Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 45 POZ 132

Tytuł:

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2008)0019 — C6-0046/2008 — 2008/0016(COD))

Data ogłoszenia:2010-02-23


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 45 POZ 132

C 45 E/132

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2010

Środa, 17 grudnia 2008 r.

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I

P6_TA(2008)0609 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 17  grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2008)0019 — C6-0046/2008 — 2008/0016(COD)) (2010/C 45 E/41) (Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0019), — uwzględniając art.  251 ust.  2, art.  175 ust.  1 i  art.  95 Traktatu WE, zgodnie z  którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0046/2008), — uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, — uwzględniając art. 51 oraz art. 35 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Ochro­ ny Środowiska Naturalnego, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Ko­ misji Transportu i  Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi (A6-0369/2008), 1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie zna­ czących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji stanowiące załącznik do niniejszej rezolucji. 4.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2008)0016 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w  pierwszym czytaniu w  dniu 17 grudnia 2008  r. w  celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/…/WE w  sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającej i  następnie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE i  2003/30/WE (Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw­ szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/28/WE.)

ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIA KOMISJI Oświadczenie Komisji odnośnie do art.  2 lit. e): Komisja jest zdania, że do celów przedmiotowej dyrektywy sformułowanie „odpady przemysłowe i miejskie” może obejmować odpady określane jako „odpady handlowe”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 45 POZ 132 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C45E - 187 z 201023.2.2010

  Obowiązek ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa i obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (COM(2008)0195 — C6-0173/2008 — 2008/0084(COD))

 • Dz. U. C45E - 187 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0084Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ …/WE zmieniającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • Dz. U. C45E - 186 z 201023.2.2010

  Systemy gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (COM(2008)0661 — C6-0361/2008 — 2008/0199(COD))

 • Dz. U. C45E - 186 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0199Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ …/WE zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty

 • Dz. U. C45E - 185 z 201023.2.2010

  Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (COM(2008)0213 — C6-0181/2008 — 2008/0082(COD))

 • Dz. U. C45E - 185 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0082Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ …/WE zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych

 • Dz. U. C45E - 184 z 201023.2.2010

  Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (COM(2008)0180 — C6-0162/2008 — 2008/0070(COD))

 • Dz. U. C45E - 184 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0070Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

 • Dz. U. C45E - 183 z 201023.2.2010

  Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (COM(2008)0179 — C6-0163/2008 — 2008/0069(COD))

 • Dz. U. C45E - 183 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0069Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ …/WE w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. C45E - 182 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0018Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ …/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek

 • Dz. U. C45E - 182 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKOŚWIADCZENIA KOMISJI

 • Dz. U. C45E - 181 z 201023.2.2010

  Bezpieczeństwo zabawek ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek (COM(2008)0009 — C6-0039/2008 — 2008/0018(COD))

 • Dz. U. C45E - 180 z 201023.2.2010

  Wyposażenie ruchome oraz protokół dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz protokołu do tej konwencji dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego, przyjętych łącznie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r. COM(2008)0508 — C6-0329/2008 — 2008/0162(CNS))

 • Dz. U. C45E - 175 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKOŚWIADCZENIA ZATWIERDZONE NA POSIEDZENIU POJEDNAWCZYM dnia 21 listopada 2008 r. Wspólne oświadczenie w sprawie finansowania instrumentu umożliwiającego szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się

 • Dz. U. C45E - 168 z 201023.2.2010

  Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (16257/2008 — C6-0457/2008 — 2008/2026(BUD)) oraz pism w sprawie poprawek nr 1/2009 [SEC(2008)2435 — 13702/2008 — C6-0344/2008], nr 2/2009 [SEC(2008)2707 — 16259/2008 — C6-0458/2008] i nr 3/2009 [SEC(2008)2840 — 16260/2008 — C6-0459/2008] do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. C45E - 167 z 201023.2.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 10/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 10/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III — Komisja (16264/2008 — C6-0461/2008 — 2008/2316(BUD))

 • Dz. U. C45E - 166 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKDECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. C45E - 164 z 201023.2.2010

  Uruchomienie instrumentu elastycznościRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0833 — C6-0466/2008 — 2008/2321(ACI))

 • Dz. U. C45E - 163 z 201023.2.2010

  Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0732 — C6-0393/2008 — 2008/2317(ACI))

 • Dz. U. C45E - 163 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKDECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. C45E - 160 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKFORMULARZ zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia,

 • Dz. U. C45E - 149 z 201023.2.2010

  Transgraniczne egzekwowanie prawa dotyczące bezpieczeństwa drogowego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego (COM(2008)0151 — C6-0149/2008 — 2008/0062(COD))

 • Dz. U. C45E - 149 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0062Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego

 • Dz. U. C45E - 141 z 201023.2.2010

  Organizacja czasu pracy ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (10597/2/2008 — C6-0324/2008 — 2004/0209 (COD))

 • Dz. U. C45E - 141 z 201023.2.2010

  P6_TC2-COD(2004)0209Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy

 • Dz. U. C45E - 140 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2007)0297Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych

 • Dz. U. C45E - 140 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKOŚWIADCZENIE KOMISJI

 • Dz. U. C45E - 139 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2007)0019Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzająca mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG

 • Dz. U. C45E - 139 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKOŚWIADCZENIE KOMISJI

 • Dz. U. C45E - 139 z 201023.2.2010

  Normy emisji dla nowych samochodów osobowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z samochodów dostawczych (COM(2007)0856 — C6-0022/2008 — 2007/0297(COD))

 • Dz. U. C45E - 138 z 201023.2.2010

  Monitorowanie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw (transport drogowy i żegluga śródlądowa) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE w odniesieniu do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw w transporcie drogowym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w odniesieniu do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG (COM(2007)0018 — C6-0061/2007 — 2007/0019(COD))

 • Dz. U. C45E - 137 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKOŚWIADCZENIA KOMISJI

 • Dz. U. C45E - 136 z 201023.2.2010

  Geologiczne składowanie dwutlenku węgla ***IRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (COM(2008)0018 — C6-0040/2008 — 2008/0015(COD))

 • Dz. U. C45E - 136 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0015Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2009/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006

 • Dz. U. C45E - 135 z 201023.2.2010

  Wspólne starania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (COM(2008)0017 — C6-0041/2008 — 2008/0014(COD))

 • Dz. U. C45E - 135 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0014Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

 • Dz. U. C45E - 134 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0013Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami doemisji gazów cieplarnianych

 • Dz. U. C45E - 134 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKOŚWIADCZENIA KOMISJI

 • Dz. U. C45E - 133 z 201023.2.2010

  Wspólnotowy system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (COM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD))

 • Dz. U. C45E - 132 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0016Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającej i następnie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE i 2003/30/WE

 • Dz. U. C45E - 132 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKOŚWIADCZENIA KOMISJI

 • Dz. U. C45E - 116 z 201023.2.2010

  Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (COM(2008)0786 — C6-0449/2008 — 2008/0224(CNS))

 • Dz. U. C45E - 115 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2007)0295Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE

 • Dz. U. C45E - 115 z 201023.2.2010

  EFRR, EFS i Fundusz Spójności (projekty generujące dochód) ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód (13874/2008 — C6-0387/2008 — 2008/0186(AVC))

 • Dz. U. C45E - 114 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2007)0279Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ …/WE w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie

 • Dz. U. C45E - 114 z 201023.2.2010

  Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów (COM(2007)0851 — C6-0007/2008 — 2007/0295(COD))

 • Dz. U. C45E - 113 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0141Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ …/WE w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie)

 • Dz. U. C45E - 113 z 201023.2.2010

  Transfer produktów związanych z obronnością we Wspólnocie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (COM(2007)0765 — C6-0468/2007 — 2007/0279(COD))

 • Dz. U. C45E - 112 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0122Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2009/WE zmieniającej decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. C45E - 112 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKWSPÓLNE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

 • Dz. U. C45E - 112 z 201023.2.2010

  Europejska rada zakładowa (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie) (COM(2008)0419 — C6-0258/2008 — 2008/0141(COD))

 • Dz. U. C45E - 111 z 201023.2.2010

  P6_TC1-COD(2008)0032Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 dostosowującego niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, do decyzji Rady 1999/468/WE w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Część czwarta

 • Dz. U. C45E - 111 z 201023.2.2010

  Ustanowienie europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2008)0380 — C6-0248/2008 — 2008/0122(COD))

 • Dz. U. C45E - 110 z 201023.2.2010

  Dostosowanie niektórych aktów do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (część czwarta) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu do decyzji Rady 1999/468/WE, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część czwarta (COM(2008)0071 — C6-0065/2008 — 2008/0032(COD))

 • Dz. U. C45E - 109 z 201023.2.2010

  Europejska Fundacja Kształcenia (przekształcenie) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie) (11263/4/2008 — C6-0422/2008 — 2007/0163(COD))

 • Dz. U. C45E - 108 z 201023.2.2010

  Jednostki miar ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (11915/3/2008 — C6-0425/2008 — 2007/0187(COD))

 • Dz. U. C45E - 107 z 201023.2.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 9/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja IIII — Komisja (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))

 • Dz. U. C45E - 106 z 201023.2.2010

  Medale i żetony podobne do monet euro (stosowanie rozporządzenia do nieuczestniczących państw członkowskich) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro (COM(2008)0514 VOL.II — C6-0335/2008 — 2008/0168(CNS))

 • Dz. U. C45E - 105 z 201023.2.2010

  Wydatki w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona) (COM(2008)0358 — C6-0271/2008 — 2008/0116(CNS))

 • Dz. U. C45E - 105 z 201023.2.2010

  Medale i żetony podobne do monet euro *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro (COM(2008)0514 VOL. I — C6-0332/2008 — 2008/0167(CNS))

 • Dz. U. C45E - 104 z 201023.2.2010

  Zwolnienia od podatku stosowane do sprowadzania na stałe majątku osobistego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0376 — C6-0290/2008 — 2008/0120(CNS))

 • Dz. U. C45E - 103 z 201023.2.2010

  Gwarancje wymagane od spółek w celu uzyskania ich równoważności (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (wersja ujednolicona) (COM(2008)0544 — C6-0316/2008 — 2008/0173(COD))

 • Dz. U. C45E - 102 z 201023.2.2010

  Ochrona euro przed fałszowaniem *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (14533/2008 — C6-0395/2008 — 2007/0192A(CNS))

 • Dz. U. C45E - 102 z 201023.2.2010

  Ochrona euro przed fałszowaniem (państwa członkowskie spoza strefy euro) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty (14533/2008 — C6-0481/2008 — 2007/0192B(CNS))

 • Dz. U. C45E - 101 z 201023.2.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady odnośnie do zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2008)0347 — C6-0342/2008 — 2008/0121(CNS))

 • Dz. U. C45E - 100 z 201023.2.2010

  Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Albania uwzględniający przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (7999/2008 — COM(2008)0139 — C6-0453/2008 — 2008/0057(AVC))

 • Dz. U. C45E - 100 z 201023.2.2010

  Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Albania uwzględniający przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, a Republiką Chorwacji w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (15019/2008 — COM(2007)0612 — C6-0463/2008 — 2007/0215(AVC))

 • Dz. U. C45E - 99 z 201023.2.2010

  Protokół do Układu euro-śródziemnomorskiego WE/Maroko (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (13104/2007 — COM(2007)0404 — C6-0383/2008 — 2007/0137(AVC))

 • Dz. U. C45E - 97 z 201023.2.2010

  Projekt zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2008/2325(INI))

 • Dz. U. C45E - 96 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIKZmiana Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. C45E - 95 z 201023.2.2010

  Zmiana Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2008/2320(ACI))

 • Dz. U. C45E - 92 z 201023.2.2010

  Ataki na obrońców praw człowieka w Rosji oraz proces o morderstwo Anny PolitkowskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ataków na obrońców praw człowieka w Rosji oraz procesu o morderstwo Anny Politkowskiej

 • Dz. U. C45E - 89 z 201023.2.2010

  NikaraguaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ataków na obrońców praw człowieka, swobód obywatelskich i demokracji w Nikaragui

 • Dz. U. C45E - 86 z 201023.2.2010

  ZimbabweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie sytuacji w Zimbabwe

 • Dz. U. C45E - 74 z 201023.2.2010

  Perspektywy konsolidacji pokoju i budowy państwa po zakończeniu konfliktuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie perspektyw rozwoju dotyczących budowania pokoju i ugruntowywania tożsamości narodowej w regionach po konfliktach zbrojnych (2008/2097(INI))

 • Dz. U. C45E - 73 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C45E - 71 z 201023.2.2010

  Skutki transgraniczne ochrony prawnej osób pełnoletnichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie ochrony prawnej osób pełnoletnich: skutki transgraniczne (2008/2123(INI))

 • Dz. U. C45E - 66 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C45E - 63 z 201023.2.2010

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C45E - 63 z 201023.2.2010

  E-sprawiedliwośćRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie e-sprawiedliwości (2008/2125(INI))

 • Dz. U. C45E - 60 z 201023.2.2010

  Europejski dokument urzędowyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. zawierająca zalecenia dla Komisji dotyczące europejskiego dokumentu urzędowego (2008/2124(INI))

 • Dz. U. C45E - 58 z 201023.2.2010

  Wymogi rachunkowości dotyczące średnich przedsiębiorstwRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wymogów rachunkowości dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności mikroprzedsiębiorstw

 • Dz. U. C45E - 47 z 201023.2.2010

  Wpływ podrabiania towarów na handel międzynarodowyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu podrabiania towarów na handel międzynarodowy (2008/2133(INI))

 • Dz. U. C45E - 41 z 201023.2.2010

  Ocena oraz przyszły rozwój agencji FRONTEX i europejski system nadzoru granic EUROSURRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie oceny oraz przyszłego rozwoju agencji FRONTEX i europejskiego systemu nadzoru granic EUROSUR (2008/2157(INI))

 • Dz. U. C45E - 39 z 201023.2.2010

  Podejście Rady do zmiany rozporządzenia w sprawie OLAF-uRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie podejścia Rady do zmiany rozporządzenia w sprawie OLAF-u

 • Dz. U. C45E - 33 z 201023.2.2010

  Uczenie się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności i innowacji – realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010”Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uczenia się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności i innowacji – realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” (2008/2102(INI))

 • Dz. U. C45E - 23 z 201023.2.2010

  Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiego planu działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2008/2098(INI))

 • Dz. U. C45 - 17 z 201023.2.2010

  MEDIA 2007 – Rozwój, rozpowszechnianie, promocja i szkolenia – Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/06/10 – Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich – schemat „agenci sprzedaży” 2010

 • Dz. U. C45E - 17 z 201023.2.2010

  Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych (petycje 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 i inne) (2008/2126(INI))

 • Dz. U. C45 - 16 z 201023.2.2010

  Informacje dotyczące „listy zbiorczej” zaufanych list państw członkowskich zgłoszonych zgodnie z decyzją Komisji 2009/767/WE

 • Dz. U. C45 - 15 z 201023.2.2010

  Sprawozdanie specjalne nr 18/2009 pt. „Skuteczność wsparcia udzielanego w ramach EFR na rzecz regionalnej integracji gospodarczej w Afryce Wschodniej i Afryce Zachodniej”

 • Dz. U. C45E - 15 z 201023.2.2010

  Wymogi kapitałowe (plan wprowadzenia w życie)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie projektu dyrektywy Komisji zmieniającej niektóre załączniki do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem

 • Dz. U. C45 - 14 z 201023.2.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C45E - 9 z 201023.2.2010

  Umiejętność korzystania z mediów w środowisku cyfrowymRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym (2008/2129(INI))

 • Dz. U. C45 - 2 z 201023.2.2010

  Akt nr 29/2009 wspólnego organu nadzorczego Europolu z dnia 22 czerwca 2009 r. ustanawiający jego regulamin (1)

 • Dz. U. C45 - 1 z 201023.2.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5714 – Scholz/Scholz Austria/Kovosrot) (1)

 • Dz. U. C45E - 1 z 201023.2.2010

  Wpływ turystyki w regionach przybrzeżnychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie aspektów rozwoju regionalnego związanych z wpływem turystyki w regionach przybrzeżnych (2008/2132(INI))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.