważnego zaburzenia był bez wątpienia spełniony w całej Unii. 5. Ożywienie gospodarcze, rozprzestrzeniające się powoli od początku 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C329 - 13 z 20107.12.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5984 – Intel/McAfee) (1)

 • Dz. U. C329 - 12 z 20107.12.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5999 – Sanofi-Aventis/Genzyme) (1)

 • Dz. U. C329 - 11 z 20107.12.2010

  Naruszenie 2006/4524 – AUMSA – pismo informujące o zamiarze zakończenia postępowania

 • Dz. U. C329 - 6 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji zmieniający okres stosowania komunikatu Komisji do państw członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącego stosowania art. 92 i art. 93 Traktatu do krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych (1)

 • Dz. U. C329 - 4 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji zmieniający wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (1)

 • Dz. U. C329 - 3 z 20107.12.2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. C329 - 2 z 20107.12.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C329 - 1 z 20107.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6014 – GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel) (1)

 • Dz. U. C329 - 1 z 20107.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5875 – Lactalis/Puleva Dairy) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.