Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 87 POZ 15

Tytuł:

Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 17;  Dz.U. C 77 z 5.4.2007, s. 11;  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 21;  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 15)

Data ogłoszenia:2010-04-01


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 87 POZ 15

1.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 87/15

Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 17; Dz.U. C 77 z 5.4.2007, s. 11; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 21; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 15) (2010/C 87/08) Publikacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen. Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

ESTONIA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 247 z 13.10.2006 Służby krajowe właściwe do przeprowadzania kontroli granicznej: Politsei- ja Piirivalveamet (Rada ds. Policji i Służby Granicznej)

WĘGRY

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 247 z 13.10.2006 Służby krajowe właściwe do przeprowadzania kontroli granicznej: Rendőrség (policja krajowa) i Vám-és Pénzügyőrség (służba celna i urząd nadzoru finansowego). Ostatnia z wymienionych służb jest obecna na granicach zewnętrznych z Ukrainą, Serbią i Chorwacją.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 87 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C87E - 381 z 20101.4.2010

  Wytyczne w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS))

 • Dz. U. C87E - 381 z 20101.4.2010

  Wieloletni plan ratowania tuńczyka błekitnopłetwego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wieloletniego planu ratowania tuńczyka błekitnopłetwego w wodach Wschodniego Atlantyku i Morza Śródziemnego (COM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

 • Dz. U. C87E - 362 z 20101.4.2010

  Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ***IWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 –2008/0090 (COD))P6_TC1-COD(2008)0069Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr…/2009 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C87E - 345 z 20101.4.2010

  Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD))P6_TC1-COD(2008)0147Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 2009/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężaroweZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C87E - 344 z 20101.4.2010

  Poszanowanie zobowiązań przez państwa bandery ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

 • Dz. U. C87E - 343 z 20101.4.2010

  Ubezpieczenie armatorów od roszczeń morskich ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich (14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))

 • Dz. U. C87E - 342 z 20101.4.2010

  Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

 • Dz. U. C87E - 341 z 20101.4.2010

  Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE (PE-CONS 3723/2008 – C6-0046/2009 – 2005/0240(COD))

 • Dz. U. C87E - 340 z 20101.4.2010

  Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD))

 • Dz. U. C87E - 339 z 20101.4.2010

  Kontrola państwa portu ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu (przekształcenie) (PE-CONS 3721/2008 – C6-0044/2009 – 2005/0238(COD))

 • Dz. U. C87E - 338 z 20101.4.2010

  Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) (PE-Cons 3720/2008 – C6-0043/2009 – 2005/0237B(Cod))

 • Dz. U. C87E - 337 z 20101.4.2010

  Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednie działania administracji morskich ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie) (PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009 – 2005/0237A(COD))

 • Dz. U. C87E - 335 z 20101.4.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 1/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja (6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD))

 • Dz. U. C87E - 334 z 20101.4.2010

  Uruchomienie Funduszu Solidarności UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C87E - 333 z 20101.4.2010

  Pracownicy Europolu: dostosowanie wynagrodzeń podstawowych i dodatków *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej dotyczącej przyjęcia decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu (14479/2008 – C6-0038/2009 – 2009/0804(CNS))

 • Dz. U. C87E - 332 z 20101.4.2010

  Zwolnienie z podatku od wartości dodanej przy przywozie finalnym *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zakresu stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy przywozie finalnym (wersja ujednolicona) (COM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

 • Dz. U. C87E - 327 z 20101.4.2010

  Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010, sekcje I-II, IV-IXRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2010, Sekcja I - Parlament Europejski, Sekcja II - Rada, Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości, Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy, Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny, Sekcja VII - Komitet Regionów, Sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych (2009/2004(BUD))

 • Dz. U. C87E - 321 z 20101.4.2010

  Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010, Sekcja III - KomisjaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2010, Sekcja III - Komisja (2009/2005(BUD))

 • Dz. U. C87E - 300 z 20101.4.2010

  Statut europejskiej spółki prywatnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

 • Dz. U. C87E - 191 z 20101.4.2010

  Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))P6_TC1-COD(2007)0286Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 marca 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK IIIZAŁĄCZNIK IVZAŁĄCZNIK VZAŁĄCZNIK VIZAŁĄCZNIK VIIZAŁĄCZNIK VIIIZAŁĄCZNIK IXZAŁĄCZNIK X

 • Dz. U. C87E - 190 z 20101.4.2010

  Wymogi techniczne w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczące ich bezpieczeństwa ogólnego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))P6_TC1-COD(2008)0100Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 marca 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego

 • Dz. U. C87E - 189 z 20101.4.2010

  Protokół dodatkowy do Umowy WE/RPA w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UE ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (16447/2008 - COM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))

 • Dz. U. C87E - 188 z 20101.4.2010

  Umowa WE/Armenia dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))

 • Dz. U. C87E - 188 z 20101.4.2010

  Umowa WE/Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady odnośnie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))

 • Dz. U. C87E - 186 z 20101.4.2010

  Przedłużenie stosowania art. 139 Regulaminu do końca siódmej kadencjiDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. dotycząca przedłużenia stosowania art. 139 Regulaminu do końca siódmej kadencji

 • Dz. U. C87E - 183 z 20101.4.2010

  Wydalenie organizacji pozarządowych z DarfuruRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wydalenia organizacji pozarządowych z Darfuru

 • Dz. U. C87E - 181 z 20101.4.2010

  FilipinyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie Filipin

 • Dz. U. C87E - 178 z 20101.4.2010

  Gwinea BissauRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie Gwinei Bissau

 • Dz. U. C87E - 177 z 20101.4.2010

  Pięćdziesiąta rocznica powstania w Tybecie i dialog pomiędzy Jego Świątobliwością Dalajlamą a rządem ChinRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pięćdziesiątej rocznicy powstania w Tybecie i dialogu pomiędzy Jego Świątobliwością Dalajlamą a rządem Chin

 • Dz. U. C87E - 172 z 20101.4.2010

  Partnerstwo strategiczne UE-MeksykZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk (2008/2289(INI))

 • Dz. U. C87E - 168 z 20101.4.2010

  Partnerstwo strategiczne UE-BrazyliaZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 12 marca 2009 r. zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Brazylia (2008/2288(INI))

 • Dz. U. C87E - 166 z 20101.4.2010

  Zastosowanie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zastosowania jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

 • Dz. U. C87E - 162 z 20101.4.2010

  Pomoc WE na rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce subsaharyjskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie podejścia do pomocy WE na rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce subsaharyjskiej

 • Dz. U. C87E - 157 z 20101.4.2010

  Piąte Światowe Forum Wody w Stambule w dniach 16-22 marca 2009 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wody, w perspektywie Piątego Światowego Forum Wody, które odbędzie się w Stambule w dniach od 16 do 22 marca 2009 r.

 • Dz. U. C87E - 153 z 20101.4.2010

  Mandat Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej JugosławiiZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (2008/2290(INI))

 • Dz. U. C87E - 147 z 20101.4.2010

  Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2008 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2008 r.

 • Dz. U. C87E - 139 z 20101.4.2010

  Sprawozdanie z postępów Turcji w 2008 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z postępów Turcji w 2008 r.

 • Dz. U. C87E - 135 z 20101.4.2010

  Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2008 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania o postępach Chorwacji w 2008 r.

 • Dz. U. C87E - 134 z 20101.4.2010

  Dzieci migrantówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie dzieci migrantów pozostawionych w kraju pochodzenia

 • Dz. U. C87E - 133 z 20101.4.2010

  Partycypacja pracowników w przedsiębiorstwach mających statut spółki europejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie partycypacji pracowników w przedsiębiorstwach mających statut spółki europejskiej oraz w sprawie innych środków towarzyszących

 • Dz. U. C87E - 128 z 20101.4.2010

  Wyzwania związane z degradacją terenów uprawnych w UE, w szczególności w Europie PołudniowejRezolucja Parlamentu Europejskiego 12 marca 2009 r. w sprawie wyzwania, jakim jest dla Unii Europejskiej degradacja gruntów rolnych, w szczególności w Europie Południowej: przeciwdziałanie za pomocą instrumentów polityki rolnej UE (2008/2219(INI))

 • Dz. U. C87E - 127 z 20101.4.2010

  Sri LankaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej na Sri Lance

 • Dz. U. C87E - 126 z 20101.4.2010

  Budowa wspólnej przestrzeni lotniczej z IzraelemRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie budowy wspólnej przestrzeni lotniczej z Izraelem (2008/2136 (INI))

 • Dz. U. C87E - 122 z 20101.4.2010

  Ochrona konsumentów, w szczególności niepełnoletnich, w zakresie korzystania z gier wideoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów, w szczególności niepełnoletnich, w zakresie korzystania z gier wideo (2008/2173(INI))

 • Dz. U. C87E - 116 z 20101.4.2010

  Rozwój kariery i zwiększona mobilność: europejskie partnerstwo na rzecz naukowcówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie rozwoju kariery i zwiększonej mobilności: europejskie partnerstwo na rzecz naukowców (2008/2213(INI))

 • Dz. U. C87E - 113 z 20101.4.2010

  Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkęRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie polityki spójności: inwestowanie w realną gospodarkę (2009/2009(INI))

 • Dz. U. C87E - 98 z 20101.4.2010

  Europejski plan naprawy gospodarczejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej (2008/2334(INI))

 • Dz. U. C87E - 94 z 20101.4.2010

  Wytyczne dotyczące polityki zatrudnieniaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich w latach 2008–2010

 • Dz. U. C87E - 90 z 20101.4.2010

  Walka ze zmianami klimatuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie strategii UE na rzecz kompleksowego porozumienia kopenhaskiego w sprawie zmian klimatu oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania polityki w dziedzinie zmian klimatu

 • Dz. U. C87E - 79 z 20101.4.2010

  Wkład w debatę dotyczącą strategii lizbońskiej na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2009 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wkładu w debatę dotyczącą strategii lizbońskiej na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2009 r.

 • Dz. U. C87E - 76 z 20101.4.2010

  Transport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. dotyczące transportu przyjaznego dla środowiska oraz internalizacji kosztów zewnętrznych (2008/2240(INI))

 • Dz. U. C87E - 70 z 20101.4.2010

  Możliwości sprostania wyzwaniom związanym z zaopatrzeniem w ropę naftowąRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie możliwości sprostania wyzwaniom związanym z zaopatrzeniem w ropę naftową (2008/2212(INI))

 • Dz. U. C87E - 60 z 20101.4.2010

  Sytuacja społeczna Romów i ułatwienie im dostępu do rynku pracy w UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie sytuacji społecznej Romów i ułatwienia im dostępu do rynku pracy w UE (2008/2137(INI))

 • Dz. U. C87E - 48 z 20101.4.2010

  Program „Small Business Act”Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie programu „Small Business Act” (2008/2237(INI))

 • Dz. U. C87E - 43 z 20101.4.2010

  Sprawozdania Komisji dotyczącego polityki konkurencji za rok 2006 i 2007Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sprawozdań Komisji dotyczącego polityki konkurencji za rok 2006 i 2007 (2008/2243(INI))

 • Dz. U. C87E - 35 z 20101.4.2010

  Zapewnianie jakości żywności, w tym harmonizacja lub wzajemne uznawanie normRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. na temat zapewniania jakości żywności, w tym harmonizacji lub wzajemnego uznawania norm (2008/2220(INI))

 • Dz. U. C87E - 30 z 20101.4.2010

  Uczciwość gier hazardowych onlineRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych online (2008/2215(INI))

 • Dz. U. C87E - 27 z 20101.4.2010

  Równe traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie nierównego traktowania i dostępu kobiet i mężczyzn do sztuk widowiskowych (2008/2182(INI))

 • Dz. U. C87 - 23 z 20101.4.2010

  Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/16/WE z w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (  Dz.U. C 52 z 2.3.2010)

 • Dz. U. C87E - 23 z 20101.4.2010

  Wdrożenie dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. dotyczące wdrożenia dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (2008/2247(INI))

 • Dz. U. C87E - 21 z 20101.4.2010

  Współpraca pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. dotycząca współpracy pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (2008/2180(INI))

 • Dz. U. C87 - 17 z 20101.4.2010

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. C87 - 16 z 20101.4.2010

  Zaproszenie do składania wniosków w sprawie grantów dla naukowców w ramach programu prac wspólnego Europejskiego Programu Badań Metrologicznych (EMRP)

 • Dz. U. C87E - 16 z 20101.4.2010

  Plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (2008/2150(INI))

 • Dz. U. C87 - 14 z 20101.4.2010

  Decyzja w sprawie reorganizacji spółki Progress Assicurazioni S.p.A. (Ogłoszenie publikowane zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C87 - 13 z 20101.4.2010

  Decyzja o podjęciu środka odnoszącego się do reorganizacji Commercial Value Insurance A.Α.Ε.(Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C87 - 12 z 20101.4.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C87 - 11 z 20101.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków z Polski Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. C87 - 10 z 20101.4.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5761 – E.ON/MASDAR/JV) (1)

 • Dz. U. C87E - 10 z 20101.4.2010

  Wspólny europejski system azylowyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przyszłości wspólnego europejskiego systemu azylowego (2008/2305(INI))

 • Dz. U. C87 - 9 z 20101.4.2010

  Jednolite zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) (Klasyfikacja towarów)

 • Dz. U. C87E - 5 z 20101.4.2010

  Transgraniczne przenoszenie siedziby spółekRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek (2008/2196(INI))ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI

 • Dz. U. C87 - 1 z 20101.4.2010

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE oraz 2009/65/WE w odniesieniu do kompetencji Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (CON/2010/23)

 • Dz. U. C87A - 1 z 20101.4.2010

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. C87E - 1 z 20101.4.2010

  Kolejne etapy rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej i podobnych doświadczeń w krajach trzecichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie kolejnych etapów rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej i podobnych doświadczeń w krajach trzecich (2008/2181(INI))

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.