Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 8 POZ 122

Tytuł:

Europejski Rok Twórczości i Innowacji (2009) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji (2009) (COM(2008)0159 — C6-0151/2008 — 2008/0064(COD))P6_TC1-COD(2008)0064Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE dotyczącej Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji (2009)

Data ogłoszenia:2010-01-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 8 POZ 122

C 8 E/122

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2010

Wtorek, 23 września 2008 r.

Europejski Rok Twórczości i Innowacji (2009) ***I

P6_TA(2008)0417 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji (2009) (COM(2008)0159 — C6-0151/2008 — 2008/0064(COD)) (2010/C 8 E/24) (Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0159), — uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 149 i 150 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0151/2008), — uwzględniając art. 51 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0319/2008), 1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2008)0064

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE dotyczącej Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji (2009) (Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 1350/2008/WE.)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 8 POZ 122 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C8E - 396 z 201014.1.2010

  Podatek od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych (COM(2007)0747 — C6-0473/2007 — 2007/0267(CNS))

 • Dz. U. C8E - 393 z 201014.1.2010

  Umowa międzynarodowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS))

 • Dz. U. C8E - 359 z 201014.1.2010

  Sieci i usługi łączności elektronicznej, ochrona prywatności i ochrona konsumentów ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników oraz dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (COM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD))P6_TC1-COD(2007)0248Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników oraz dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentówZAŁĄCZNIK IOPIS USŁUG DODATKOWYCH I USŁUG OKREŚLONYCH W ART. 10 (KONTROLA WYDATKÓW), ART. 29 (USŁUGI DODATKOWE) I ART. 30 (UŁATWIENIE ZMIANY DOSTAWCY)ZAŁĄCZNIK IIINFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PUBLIKOWAĆ ZGODNIE Z ART. 21 (PRZEJRZYSTOŚĆ I PUBLIKOWANIE INFORMACJI)ZAŁĄCZNIK IIIPARAMETRY JAKOŚCI USŁUG

 • Dz. U. C8E - 337 z 201014.1.2010

  Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej (COM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD))P6_TC1-COD(2007)0249Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Telekomunikacji (BERT)

 • Dz. U. C8E - 291 z 201014.1.2010

  Sieci i usług łączności elektronicznej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))P6_TC1-COD(2007)0247Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznejZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C8E - 275 z 201014.1.2010

  Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) (5726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD))P6_TC2-COD(2005)0237BStanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 24 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK IMINIMALNE KRYTERIA DLA ORGANIZACJI OZAŁĄCZNIK IITABELA KORELACJI

 • Dz. U. C8E - 261 z 201014.1.2010

  Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))P6_TC2-COD(2005)0237AStanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 24 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE w sprawie zgodności z wymaganiami państwa bandery oraz w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK ICZĘŚĆ A UCHYLONA DYREKTYWA Z JEJ KOLEJNYMI ZMIANAMICZĘŚĆ B WYKAZ TERMINÓW TRANSPOZYCJI DO PRAWA KRAJOWEGOZAŁĄCZNIK IITABELA KORELACJI

 • Dz. U. C8E - 213 z 201014.1.2010

  Kontrola państwa portu (przekształcenie) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu (przekształcenie) (5722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD))P6_TC2-COD(2005)0238Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 24 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE w sprawie kontroli państwa portu (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK IELEMENTY WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU INSPEKCJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ PAŃSTWO PORTUZAŁĄCZNIK IIELEMENTY PROFILU RYZYKA STATKUZAŁĄCZNIK IIIZGŁOSZENIEZAŁĄCZNIK IVLISTA ŚWIADECTW I DOKUMENTÓWZAŁĄCZNIK VPRZYKŁADY WYRAŹNYCH POWODÓW'ZAŁĄCZNIK VIPROCEDURY KONTROLI STATKÓWZAŁĄCZNIK VIIROZSZERZONA INSPEKCJA STATKÓWZAŁĄCZNIK VIIIPRZEPISY DOTYCZĄCE ODMOWY DOSTĘPU DO PORTÓW W OBRĘBIE WSPÓLNOTYZAŁĄCZNIK IXPROTOKÓŁ Z INSPEKCJIZAŁĄCZNIK XKRYTERIA UZASADNIAJĄCE ZATRZYMANIE STATKUZAŁĄCZNIK XIMINIMALNE KRYTERIA DLA INSPEKTORÓWZAŁĄCZNIK XIIFUNKCJE BAZY DANYCH WYNIKÓW INSPEKCJIZAŁĄCZNIK XIIIPUBLIKOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH INSPEKCJI, ZATRZYMAŃ ORAZ ODMÓW DOSTĘPU W PORTACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICHZAŁĄCZNIK XIVDANE DOSTARCZANE W KONTEKŚCIE MONITOROWANIA REALIZACJIZAŁĄCZNIK XVSEKCJA A UCHYLONA DYREKTYWA ORAZ JEJ KOLEJNE ZMIANYSEKCJA B WYKAZ TERMINÓW TRANSPOZYCJI DO PRAWA KRAJOWEGOZAŁĄCZNIK XVITABELA KORELACJI

 • Dz. U. C8E - 188 z 201014.1.2010

  Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków (6389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD))P6_TC2-COD(2005)0241Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 24 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 dotyczącego odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadkówZAŁĄCZNIK IPOSTANOWIENIA KONWENCJI ATEŃSKIEJ W SPRAWIE PRZEWOZU MORZEM PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU ISTOTNE DLA STOSOWANIA NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA.ZAŁĄCZNIK DO KONWENCJI ATEŃSKIEJCERTYFIKAT UBEZPIECZENIA LUB INNEGO ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGOZAŁĄCZNIK IIWYJĄTKI Z ZASTRZEŻENIA I WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH WDROŻENIA KONWENCJI ATEŃSKIEJ Z 2002 R. PRZYJĘTYCH PRZEZ KOMITET PRAWNY MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2006 R.

 • Dz. U. C8E - 171 z 201014.1.2010

  Dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE (5721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD))P6_TC2-COD(2005)0240Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 24 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywę Rady 1999/35/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/59/WEZAŁĄCZNIK ITREŚĆ SPRAWOZDANIA Z DOCHODZENIA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWAZAŁĄCZNIK IIDANE ZAWARTE W POWIADOMIENIU O WYPADKU LUB INCYDENCIE MORSKIM

 • Dz. U. C8E - 152 z 201014.1.2010

  Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. dotyczącya wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (5719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD))P6_TC2-COD(2005)0239Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 24 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków

 • Dz. U. C8E - 151 z 201014.1.2010

  Migracja do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie)*Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. dotyczące projektu rozporządzenia Rady w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (11925/2/2008 — C6-0189/2008 — 2008/0078(CNS))

 • Dz. U. C8E - 150 z 201014.1.2010

  Migracja do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (12059/1/2008 — C6-0188/2008 — 2008/0077(CNS))

 • Dz. U. C8E - 138 z 201014.1.2010

  Ochrona danych osobowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w odniesieniu do ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))

 • Dz. U. C8E - 133 z 201014.1.2010

  Zwalczanie terroryzmu *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))

 • Dz. U. C8E - 132 z 201014.1.2010

  Rozpuszczalniki do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształcona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu i Rady w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształcona) (COM(2008)0154 — C6-0150/2008 — 2008/0060(COD))P6_TC1-COD(2008)0060Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności

 • Dz. U. C8E - 131 z 201014.1.2010

  Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (przekształcenie) (COM(2008)0100 — C6-0094/2008 — 2008/0044(COD))P6_TC1-COD(2008)0044Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE w sprawie badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep

 • Dz. U. C8E - 130 z 201014.1.2010

  Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (przekształcenie) (COM(2008)0003 — C6-0030/2008 — 2008/0003(COD))P6_TC1-COD(2008)0003Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształcona)

 • Dz. U. C8E - 129 z 201014.1.2010

  Substancje barwiące do produktów leczniczych (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (przekształcenie) (COM(2008)0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD))

 • Dz. U. C8E - 128 z 201014.1.2010

  Wydobywanie i wprowadzanie do obrotu naturalnych wód mineralnych (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (przekształcenie) (COM(2007)0858 — C6-0005/2008 — 2007/0292(COD))P6_TC1-COD(2007)0292Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ …/WE w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (wersja przekształcona)

 • Dz. U. C8E - 127 z 201014.1.2010

  Dostosowanie niektórych aktów do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, rozporządzenie „omnibus” Część druga ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą — Część druga (COM(2007)0824 — C6-0476/2007 — 2007/0293(COD))P6_TC1-COD(2007)0293Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą — Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część druga

 • Dz. U. C8E - 126 z 201014.1.2010

  Statystyki odpadów ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0777 — C6-0456/2007 — 2007/0271(COD))P6_TC1-COD(2007)0271Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C8E - 125 z 201014.1.2010

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2008)0053 — C6-0054/2008 — 2008/0030(COD))P6_TC1-COD(2008)0030Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C8E - 123 z 201014.1.2010

  Kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot (COM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS))

 • Dz. U. C8E - 123 z 201014.1.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 6/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III — Komisja (12984/2008 — C6-0317/2008 — 2008/2166(BUD))

 • Dz. U. C8E - 121 z 201014.1.2010

  Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0778 — C6-0451/2007 — 2007/0269(COD))P6_TC1-COD(2007)0269Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C8E - 120 z 201014.1.2010

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 338/97 w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2008)0104 — C6-0087/2008 — 2008/0042(COD))

 • Dz. U. C8E - 110 z 201014.1.2010

  Wspólnotowe statystyki dotyczące handlu zewnętrznego z krajami trzecimi ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))P6_TC1-COD(2007)0233Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95

 • Dz. U. C8E - 108 z 201014.1.2010

  Zmiana art. 121 RegulaminuDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany art. 121 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (2007/2266(REG))

 • Dz. U. C8E - 105 z 201014.1.2010

  Transgraniczne zbiorowe zarządzanie prawami autorskimiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online

 • Dz. U. C8E - 97 z 201014.1.2010

  Biała księga na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłościąRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie białej księgi na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością (2007/2285(INI))

 • Dz. U. C8E - 94 z 201014.1.2010

  Opanowanie wzrostu cen energiiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie opanowania wzrostu cen energii

 • Dz. U. C8E - 85 z 201014.1.2010

  Koncentracja i pluralizm mediów w Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej (2007/2253(INI))

 • Dz. U. C8E - 79 z 201014.1.2010

  Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) 2007Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie debaty rocznej na temat postępów poczynionych w 2007 r. w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) (art. 2 i 39 Traktatu UE)

 • Dz. U. C8E - 75 z 201014.1.2010

  Media społeczne w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie mediów społecznych w Europie 2008/2011(INI)

 • Dz. U. C8E - 69 z 201014.1.2010

  Przygotowania do szczytu UE-Indie (Marsylia, 29 września 2008 r.)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przygotowań do szczytu UE-Indie

 • Dz. U. C8E - 66 z 201014.1.2010

  Umowa międzynarodowa w sprawie drewna tropikalnegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego (ITTA) z 2006 r.

 • Dz. U. C8E - 60 z 201014.1.2010

  Wspólne podejście do zagospodarowania zakresów częstotliwości zwolnionych w wyniku przejścia na nadawanie cyfroweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie pełnego wykorzystania potencjału dywidendy cyfrowej w Europie: wspólne podejście do zagospodarowania zakresów częstotliwości zwolnionych w wyniku przejścia na nadawanie cyfrowe (2008/2099(INI))

 • Dz. U. C8E - 57 z 201014.1.2010

  Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i NazizmuOświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

 • Dz. U. C8E - 49 z 201014.1.2010

  Rolnictwo na obszarach górskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich (2008/2066(INI))

 • Dz. U. C8E - 41 z 201014.1.2010

  Działalność Komisji Petycji (2007)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2007 (2008/2028(INI))

 • Dz. U. C8E - 34 z 201014.1.2010

  Przejrzystość inwestorów instytucjonalnychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie przejrzystości inwestorów instytucjonalnych (2007/2239(INI))ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI: SZCZEGÓŁÓWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANYCH PROJEKTÓW

 • Dz. U. C8 - 31 z 201014.1.2010

  Pomoc państwa – Królestwo Hiszpanii – Pomoc państwa C 38/09 (ex NN 58/09) – Nowy system finansowania z podatków publicznego radia i telewizji w Hiszpanii – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE (1)

 • Dz. U. C8 - 29 z 201014.1.2010

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

 • Dz. U. C8 - 27 z 201014.1.2010

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

 • Dz. U. C8 - 26 z 201014.1.2010

  Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2009 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-8/09)

 • Dz. U. C8E - 26 z 201014.1.2010

  Fundusze hedgingowe i niepubliczny rynek kapitałowyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie funduszy hedgingowych i niepublicznego rynku kapitałowego (2007/2238(INI))ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI: SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA W SPRAWIE TREŚCI ŻĄDANEGO WNIOSKU (ŻĄDANYCH WNIOSKÓW)

 • Dz. U. C8 - 25 z 201014.1.2010

  Publikacja zgodna z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dz. U. C8E - 22 z 201014.1.2010

  Dostosowywanie aktów prawnych do nowej decyzji w sprawie komitologiiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie dostosowywania aktów prawnych do nowej decyzji w sprawie komitologii (2008/2096(INI))ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI: SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU

 • Dz. U. C8 - 19 z 201014.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C8E - 18 z 201014.1.2010

  Proces boloński i mobilność studentówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie procesu bolońskiego i mobilności studentów (2008/2070(INI))

 • Dz. U. C8 - 14 z 201014.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C8E - 12 z 201014.1.2010

  Poprawa jakości kształcenia nauczycieliRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie poprawy jakości kształcenia nauczycieli (2008/2068(INI))

 • Dz. U. C8 - 9 z 201014.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C8E - 7 z 201014.1.2010

  Tabela wyników rynku wewnętrznegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego (2008/2056(INI))

 • Dz. U. C8 - 4 z 201014.1.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C8 - 3 z 201014.1.2010

  Sprawozdanie specjalne nr 16/2009 pt. „Zarządzanie przez Komisję Europejską pomocą przedakcesyjną dla Turcji”

 • Dz. U. C8 - 2 z 201014.1.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C8 - 1 z 201014.1.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C8E - 1 z 201014.1.2010

  Dalsze działania związane z konferencją z Monterrey z 2002 r. w sprawie finansowania rozwojuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie dalszych działań związanych z konferencją z Monterrey z 2002 r. w sprawie finansowania rozwoju (2008/2050(INI))

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.