Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 348 POZ 37

Tytuł:

Transport koni przeznaczonych do uboju w Unii EuropejskiejDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie transportu koni przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-12-21


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 348 POZ 37

21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 348 E/37

Czwartek, 25 lutego 2010 r.

Transport koni przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej

P7_TA(2010)0040 Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie transportu koni przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej (2010/C 348 E/05) Parlament Europejski, — uwzględniając art. 123 Regulaminu, A. mając na uwadze, że co roku przewozi się około 100 000 koni przeznaczonych do uboju na niepo­ trzebnie duże odległości w nieludzkich warunkach do Unii Europejskiej oraz w jej obrębie, B. mając na uwadze, że istnieją poparte dokumentami dane wykazujące, że ze względu na braki w obowiązujących przepisach konie przewożone są na duże odległości, co powoduje różnorodne problemy w zakresie dobrostanu, takie jak poważne obrażenia, choroby, wycieńczenie i odwodnienie, C. mając na uwadze, że istnieją wyraźne dowody na to, że rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań nie jest ściśle stosowane, D. mając na uwadze, że Komisja dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia Rady (WE) 1/2005,

1. przyjmuje do wiadomości petycję w sprawie transportu koni przeznaczonych do uboju na długie odległości w Europie złożoną przez organizację World Horse Welfare; 2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dokonania uważnej analizy materiałów dowodowych zebranych przez World Horse Welfare w kontekście przeglądu rozporządzenia Rady (WE) 1/2005; 3. wzywa państwa członkowskie i Komisję Europejską do rygorystycznego stosowania rozporządzenia Rady (WE) 1/2005; 4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygna­ tariuszy (1) Radzie, Komisji oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

(1) Lista sygnatariuszy została opublikowana w Załączniku 1 do Protokołu z dnia 25 lutego 2010 (P7_PV(2010)0225(ANN1)).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 348 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C348E - 50 z 201021.12.2010

  Preliminarz zmieniający Parlamentu do budżetu na rok 2010Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków budżetu korygującego 1/2010 (sekcja 1, Parlament Europejski) (2010/2014(BUD))

 • Dz. U. C348E - 38 z 201021.12.2010

  Projekty inwestycyjne dotyczące infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej we Wspólnocie Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(COD))P7_TC1-COD(2009)0106Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 lutego 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C348 - 17 z 201021.12.2010

  Pomoc państwa – Włochy – Pomoc państwa C 26/10 (ex NN 43/10) – Program dotyczący zwolnienia z podatku komunalnego od nieruchomości stosowanego do nieruchomości użytkowanych przez podmioty niekomercyjne do określonych celów – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1)

 • Dz. U. C348 - 16 z 201021.12.2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C348E - 15 z 201021.12.2010

  Zielona Księga: Reforma wspólnej polityki rybołówstwaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zielonej księgi „Reforma wspólnej polityki rybołówstwa” (2009/2106 (INI))

 • Dz. U. C348E - 11 z 201021.12.2010

  Piętnaście lat po Pekinie - platforma działania ONZ na rzecz równouprawnienia płciRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie Pekinu + 15 – Platformy działania ONZ na rzecz równości płci

 • Dz. U. C348 - 9 z 201021.12.2010

  Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy MiFID (dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dz. U. C348 - 8 z 201021.12.2010

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie skreślenia art. 7 decyzji 2007/53/WE odnoszącej się do procedury przewidzianej w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 54 Porozumienia EOG przeciwko Microsoft Corporation i uchylenia decyzji C(2005) 2988 wersja ostateczna (Sprawa COMP/C-3/39.792 – Microsoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1361 wersja ostateczna) (1)

 • Dz. U. C348 - 7 z 201021.12.2010

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – W sprawie COMP/C-3/37.792 – Microsoft – Skreślenie art. 7 decyzji Komisji 2007/53/WE i uchylenie decyzji Komisji C(2005) 2988

 • Dz. U. C348 - 6 z 201021.12.2010

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2009 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji Komisji w sprawie skreślenia art. 7 decyzji 2007/53/WE odnoszącej się do procedury przewidzianej w art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG przeciwko Microsoft Corporation i uchylenia decyzji C(2005) 2988 wersja ostateczna – Sprawozdawca: Republika Czeska

 • Dz. U. C348E - 6 z 201021.12.2010

  Priorytety Parlamentu na posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa, 1-26 marca 2010 r.)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trzynastej sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych

 • Dz. U. C348 - 5 z 201021.12.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C348 - 3 z 201021.12.2010

  Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/788/WPZiB

 • Dz. U. C348 - 2 z 201021.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6034 – Nordic Capital/SafeRoad/ViaCon) (1)

 • Dz. U. C348 - 1 z 201021.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5949 – Deutsche Bank/Actavis) (1)

 • Dz. U. C348 - 1 z 201021.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6069 – Mitsui Renewable/FCCE/Guzman) (1)

 • Dz. U. C348E - 1 z 201021.12.2010

  Sytuacja na UkrainieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.