Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 22 POZ 7

Tytuł:

Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (Likwidacja dobrowolna w wyniku podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń) (Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

Data ogłoszenia:2011-01-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 22 POZ 7

22.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/7

Postępowanie likwidacyjne Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (Likwidacja dobrowolna w wyniku podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń) (Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń) (2011/C 22/05)

Zakład ubezpieczeń

Universum Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Słomińskiego 19, lok 515 00-195 Warszawa POLSKA/POLAND 1 grudnia 2010, Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA nr 1 i 2 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie rozwiązania oraz otwarcia z dniem 1 stycznia 2011 r. likwidacji Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Walne Zgromadzenie Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa POLSKA/POLAND p. Agnieszka Senkowska, p. Izabela Maniak ul. Słomińskiego 19, lok 515 00-195 Warszawa POLSKA/POLAND Polska art. 192 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubez­ pieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.)

Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj decyzji

Właściwe organy Organ nadzoru

Wyznaczony likwidator

Prawo właściwe

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 22 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C22 - 22 z 201122.1.2011

  Sprostowanie do aktualizacji wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1;  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16;  Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9;  Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10;  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13;  Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10;  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10;  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20;  Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7;  Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28;  Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22;  Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17;  Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13;  Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 17) (  Dz.U. C 355 z 29.12.2010)

 • Dz. U. C22 - 21 z 201122.1.2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses)) (1)

 • Dz. U. C22 - 20 z 201122.1.2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C22 - 9 z 201122.1.2011

  Pomoc państwa – Dania – Pomoc państwa C 35/10 (ex N 302/10) – Podatki od gier hazardowych w Internecie w duńskiej ustawie w sprawie podatków od gier hazardowych – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1)

 • Dz. U. C22 - 8 z 201122.1.2011

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C22 - 6 z 201122.1.2011

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja w sprawie wszczęcia postępowania likwidacyjnego dotyczącego przedsiębiorstwa ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Ogłoszenie publikowane zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C22 - 4 z 201122.1.2011

  Wyciąg z decyzji w sprawie Glitnir banki hf. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dz. U. C22 - 3 z 201122.1.2011

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C22 - 1 z 201122.1.2011

  Konkluzje Rady w sprawie przedstawionego przez Trybunał Obrachunkowy sprawozdania specjalnego nr 4/2010: „Czy struktura programu mobilności Leonardo da Vinci oraz zarządzanie tym programem mogą prowadzić do osiągnięcia wymiernych rezultatów?”

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.